Strona główna

Rozporządzenie komisji (WE) nr 777/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących rynku zbóż w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski


Pobieranie 240.02 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar240.02 Kb.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 777/2004
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących rynku zbóż w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 2 ust. 3,
uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 57 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) W celu dokonania niezbędnych dostosowań, aby przygotować się do przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (zwanych dalej „nowymi Państwami Członkowskimi”) do Unii Europejskiej potrzebne są pewne techniczne zmiany kilku rozporządzeń Komisji dotyczących wspólnej organizacji rynku zbóż.
(2) Kilka rozporządzeń w sektorze zbóż zawiera wpisy we wszystkich językach wspólnotowych. Dlatego należy dodać wpisy we wszystkich językach nowych Państwa Członkowskich, a rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2622/711, (EWG) nr 2131/932, (WE) nr 1501/953, (WE) nr 1839/954, (WE) nr 2369/965, (WE) nr 2402/966, (WE) nr 2449/967, (WE) nr 2390/988, (WE) nr 2375/20029, (WE) nr 2377/200210, (WE) nr 573/200311, (WE) nr 958/200312, (WE) nr 1342/200313 i (WE) nr 2305/200314 powinny zostać odpowiednio zmienione.
(3) Wraz z przystąpieniem Słowenii, Koper staje się portem wspólnotowym. Odstępstwo przewidziane w art. 2a rozporządzenia (EWG) nr 2131/1993 nie jest już potrzebne i powinno zostać skreślone.
(4) Wraz z przystąpieniem Cypru i Malty odstępstwa przewidziane w art. 13a ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1501/95 nie są już potrzebne i powinny zostać skreślone.
(5) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/9615 przewiduje dostosowanie o zryczałtowanej stawce do należności celnych przywozowych, w szczególności w krajach skandynawskich, w celu uwzględnienia różnicy kosztów frachtu w zależności od portu przeznaczenia. Zakres tego środka powinien zostać rozszerzony tak, aby obejmował on również porty bałtyckie nowych Państw Członkowskich.
(6) Warunki pogodowe i agronomiczne dla uprawy jęczmienia w Estonii i na Łotwie są porównywalne z warunkami w Finlandii i Szwecji. Dlatego rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2000 z dnia 19 kwietnia 2000 r. ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż16 powinno przewidywać takie same warunki przejmowania zbóż przez agencje interwencyjne w przypadku tych dwóch nowych Państw Członkowskich jakie dotyczą Finlandii i Szwecji.
(7) Po przystąpieniu kontyngenty taryfowe Wspólnoty dotyczące Węgier przewidziane w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2133/200117 przestaną obowiązywać. Dlatego odniesienia do tych kontyngentów powinny zostać skreślone.
(8) Po zawarciu umów handlowych z nowymi Państwami Członkowskimi, rozporządzenie (WE) nr 1342/2003 ustanowiło szczególną procedurę dotyczącą wywozu produktów zbożowych do tych państw. Po przystąpieniu przepisy te tracą moc i powinny zostać skreślone,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
Art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2622/71 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 1
Dowód zapłaty specjalnego podatku wywozowego określonego w art. 2 i 3 rozporządzenia (EWG) nr 1234/71 dostarcza się właściwym władzom Państwa Członkowskiego przywozu poprzez przedstawienie świadectwa przewozowego A.TR.1. W tym przypadku, jeden z następujących wpisów zostanie umieszczony przez właściwe władze w sekcji „Uwagi”:
- Tasa especial aplicable a la exportación según el Reglamento (CEE) n° 1234/71 satisfecha con la suma de ...
- Zvláštní vývozní poplatek podle nařízení č. 1234/71 zaplacen ve výši ...
- Særlig udførselsafgift i henhold til forordning (EØF) nr. 1234/71, betalt med et beløb på ...
- Besondere Ausfuhrabgabe gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1234/71 in Höhe von ... entrichtet
- Ekspordi erimaks makstud summas ... vastavalt määrusele (EMÜ) nr 1234/71
- Ειδικός φόρος κατά την εξαγωγή σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕOK) αριθ. 1234/71 που πληρώθηκε για ποσό …
- Special export tax under Regulation (EEC) No 1234/71 paid to an amount of ...
- Taxe spéciale à l'exportation selon le règlement (CEE) n° 1234/71 acquittée pour un montant de ...
- Az 1234/71/EGK rendelet szerinti különleges exportadó ... összegben megfizetve
- Tassa speciale per l'esportazione pagata, secondo regolamento (CEE) n. 1234/71, per un importo di ...
- Vadovaujantis reglamentu (EBE) Nr. 1234/71, sumoketas ... dydžio specialusis eksporto mokestis.
- Saskaņā ar regulu (EEK) Nr. 1234/71, samaksāta speciālā izvešanas nodeva ... apmērā
- Taxxa speċjali fuq l-esportazzjoni, skond ir-Regolament (KEE) Nru 1234/71, imħallsa għall-ammont ta' ...
- Speciale heffing bij uitvoer bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1234/71 ten bedrage van ... voldaan
- Specjalny podatek eksportowy według rozporządzenia (EWG) nr 1234/71 zapłacony w wysokosci ...
- Imposição especial de exportação, nos termos do Regulamento (CEE) n.o 1234/71, paga num montante de ...
- Osobitný vývozný poplatok podl’a nariadenia (EHS) č. 1234/71 vo výške ...
- Posebni izvozni davek v Uredbi št. 1234/71, plačilo za znesek ...
- Asetuksen (ETY) N:o 1234/71 mukainen erityisvientivero määrältään ...
- Särskild exportskatt i enlighet med förordning (EEG) nr 1234/71, betalt med ett belopp på ...”
Artykuł 2
W rozporządzeniu (EWG) nr 2131/93 wprowadza się następujące zmiany:
1. W art. 7 ust. 2a skreśla się zdanie drugie.
2. W art. 17 ust. 3 tiret drugie wpisy otrzymują brzmienie:
„- Exportación de cereales por vía marítima; artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2131/93
- Vývoz obilovin po moři - čl. 17 nařízení (EHS) č. 2131/93
- Eksport af korn ad søvejen - Artikel 17 i forordning (EØF) nr. 2131/93
- Getreideausfuhr auf dem Seeweg - Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 Artikel 17
- Teravilja eksport meritsi - määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikkel 17
- Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης - Άρθρο 17 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93
- Export of cereals by sea - Article 17 of Regulation (EEC) nr 2131/93
- Exportation de céréales par voie maritime - Règlement (CEE) n° 2131/93, article 17
- Gabonafélék exportja tengeri úton - 2131/93/EGK rendelet 17. cikk
- Esportazione di cereali per via marittima - articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2131/93
- Grūdų eksportas jūra - reglamento (EBE) Nr. 2131/93 17 straipsnis
- Graudu izvešana pa jūras ceļiem - regulas (EEK) Nr. 2131/93 17. pants
- Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar - Artikolu 17 tar-Regolament (KEE) Nru 2131/93
- Uitvoer van graan over zee - Artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2131/93
- Wywóz zbóż drogą morską - Art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93
- Exportação de cereais por via marítima - artigo 17.o do Regulamento (CEE) n.o 2131/93
- Vývoz obilnín po mori - článok 17 nariadenia (EHS) č. 2131/93
- Izvoz žit s pomorskim prometom - člen 17 Uredbe (EGS) št. 2131/93
- Viljan vienti meriteitse - Asetus (ETY) N:o 2131/93 17 artikla
- Export av spannmål genom sjötransport - Artikel 17 i förordning (EEG) nr 2131/93”
3. W art. 17a akapit drugi wpisy otrzymują brzmienie:
„- Exportación de cereales por vía marítima; artículo 17 bis del Reglamento (CEE) n° 2131/93
- Vývoz obilovin po moři - čl. 17a nařízení (EHS) č. 2131/93
- Eksport af korn ad søvejen - Artikel 17a i forordning (EØF) nr. 2131/93
- Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg - Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 Artikel 17a
- Teravilja eksport meritsi - määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikkel 17a
- Η εξαγωγή των σιτηρών διά θαλασσίας oδoύ - Κανoνισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 άρθρo 17 α
- Export of cereals by sea - Article 17a of Regulation (EEC) No 2131/93
- Exportation de céréales par voie maritime - Règlement (CEE) n° 2131/93, article 17 bis
- Gabonafélék exportja tengeri úton - 2131/93/EGK rendelet 17a. cikk
- Esportazione di cereali per via marittima - Regolamento (CEE) n. 2131/93, articolo 17 bis
- Grūdų eksportas jūra - reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17a straipsnis
- Graudu izvešana pa jūras ceļiem - regulas (EEK) Nr. 2131/93 17.a pants
- Esportazzjoni ta' cereali bil-baar - Artikolu 17a tar-Regolament (KEE) Nru 2131/93
- Uitvoer van graan over zee - Verordening (EEG) nr. 2131/93, artikel 17 bis
- Wywóz zbóż drogą morską - Art. 17a rozporządzenia (EWG) nr 2131/93
- Exportação de cereais por via marítima - Artigo 17.°A, Regulamento (CEE) n.° 2131/93
- Vývoz obilnín po mori - článok 17a nariadenia (EHS) č. 2131/93
- Izvoz žit s pomorskim prometom - člen 17a Uredbe (EGS) št. 2131/93
- Viljan vienti meriteitse - Asetus (ETY) N:o 2131/93 17a artikla
- Export av spanmål sjövägen - Artikel 17a i förordning (EEG) nr 2131/93”
Artykuł 3
W rozporządzeniu (WE) nr 1501/95 wprowadza się następujące zmiany:
1. W art. 13 akapit drugi wpisy otrzymują brzmienie:
„- Exportación de cereales por vía marítima; artículo 13 del Reglamento (CE) n° 1501/95
- Vývoz obilovin po moři - čl. 13 nařízení (ES) č. 1501/95
- Eksport af korn ad søvejen - Artikel 13 i forordning (EF) nr. 1501/95
- Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg - Verordnung (EG) Nr. 1501/95 Artikel 13
- Teravilja eksport meritsi - määruse (EÜ) nr 1501/95 artikkel 13
- Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης - Άρθρo 13 τoυ κανoνισµoύ (ΕΚ) αριθ. 1501/95
- Export of cereals by sea - Article 13 of Regulation (CE) No 1501/95
- Exportation de céréales par voie maritime - Règlement (CE) n° 1501/95, article 13
- Esportazione di cereali per via marittima - Regolamento (CE) n. 1501/95, articolo 13
- Gabonafélék exportja tengeri úton - 1501/95/EK rendelet 13. cikk
- Grūdų eksportas jūra - reglamento (EB) Nr. 1501/95 13 straipsnis
- Graudu izvešana pa jūras ceļiem - regulas (EK) Nr. 1501/95 13. pants
- Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar - Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 1501/95
- Uitvoer van graan over zee - Verordening (EG) nr. 1501/95, artikel 13
- Wywóz zbóż drogą morską - Art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1501/95
- Exportação de cereais por via marítima - Artigo 13.°, Regulamento (CE) n.° 1501/95
- Vývoz obilnín po mori - článok 13 nariadenia (ES) č. 1501/95
- Izvoz žit s pomorskim prometom - člen 13 Uredbe (EGS) št. 1501/95
- Viljan vienti meriteitse - Asetus (EY) N:o 1501/95 13 artikla
- Export av spannmål sjövägen - Artikel 13 i förordning (EG) nr 1501/95”
2. W art. 13a skreśla się ust. 3.
Artykuł 4
Art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1839/95 otrzymuje brzmienie:
„2. Wnioski o pozwolenia i same pozwolenia zawierają w sekcji 24 jeden z następujących wpisów:
- Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) n° 1839/95]
- Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) n° 1839/95]
- Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku [nařízení (ES) č. 1839/95]
- Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku [nařízení (ES) č. 1839/95]
- Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1839/95)
- Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1839/95)
- Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)
- Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)
- Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1839/95)
- Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1839/95)
- Μείωση τoυ δασµoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει µόνo στην Iσπανία [κανoνισµός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]
- Μείωση τoυ δασµoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει µόνo στην Πoρτoγαλία [κανoνισµός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]
- Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation (CE) No 1839/95)
- Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (CE) No 1839/95)
- Abattement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) n° 1839/95]
- Abattement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) n° 1839/95]
- Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1839/95/EK rendelet)
- Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes (1839/95/EK rendelet)
- Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1839/95]
- Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1839/95]
- Muito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]
- Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]
- Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Spānijā [Regula (EK) Nr. 1839/95]
- Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Portugālē [Regula (EK) Nr. 1839/95]
- Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja [Regolament (KE) Nru 1839/95]
- Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall [Regolament (KE) Nru 1839/95]
- Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1839/95)
- Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1839/95)
- Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)
- Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)
- Redução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n.° 1839/95]
- Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.° 1839/95]
- Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]
- Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]
- Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1839/95
- Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1839/95
- Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1839/95)
- Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1839/95)
- Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1839/95)
- Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1839/95)”
Artykuł 5
Art. 2 ust. 4 tiret trzecie rozporządzenia (WE) nr 1249/96 otrzymuje brzmienie:
„- porty duńskie, estońskie, łotewskie, litewskie, polskie, fińskie oraz szwedzkie, i dla towarów przybywających przez Ocean Atlantycki, Komisja obniża należność przywozową do 2 EUR za tonę”
Artykuł 6
W rozporządzeniu (WE) nr 2369/96 wprowadza się następujące zmiany:
1. Art. 4 tiret czwarte otrzymuje brzmienie:
„- w rubryce 20 dokonuje się jednego z następujących wpisów:
- Reglamento (CE) n° 2369/96
- Nařízení (ES) č. 2369/96
- Forordining (EF) nr. 2369/96
- Verordnung (EG) Nr. 2369/96
- Määrus (EÜ) nr 2369/96
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2369/96
- Regulation (CE) No 2369/96
- Règlement (CE) n° 2369/96
- 2369/96/EK rendelet
- Regolamento (CE) n. 2369/96
- Reglamentas (EB) Nr. 2369/96
- Regula (EK) Nr. 2369/96
- Regolament (KE) Nru 2369/96
- Verordening (EG) Nr. 2369/96
- Rozporządzenie (WE) nr 2369/96
- Regulamento (CE) n.° 2369/96
- Nariadenie (ES) č. 2369/96
- Uredba (ES) št. 2369/96
- Asetus (EY) N:o 2369/96
- Förordning (EG) nr 2369/96”
2. Art. 4 tiret piąte otrzymuje brzmienie:
„- w rubryce 24 dokonuje się jednego z następujących wpisów:
- Derecho cero. Contingente arancelario de granos de avena trabajados de otra forma del código NC 1104 22 98
- Nulové clo. Celní kvóta pro jinak zpracovaná ovesná zrna spadající pod kód KN 1104 22 98
- Toldfritagelse. Toldkontingent for havrekerner, bearbejdet på anden måde, i KN-kode 1104 22 98
- Nullsatz. Zollkontingent für anders bearbeiteten Hafer des KN-Codes 1104 22 98
- Tollimaksuta. CN koodi 1104 22 98 alla kuuluvate muul viisil töödeldud kaeraterade tariifikvoot
- Δασµός µηδέν. Δασµoλoγική πoσόστωση σπόρων βρώµης αλλιώς επεξεργασµένων των κωδικών ΣΟ 1104 22 98
- Zero duty. Tariff quota for oats grains otherwise worked falling within CN code 1104 22 98
- Droit zéro. Contingent tarifaire de grains d'avoine autrement travaillés du code NC 1104 22 98
- Nulla vámtétel. A 1104 22 98 KN-kód alá tartozó másképp megmunkált zabra vonatkozó vámkontingens
- Dazio zero. Contingente tariffario di cereali di avena altrimenti lavorati dei codici NC 1104 22 98
- Nulinis muitas. Tarifinė kvota kitaip apdirbtiems avių grūdams, kuriuos apibūdina KN kodas 1104 22 98
- Nulles muita. Tarifu kvota citādi apstrādātiem auzu graudiem, ko raksturo KN kods 1104 22 98
- Dazju żero. Kwota ta' tariffa għaż-żerriegħa tal-ħafur maħduma mod ieħor li taqa' taħt il-kodici NM 1104 22 98
- Nulrecht. Tariefcontingent voor op andere wijze bewerkte haver van de GN-code 1104 22 98
- Zerowa stawka celna. Kontyngent taryfowy na ziarna owsa obrobione w inny sposób, oznaczone kodem CN 1104 22 98
- Direito igual a zero. Contingente pautal de grãos de aveia trabalhados de outro modo, do código NC 1104 22 98
- Nulové clo. Colná kvóta pre inak spracované zrná z ovsa, spadajúce pod kód KN 1104 22 98
- Brez carinske dajatve. Tarifna kvota za zrnje ovsa, ki spada pod KN oznako 1104 22 98
- Tulliton. CN-koodeihin 1104 22 98 kuuluvien muulla tavoin käsiteltyjen kauranjyvien kiintiö
- Tullsats 0. Tullkvot för korn av havre bearbeta på annat sätt med KN-nummer 1104 22 98”
Artykuł 7
Art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2402/96 otrzymuje brzmienie:
„2. Pozwolenia posiadają jeden z następujących wpisów w polu 24:
- Exención del derecho de aduana [artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2402/96]
- Osvobozené od cla [čl. 4 nařízení (ES) č. 2402/96]
- Fritagelse for toldsatser (artikel 4 i forordning (EF) nr. 2402/96)
- Zollfrei (Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2402/96)
- Tollimaksuvaba (määruse (EÜ) nr 2402/96 artikkel 4)
- Απαλλαγή από τoν τελωνειακό δασµό [άρθρo 4 τoυ κανoνισµoύ (ΕΚ) αριθ. 2402/96]
- Exemption from customs duty (Article 4 of Regulation (EC) No 2402/96)
- Exemption du droit de douane [article 4 du règlement (CE) n° 2402/96]
- Vámmentesség (2402/96/EK rendelet 4. cikk)
- Esenzione dal dazio doganale [articolo 4 del regolamento (CE) n. 2402/96]
- Atleidimas nuo muito mokesčio (reglamento (EB) Nr. 2402/96 4 straipsnis)
- Atbrīvošana no muitas nodevas (regulas (EK) Nr. 2402/96 4. pants)
- Eżenzjoni mid-dazju doganali [Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2402/96]
- Vrijgesteld van douanerecht (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2402/96)
- Zwolnienie z należnosci celnych (art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2402/96)
- Isenção de direito aduaneiro [artigo 4.° do Regulamento (CE) n.° 2402/96]
- Oslobodenie od cla (článok 4 nariadenia (ES) č. 2402/96)
- Oproščeno carinske dajatve (člen 4 Uredbe (ES) št. 2402/96)
- Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2402/96 4 artikla)
- Tullfri (artikel 4 i förordning (EG) nr 2402/96)”
Artykuł 8
W rozporządzeniu (WE) nr 2449/96 wprowadza się następujące zmiany:
1. Art. 6 lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) w sekcji 24 jedno z następujących stwierdzeń:
- Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) n° 2449/96]
- Clo limitováno 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 2449/96)
- Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forordning (EF) nr. 2449/96)
- Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2449/96)
- Väärtuseline tollimaks 6 % (määrus (EÜ) nr 2449/96)
- Τελωνειακός δασµός κατ' ανώτατo όριo 6 % κατ' αξία [Κανoνισµός (ΕΚ) αριθ. 2449/96]
- Customs duties limited to 6% ad valorem (Regulation (EC) nr 2449/96)
- Droits de douane limités à 6 % ad valorem [règlement (CE) n° 2449/96]
- Csökkentett, 6 %-os értékvám (2449/96/EK rendelet)
- Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [Regolamento (CE) n. 2449/96]
- Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (reglamentas (EB) Nr. 2449/96)
- Muitas nodokļi nepārsniedz limitu 6 % ad valorem (regula (EK) Nr. 2449/96)
- Dazji doganali limitati għal 6 % ad valorem [Regolament (KE) Nru 2449/96]
- Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 2449/96)
- Należności celne obniżone do 6% ad valorem (rozporządzenie (WE) nr 2449/96)
- Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.° 2449/96]
- Clo limitované vo výške 6 % ad valorem (Nariadenie (ES) č. 2449/96)
- Omejene carinske dajatve do 6 % vrednosti (Uredba (ES) št. 2449/96)
- Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2449/96)
- Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning (EG) nr 2449/96)”
2. W art. 10 ust. 2 akapit trzeci wpisy otrzymują brzmienie:
„- Certificado complementario, apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CE) n° 2449/96
- Dovozní licence pro dodatečné množství, čl. 10 ods. 2 nařízení (ES) č. 2449/96
- Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2449/96, artikel 10, stk. 2
- Zusätzliche Lizenz - Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2449/96
- Täiendav impordilitsents üleliigse koguse kohta, määruse (EÜ) nr 2449/96 artikli 10 lõige 2
- Συµπληρωµατικό πιστoπoιητικό - Άρθρo 10 παράγραφoς 2 τoυ κανoνισµoύ (ΕΚ) αριθ. 2449/96
- Licence for additional quantity, Article 10(2) of Regulation (EC) No 2449/96
- Certificat complémentaire, règlement (CE) n° 2449/96, article 10, paragraphe 2
- Kiegészítő engedély, 2449/96/EK rendelet 10. cikk (2) bek.
- Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2449/96, articolo 10, paragrafo 2
- Licencija papildomam kiekiui, reglamento (EB) Nr. 2449/96 10 straipsnio 2 dalis
- Licence papildu daudzumam, regulas (EK) Nr. 2449/96 10. panta 2. daļa
- Liċenzja għal kwantita addizzjonali, Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 2449/96
- Aanvullend certificaat - artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2449/96
- Pozwolenie uzupełniające, art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2449/96
- Certificado complementar, n.° 2 do artigo 10.° do Regulamento (CE) n.° 2449/96
- Licencia pre dodatkové množstvo, článok 10 odsek 2 nariadenia (ES) č. 2449/96
- Nadomestilo za dodatno količino, člen 10(2) Uredbe (ES) št. 2449/96
- Lisätodistus, asetus (EY) N:o 2449/96, 10 artiklan 2 kohta
- Kompletterande licens, artikel 10.2 i förordning (EG) nr 2449/96”
Artykuł 9
W rozporządzeniu (WE) nr 2390/98 wprowadza się następujące zmiany:
1. Art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sekcja 24 pozwoleń na przywóz zawiera jeden z następujących wpisów:
- Producto ACP:
- exención del derecho de aduana
- apartado 1 del artículo 15 del Reglamento (CE) n° 1706/98
- Produkt AKT:
- osvobozené od cla
- nařízení (ES) č. 1706/98 čl. 15 ods. 1
- AVS-produkt:
- toldfritagelse
- forordning (EF) nr. 1706/98: artikel 15, stk. 1
- Erzeugnis AKP:
- Zollfrei
- Verordnung (EG) Nr. 1706/98, Artikel 15 Absatz 1
- AKV riikide toode:
- Tollimaksuvaba
- Määruse (EÜ) nr 1706/98 artikli 15 lõige 1
- Πρoϊόν ΑΚΕ:
- Απαλλαγή από δασµoύς
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1706/98 άρθρo 15 παράγραφoς 1
- ACP product:
- exemption from customs duty
- Regulation (EC) No 1706/98 Article 15(1)
- produit ACP:
- exemption du droit de douane
- règlement (CE) n° 1706/98, article 15, paragraphe 1
- AKCs-termék
- vámmentes
- 1706/98/EK rendelet 15. cikk (1) bek.
- prodotto ACP:
- esenzione dal dazio doganale
- regolamento (CE) n. 1706/98, articolo 15, paragrafo 1
- AKR produktas:
- atleistas nuo muito mokesčio
- Reglamento (EB) Nr. 1706/98 15 straipsnio 1 dalis
- AĀK produkts:
- atbrīvots no muitas nodevas
- Regulas (EK) Nr. 1706/98 15. panta 1. daļa
- Prodott ACP:
- eżenzjoni mid-dazju doganali
- Regolament (KE) Nru 1706/98, Artikolu 15(1)
- Product ACS:
- vrijgesteld van douanerecht
- Verordening (EG) nr. 1706/98: artikel 15, lid 1
- Produkt AKP:
- zwolnienie z należnosci celnych
- art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1706/98
- produto ACP:
- isenção do direito aduaneiro
- Regulamento (CE) n.° 1706/98, n.° 1 do artigo 15.°
- Výrobok zo štátov AKP
- oslobodenie od cla
- Nariadenie (ES) č. 1706/98, článok 15 odsek 1
- AKP proizvodi
- oproščeni carinskih dajatev
- Uredba (ES) št. 1706/98, člen 15(1)
- AKT-maista:
- Tullivapaa
- asetuksen (EY) N:o 1706/98 15 artiklan 1 kohta
- AVS-produkt:
- Tullfri
- Förordning (EG) nr 1706/98 artikel 15.1”
2. Art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Sekcja 24 pozwoleń na przywóz zawiera jeden z następujących wpisów:
- Producto ACP/PTU:
- exención del derecho de aduana
- apartado 5 del artículo 27 del Reglamento (CE) n° 1706/98
- exclusivamente válido para el despacho a libre práctica en los departamentos de Ultramar
- AKT/ZZÚ produkty:
- osvobozeno od cla
- nařízení (ES) č. 1706/98 čl. 27 ods.5
- platné výhradně pro vydání do volného oběhu v zámořských zemích a územích
- AVS/OLT-produkt:
- toldfritagelse
- forordning (EF) nr. 1706/98: artikel 27, stk. 5
- gælder udelukkende for overgang til fri omsætning i de oversøiske departementer
- Erzeugnis AKP/ÜLG:
- Zollfrei
- Verordnung (EG) Nr. 1706/98, Artikel 27 Absatz 5
- gilt ausschließlich für die Abfertigung zum freien Verkehr in den französischen überseeischen Departements
- AKV/ÜMT riikide toode:
- Tollimaksuvaba
- Määruse (EÜ) nr 1706/98 artikli 27 lõige 5
- Jõus ainult vabasse ringlusesse laskmiseks ülemeremaadel ja -territooriumitel
- Πρoϊόν ΑΚΕ/YΧΕ:
- Απαλλαγή από δασµoύς
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1706/98 άρθρo 27 παράγραφoς 5
- Iσχύει απoκλειστικά για µία θέση σε ελεύθερη κυκλoφoρία στα Υπερπόντια Διαµερίσµατα
- ACP/OCT product:
- exemption from customs duty
- Regulation (EC) No 1706/98, Article. 27(5)
- valid exclusively for release for free circulation in the overseas departments
- produit ACP/PTOM:
- exemption du droit de douane
- règlement (CE) n° 1706/98, article 27, paragraphe 5
- exclusivement valable pour une mise en libre pratique dans les départements d'outre-mer
- AKCs-TOT termék
- vámmentes
- 1706/98/EK rendelet 27. cikk (5) bek.
- kizárólag a tengerentúli megyékben történő szabad forgalomba bocsátás céljára érvényes
- prodotto ACP/PTOM:
- esenzione dal dazio doganale
- regolamento (CE) n. 1706/98, articolo 27, paragrafo 5
- valido esclusivamente per l'immissione in libera pratica nei DOM
- AKR/UŠT produktas:
- atleistas nuo muito mokesčio
- Reglamento (EB) Nr. 1706/98 27 straipsnio 5 dalis
- galioja leidimui į laisvą apyvartą tiktai užjūrio šalių teritorijose
- AĀK/AZT produkts:
- atbrīvots no muitas nodevas
- Regulas (EK) Nr. 1706/98 27. panta 5. daļa
- ir derīgs laišanai brīvā apgrozībā vienīgi aizjūru teritorijās
- prodott ACP/OCT:
- ezenzjoni mid-dazju doganali
- Regolament (KE) Nru 1706/98, Artikolu 27(5)
- validu esklussivament biex jiġi meħlus għaċ-ċirkulazzjoni libera fid-dipartimenti extra-Ewropej
- Product ACS/LGO:
- vrijgesteld van douanerecht
- Verordnung (EG) Nr. 1706/98: artikel 27, lid 5
- geldt uitsluitend voor het in het vrije verkeer brengen in de Franse overzeese departementen
- Produkt AKP/KTZ:
- zwolnienie z należności celnych
- art. 27 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1706/98
- ważne wyłącznie dla wprowadzenia do wolnego obrotu w departamentach zamorskich
- produto ACP/PTU:
- isenção do direito aduaneiro
- Regulamento (CE) n.° 1706/98, n.° 5 do artigo 27.°
- válido exclusivamente para uma introdução em livre prática nos departamentos ultramarinos
- výrobok zo štátov AKP/ZKU
- oslobodenie od cla
- Nariadenie (ES) č. 1706/98, článok 27 odsek 5
- platné výhradne pre uvol’nenie do vol’ného obehu v zámorských krajinách a územiach
- AKP/ČDO
- oproščene carinskih dajatev
- Uredba (ES) št. 1706/98, člen 27(5)
- Veljavna samo za sproščenje prostega pretoka v prekomorskih področjih
- AKT-maista/Merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta peräisin oleva tuote:
- Tullivapaa
- asetuksen (EY) N:o 1706/98 27 artiklan 5 kohta
- voimassa ainoastaan merentakaisilla alueilla vapaaseen liikkeeseen laskemiseksi
- AVS/ULT-produkt:
- Tullfri
- Förordning (EG) nr 1706/98 artikel 27.5
- Uteslutande avsedd för övergång till fri omsättning i de utomeuropeiska länderna och territorierna”
Artykuł 10
W ppkt. 1.2 lit. a) akapit drugi tiret pierwsze załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 824/2000, wyrazy „Finlandii lub Szwecji” zastępuje się wyrazami „Estonii, Łotwy, Finlandii i Szwecji”.
Artykuł 11
W rozporządzeniu (WE) nr 2133/2001 wprowadza się następujące zmiany:
1. W art. 2 ust. 1, wyrazy „w ramach kontyngentów taryfowych 09.5716 i 09.5732” zastępuje się wyrazami „w ramach kontyngentu taryfowego 09.5732”.
2. W załączniku I skreśla się odniesienia do kontyngentu taryfowego 09.5716.
Artykuł 12
Art. 9 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2375/2002 otrzymuje brzmienie:
„b) w sekcji 20, jedną z następujących pozycji:
- Reglamento (CE) n° 2375/2002
- Nařízení (EC) č. 2375/2002
- Forordning (EF) nr. 2375/2002
- Verordnung (EG) Nr. 2375/2002
- Määrus (EÜ) nr 2375/2002
- Κανονισµός (EK) αριθ. 2375/2002
- Regulation (EC) No 2375/2002
- Règlement (CE) n° 2375/2002
- 2375/2002/EK rendelet
- Regolamento (CE) n. 2375/2002
- Reglamentas (EB) Nr. 2375/2002
- Regula (EK) Nr. 2375/2002
- Regolament (KE) Nru 2375/2002
- Verordening (EG) Nr. 2375/2002
- Rozporządzenie (WE) nr 2375/2002
- Regulamento (CE) n.° 2375/2002
- Nariadenie (ES) č. 2375/2002
- Uredba (ES) št. 2375/2002
- Asetus (EY) N:o 2375/2002
- Förordning (EG) nr 2375/2002”
Artykuł 13
Art. 13 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2377/2002 otrzymuje brzmienie:
„a) w sekcji 20, produkt przetworzony, wytworzony ze zbóż i zawierający jeden z następujących zapisów:
- Reglamento (CE) n° 2377/2002
- Nařízení (EC) č. 2377/2002
- Forordning (EF) nr. 2377/2002
- Verordnung (EG) Nr. 2377/2002
- Määrus (EÜ) nr 2377/2002
- Κανονισµός (EK) αριθ. 2377/2002
- Regulation (EC) No 2377/2002
- Règlement (CE) n° 2377/2002
- 2377/2002/EK rendelet
- Regolamento (CE) n. 2377/2002
- Reglamentas (EB) Nr. 2377/2002
- Regula (EK) Nr. 2377/2002
- Regolament (KE) Nru 2377/2002
- Verordening (EG) Nr. 2377/2002
- Rozporządzenie (WE) nr 2377/2002
- Regulamento (CE) n.° 2377/2002
- Nariadenie (ES) č. 2377/2002
- Uredba (ES) št. 2377/2002
- Asetus (EY) N:o 2377/2002
- Förordning (EG) nr 2377/2002”
Artykuł 14
Art. 6 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 573/2003 otrzymuje brymienie:
„b) w sekcji 20, jeden z następujących wpisów:
- Reglamento (CE) n° 573/2003
- Nařízení (EC) č. 573/2003
- Forordning (EF) nr. 573/2003
- Verordnung (EG) Nr. 573/2003
- Määrus (EÜ) nr 573/2003
- Κανονισµός (EK) αριθ. 573/2003
- Regulation (EC) No 573/2003
- Règlement (CE) n° 573/2003
- 573/2003/EK rendelet
- Regolamento (CE) n. 573/2003
- Reglamentas (EB) Nr. 573/2003
- Regula (EK) Nr. 573/2003
- Regolament (KE) Nru 573/2003
- Verordening (EG) Nr. 573/2003
- Rozporządzenie (WE) nr 573/2003
- Regulamento (CE) n.° 573/2003
- Nariadenie (ES) č. 573/2003
- Uredba (ES) št. 573/2003
- Asetus (EY) N:o 573/2003
- Förordning (EG) nr 573/2003”
Artykuł 15
Art. 7 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 958/2003 otrzymuje brzmienie:
„b) w sekcji 20, jeden z poniższych wpisów:
- Reglamento (CE) n° 958/2003
- Nařízení (EC) č. 958/2003
- Forordning (EF) nr. 958/2003
- Verordnung (EG) Nr. 958/2003
- Määrus (EÜ) nr 958/2003
- Κανονισµός (EK) αριθ. 958/2003
- Regulation (EC) No 958/2003
- Règlement (CE) n° 958/2003
- 958/2003/EK rendelet
- Regolamento (CE) n. 958/2003
- Reglamentas (EB) Nr. 958/2003
- Regula (EK) Nr. 958/2003
- Regolament (KE) Nru 958/2003
- Verordening (EG) nr. 958/2003
- Rozporządzenie (WE) nr 958/2003
- Regulamento (CE) n.° 958/2003
- Nariadenie (ES) č. 958/2003
- Uredba (ES) št. 958/2003
- Asetus (EY) N:o 958/2003
- Förordning (EG) nr 958/2003”
Artykuł 16
W rozporządzeniu (WE) nr 1342/2003 wprowadza się następujące zmiany:
1. W art. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) W ust. 1 wpisy otrzymują brzmienie:
„- Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado
- Nabídková výše pro základní vývozní náhradu
- Tilslagssats for basiseksportrestitutionen
- Zugeschlagener Satz der Grundausfuhrerstattung
- Pakkumiskutsega kinnitatud eksporditoetus
- Ποσοστό της κατακυρωθείσας επιστροφής βάσεως κατά την εξαγωγή
- Tendered rate of basic export refund
- Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé
- Az alap export-visszatérítés megítélt hányada
- Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato
- Pagrindinės eksporto grąžinamosios išmokos dydis
- Pamata izvešanas kompensācijas likme
- Rata aggudikata ta' rifuzjoni bazika fuq l-esportazzjoni
- Gegunde basisrestitutie bij uitvoer
- Przyznana stawka podstawowej refundacji wywozowej
- Taxa de restituição de base à exportação adjudicada
- Základná sadzba vývoznej náhrady ustanovená v rámci výberového konania
- Dodatna stopnja dajatve na osnovi izvoznih nadomestil
- Tarjouskilpailutetun perusvientituen määrä
- Anbudssats för exportbidrag”
b) W ust. 2 wpisy otrzymują brzmienie:
„- Tipo del gravamen a la exportación adjudicado
- Nabídková výše vývozního cla
- Tilslagssats for eksportafgiften
- Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabgabe
- Pakkumiskutsega kinnitatud ekspordimaks
- Ύψος φόρου κατά την εξαγωγή
- Tendered rate of export tax
- Taux de la taxe à l'exportation adjugé
- Az exportadó megítélt mértéke
- Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata
- Eksporto muito mokesčio dydis
- Izvešanas muitas nodevas likme
- Rata aġġudikata ta' taxxa fuq l-esportazzjoni
- Gegunde belasting bij uitvoer
- Przyznana stawka podatku eksportowego
- Taxa de exportação adjudicada
- Vývozný poplatok ustanovený v rámci výberového konania
- Dodatna stopnja dajatve za izvozno pristojbino
- Tarjouskilpailutetusta viennistä kannettavan maksun määrä
- Anbudssats för exportavgift”
2. W art. 5 wpisy otrzymują brzmienie:
„- Gravamen a la exportación no aplicable
- Vývozní clo se nepoužije
- Eksportafgift ikke anvendelig
- Ausfuhrabgabe nicht anwendbar
- Ekspordimaksu ei kohaldata
- Μη εφαρµοζόµενος φόρος κατά την εξαγωγή
- Export tax not applicable
- Taxe à l'exportation non applicable
- Exportadó nem alkalmazandó
- Tassa all'esportazione non applicabile
- Eksporto muitas netaikytinas
- Izvešanas muita netiek piemērota
- Taxxa fuq l-esportazzjoni mhux applikabbli
- Uitvoerbelasting niet van toepassing
- Podatku eksportowego nie stosuje się
- Taxa de exportação não aplicável
- Vývozný poplatok sa neuplatňuje
- Izvozni davek ni sprejemljiv
- Vientimaksua ei sovelleta
- Exportavgift icke tillämplig”
3. Art. 7 ust. 2 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:
„W sekcji 22 licencji zostaje wpisane:
- Limitación establecida en apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) n° 1342/2003
- Omezení dle čl. 7 ods. 2 nařízení (ES) č. 1342/2003
- Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003
- Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003
- Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 7 lõikele 2
- Περιορισµός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003
- Limitation provided for in Article 7(2) of Regulation (WE) No 1342/2003
- Limitation prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1342/2003
- Az 1342/2003/EK rendelet 7. cikk (2) bek. szerinti korlátozás
- Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003
- Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 7 straipsnio 2 dalyje
- Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 7. panta 2. daļā
- Limitazzjoni masuba fl-Artikolu 7(2) smoła-Regolament (KE) Nru 1342/2003
- Beperking als bepaald in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003
- Ograniczenie przewidziane w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003
- Limitação estabelecida no n.° 2 do artigo 7.° do Regulamento (CE) n.° 1342/2003
- Obmedzenie v súlade s článkom 7 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003
- Omejitev določena v členu 7(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003
- Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus
- Begränsning enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1342/2003”
4. Art. 8 ust. 2 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:
„W sekcji 22 pozwolenia wprowadza się jeden z następujących wpisów:
- Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) n° 1342/2003
- Omezení dle čl. 8 ods. 2 nařízeníč. 1342/2003
- Begrænsning, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003
- Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003
- Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 8 lõikele 2
- Περιορισµός που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003
- Limitation provided for in Article 8(2) of Regulation (EC) No 1342/2003
- Limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1342/2003
- Az 1342/2003/EK rendelet 8. cikk (2) bek. szerinti korlátozás
- Limitazione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003
- Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 8 straipsnio 2 dalyje
- Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 8. panta 2. daļā
- Limitazzjoni masħuba fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003
- Beperking als bepaald in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003
- Ograniczenie przewidziane w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003
- Limitação estabelecida no n.° 2 do artigo 8.° do Regulamento (CE) n.° 1342/2003
- Obmedzenie v súlade s článkom 8 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003
- Omejitev določena v členu 8(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003
- Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus
- Begränsning enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1342/2003”
5. W art. 9 ust. 3 lit. e) i f) otrzymują brzmienie:
„e) w rubryce 20, jeden z następujących wpisów:
- Exportación conforme al artículo 9 del Reglamento (CE) n° 1342/2003
- Vývoz v souladu s čl. 9 nařízení (ES) č. 1342/2003
- Udførsel i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1342/2003
- Ausfuhr in Übereinstimmung mit Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003
- Eksport vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 9
- Περιορισµός που προβλέπεται στο άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003
- Export in accordance with Article 9 of Regulation (EC) No 1342/2003
- Exportation conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 1342/2003
- Az 1342/2003/EK rendelet 9. cikkével összhangban bonyolított export
- Esportazione in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1342/2003
- Eksportas vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1342/2003 9 straipsniu
- Izvešana saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1342/2003 9. pantu
- Esportazzjoni b'mod konformi ma' l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003
- Uitvoer op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1342/2003
- Wywóz w myśl art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003
- Exportação conforme o artigo 9.° do Regulamento (CE) n.° 1342/2003
- Vývoz v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1342/2003
- Izvoz v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1342/2003
- Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 9 artiklan mukainen vienti
- Export i överensstämmelse med artikel 9 i förordning (EG) nr 1342/2003
f) w rubryce 22 do wyrazów przewidzianych w art. 8 ust. 2 dodaje się jeden z następujących wpisów:
- Sin restitución por exportación
- Žádná vývozní náhrada
- Uden eksportrestitution
- Ohne Ausfuhrerstattung
- Eksporditoetuseta
- Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή
- No export refund
- Sans restitution à l'exportation
- Export-visszatérítés nélkül
- Senza restituzione all'esportazione
- Eksporto grąžinamosios išmokos nėra
- Izvešanas kompensācijas nav
- Mingħajr rifużjoni fuq l-esportazzjoni
- Zonder uitvoerrestitutie
- Bez refundacji wywozowej
- Sem restituição à exportação
- Bez vývoznej náhrady
- Brez izvoznih nadomestil
- Ilman vientitukea
- Utan exportbidrag”
6. W załączniku IV skreśla się kody produktów dla Republiki Czeskiej, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Słowacji i Słowenii.
Artykuł 17
Art. 7 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2305/2003 otrzymuje brzmienie:
„a) w rubryce 20, jedną z następujących pozycji:
- Reglamento (CE) n° 2305/2003
- Nařízení (ES) č. 2305/2003
- Forordning (EF) nr. 2305/2003
- Verordnung (EG) Nr. 2305/2003
- Määrus (EÜ) nr 2305/2003
- Kανονισµός (EK) αριθ. 2305/2003
- Regulation (EC) No 2305/2003
- Règlement (CE) n° 2305/2003
- 2305/2003/EK rendelet
- Regolamento (CE) n. 2305/2003
- Reglamentas (EB) Nr. 2305/2003
- Regula (EK) Nr. 2305/2003
- Regolament (KE) Nru 2305/2003
- Verordening (EG) Nr. 2305/2003
- Rozporządzenie (WE) nr 2305/2003
- Regulamento (CE) n.° 2305/2003
- Nariadenie (ES) č. 2305/2003
- Uredba (ES) št. 2305/2003
- Asetus (EY) N:o 2305/2003
- Förordning (EG) nr 2305/2003”
Artykuł 18
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem i z zastrzeżeniem wejścia w życie Traktatu o Przystapieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Pañstwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 kwietnia 2004 r.
W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

1 Dz.U. L 271 z 10.12.1971, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 560/91 (Dz.U. L 62 z 8.3.1991, str. 26).

2 Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1630/2000 (Dz.U. L 187 z 26.7.2000, str. 24).

3 Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1431/2003 (Dz.U. L 203 z 12.8.2003, str. 16).

4 Dz.U. L 177 z 28.7.1995, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2235/2000 (Dz.U. L 256 z 10.10.2000, str. 13).

5 Dz.U. L 323 z 13.12.1996, str. 8. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 630/97 (Dz.U. L 96 z 11.4.1997, str. 5).

6 Dz.U. L 327 z 18.12.1996, str. 14.

7 Dz.U. L 333 z 21.12.1996, str. 14. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2780/1999 (Dz.U. L 334 z 28.12.1999, str. 20).

8 Dz.U. L 297 z 6.11.1998, str. 7.

9 Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 88. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1111/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 21).

10 Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 95. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1112/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 23).

11 Dz.U. L 82 z 29.3.2003, str. 25.

12 Dz.U. L 136 z 4.6.2003, str. 3.

13 Dz.U. L 189 z 29.7.2003, str. 12.

14 Dz.U. L 342 z 30.12.2003, str. 7.

15 Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 125. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1110/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 12).

16 Dz.U. L 100 z 20.4.2000, str. 31. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 336/2003 (Dz.U. L 49 z 22.2.2003, str. 6).

17 Dz.U. L 287 z 31.10.2001, str. 12.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość