Rozporządzenie komisji (WE) nr 1208/2000 z dnia 8 czerwca 2000 r zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1420/1999 ustanawiające wspólne zasady I procedury stosowanePobieranie 48.64 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar48.64 Kb.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1208/2000
z dnia 8 czerwca 2000 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1420/1999 ustanawiające wspólne zasady i procedury stosowane do wysyłki niektórych rodzajów odpadów ze Wspólnoty Europejskiej do Bułgarii i Nigerii oraz rozporządzenie (WE) nr 1547/1999 dotyczące procedur kontrolnych mających zastosowanie do wysyłek niektórych rodzajów odpadów do Bułgarii i Nigerii
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar1, ostatnio zmienione decyzją Komisji 1999/816/WE2, w szczególności jego art. 17 ust. 3,
a także mając na uwadze, co następuje:
1) Dnia 29 października 1999 r. Nigeria złożyła oficjalny wniosek o umożliwienie jej na przywóz niektórych odpadów wyszczególnionych w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 259/93 zgodnie z procedurą kontrolną stosowaną do odpadów wyszczególnionych w załączniku. IV do rozporządzenia (EWG) nr 259/93 (tzw. „czerwoną” procedurą).
2) Dnia 9 grudnia 1999 r. Bułgaria złożyła oficjalny wniosek o umożliwienie jej na przywóz niektórych odpadów wyszczególnionych w załączniku. II do rozporządzenia (EWG) nr 259/93 zgodnie z procedurą kontrolną stosowaną do odpadów wyszczególnionych w załączniku III do rozporządzenia (EWG) nr 259/93 (tzw. „bursztynową” procedurą).
3) Zgodnie z art. 17 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 259/93 i art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1420/1999 z dnia 29 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne zasady i procedury stosowane do wysyłki niektórych rodzajów odpadów do niektórych krajów nienależących do OECD3, Komitet powołany na mocy art. 18 dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów4, ostatnio zmieniona decyzją Komisji 96/350/WE5, został powiadomiony o oficjalnych wnioskach Nigerii i Bułgarii, odpowiednio dnia 30 listopada 1999 r. i dnia 15 grudnia 1999 r.
4) W celu uwzględnienia nowej sytuacji Nigerii niezbędne jest jednoczesne dokonanie zmian w rozporządzeniu (WE) nr 1420/1999 i w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1547/1999 z dnia 12 lipca 1999 r. określającym procedury kontrolne, na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 259/93 mające zastosowanie do wysyłek niektórych rodzajów odpadów do niektórych krajów, do których nie ma zastosowania decyzja ostateczna OECD C(92)39 final6, ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 354/20007.
5) w celu uwzględnienia nowej sytuacji Bułgarii konieczne jest jednoczesne dokonanie zmian w rozporządzeniu (WE) nr 1420/1999 i w rozporządzeniu (WE) nr 1547/1999,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 1420/1999 wprowadza się następujące zmiany:


1. W sekcji GH („Stałe odpady tworzyw sztucznych”) tekstu odnoszącego się do Bułgarii dodaje się następujący tekst:
„GH 014 ex 3915 90 - Spolimeryzowane lub kopolimery: na przykład:
- polipropylen
- tereftalan polietylenu
- kopolimer akrylonitrylu
- kopolimer butadienu
- kopolimer styrenu
- poliamidy
- tetraftalany polibutylenu
- poliwęglany
- siarczki polifenylenu
- polimery akrylowe
- parafiny (C10-C13)*
- poliuretan (niezawierający związków węgla z chlorem i fluorem)
- polisiloksany (silikony)
- metakrylan polimetylu
- alkohol poliwinylowy
- butyral poliwinylu
- octan poliwinylu
- polimery etylenu fluorowanego (teflon, PTFE).


* Nie można ich polimeryzować i są stosowane jako plastyfikatory.”


2. Tekst odnoszący się do Nigerii otrzymuje brzmienie:
„Wszystkie typy z wyjątkiem:
1. W sekcji GA („Odpady metalu i stopów metali w metalicznej postaci w formie nieulegającej rozpraszaniu”):
Następujące odpady i złom metali nieżelaznych i ich stopów:
GA 120 7404 00 Odpady i złom miedzi
GA 130 7503 00 Odpady i złom niklu
GA 140 7602 00 Odpady i złom aluminium
GA 150 7802 00 Odpady i złom ołowiu
GA 160 7902 00 Odpady i złom cynku
GA 170 8002 00 Odpady i złom cyny
GA 180 ex 8101 91 Odpady i złom wolframu
GA 190 ex 8102 91 Odpady i złom molibdenu
GA 200 ex 8103 10 Odpady i złom tantalu
GA 210 8104 20 Odpady i złom magnezu (z wyjątkiem wymienionych w AA 190)
GA 220 ex 8105 10 Odpady i złom kobaltu
GA 230 ex 8106 00 Odpady i złom bizmutu
GA 240 ex 8107 10 Odpady i złom kadmu
GA 250 ex 8108 10 Odpady i złom tytanu
GA 260 ex 8109 10 Odpady i złom cyrkonu
GA 270 ex 8110 00 Odpady i złom antymonu
GA 280 ex 8111 00 Odpady i złom manganu
GA 290 ex 8112 11 Odpady i złom berylu
GA 300 ex 8112 20 Odpady i złom chromu
GA 310 ex 8112 30 Odpady i złom germanu
GA 320 ex 8112 40 Odpady i złom wanadu
ex 8112 91 Odpady i złom:
GA 330 - hafnu
GA 340 - indu
GA 350 - niobu
GA 360 - renu
GA 370 - galu
GA 400 ex 2804 90 Odpady i złom selenu
GA 410 ex 2804 50 Odpady i złom telluru
GA 420 ex 2805 30 Odpady i złom metali ziem rzadkich
2. Wszystkie typy w sekcji GH („Stałe odpady tworzyw sztucznych”)
3. Wszystkie typy w sekcji GI („Odpady papieru, tektury i wyrobów z papieru”)
4. Wszystkie typy w sekcji GJ („Odpady włókiennicze”).”

Artykuł 2

W załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 1547/1999 wprowadza się następujące zmiany:


1. W sekcji GH („Stałe odpady tworzyw sztucznych”) tekstu odnoszącego się do Bułgarii dodaje się następujący tekst:
„GH 014 ex 3915 90 - Spolimeryzowane lub kopolimery: na przykład:
- polipropylen
- tereftalan polietylenu
- kopolimer akrylonitrylu
- kopolimer butadienu
- kopolimer styrenu
- poliamidy
- tetraftalany polibutylenu
- poliwęglany
- siarczki polifenylenu
- polimery akrylowe
- parafiny (C10-C13)**
- poliuretan (niezawierający związków węgla z chlorem i fluorem)
- polisiloksany (silikony)
- metakrylan polimetylu
- alkohol poliwinylowy
- butyral poliwinylu
- octan poliwinylu
- polimery etylenu fluorowanego (teflon, PTFE).”
2. Zmienia się załącznik B, a tekst odnoszący się do Nigerii otrzymuje brzmienie:
„1. W sekcji GA („Odpady metalu i stopów metali w metalicznej postaci w formie nieulegającej rozpraszaniu”):
Następujące odpady i złom z metali nieżelaznych i ich stopów:
GA 120 7404 00 Odpady i złom miedzi
GA 130 7503 00 Odpady i złom niklu
GA 140 7602 00 Odpady i złom aluminium
GA 150 7802 00 Odpady i złom ołowiu
GA 160 7902 00 Odpady i złom cynku
GA 170 8002 00 Odpady i złom cyny
GA 180 ex 8101 91 Odpady i złom wolframu
GA 190 ex 8102 91 Odpady i złom molibdenu
GA 200 ex 8103 10 Odpady i złom tantalu
GA 210 8104 20 Odpady i złom magnezu (z wyjątkiem wymienionych w AA 190)
GA 220 ex 8105 10 Odpady i złom kobaltu
GA 230 ex 8106 00 Odpady i złom bizmutu
GA 240 ex 8107 10 Odpady i złom kadmu
GA 250 ex 8108 10 Odpady i złom tytanu
GA 260 ex 8109 10 Odpady i złom cyrkonu
GA 270 ex 8110 00 Odpady i złom antymonu
GA 280 ex 8111 00 Odpady i złom manganu
GA 290 ex 8112 11 Odpady i złom berylu
GA 300 ex 8112 20 Odpady i złom chromu
GA 310 ex 8112 30 Odpady i złom germanu
GA 320 ex 8112 40 Odpady i złom wanadu
ex 8112 91 Odpady i złom:
GA 330 - hafnu
GA 340 - indu
GA 350 - niobu
GA 360 - renu
GA 370 - galu
GA 400 ex 2804 90 Odpady i złom selenu
GA 410 ex 2804 50 Odpady i złom telluru
GA 420 ex 2805 30 Odpady i złom metali ziem rzadkich
2. Wszystkie typy w sekcji GH („Stałe odpady tworzyw sztucznych”)
3. Wszystkie typy w sekcji GI („Odpady papieru, tektury i wyrobów z papieru”)
4. Wszystkie typy w sekcji GJ („Odpady włókiennicze”).”

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.


Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 czerwca 2000 r.W imieniu Komisji

Pascal LAMY


Członek Komisji

1 Dz.U. L 30 z 6.2.1993, str. 1.

2 Dz.U. L 316 z 10.12.1999, str. 45.

3 Dz.U. L 166 z 1.7.1999, str. 6.

4 Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 39.

5 Dz.U. L 135 z 6.6.1996, str. 32.

6  Dz.U. L 185 z 17.7.1999, str. 1.

7  Dz.U. L 45 z 17.2.2000, str. 21.

* Nie można ich polimeryzować i są stosowane jako plastyfikatory.”

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Dyrektywa 94/60/we parlamentu europejskiego I rady z dnia 20 grudnia 1994 r zmieniająca po raz czternasty dyrektywę 76/769/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych
ccvista -> Dyrektywa komisji 2002/72/we z dnia 6 sierpnia 2002 r w sprawie materiałów I wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi
ccvista -> Umowa o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy I Rozwoju
ccvista -> Decyzja wspólnego komitetu eog
ccvista -> Pierwsza dyrektywa rady
ccvista -> Druga dyrektywa rady
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 775/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego I Rady dotyczącego wywozu I przywozu niebezpiecznych chemikaliów
ccvista -> Dyrektywa rady
ccvista -> Decyzja komisji
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy