Strona główna

Rozporządzenie komisji (WE) nr 610/2001 z dnia 29 marca 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 708/98 w sprawie przejmowania ryżu niełuskanego przez agencje interwencyjne I ustalenia stosowanych kwot korekcyjnych oraz podwyżek I redukcji


Pobieranie 46.76 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar46.76 Kb.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 610/2001
z dnia 29 marca 2001 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 708/98 w sprawie przejmowania ryżu niełuskanego przez agencje interwencyjne i ustalenia stosowanych kwot korekcyjnych oraz podwyżek i redukcji ceny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3072/95 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu1, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1667/20002, w szczególności jego art. 8 lit. b),
a także mając na uwadze, co następuje:


  1. warunki wymagane do przejęcia ryżu niełuskanego przez agencje skupu interwencyjnego zostały określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 708/983, zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 691/19994. Art. 2 tego rozporządzenia ustanawia warunki, na których ryż jest może zostać zatwierdzony do skupu interwencyjnego i art. 3, ustanawiający kryteria stosowania zwyżek i obniżek cen, szczególnie w odniesieniu do wydajności po przetworzeniu;
  1. doświadczenie z ostatnich lat obrotowych wskazuje, że ilości ryżu wyprodukowane po przetworzeniu oferowane do skupu interwencyjnego są zwykle określane powyżej podstawowych ilości wyszczególnionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 708/98 część B;
  1. w celu wzmocnienia roli skupu interwencyjnego w celach bezpieczeństwa i wspierania produkcji ryżu wysokiej jakości, należy zaostrzyć kryteria skupu interwencyjnego;
  1. dostosowanie ilości wyprodukowanych po przetworzeniu wyszczególnionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 708/98 część B wraz z obniżeniem aktualnych zwyżek cen i obniżeniem tolerancji odchyleń od podstawowych ilości wyprodukowanych, okazuje się być najbardziej efektywnym sposobem wspierania produkcji ryżu wysokiej jakości i jednocześnie zagwarantowania wysokiej jakości ryżu przechowywanego przez agencje skupu interwencyjnego;
  1. Komitet Zarządzający ds. zbóż nie dostarczył opinii w czasie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 708/98 wprowadza się następujące zmiany:
  1. W art. 2 ust. 2 tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- wydajność po przetworzeniu jest nie mniejsza niż 7 punktów poniżej podstawowej wydajności wyszczególnionej w załączniku II część B”.


2. Załącznik II zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.


Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2001 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 czerwca 2000 r.
W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK II


A. Zwyżki i obniżki cen w odniesieniu do ilości wyprodukowanej po przetworzeniu


Wydajność, w postaci całych ziaren ryżu bielonego, wyprodukowana z ryżu niełuskanego

Zwyżki i obniżki cen przypadające na jednostkę wydajności

Powyżej podstawowej ilości wyprodukowanej


Poniżej podstawowej ilości wyprodukowanej


Zwyżka ceny 0,75%

Obniżka ceny 1%
Całkowita wydajność, w postaci całych ziaren ryżu bielonego, wyprodukowana z ryżu niełuskanego

Zwyżki i obniżki cen przypadające na jednostkę ilości wyprodukowanej

Powyżej ilości wyprodukowanej


Poniżej ilości wyprodukowanej

Zwyżka ceny 0,60%


Zniżka ceny 0,80%

B. Podstawowe ilości wyprodukowane po przetworzeniu
Opis jakości ryżu

Wydajność

w pełnych ziarnach

%


Całkowita wydajność

%

Carillon


66

70

Argo, Selenio, Couachi
65

72

Alpe, Arco,Balilla GG, Balilla, Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Flipper, Frances, Lido, Riso, Matusaka, Monticili, Pegoni, Sara, Strella, Thainato, Thaiperla, Ticinese, Veta, Leda, Mareny, Clot,

Albada,Guadiamar

64

72

Ispaniko A, Makedonia
63

72

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria62

71

Tolima62

70

Inka62

69

Arome61

72

Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo,Cripto, Cristal, Drago, Eolo, Girona, Gladio, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Koral, Lago, Lemont, Mercurio, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda, Pierina, Marchetti, Ribe, Ringo, Rio S. Andrea, Saturno, Senia,

Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro, Calca, Dion, Zeus

61

71

Strymonas
61

70

Anseatico, Arlesienne, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano60

71

Bonnet Bell, Rita, Silla, Thaibonnet, L 202, Puntal59

71

Evropi, Melas
59

69

Arborio, Arlatan, Blue Belle, Blue Belle „B”, Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea57

71

Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi
57

69

Delta


56

69


Axios


56

66

Roxani


56

65

Irat 348, Mana46

66

Pygmalion51

70

Odmiany niewyszczególnione6371”
1 Dz.U. L 329 z 30.12.1995, str. 18.

2 Dz.U. L 193 z 29.07.2000, str. 3.

3 Dz.U. L 98 z 31.03.1998, str. 21.

4 Dz.U. L 87 z 31.03.1999, str. 8.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość