Rozwój psychoruchowy dziecka 3 – letniego w świetle psychologii rozwojowej Rozwój fizyczny i ruchowyPobieranie 61.99 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar61.99 Kb.
Rozwój

psychoruchowy

dziecka 3 – letniego

w świetle

psychologii

rozwojowej


 1. Rozwój fizyczny i ruchowy

  • w wieku przedszkolnym następuje dalszy rozrost organizmu dziecka; zwiększają się wymiary i masa ciała. Dzieje się to jednak coraz wolniej (2 – 3 kg rocznie) lecz szybko wzrasta (5 – 7 cm rocznie)

  • kościec dziecka jest wrażliwy i giętki. Stawy cechuje duża ruchomość, więzadła stawowe są słabe i rozciągliwe. Dziecko nie jest wytrzymałe na wysiłek fizyczny

  • płuca i serce stosunkowo mają małą pojemność. Dziecko ma przyśpieszone tętno i oddech

  • dzieci w wieku przedszkolnym dość często zapadają na choroby ze względu na niską odporność.

  • W układzie nerwowym następuje wzrost wagi mózgu.

  • Jest to wiek najbardziej intensywnego rozwoju motorycznego (sprawnie chodzi, biega, skacze, wspina się, pokonuje przeszkody)

  • We wczesnej fazie tego wieku ruchy rąk i nóg są słabo skoordynowane, dziecko biega na całych stopach, tułów wyprostowany, krok krótki

  • 3 – latki nie zaznaczają dokładnie faz skoku. Skok przypomina wydłużony krok

  • dzieci w tym wieku uczą się posługiwać prostymi narzędziami i przedmiotami codziennego użytku. Przyczynia się to do wzrostu samodzielności.

  • Dzieci 3 letnie ubierają się i rozbierają przy pomocy dorosłego, jednaj lepiej to robią zazwyczaj dziewczynki.

 2. Rozwój manualny

  • Dziecko 3-letnie dopiero uczy się precyzyjnie poruszać dłońmi i palcami.

  • dziecko samodzielnie je, posługuje się łyżką, widelcem

  • Samodzielnie myje ręce

  • Potrafi nalać napój z butelki, czy dzbanka

  • Potrafi się ubrać i rozebrać (potrzebuje pomocy przy guzikach, zamkach błyskawicznych, itp.)

  • Wkłada buty

  • Rysuje kwadraty i koła

  • Zaczyna się posługiwać się nożyczkami

 3. Rozwój społeczno –emocjonalny

  • dziecko nie umie tłumić swych przeżyć emocjonalnych

  • uczucia dzieci cechuje afektywność i impulsywność. Emocje są silne, gwałtowne lecz krótkotrwałe; z byle powodu wpada w złość, płacze i obraża się

  • dziecko jest nietrwałe i zmienne w swych uczuciach (labilność uczuciowa)

  • przejawiane emocje informują otoczenie o potrzebach dziecka.

  • U dziecka w tym wieku przeważają emocje pozytywne

  • Kontakty społeczne dziecka to przede wszystkim kontakty z rodzicami, rodzeństwem

  • Dziecko w wieku 3 lat ściśle związane jest z matką, jednak stopniowo się to zmienia.

  • 3 letnie dziecko jest egocentryczne, czyli za centrum zainteresowania uważa siebie

  • dzieci 3 – letnie w przedszkolu nawiązuje wiele pozytywnych kontaktów z rówieśnikami

  • dzieci w zabawie raczej nie współzawodniczą, chociaż zdarzają się konflikty

 4. Rozwój umysłowy

  • uwaga dziecka jest nietrwała, nie jest przerzutna, nie jest podzielna

  • uwaga ma charakter mimowolny

  • dzieci w wieku przedszkolnym mają „bujną wyobraźnię”

  • w 3 roku życia dziecko dość ostro potrafi rozgraniczyć świat fikcji od świata realnego

  • pamięć dziecka również ma charakter mimowolny, krótkotrwały, pod koniec tego wieku zaczyna pojawiać się pamięć długotrwała.

  • Dzieci lepiej zapamiętują materiał krótki i sensowny

  • Uczenie się dziecka ma charakter okazjonalny

  • Dzieci w tym wieku wcześniej rozróżniają barwy niż potrafią prawidłowo je nazwać

  • Zwiększa się wrażliwość na dźwięki mowy ludzkiej i muzyki

  • Dziecko subiektywnie ocenia spostrzegane przedmioty, co niejednokrotnie prowadzi do błędnego oceniania rzeczywistości

  • Spostrzeżenia dziecka mają ścisły związek z działaniem

  • Dzieci nie potrafią poprawnie ocenić wielkości i proporcji spostrzeganych przedmiotów

  • dzieci opanowują coraz lepiej strukturę gramatyczną języka ojczystego, jego system słowotwórczy, fleksyjny i składniowy

  • dziecko używa ok. 1000 różnych słów

  • zmieniają się także proporcje poszczególnych grup znaczeniowych wyrazów w obrębie używanych rzeczowników i czasowników

  • pojawiają się neologizmy dziecięce (dzieci tworzą własne słowa)

  • dzieci mają trudności z prawidłowym używaniem form fleksyjnych, często popełniają błędy dotyczące odmiany wyrazów

  • wzrasta umiejętność mówienia dłuższymi zdaniami

  • myślenie dziecka ma charakter konkretno – wyobrażeniowy

  • Różnorodne czynności wykonywane przez dzieci w tym wieku są od początku czynnościami poznawczymi, w które włączają się procesy myślowe. Zabawy i zajęcia dzieci (początkowo chaotyczne i bezplanowe) stają się stopniowo działaniem celowym i zorganizowanym. Myślenie dziecka skupia się na spostrzeganym pojedynczym przedmiocie. Czynności myślowe dziecka przedszkolnego nie są jeszcze operacjami, gdyż dziecko nie jest w stanie wrócić do punktu wyjścia, a w działaniu uwzględnia jedno z wybranych kryteriów przedmiotu

Literatura:

Przetacznik – Gierowska M, Makiełło – Jarża G. Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcegoZebrowska M., Psychologia rozwojowa


Wymagania programowe dla dzieci 3 – letnich

według programu wychowania przedszkolnego: „Zanim będę uczniem”

autor; E. Tokarskiej i J. Kopały.
OBSZAR 1: Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych:

 • Uświadamianie własnej osoby:

 • Dziecko wie, jak wygląda, wie jak się nazywa

 • dostrzega różnice w wyglądzie kolegów, zwraca się do nich po imieniu

 • wie, gdzie mieszka

 • budowanie pozytywnych relacji w kontaktach społecznych

  • potrafi się zgodnie bawić z innymi

  • uczestniczy w zajęciach organizowanych przez nauczyciela, reaguje na polecenia

  • szanuje zabawki i prace innych dzieci

  • stosuje się do zakazów i nakazów

  • zgłasza swoje potrzeby

 • kształtowanie społecznie akceptowanych postaw:

  • rozumie i używa zwrotów grzecznościowych

  • odczuwa przyjemność, pomagając dorosłym i innym dzieciom

 • rozpoznawania i nazywania emocji

  • rozpoznaje i próbuje nazywać własne uczucia (radość, smutek, złość)

  • stara się panować nad złością

OBSZAR 2:Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dziecka do utrzymywania ładu i porządku.

 • kształtowanie nawyków higienicznych:

  • umie korzystać z chusteczek higienicznych

  • rozpoznaje przybory służące do wykonywania czynności higienicznych

  • myje ręce po skorzystaniu z toalety, przed posiłkami

  • wie, że należy dbać o higienę i bez protestów poddaje się takim zabiegom

 • wykonywanie czynności samoobsługowych

  • potrafi jeść łyżeczką, pić z kubka

  • zgłasza swoje potrzeby fizjologiczne i samodzielnie korzysta z toalety

  • samodzielnie nakłada niektóre elementy ubrania

 • przyzwyczajanie do utrzymywania porządku rzeczy i otoczenia

  • okłada zabawki na miejsce

  • pomaga w porządkowaniu sali, swojego pokoju

  • wyrzuca papierki do kosza

OBSZAR 3: Wspomaganie rozwoju mowy dzieci


 • porozumiewanie się

  • uczestniczy w zabawach prowadzonych przez nauczyciela

  • opowiada o swoich przeżyciach

  • udziela odpowiedzi na pytania

  • próbuje budować dłuższe wypowiedzi na określony temat

 • stosowanie poprawnych form gramatycznych

  • używa określonego zasobu słownictwa

  • potrafi używać czasowników, poprawnych form fleksyjnych

  • buduje kilkuzdaniowe wypowiedzi

 • kształtowanie poprawności wymowy

  • uczestniczy w zabawach kształtujących poprawną wymowę

  • reguluje siłą głosu (mówi szeptem przechodząc do głośnego mówienia)

 • kształtowanie poprawności leksykalno – semantycznej

  • używa w mowie nazw poznanych przedmiotów, osób i zwierząt

  • powtarza krótkie rymowanki

OBSZAR 4: Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia

 • porównywanie i grupowanie przedmiotów

  • porównuje przedmioty, zwracając uwagę na różnice i podobieństwa

  • rozpoznaje i nazywa przedmioty na obrazkach

  • grupuje obiekty w sensowny sposób

  • próbuje klasyfikować przedmioty wg cech jakościowych (wielkość, kształt, barwa, itp.)

 • przewidywanie czynności manipulacyjnych i łączenia przyczyny ze skutkiem

  • potrafi łączyć przyczynę ze skutkiem

  • dostrzega skutki swoich czynności manipulacyjnych

  • zaczyna orientować się, które zmiany są odwracalne, a które nie

OBSZAR 5: Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci


 • dbałość o zdrowie

  • przyzwyczajanie do zdrowego trybu życia

  • poznaje zasady właściwego odżywania się

  • zaczyna dostrzegać związek między chorobą a leczeniem

 • rozwijanie sprawności ruchowej

  • podejmuje zabawy ruchowe spontaniczne, bierze udział w zabawach ruchowych w ogrodzie i organizowanych przez nauczyciela (reaguje na sygnał)

  • porusza się sprawnie, zachowuje równowagę w czasie chodzenia, biegania, chodzi na czworakach

  • korzysta z urządzeń i sprzętów sportowych pod nadzorem nauczyciela

  • podrzuca, chwyta przybory, podskakuje w dowolny sposób

OBSZAR 6: Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych


 • zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw

  • przestrzega reguł i zasad, wie jak korzystać ze sprzętu terenowego

  • bawi się zabawkami zgodnie z przeznaczeniem

  • nie dotyka urządzeń elektrycznych

  • nie oddala się od nauczyciela

 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na drodze

  • wie, że nie może samo przebywać na ulicy, przestrzega zakazu zabawy w pobliżu jezdni

 • bezpieczne korzystanie ze środków transportu

  • wie, że jadąc samochodem musi być zapięte w fotelik

  • zachowuje się spokojnie podczas jazdy

 • właściwe zachowanie w sytuacjach zagrożenia

  • przestrzega zakazu brania do rąk nieznanych rzeczy

  • nie próbuje napojów i potraw bez zezwolenia opiekuna

 • właściwe zachowanie się wobec obcych osób, zwierząt i roślin

  • wie, że nie należy przyjmować podarunków od nieznanych, nie oddala się z nieznajomym

  • przestrzega zakazu przypadkowo napotkanych zwierząt

  • nie zrywa i nie próbuje żadnych owoców bez zgody dorosłego

OBSZAR 7: Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem


 • aktywne uczestnictwo w różnego typu przedstawieniach

  • uczestniczy w przedstawieniach teatralnych organizowanych na terenie przedszkola, nagradza aktorów brawami

 • wcielanie się w rolę aktora

  • podejmuje proste zabawy tematyczne

  • bierze udział w zabawach proponowanych przez nauczyciela

  • recytuje krótkie wiersze, rymowanki

  • uczestniczy w występach przygotowanych dla rodziny

OBSZAR 8: Wychowanie przez sztukę- muzyka, śpiew i pląsy


 • śpiewanie piosenek

  • potrafi zaśpiewać łatwe 2 – zwrotkowe piosenki (indywidualnie i grupowo)

  • rozpoznaje melodię znanej piosenki

 • kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce

  • uczestniczy w zabawach ze śpiewem

  • próbuje ilustrować ruchem piosenki

  • podejmuje zabawy rytmiczne przy akompaniamencie instrumentu muzycznego

  • reaguje na proste sygnały dźwiękowe

 • poznawanie sposobów wykorzystywania instrumentów muzycznych

  • zna i nazywa niektóre instrumenty muzyczne (perkusyjne)

  • wywołuje, zgodnie ze słyszaną muzyką, efekty akustyczne (klaskanie, tupanie, itp.)

 • wyrabiania wrażliwości muzycznej

  • odróżnia głos męski i żeński, rejestr niski – wysoki

  • określa, czy muzyka jest głośna czy cicha, akompaniament szybki – wolny

  • stara się wysłuchać muzyki instrumentalnej

  • odróżnia dźwięk: grzechotki, kołatki i dzwonków

 • odtwarzania prostych układów tanecznych

  • potrafi ustawić się zgodnie z poleceniem (tworzy koło, rząd, pociąg)

  • wykonuje proste kroki taneczne

OBSZAR 9: Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne


 • odbiór dzieła sztuki

  • ogląda ilustracje , zdjęcia, reprodukcje obrazów

  • spostrzega i nazywa elementy ilustracji

  • dostrzega piękno w swoim otoczeniu, opowiada o tym co mu się podoba

 • kształtowanie umiejętności twórczych

  • eksperymentuje w trakcie używania różnych materiałów plastycznych

  • nazywa wykonane prace plastyczne i opowiada o nich

OBSZAR 10: Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych

 • działalność konstrukcyjna

  • podejmuje zabawy polegające na poznaniu właściwości przedmiotów

  • buduje z klocków

  • układa kompozycje z materiału przyrodniczego

  • tworzy z mas plastycznych (masy solnej, plasteliny, gliny itp.)

 • rozumienie znaczenia ludzi różnych zawodów

  • rozpoznaje pracowników przedszkola

  • obserwuje prace wykonywane przez dorosłych

  • wie, do czego służą różne przedmioty wykorzystywane w pracach codziennych

  • próbuje pomagać

 • poznawanie świata techniki

  • rozpoznaje środki lokomocji

  • wie, że w codziennym życiu korzysta się z różnych urządzeń

  • rozumie, że można porozumiewać się za pomocą telefonu

OBSZAR 11: Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń


 • rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych w różnych porach roku i zachowania się odpowiednio do pogody

  • nazywa typowe zjawiska atmosferyczne

  • rozumie potrzebę odpowiedniego ubioru do pogody

  • zwraca uwagę na pogodę i zauważa jej zmiany

  • zna charakterystyczne cechy poszczególnych pór roku

OBSZAR 12: Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt


 • poznawanie różnych środowisk przyrodniczych

  • rozpoznaje i nazywa środowiska przyrodnicze z najbliższego otoczenia

  • dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie

 • kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt i roślin

  • dba o rośliny w kąciku przyrodniczym

  • nazywa zwierzęta hodowlane

  • potrafi z uwagą przyglądać się pracom prowadzonym w ogródku przedszkolnym

 • rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego

  • przestrzega podstawowych zasad poszanowania przyrody

  • wie, że nie wolno zostawiać po sobie śmieci

  • zakręca kran po umyciu rąk

OBSZAR 13: Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną


 • kształtowanie orientacji przestrzennej

  • nazywa i wskazuje części ciała swoje i innej osoby

  • używa pojęć określających położenie przedmiotu, określa położenie przedmiotu

  • posługuje się określeniami dotyczącymi kierunku

  • potrafi określić prawą i lewą stronę

 • liczenie

  • liczy do 3 liczebnikami głównymi

  • liczy przedmioty do 3 w zbiorze

  • dzieli zbiór na podzbiory

  • używa określeń dużo – mało

  • ustala wynik dodawania i odejmowania działając na konkretach w zakresie 3

 • rozpoznawanie kształtów geometrycznych

  • rozpoznaje kształt koła

  • tworzy kompozycje z różnych figur geometrycznych bez ich nazywania

 • dokonywanie czynności pomiarowych

  • porównuje wielkość: długi – krótki, wysoki - niski

 • dostrzeganie powtarzalności układów i następstw czasu

  • dostrzega, co powtarza się w szeregu ułożonych przedmiotów

  • posługuje się określeniami czasu: teraz, najpierw, długo, krótko

  • zna następstwa dnia i nocy, zna pory dnia

OBSZAR 14: Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania


 • doskonalenie percepcji wzrokowej

  • wypowiada się na temat treści oglądanych obrazków

  • dobiera obrazki takie same lub różniące się szczegółami, dostrzega różnice

  • składa pocięty obrazek w całość, uzupełnia obrazek

  • odtwarza zbudowane z klocków proste układy

 • nabywanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej

  • uczestniczy w zabawach polegających na powtarzaniu dźwięków

  • potrafi nakleić elementy mieszczące się w konturach

  • wykonuje czynności manipulacyjne, np. rozdziera papier na duże kawałki

 • doskonalenie percepcji słuchowej

  • określa kierunek, skąd pochodzi dźwięk

  • rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia

  • wskazuje obrazki kojarzące się z danym dźwiękiem

 • korzystanie z książek

  • słucha krótkich opowiadań i wierszy, inscenizacji na podstawie treści opowiadania

  • ogląda samodzielnie książki, stara się korzystać z nich ostrożnie

 • rozumienie informacji przedstawionych w formie symbolu

  • rozpoznaje swój znaczek w szatni

  • próbuje rozpoznać napis oznaczający imię dziecka

  • zapamiętuje umowne gesty, znaki w zabawach prowadzonych przez nauczyciela

OBSZAR 15: Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne


 • uświadomienie związków w rodzinie

  • zna imiona swoich rodziców, rodzeństwa, dziadków

  • wyraża swoje uczucia do bliskich

  • zauważa role pełnione przez bliskich

  • uczestniczy w uroczystościach z okazji Dnia Matki, Ojca itp.

  • Bierze udział w wykonaniu upominków okolicznościowych

 • rozbudzanie zainteresowań regionem

  • zna nazwę miejscowości, w której mieszka

  • rozpoznaje najbliższą okolicę

Literatura:Program wychowania przedszkolnego Zanim będę uczniem E. Tokarskiej, J. Kopały


: attachments -> article
article -> WSzSp rzp 333/75/2011 Lublin dn. 2011-11-14 Informacja o wyniku postępowania
article -> WSzSp rzp 333/61/2009 Lublin dn. 2009-10-16
article -> WSzSp rzp 333/43/2011 Lublin dn. 2011-08-12
article -> Księgozbiór Biblioteczki matematycznej mieszczącej się w sali 211
article -> Sformatuj tekst w dokumencie i wstaw hiperłącza z zaznaczonych na zielono nazwisk matematyków
article -> Ustawa z dnia o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–20201, 2
article -> M. P. 2002. 13. 221 z późn zm. Uchwała nr 49 rady ministróW
article -> Narracja w trzech aktach
article -> Dr Agnieszka Ziółkowska, Dr Anna Gronkiewicz Wykaz zagadnień w prawa administracyjnego
article -> Jak wnieść prywatny akt oskarżenia?
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy