Strona główna

Rozporządzenie rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom I podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu


Pobieranie 114.08 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar114.08 Kb.


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2580/2001
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60, 301 i 308,
uwzględniając wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB przyjęte przez Radę w dniu 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu1,
uwzględniając wniosek Komisji,
uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego2,
a także mając na uwadze, co następuje:


 1. na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 21 września 2001 r., Rada Europejska oświadczyła, że terroryzm jest rzeczywistym wyzwaniem dla świata i Europy i że walka z terroryzmem będzie priorytetowym celem Unii Europejskiej;
 1. Rada Europejska oświadczyła, że zwalczanie finansowania terroryzmu jest decydującym aspektem walki z terroryzmem, oraz wezwała członków Rady do podjęcia niezbędnych środków mających na celu zwalczanie wszelkich form finansowania działalności terrorystycznej;
 1. w rezolucji 1373 (2001), Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych dnia 28 września 2001 r. postanowiła, że wszystkie państwa powinny dokonać zamrożenia funduszy oraz innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych osób, które dokonują lub usiłują dokonywać aktów terrorystycznych lub biorą w nich udział lub ułatwiają dokonanie takich aktów;
 1. dodatkowo, Rada Bezpieczeństwa postanowiła, że należy podjąć środki, aby zakazać udostępniania na rzecz takich osób funduszy oraz aktywów finansowych i zasobów gospodarczych oraz zakazać świadczenia usług finansowych i im pokrewnych na rzecz tych osób;
 1. konieczne jest podjęcie przez Wspólnotę działań zmierzających do wprowadzenia w życie środków objętych zakresem WPZiB, przewidzianych we wspólnym stanowisku 2001/931/WPZiB;
 1. niniejsze rozporządzenie jest niezbędnym środkiem na poziomie Wspólnoty i uzupełniającym procedury administracyjne i sądowe dotyczące organizacji terrorystycznych w Unii Europejskiej i państwach trzecich;
 1. do celów niniejszego rozporządzenia, terytorium Wspólnoty uważa się za obejmujące terytoria Państw Członkowskich, w których stosuje się przepisy Traktatu na mocy przepisów ustalonych w tym Traktacie;
 1. w celu ochrony interesów Wspólnoty, dopuszczalne są pewne odstępstwa;
 1. w odniesieniu do procedury ustanawiającej i zmieniającej wykaz określony w art. 2 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, Rada sprawuje samodzielnie kompetencje wykonawcze w zakresie szczególnych środków, jakimi dysponują jej członkowie przy realizacji wspomnianego celu;
 1. powinno się zapobiegać obchodzeniu niniejszego rozporządzenia poprzez odpowiedni system informacyjny i w miarę potrzeb środki zaradcze włączając w to dodatkowe ustawodawstwo wspólnotowe;
 1. właściwe władze Państw Członkowskich powinny być, gdzie to konieczne uprawnione do zapewnienia zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia;
 1. Państwa Członkowskie ustanowiają zasady stosowania sankcji obowiązujących wobec naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia i zapewniają, że będą one wykonywane; sankcje takie muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające;
 1. Komisja i Państwa Członkowskie powinny powiadamiać się wzajemnie o środkach podjętych na podstawie niniejszego rozporządzenia i o innych istotnych informacjach związanych z niniejszym rozporządzeniem będących w ich posiadaniu;
 1. wykaz określony w art. 2 ust. 3 niniejszego rozporządzenia może obejmować osoby i podmioty związane z państwami trzecimi jak również te, do których w jakikolwiek inny sposób odnoszą się aspekty WPZiB określone we wspólnym stanowisku 2001/931/WPZiB. W celu przyjęcia przepisów niniejszego rozporządzenia dotyczących tego ostatniego, Traktat nie przewiduje kompetencji innych niż te określone w art. 308;

15) Wspólnota Europejska wykonała już przepisy rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych 1267(1999) i 1333(2000) przez przyjęcie rozporządzenia (WE) nr 467/20013 zamrażającego aktywa niektórych osób i grup, dlatego te osoby i grupy nie są objęte niniejszym rozporządzeniem,


PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
1. „Fundusze, inne aktywa finansowe i zasoby gospodarcze”, oznaczają aktywa każdego rodzaju, zarówno materialne jak i niematerialne, ruchome i nieruchome niezależnie, w jaki sposób nabyte i dokumenty prawne i inne dokumenty w każdej formie, także elektronicznej lub cyfrowej, świadczące o tytule do lub udziale w tych aktywach, ale nie wyłącznie kredyty bankowe, czeki podróżne, czeki bankowe, przekazy pieniężne, udziały, papiery wartościowe, obligacje, polecenia wypłaty i akredytywy.
2. „Zamrożenie funduszy, innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych” oznacza zapobieganie jakimkolwiek ruchom, przenoszeniu, zmianom, wykorzystaniu lub dokonywaniu transakcji funduszami w jakikolwiek sposób, który powodowałby jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z funduszy, w tym również zarządzanie portfelem.
3. „Usługi finansowe” oznaczają wszystkie usługi o charakterze finansowym, włączając w to wszystkie usługi ubezpieczeniowe i związane z ubezpieczeniami i wszystkie usługi bankowe i inne usługi finansowe (z wyłączeniem ubezpieczeń):

Usługi ubezpieczeniowe i związane z ubezpieczeniami

  1. Ubezpieczenie bezpośrednie (w tym koasekuracja):A) ubezpieczenie na życie;B) ubezpieczenie inne niż na życie;

(ii) Reasekuracja i retrocesja;


(iii) Pośrednictwo ubezpieczeniowe takie jak maklerstwo i agencje ubezpieczeniowe;
(iv) Usługi dodatkowe związane z ubezpieczeniem takie jak doradztwo, usługi aktuarialne, ocena ryzyka i zaspokajanie roszczeń.

Usługi bankowe i inne usługi finansowe (z wyłączeniem ubezpieczeń)

(v) Przyjmowanie depozytów i innych środków podlegających zwrotowi;


(vi) Udzielanie pożyczek wszelkiego rodzaju, w tym kredytu konsumenckiego, kredytu hipotecznego, factoring oraz finansowanie transakcji handlowych;
(vii) Leasing finansowy;
(viii) Wszelkie usługi płatnicze i usługi transferu środków pieniężnych właczając karty kredytowe, obciążeniowe i debetowe, czeki podróżne i czeki bankierskie;
(ix) Gwarancje i zobowiązania;
(x) Operacje przeprowadzane na własny rachunek lub na rachunek klientów, zarówno na giełdzie, jak i na rynku pozagiełdowym i w inny sposób za pomocą:

A) instrumentów rynku pieniężnego (w tym czeków, weksli, świadectw depozytowych);       B) dewiz;       C) instrumentów pochodnych, w tym, ale nie wyłącznie, transakcji typu futures i opcji;       D) instrumentów kursu walutowego i stóp procentowych włączając w to produkty takie jak swapy i umowy terminowe na stopę procentową;       E) zbywalnych papierów wartościowych;       F) innych instrumentów zbywalnych i aktywów finansowych, w tym kruszcu;

(xi) Udział w emisji wszelkiego rodzaju papierów wartościowych, włączając gwarancje emisji i lokowanie całości lub części emisji jako publiczny lub prywatny pośrednik, a także świadczenie usług związanych z takimi emisjami;


(xii) Pośrednictwo w obrocie pieniędzmi;
(xiii) Zarządzanie aktywami, takie jak zarządzanie środkami pieniężnymi lub portfelem, wszelkie formy zarządzania inwestycjami zbiorowymi, zarządzanie funduszami emerytalnymi, usługi w zakresie przechowywania i usługi powiernicze;
(xiv) Usługi rozliczeniowe i rozrachunkowe dla aktywów finansowych, włączając papiery wartościowe, produkty instrumentów pochodnych oraz inne instrumenty zbywalne;
(xv) Dostarczanie i przekazywanie informacji finansowych, przetwarzanie danych finansowych oraz dostarczanie oprogramowania dotyczącego finansów przez dostawców innych usług finanasowych;

(xvi) Doradztwo, pośrednictwo i inne pomocnicze usługi finansowe dotyczące całej działalności wymienionej w (v)-(xv), w tym ocena zdolności kredytowej, badania i doradztwo inwestycyjne i portfelowe, doradztwo w zakresie przejęć i doradztwo w zakresie strategii i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

4. Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicję „aktu terrorystycznego” zawartą w art. 1 ust. 3 wspólnego stanowiska 2001/931/ WPZiB.


5. „Własność osoby prawnej, grupy lub podmiotu” oznacza bycie w posiadaniu 50% lub więcej praw własności osoby prawnej, grupy lub podmiotu lub posiadanie w nich większościowego udziału.
6. „Kontrolowanie osoby prawnej, grupy lub podmiotu” oznacza którąkolwiek z następujących sytuacji:
a) posiadanie prawa do mianowania lub odwoływania większości członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorującego taką osobę prawną, grupę lub podmiot;
b) wyznaczanie, wyłącznie na podstawie wykonywania swojego prawa głosowania, większości członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorującego osobę prawną, grupę lub podmiot, sprawujących swoją funkcję podczas bieżącego lub poprzedniego roku budżetowego;
c) wyłączne dysponowanie większością praw głosu akcjonariuszy lub członków osoby prawnej, grupy lub podmiotu na mocy umowy z innymi akcjonariuszami lub członkami tej osoby prawnej, grupy lub podmiotu;
d) posiadanie prawa do wywierania dominującego wpływu na osobę prawną, grupę lub podmiot na mocy umowy zawartej z tą osobą prawną, grupą lub podmiotem umowy lub na mocy przepisu jej statutu lub umowy spółki, w przypadku gdy prawo regulujące działalność tej osoby prawnej, grupy lub podmiotu zezwala, aby podlegała ona takiej umowie lub takiemu przepisowi;
e) posiadanie kompetencji do wykonywania prawa do wywierania dominującego wpływu określonego w lit. d), nie będąc posiadaczem takiego prawa;
f) posiadanie prawa do korzystania z całości albo części aktywów osoby prawnej, grupy lub podmiotu;


 1. zarządzanie działalnością prowadzoną przez osobę prawnę, grupę lub podmiot na jednolitych zasadach, publikując skonsolidowane sprawozdania finansowe;

h) ponoszenie solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania finansowe osoby prawnej, grupy lub podmiotu lub ich poręczanie.


Artykuł 2
1. Poza wyjątkami dopuszczonymi na mocy art. 5 i 6:
a) wszystkie fundusze, inne aktywa finansowe i zasoby gospodarcze należące do i będące własnością lub posiadane przez osobę fizyczną lub osobę prawną, grupę lub podmiot wymienione na liście określonej w ust. 3, zostają zamrożone;
b) fundusze, inne aktywa finansowe i zasoby gospodarcze nie zostają udostępnione, bezpośrednio lub pośrednio, osobie fizycznej lub prawnej, grupie lub podmiotowi wymienionym na liście określonej w ust. 3, ani na ich rzecz.


 1. Poza wyjątkami dopuszczonymi na mocy art. 5 i 6, zakazane jest świadczenie usług finansowych osobie fizycznej lub prawnej, grupie lub podmiotowi wymienionym na liście określonej w ust. 3, ani na ich rzecz.
 1. Rada, stanowiąc jednomyślnie, ustanawia, przegląda i zmienia listę osób, grup i podmiotów do których stosuje się niniejsze rozporządzenie, zgodnie z przepisami ustanowionymi w art. 1 ust. 4, 5 i 6 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB; na takiej liście znajdują się:

(i) osoby fizyczne dokonujące lub usiłujące dokonać, uczestniczące w, lub ułatwiające dokonanie jakiegokolwiek aktu terrorystycznego;


(ii) osoby prawne, grupy lub podmioty dokonujące lub usiłujące dokonać, uczestniczące w, lub ułatwiające dokonanie jakiegokolwiek aktu terrorystycznego;
(iii) osoby prawne, grupy lub podmioty będące własnością lub kontrolowane przez jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych, grupy lub podmioty określone w (i) oraz (ii); albo
(iv) osoby fizyczne lub prawne, grupy lub podmioty działające w imieniu lub pod kierownictwem jednej lub więcej osób fizycznych lub prawnych, grup lub podmiotów określonych w (i) oraz (ii).
Artykuł 3


 1. Świadomy i celowy udział w działaniach, których celem lub skutkiem jest bezpośrednie lub pośrednie obejście art. 2 jest zakazany.
 1. Wszelkie informacje dotyczące obejścia przepisów niniejszego rozporządzenia, obecnego lub w przeszłości, zgłasza się Komisji i właściwym władzom Państw Członkowskich wymienionym w załączniku.


Artykuł 4


 1. Bez uszczerbku dla stosowanych reguł dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej i przepisów art. 284 Traktatu, banki, inne instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe i inne organy oraz osoby:

- dostarczają niezwłocznie wszelkich informacji, które ułatwiłyby stosowanie niniejszego rozporządzenia, takich jak informacje dotyczące kont i kwot zamrożonych zgodnie z art. 2 i transakcji dokonanych na mocy art. 5 i 6:


- właściwym władzom rezydującym lub mieszczącym się w Państwach Członkowskich, wymienionym w załączniku, i
- Komisji, poprzez te właściwe władze,
- współpracują z właściwymi władzami wymienionymi w załączniku, w zakresie jakiejkolwiek weryfikacji tych informacji.
2. Każda informacja dostarczona lub otrzymana zgodnie z niniejszym artykułem zostaje użyta wyłącznie do celów, dla których została dostarczona lub otrzymana.
3. Każda informacja otrzymana bezpośrednio przez Komisję zostaje udostępniona właściwym władzom Państw Członkowskich i Radzie których ona dotyczy.
Artykuł 5


 1. Art. 2 ust. 1 lit. b) nie stosuje się do naliczania należnych odsetek na zamrożony rachunek bankowy. Takie odsetki również zostają zamrożone.
 1. Właściwe władze Państw Członkowskich wymienione w załączniku mogą pod pewnymi warunkami, jakie uznają za właściwe w celu zapobieżenia finansowaniu aktów terrorystycznych, udzielić szczególnych upoważnień do:

1. użycia we Wspólnocie zamrożonych funduszy w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb ludzkich osoby fizycznej wymienionej na liście określonej w art. 2 ust. 3 lub członków jej rodziny włączając, w szczególności, płatności za środki spożywcze, lekarstwa, czynsz lub hipotekę za miejsce zamieszkania rodziny oraz opłaty i koszty dotyczące opieki medycznej nad członkami tej rodziny;


2. dokonania płatności z zamrożonych kont na następujące cele:
a) zapłata podatków, składki ubezpieczenia obowiązkowego oraz opłaty za usługi użyteczności publicznej, takie jak gaz, woda, energia elektryczna i telekomunikacja, podlegających zapłacie we Wspólnocie; i
b) uiszczenie należnych opłat na rzecz instytucji finansowej we Wspólnocie za prowadzenie kont;
3. uiszczenia płatności na rzecz osoby, podmiotu lub organu wymienionych na liście określonej w art. 2 ust. 3, wymagane z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań zawartych albo wynikłych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem, że te opłaty są dokonywane na zamrożone konto we Wspólnocie.
3. Wnioski o upoważnienia powinny być składane do właściwego organu Państwa Członkowskiego, na którego terytorium zostały zamrożone fundusze, inne aktywa finansowe lub zasoby gospodarcze.
Artykuł 6
1. Bez względu na przepisy art. 2 i w celu ochrony interesów Wspólnoty obejmujące interesy jej obywateli i rezydentów, właściwe władze Państwa Członkowskiego mogą udzielić szczególne upoważnienia w celu:
- odmrożenia funduszy, innych aktywów finansowych lub zasobów gospodarczych,
- udostępnienia osobie, podmiotowi lub organowi wymienionym na liście określonej w art. 2 ust. 3 funduszy, innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych, lub
- świadczenia tej osobie, podmiotowi lub organowi usług finansowych,
po konsultacji z innymi Państwami Członkowskimi, Radą i Komisją, zgodnie z ust. 2.
2. Właściwa władza, która otrzymuje wniosek o udzielenie upoważnienia, określonego w ust. 1, powiadamia właściwe władze innych Państwach Członkowskich, Radę i Komisję, wymienione w załączniku, o podstawach, na których zamierza albo odrzucić wniosek albo udzielić szczególnego upoważnienia, informując je o warunkach, jakie uznaje za niezbędne w celu zapobieżenia finansowaniu aktów terrorystycznych.
Właściwa władza, która zamierza udzielić szczególnego upoważnienia uwzględnia uwagi innych Państw Członkowskich, Rady i Komisji, przedstawione w terminie dwóch tygodni.
Artykuł 7
Komisja jest upoważniona do zmiany załącznika na podstawie informacji dostarczonych przez Państwa Członkowskie.
Artykuł 8
Państwa Członkowskie, Rada i Komisja informują się wzajemnie o środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia i dostarczają sobie posiadane istotne informacje związane z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacje uzyskane zgodnie z art. 3 i 4 i dotyczące naruszenia i trudności w stosowaniu lub orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.
Artykuł 9
Każde Państwo Członkowskie ustala sankcje nakładane w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia. Takie sankcje są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
Artykuł 10
Niniejsze rozporządzenie stosuje się:
1. na terytorium Wspólnoty wraz z jej przestrzenią powietrzną,
2. na pokładzie jakiegokolwiek samolotu lub statku podlegającego jurysdykcji Państwa Członkowskiego,
3. wobec każdej osoby, która jest obywatelem Państwa Członkowskiego, niezależnie od jej miejsca pobytu,
4. wobec każdej osoby prawnej, grupy lub podmiotu zarejestrowanego lub ustanowionego na mocy prawa Państwa Członkowskiego,
5. wobec każdej osoby prawnej, grupy lub podmiotu prowadzącej działalność gospodarczą we Wspólnocie.
Artykuł 11
1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
2. W terminie jednego roku od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, Komisja przedłoży sprawozdanie na temat skutków niniejszego rozporządzenia i jeżeli to niezbędne, przedstawi projekty jego zmiany.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 grudnia 2001 r.
W imieniu Rady
L. MICHEL
Prezes

ZAŁĄCZNIK
LISTA WŁAŚCIWYCH WŁADZ, OKREŚLONYCH W ART. 3, 4 i 5
BELGIA
Ministère des finances

Trésorerie

avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18
DANIA
Erhvervsfremmestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01


NIEMCY


 • odnośnie zamrożenia funduszy:

Deutsche Bundesbank

Wilhelm Eppsteinstr. 14

D-60431 Frankfurt / Main

Tel. (00-49-69) 95 66
- odnośnie ubezpieczeń:
Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV)

Graurheindorfer Str. 108

D-53117 Bonn

Tel. (00-49-228) 42 28


GRECJA
Ministry of National Economy

General Directorate of Economic Policy

5 Nikis str.

GR-105 63 Athens

Tel. (00-30-1) 333 27 81-2

Fax (00-30-1) 333 27 93


Υπουργείο Εθνικήѕ Οικονομίαs

Γενική Διεύθυνση Oικονoμικήs Πολιτικήs

Νίκηs 5, 10562 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: (00-30-1) 333 27 81-2

Φαξ: (00-30-1) 333 27 93
HISZPANIA
Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiores Exteriores

Ministerio de Economía

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (00-34) 91 349 39 83

Fax (00-34) 91 349 35 62
Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (00-34) 91 209 95 11

Fax (00-34) 91 209 96 56
FRANCJA
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Tel. (33-1) 44 87 17 17

Fax (33-1) 53 18 36 15


IRLANDIA
Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 671 66 66


Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

76-78 Harcourt Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 408 24 92
WŁOCHY
Ministero dell’Economia e delle Finanze

...
LUKSEMBURG


Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l’action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L-1016 Luxembourg

Tel. (352) 478-1 ou 478-2350

Fax (352) 22 20 48


Ministère des Finances

3 rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41
NIDERLANDY
Ministerie van Financiën

Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederland

Tel. (31-70) 342 82 27

Fax (31-70) 342 79 05
AUSTRIA


 • Art. 3

Bundesministerium für Inneres - Bundeskriminalamt

A-1090 Wien

Josef - Holaubek - Platz 1

Tel. (+ 431) 313 45-0

Fax (431) 313 45-85 290
 • Art. 4

Oestereichische Nationalbank

A-1090 Wien

Otto - Wagner - Platz 3

Tel. + 431) 404 20-0

Fax (431) 404 20-73 99


Bundesministerium für Inneres - Bundeskriminalamt

A-1090 Wien

Josef - Holaubek - Platz 1

Tel. (+ 431) 313 45-0

Fax (431) 313 45-85 290


 • Art. 5

Oestereichische Nationalbank

A-1090 Wien

Otto - Wagner - Platz 3

Tel. (+ 431) 404 20-0

Fax (431) 404 20-73 99


PORTUGALIA
Ministério das Finanças

Direcçăo Geral dos Assuntos Europeus e Relaçőes Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351-1) 882 32 40/47

Fax: (351-1) 882 32 49


Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcçăo Geral dos Assuntos Multilaterias / Direcçăo dos Serviços das

Organizações Políticas Internacionais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351 21) 394 60 72

Fax: (351 21) 394 60 73
FINLANDIA
Ulkoasiainministeriö / Utrikesministeriet

PL 176


SF-00161 Helsinki

Tel. (358-9) 13 41 51

Fax. (358-9) 13 41 57 07 i (358-9) 62 98 40
SZWECJA


 • Art. 3

Rikspolisstyrelsen (RPS)

Box 12256

102 26 Stockholm

tfn 08-401 90 00

fax 08-401 99 00
 • Art. 4 i 6

Finanzinspektionen

Box 7831

103 98 Stockholm

tfn 08-787 80 00

fax 08-24 13 35
 • Art. 5

Riksförsäkringsverket (RFV)

103 51 Stockholm

tfn 08-786 90 00

fax 08-411 27 89
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
HM Treasury

International Financial Services Team

19 Allington Towers

London SW1E 5EB

United Kingdom

Tel: (44-207) 270 55 50

Fax: (44-207) 270 43 65
Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 46 07

Fax (44-207) 601 43 09
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
Commission of the European Communities

Directorate - General for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2 / Mr A. de Vries

Rue de la Loi / Wetstraat 200

B - 1049 Bruxelles / Brussel

Tel.: (32-2) 295 68 80

Fax: (32-2) 296 75 63E - mail: anthonius - de - vries@cec.eu.int

1 Dz.U. L 344 z 28.12.2001, str. 93.

2 Opinia wydana dnia 13 grudnia 2001 r. (dotychczas niepublikowana w Dzienniku Urzędowym).

3 Dz.U. L 67 z 9.3.2001, str. 1.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość