Ruch harmoniczny (amplituda drgań, wahadło matematyczne i fizyczne, energia drgań)Pobieranie 10.99 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar10.99 Kb.
Ruch harmoniczny (amplituda drgań, wahadło matematyczne i fizyczne, energia drgań)

15. Cząstka o masie 0.1 kg wykonuje drgania harmoniczne wzdłuż osi OX. Zmiana położenia odbywa się zgodnie z równaniem x(t) = 0.2 cos(5t), gdzie położenie podane jest w metrach, a czas w sekundach. Ile wynosi maksymalne przyspieszenie oraz maksymalna prędkość cząstki?


16. Kulka o masie m podwieszona do sprężyny wykonuje n drgań na sekundę. Ile wynosi współczynnik sprężystości tej sprężyny?

17. Położenie tłoka w silniku samochodowym określa (w SI) wzór x(t) = 0.2 sin(80 t). Jaką liczbę pełnych obrotów wykonuje ten silnik w czasie jednej minuty?

18. Zależność przyspieszenia ruchu tłoka o masie m = 2.4 kg (silnika samochodowego) od czasu zadaje w SI funkcja a(t) = -104.04 sin(34 t). Ile wynoszą amplituda i okres ruchu harmonicznego tego tłoka?

19. Jaka jest długość wahadła matematycznego, gdy zależność jego kąta wychylenia od czasu zadaje w SI funkcja (t) = 0.1sin( t).

20. Wahadło matematyczne na powierzchni Ziemi ma okres T1 = 2s. Jaki byłby okres drgań tego wahadła po umieszczeniu go na powierzchni Księżyca? Masa Księżyca jest 83 razy mniejsza niż masa Ziemi, a jego promień 3.7 razy mniejszy od promienia Ziemi.
21. Równanie pewnego ruchu harmonicznego ma postać x(t) = A sin(t). Maksymalne wychylenie ciała z położenia równowagi w tym ruchu wynosi 3 cm. Znaleźć wartość wychylenia z położenia równowagi, dla którego energia kinetyczna ciała jest równa jego energii potencjalnej.

22. Ciężarek o masie m zawieszono na sprężynie. Jaka jest wartość stałej k sprężyny, jeśli wiadomo, że przechodząc przez położenie równowagi ciężarek ma prędkość v, a amplituda drgań wynosi A?

23. Ciężarek o masie m przymocowany do poziomej sprężyny wykonuje ruch drgający harmoniczny poruszając się po idealnie gładkiej poziomej powierzchni. W czasie t pokonuje drogę d miedzy skrajnymi wychyleniami z położenia równowagi. Ile wynosi energia mechaniczna tych drgań?

24. Amplituda drgań wahadła matematycznego w czasie pół minuty zmalała dwukrotnie. Ile wynosi współczynnik tłumienia tych drgań?


25. Pręt o długości jednego metra wykonuje drgania wokół punktu zawieszenia znajdującego się na jednym z jego końców. Wyznacz okres drgań pręta. Wyznacz długość wahadła matematycznego, które wykonującego drania o tym samym okresie co pręt.

26. Amplituda oscylatora tłumionego maleje w każdym cyklu drgań o 3%. Jaka część energii mechanicznej tracona jest w każdym cyklu drgań?

27. Klocek o masie 0.25 kg przymocowany do sprężyny wykonuje na doskonale gładkim stole drgania harmoniczne o energii całkowitej równej 50 J. Wyznacz wartość energii kinetycznej tego klocka w momencie gdy jego wychylenie liczone od punktu równowagi jest równe połowie wartości amplitudy drgań.


28. Na doskonale gładkim stole leży klocek o masie 1kg. Klocek przymocowany jest do ściany za pomocą sprężyny o współczynniku sprężystości k=500 N/m ( patrz rysunek) i pomijalnie małej masie. W klocek ten uderza lecący poziomo pocisk i grzęźnie w nim. Prędkość pocisku przed zderzeniem wynosi 50 m/s, a jego masa 0.1kg. Po zderzeniu klocek wraz z uwięzionym w nim pociskiem wykonuje drgania harmoniczne. Jaka jest energia całkowita tych drgań?©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy