Strona główna

Rozporządzenie komisji (WE) nr 1904/2000 z dnia 7 września 2000 r uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wprowadzenia niektórych


Pobieranie 13.54 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar13.54 Kb.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1904/2000
z dnia 7 września 2000 r.
uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wprowadzenia niektórych nazw do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych” określonych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych oraz nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

Komisja Wspólnot Europejskich,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych oraz nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych 1, ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1509/20002, w szczególności jego art. 6 ust. 3 i 4,
a także mając na uwadze, co następuje:


  1. Na mocy art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, Włochy przesłały Komisji wnioski o zarejestrowanie pewnych nazw jako nazw pochodzenia i oznaczenia geograficzne.
  1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 tego rozporządzenia, wnioski uznano za spełniające wszystkie wymogi ustanowione w tym rozporządzeniu, w szczególności za zawierające wszystkie wymagane informacje, zgodnie z jego art. 4.
  1. Komisja nie otrzymała deklaracji sprzeciwu na mocy art. 7 tego rozporządzenia, w odniesieniu do nazw podanych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich3.
  1. Dlatego, nazwy ta powinny zostać wpisane do „rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” i tym samym podlegać ochronie w całej Wspólnocie jako chronione nazw pochodzenia i chronione oznaczenia geograficzne.
  1. Załącznik do niniejszego rozporządzenia stanowi uzupełnienie Załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2400/964, ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1651/20005,

Przyjmuje niniejsze rozporządzenie:Artykuł 1

Nazwy w niniejszym Załączniku dodaje się do Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 i wpisuje jako chronione oznaczenie pochodzenia (chronione nazwy pochodzenia) i chronione oznaczenia geograficzne (PGI) do „rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianego w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.


Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.


Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 września 2000 r.W imieniu Komisji

Franz FischlerCzłonek Komisji


ZAŁĄCZNIK
PRODUKTY WYMIENIONE NA WYKAZIE STANOWIĄCEJ ZAŁĄCZNIK I DO TRAKTATU WE PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Owoce, warzywa i zboża
WŁOCHY
Castagna del Monte Amiata (PGI)
La Bella della Daunia (chronione znaczenie pochodzenia)

1 Dz.U. L 208 z 24.07.1992, str. 1.

2 Dz.U. L 174 z 13.07.2000, str. 7.

3 Dz.U. C 347 z 3.12.1999, str. 2 oraz Dz.U. C 358 z 10.12.1999, str. 2.

4 Dz.U. L 327 z 18.12.1996, str. 11.

5 Dz.U. L 189 z 27.07.2000, str. 15.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość