Strona główna

Rozwój psychoruchowy dziecka 3 – letniego w świetle psychologii rozwojowej Rozwój fizyczny i ruchowy


Pobieranie 61.99 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar61.99 Kb.
Rozwój

psychoruchowy

dziecka 3 – letniego

w świetle

psychologii

rozwojowej


 1. Rozwój fizyczny i ruchowy

  • w wieku przedszkolnym następuje dalszy rozrost organizmu dziecka; zwiększają się wymiary i masa ciała. Dzieje się to jednak coraz wolniej (2 – 3 kg rocznie) lecz szybko wzrasta (5 – 7 cm rocznie)

  • kościec dziecka jest wrażliwy i giętki. Stawy cechuje duża ruchomość, więzadła stawowe są słabe i rozciągliwe. Dziecko nie jest wytrzymałe na wysiłek fizyczny

  • płuca i serce stosunkowo mają małą pojemność. Dziecko ma przyśpieszone tętno i oddech

  • dzieci w wieku przedszkolnym dość często zapadają na choroby ze względu na niską odporność.

  • W układzie nerwowym następuje wzrost wagi mózgu.

  • Jest to wiek najbardziej intensywnego rozwoju motorycznego (sprawnie chodzi, biega, skacze, wspina się, pokonuje przeszkody)

  • We wczesnej fazie tego wieku ruchy rąk i nóg są słabo skoordynowane, dziecko biega na całych stopach, tułów wyprostowany, krok krótki

  • 3 – latki nie zaznaczają dokładnie faz skoku. Skok przypomina wydłużony krok

  • dzieci w tym wieku uczą się posługiwać prostymi narzędziami i przedmiotami codziennego użytku. Przyczynia się to do wzrostu samodzielności.

  • Dzieci 3 letnie ubierają się i rozbierają przy pomocy dorosłego, jednaj lepiej to robią zazwyczaj dziewczynki.

 2. Rozwój manualny

  • Dziecko 3-letnie dopiero uczy się precyzyjnie poruszać dłońmi i palcami.

  • dziecko samodzielnie je, posługuje się łyżką, widelcem

  • Samodzielnie myje ręce

  • Potrafi nalać napój z butelki, czy dzbanka

  • Potrafi się ubrać i rozebrać (potrzebuje pomocy przy guzikach, zamkach błyskawicznych, itp.)

  • Wkłada buty

  • Rysuje kwadraty i koła

  • Zaczyna się posługiwać się nożyczkami

 3. Rozwój społeczno –emocjonalny

  • dziecko nie umie tłumić swych przeżyć emocjonalnych

  • uczucia dzieci cechuje afektywność i impulsywność. Emocje są silne, gwałtowne lecz krótkotrwałe; z byle powodu wpada w złość, płacze i obraża się

  • dziecko jest nietrwałe i zmienne w swych uczuciach (labilność uczuciowa)

  • przejawiane emocje informują otoczenie o potrzebach dziecka.

  • U dziecka w tym wieku przeważają emocje pozytywne

  • Kontakty społeczne dziecka to przede wszystkim kontakty z rodzicami, rodzeństwem

  • Dziecko w wieku 3 lat ściśle związane jest z matką, jednak stopniowo się to zmienia.

  • 3 letnie dziecko jest egocentryczne, czyli za centrum zainteresowania uważa siebie

  • dzieci 3 – letnie w przedszkolu nawiązuje wiele pozytywnych kontaktów z rówieśnikami

  • dzieci w zabawie raczej nie współzawodniczą, chociaż zdarzają się konflikty

 4. Rozwój umysłowy

  • uwaga dziecka jest nietrwała, nie jest przerzutna, nie jest podzielna

  • uwaga ma charakter mimowolny

  • dzieci w wieku przedszkolnym mają „bujną wyobraźnię”

  • w 3 roku życia dziecko dość ostro potrafi rozgraniczyć świat fikcji od świata realnego

  • pamięć dziecka również ma charakter mimowolny, krótkotrwały, pod koniec tego wieku zaczyna pojawiać się pamięć długotrwała.

  • Dzieci lepiej zapamiętują materiał krótki i sensowny

  • Uczenie się dziecka ma charakter okazjonalny

  • Dzieci w tym wieku wcześniej rozróżniają barwy niż potrafią prawidłowo je nazwać

  • Zwiększa się wrażliwość na dźwięki mowy ludzkiej i muzyki

  • Dziecko subiektywnie ocenia spostrzegane przedmioty, co niejednokrotnie prowadzi do błędnego oceniania rzeczywistości

  • Spostrzeżenia dziecka mają ścisły związek z działaniem

  • Dzieci nie potrafią poprawnie ocenić wielkości i proporcji spostrzeganych przedmiotów

  • dzieci opanowują coraz lepiej strukturę gramatyczną języka ojczystego, jego system słowotwórczy, fleksyjny i składniowy

  • dziecko używa ok. 1000 różnych słów

  • zmieniają się także proporcje poszczególnych grup znaczeniowych wyrazów w obrębie używanych rzeczowników i czasowników

  • pojawiają się neologizmy dziecięce (dzieci tworzą własne słowa)

  • dzieci mają trudności z prawidłowym używaniem form fleksyjnych, często popełniają błędy dotyczące odmiany wyrazów

  • wzrasta umiejętność mówienia dłuższymi zdaniami

  • myślenie dziecka ma charakter konkretno – wyobrażeniowy

  • Różnorodne czynności wykonywane przez dzieci w tym wieku są od początku czynnościami poznawczymi, w które włączają się procesy myślowe. Zabawy i zajęcia dzieci (początkowo chaotyczne i bezplanowe) stają się stopniowo działaniem celowym i zorganizowanym. Myślenie dziecka skupia się na spostrzeganym pojedynczym przedmiocie. Czynności myślowe dziecka przedszkolnego nie są jeszcze operacjami, gdyż dziecko nie jest w stanie wrócić do punktu wyjścia, a w działaniu uwzględnia jedno z wybranych kryteriów przedmiotu

Literatura:

Przetacznik – Gierowska M, Makiełło – Jarża G. Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcegoZebrowska M., Psychologia rozwojowa


Wymagania programowe dla dzieci 3 – letnich

według programu wychowania przedszkolnego: „Zanim będę uczniem”

autor; E. Tokarskiej i J. Kopały.
OBSZAR 1: Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych:

 • Uświadamianie własnej osoby:

 • Dziecko wie, jak wygląda, wie jak się nazywa

 • dostrzega różnice w wyglądzie kolegów, zwraca się do nich po imieniu

 • wie, gdzie mieszka

 • budowanie pozytywnych relacji w kontaktach społecznych

  • potrafi się zgodnie bawić z innymi

  • uczestniczy w zajęciach organizowanych przez nauczyciela, reaguje na polecenia

  • szanuje zabawki i prace innych dzieci

  • stosuje się do zakazów i nakazów

  • zgłasza swoje potrzeby

 • kształtowanie społecznie akceptowanych postaw:

  • rozumie i używa zwrotów grzecznościowych

  • odczuwa przyjemność, pomagając dorosłym i innym dzieciom

 • rozpoznawania i nazywania emocji

  • rozpoznaje i próbuje nazywać własne uczucia (radość, smutek, złość)

  • stara się panować nad złością

OBSZAR 2:Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dziecka do utrzymywania ładu i porządku.

 • kształtowanie nawyków higienicznych:

  • umie korzystać z chusteczek higienicznych

  • rozpoznaje przybory służące do wykonywania czynności higienicznych

  • myje ręce po skorzystaniu z toalety, przed posiłkami

  • wie, że należy dbać o higienę i bez protestów poddaje się takim zabiegom

 • wykonywanie czynności samoobsługowych

  • potrafi jeść łyżeczką, pić z kubka

  • zgłasza swoje potrzeby fizjologiczne i samodzielnie korzysta z toalety

  • samodzielnie nakłada niektóre elementy ubrania

 • przyzwyczajanie do utrzymywania porządku rzeczy i otoczenia

  • okłada zabawki na miejsce

  • pomaga w porządkowaniu sali, swojego pokoju

  • wyrzuca papierki do kosza

OBSZAR 3: Wspomaganie rozwoju mowy dzieci


 • porozumiewanie się

  • uczestniczy w zabawach prowadzonych przez nauczyciela

  • opowiada o swoich przeżyciach

  • udziela odpowiedzi na pytania

  • próbuje budować dłuższe wypowiedzi na określony temat

 • stosowanie poprawnych form gramatycznych

  • używa określonego zasobu słownictwa

  • potrafi używać czasowników, poprawnych form fleksyjnych

  • buduje kilkuzdaniowe wypowiedzi

 • kształtowanie poprawności wymowy

  • uczestniczy w zabawach kształtujących poprawną wymowę

  • reguluje siłą głosu (mówi szeptem przechodząc do głośnego mówienia)

 • kształtowanie poprawności leksykalno – semantycznej

  • używa w mowie nazw poznanych przedmiotów, osób i zwierząt

  • powtarza krótkie rymowanki

OBSZAR 4: Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia

 • porównywanie i grupowanie przedmiotów

  • porównuje przedmioty, zwracając uwagę na różnice i podobieństwa

  • rozpoznaje i nazywa przedmioty na obrazkach

  • grupuje obiekty w sensowny sposób

  • próbuje klasyfikować przedmioty wg cech jakościowych (wielkość, kształt, barwa, itp.)

 • przewidywanie czynności manipulacyjnych i łączenia przyczyny ze skutkiem

  • potrafi łączyć przyczynę ze skutkiem

  • dostrzega skutki swoich czynności manipulacyjnych

  • zaczyna orientować się, które zmiany są odwracalne, a które nie

OBSZAR 5: Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci


 • dbałość o zdrowie

  • przyzwyczajanie do zdrowego trybu życia

  • poznaje zasady właściwego odżywania się

  • zaczyna dostrzegać związek między chorobą a leczeniem

 • rozwijanie sprawności ruchowej

  • podejmuje zabawy ruchowe spontaniczne, bierze udział w zabawach ruchowych w ogrodzie i organizowanych przez nauczyciela (reaguje na sygnał)

  • porusza się sprawnie, zachowuje równowagę w czasie chodzenia, biegania, chodzi na czworakach

  • korzysta z urządzeń i sprzętów sportowych pod nadzorem nauczyciela

  • podrzuca, chwyta przybory, podskakuje w dowolny sposób

OBSZAR 6: Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych


 • zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw

  • przestrzega reguł i zasad, wie jak korzystać ze sprzętu terenowego

  • bawi się zabawkami zgodnie z przeznaczeniem

  • nie dotyka urządzeń elektrycznych

  • nie oddala się od nauczyciela

 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na drodze

  • wie, że nie może samo przebywać na ulicy, przestrzega zakazu zabawy w pobliżu jezdni

 • bezpieczne korzystanie ze środków transportu

 • właściwe zachowanie w sytuacjach zagrożenia

  • przestrzega zakazu brania do rąk nieznanych rzeczy

  • nie próbuje napojów i potraw bez zezwolenia opiekuna

 • właściwe zachowanie się wobec obcych osób, zwierząt i roślin

  • wie, że nie należy przyjmować podarunków od nieznanych, nie oddala się z nieznajomym

  • przestrzega zakazu przypadkowo napotkanych zwierząt

  • nie zrywa i nie próbuje żadnych owoców bez zgody dorosłego

OBSZAR 7: Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem


 • aktywne uczestnictwo w różnego typu przedstawieniach

  • uczestniczy w przedstawieniach teatralnych organizowanych na terenie przedszkola, nagradza aktorów brawami

 • wcielanie się w rolę aktora

  • podejmuje proste zabawy tematyczne

  • bierze udział w zabawach proponowanych przez nauczyciela

  • recytuje krótkie wiersze, rymowanki

  • uczestniczy w występach przygotowanych dla rodziny

OBSZAR 8: Wychowanie przez sztukę- muzyka, śpiew i pląsy


 • śpiewanie piosenek

  • potrafi zaśpiewać łatwe 2 – zwrotkowe piosenki (indywidualnie i grupowo)

  • rozpoznaje melodię znanej piosenki

 • kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce

  • uczestniczy w zabawach ze śpiewem

  • próbuje ilustrować ruchem piosenki

  • podejmuje zabawy rytmiczne przy akompaniamencie instrumentu muzycznego

  • reaguje na proste sygnały dźwiękowe

 • poznawanie sposobów wykorzystywania instrumentów muzycznych

  • zna i nazywa niektóre instrumenty muzyczne (perkusyjne)

  • wywołuje, zgodnie ze słyszaną muzyką, efekty akustyczne (klaskanie, tupanie, itp.)

 • wyrabiania wrażliwości muzycznej

  • odróżnia głos męski i żeński, rejestr niski – wysoki

  • określa, czy muzyka jest głośna czy cicha, akompaniament szybki – wolny

  • stara się wysłuchać muzyki instrumentalnej

  • odróżnia dźwięk: grzechotki, kołatki i dzwonków

 • odtwarzania prostych układów tanecznych

  • potrafi ustawić się zgodnie z poleceniem (tworzy koło, rząd, pociąg)

  • wykonuje proste kroki taneczne

OBSZAR 9: Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne


 • odbiór dzieła sztuki

  • ogląda ilustracje , zdjęcia, reprodukcje obrazów

  • spostrzega i nazywa elementy ilustracji

  • dostrzega piękno w swoim otoczeniu, opowiada o tym co mu się podoba

 • kształtowanie umiejętności twórczych

OBSZAR 10: Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych

 • działalność konstrukcyjna

  • podejmuje zabawy polegające na poznaniu właściwości przedmiotów

  • buduje z klocków

  • układa kompozycje z materiału przyrodniczego

  • tworzy z mas plastycznych (masy solnej, plasteliny, gliny itp.)

 • rozumienie znaczenia ludzi różnych zawodów

  • rozpoznaje pracowników przedszkola

  • obserwuje prace wykonywane przez dorosłych

  • wie, do czego służą różne przedmioty wykorzystywane w pracach codziennych

  • próbuje pomagać

 • poznawanie świata techniki

  • rozpoznaje środki lokomocji

  • wie, że w codziennym życiu korzysta się z różnych urządzeń

  • rozumie, że można porozumiewać się za pomocą telefonu

OBSZAR 11: Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń


 • rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych w różnych porach roku i zachowania się odpowiednio do pogody

  • nazywa typowe zjawiska atmosferyczne

  • rozumie potrzebę odpowiedniego ubioru do pogody

  • zwraca uwagę na pogodę i zauważa jej zmiany

  • zna charakterystyczne cechy poszczególnych pór roku

OBSZAR 12: Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt


 • poznawanie różnych środowisk przyrodniczych

  • rozpoznaje i nazywa środowiska przyrodnicze z najbliższego otoczenia

  • dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie

 • kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt i roślin

  • dba o rośliny w kąciku przyrodniczym

  • nazywa zwierzęta hodowlane

  • potrafi z uwagą przyglądać się pracom prowadzonym w ogródku przedszkolnym

 • rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego

  • przestrzega podstawowych zasad poszanowania przyrody

  • wie, że nie wolno zostawiać po sobie śmieci

  • zakręca kran po umyciu rąk

OBSZAR 13: Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną


 • kształtowanie orientacji przestrzennej

  • nazywa i wskazuje części ciała swoje i innej osoby

  • używa pojęć określających położenie przedmiotu, określa położenie przedmiotu

  • posługuje się określeniami dotyczącymi kierunku

  • potrafi określić prawą i lewą stronę

 • liczenie

  • liczy do 3 liczebnikami głównymi

  • liczy przedmioty do 3 w zbiorze

  • dzieli zbiór na podzbiory

  • używa określeń dużo – mało

  • ustala wynik dodawania i odejmowania działając na konkretach w zakresie 3

 • rozpoznawanie kształtów geometrycznych

  • rozpoznaje kształt koła

  • tworzy kompozycje z różnych figur geometrycznych bez ich nazywania

 • dokonywanie czynności pomiarowych

  • porównuje wielkość: długi – krótki, wysoki - niski

 • dostrzeganie powtarzalności układów i następstw czasu

  • dostrzega, co powtarza się w szeregu ułożonych przedmiotów

  • posługuje się określeniami czasu: teraz, najpierw, długo, krótko

  • zna następstwa dnia i nocy, zna pory dnia

OBSZAR 14: Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania


 • doskonalenie percepcji wzrokowej

  • wypowiada się na temat treści oglądanych obrazków

  • dobiera obrazki takie same lub różniące się szczegółami, dostrzega różnice

  • składa pocięty obrazek w całość, uzupełnia obrazek

  • odtwarza zbudowane z klocków proste układy

 • nabywanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej

  • uczestniczy w zabawach polegających na powtarzaniu dźwięków

  • potrafi nakleić elementy mieszczące się w konturach

  • wykonuje czynności manipulacyjne, np. rozdziera papier na duże kawałki

 • doskonalenie percepcji słuchowej

  • określa kierunek, skąd pochodzi dźwięk

  • rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia

  • wskazuje obrazki kojarzące się z danym dźwiękiem

 • korzystanie z książek

  • słucha krótkich opowiadań i wierszy, inscenizacji na podstawie treści opowiadania

  • ogląda samodzielnie książki, stara się korzystać z nich ostrożnie

 • rozumienie informacji przedstawionych w formie symbolu

  • rozpoznaje swój znaczek w szatni

  • próbuje rozpoznać napis oznaczający imię dziecka

  • zapamiętuje umowne gesty, znaki w zabawach prowadzonych przez nauczyciela

OBSZAR 15: Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne


 • uświadomienie związków w rodzinie

  • zna imiona swoich rodziców, rodzeństwa, dziadków

  • wyraża swoje uczucia do bliskich

  • zauważa role pełnione przez bliskich

  • uczestniczy w uroczystościach z okazji Dnia Matki, Ojca itp.

  • Bierze udział w wykonaniu upominków okolicznościowych

 • rozbudzanie zainteresowań regionem

  • zna nazwę miejscowości, w której mieszka

  • rozpoznaje najbliższą okolicę

Literatura:Program wychowania przedszkolnego Zanim będę uczniem E. Tokarskiej, J. Kopały©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość