Strona główna

Rzecznik prasowy wojewody mazowieckiego


Pobieranie 19.36 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar19.36 Kb.
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

RZECZNIK PRASOWY

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

tel: 22 695 62 72, 695 60 63 fax: 22 695 62 50

e-mail: rzecznik@mazowieckie.pl

INFORMACJA PRASOWA, 4 PAŹDZIERNIKA 2011 r.

___________________________________________________________________
Bezpieczeństwo powodziowe i zarządzanie odpadami
- spotkanie wojewody z samorządowcami z regionu radomskiego

Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej oraz wchodząca w życie 1 stycznia 2012 r. zmiana ustawy o zarządzaniu odpadami komunalnymi, nakładająca na gminy obowiązek zapewnienia czystości na swoim terenie były tematami kolejnego spotkania Jacka Kozłowskiego, wojewody mazowieckiego z samorządowcami z regionu radomskiego. Przedstawiono także raport z 4-letniej kadencji wojewody oraz omówiono stan bezpieczeństwa w regionie w I półroczu 2011 r.
Podczas spotkania zaprezentowano założenia Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej1, którego koordynatorem jest wojewoda. Zeszłoroczna powódź, szczególnie dotkliwa dla Mazowsza, utwierdziła nas w przekonaniu, że trzeba zrobić wszystko, co tylko możliwe, by zwiększyć skuteczność zarządzania falą powodziową. Musimy korzystać z najlepszych wzorców, w tym z programu, który z powodzeniem realizowany jest w dorzeczu górnej Wisły – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. O tym, jak zabezpieczymy się przed wielką wodą decyduje wiele czynników. Równie ważna jest ocena obecnej infrastruktury przeciwpowodziowej, odbudowa retencji naturalnej, określenie procedur planowania przestrzennego, jak edukacja mieszkańców terenów zalewowych –dodała Aleksandra Czyżewska, pełnomocnik wojewody ds. Programu. Stopień bezpieczeństwa powodziowego w dużej mierze zależy od stanu technicznego urządzeń i obiektów hydrotechnicznych - dokonana zostanie ocena efektywności i celowości utrzymania niektórych z nich. Zwiększeniu skuteczności zarządzania falą powodziową będzie służyć także przegląd i weryfikacja istniejących planów zarządzania kryzysowego. Program zakłada również odbudowę retencji naturalnej m.in. poprzez zwiększenie powierzchni leśnej i obszarów mokradłowych.

W celu zwiększenia świadomości bezpieczeństwa powodziowego wśród społeczeństwa, w założenia Programu wpisano również działania edukacyjne. Mieszkańcy z terenów zalewowych z regionu radomskiego będą mogli zdobyć wiedzę na temat tego, jak należy zachować się w przypadku powodzi, w tym jak przeprowadzić ewakuację zwierząt czy korzystać ze środków chemicznych. Ufam, że taka wiedza pozwoli mieszkańcom czuć się bezpieczniej i pewniej w sytuacji realnego zagrożenia oraz będzie szansą na lepszą współpracę ze służbami udzielającymi im pomocy – powiedział wojewoda. Dorzecze Wisły Środkowej obejmuje w całości lub części województwa: mazowieckie, lubelskie, podlaskie, łódzkie, kujawsko – pomorskie, świętokrzyskie oraz warmińsko – mazurskie. Średnia gęstość zaludnienia tego obszaru wynosi 124 osoby/km². Ponad połowa wszystkich zamieszkujących teren dorzecza (51,5%) to mieszkańcy Mazowsza.


Wojewoda poruszył z samorządowcami także temat ich odpowiedzialności za odpady komunalne. System gospodarowania odpadami wymagał reformy. Nie był wydajny, bo nie obejmował wszystkich mieszkańców z danego terenu i nie prowadził do zwiększania się poziomu recyklingu – powiedział wojewoda. Tak jak dotychczas, gminy muszą zapewniać czystość i porządek na swoim terenie oraz stworzyć warunki niezbędne do ich utrzymania. Zmiany w prawie, wprowadzone ustawą z 1 lipca 2011 r., nakładają obowiązki na obie strony – wytwarzających i odbierających odpady. I tak samorząd musi zorganizować odbiór odpadów od wszystkich właścicieli nieruchomości. Ci z kolei będą ponosić na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie nimi – dodał Adam Ludwikowski, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Wybór przedsiębiorcy, który będzie odbierał odpady od właścicieli, nastąpi w drodze przetargu ogłoszonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Nowela zdefiniowała region gospodarki odpadami komunalnymi, jako teren liczący co najmniej 150 tys. mieszkańców. Natomiast regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych musi być zdolna obsłużyć co najmniej 120 tys. mieszkańców poprzez termiczne przekształcanie odpadów lub ich mechaniczno – biologiczne przetworzenie; przetworzenie selektywnie zebranych odpadów zielonych; deponowanie odpadów powstających w wyniku procesów przetwarzania w składowiskach o pojemności wystarczającej na co najmniej 15 lat.
Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2012 r. Od tego czasu gmina nie będzie już wydawać przedsiębiorcom zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do 1 lipca 2012 r. sejmik powinien uchwalić zaktualizowany wojewódzki plan gospodarki odpadami (WPGO) oraz podjąć uchwałę w sprawie jego wykonania. Następnie rady gmin, w ciągu 6 miesięcy od daty uchwalenia planu, będą obowiązane dostosować regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie do WPGO. Dalsze zmiany nastąpią po 1 stycznia 2013 r. Zaczną wówczas obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach. Rady gmin będą zobowiązane podjąć uchwały określające: stawki opłat za gospodarowanie odpadami, termin, częstotliwość oraz tryb uiszczania opłat, wzór deklaracji o wysokości opłaty, termin złożenia pierwszych deklaracji przez mieszkańców oraz szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Uchwały te powinny wejść w życie do 1 lipca 2013 r.
Jeśli gminy nie będą wykonywać swoich obowiązków lub stwierdzone zostaną jakieś uchybienia, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska będzie nakładać kary finansowe – zapowiedział Adam Ludwikowski. WIOŚ może nałożyć na gminę karę za niezorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów (10 do 50 tys. zł), przekazywanie sprawozdań po terminie (100 zł za każdy dzień opóźnienia) oraz nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu i nieograniczanie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (wysokość kary określi iloczyn stawki opłaty i brakującej masy odpadów).

Natomiast gminnej jednostce organizacyjnej za odbieranie odpadów komunalnych, mimo zakazu wykonywania takiej działalności wydanego przez WIOŚ, grozić będzie kara od 5 do 10 tys. zł za miesiąc. Karane będą również: mieszanie odpadów zebranych selektywnie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi (od 10 do 50 tys. zł), nieprzekazywanie odpadów komunalnych do regionalnej instalacji wskazanej w WPGO (od 500 zł do 2 tys. zł za pierwszy ujawniony przypadek), przekazywanie nierzetelnych sprawozdań (od 500 zł do 5 tys. zł).


Korzystając z możliwości spotkania, wojewoda przedstawił także samorządowcom obszerny raport ze swojej niemal 4-letniej działalności2. Największym sukcesem mojej kadencji są inwestycje drogowe. W ciągu 4 lat powstało ich więcej niż przez ostatnich 20 lat, Mazowieckie jest największym placem budowy w Polsce. Dodatkowo cieszę się, że region radomski chętnie korzystał z różnych form rządowego wsparcia, pozwalającego na rozbudowę i modernizację dróg lokalnych – powiedział wojewoda. W ponad 70- stronicowym raporcie opisano stan realizacji priorytetów sformułowanych na początku kadencji w 2007 r. Znalazły się wśród nich: wojewoda to rząd blisko społeczeństwa, nowoczesna infrastruktura w zgodzie ze środowiskiem, bezpieczne województwo oraz sprawne państwo.

Podczas spotkania nadinsp. Ryszard Szkotnicki, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji omówił stan bezpieczeństwa w regionie radomskim. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba wypadków drogowych zmniejszyła się z 785 do 732. Zmalała liczba rannych: 2010 r. - 948, 2011 r. – 879, wzrosła zabitych: 2010 r. – 71, 2011 r. – 79. W pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku w subregionie radomskim wszczęto 8 178 postępowań kryminalnych. Średni wskaźnik wykrycia przestępstw wynosi 65,5. Najwyższy (80,2) odnotowała Komenda Powiatowa Policji w Lipsku, najniższy (56,7) Komenda Miejska Policji w Radomiu.


W spotkaniu brało udział również piętnastu policjantów, których wojewoda wraz z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji, odznaczył medalami za długoletnią służbę: dwoma złotymi, dziesięcioma srebrnymi i trzema brązowymi.

Ivetta Biały

Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego
Spotkanie miało miejsce w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, udział wzięli w nim również: Dariusz Piątek – wicewojewoda mazowiecki; Aleksandra Czyżewska - pełnomocnik wojewody ds. Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej, Mazowiecki Urząd Wojewódzki; Adam Ludwikowski – Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska; nadinsp. Ryszard Szkotnicki, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji.


1 Głównym celem Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej jest podniesienie bezpieczeństwa powodziowego w zgodzie z ochroną środowiska. Zagrożenie powodziowe w dorzeczu Wisły środkowej zależne jest również od sytuacji w górnym odcinku rzeki. Dlatego koordynowany przez wojewodę mazowieckiego Program będzie uwzględniał działania podejmowane w przyjętym przez rząd Programie Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły. Program skoordynuje działania administracji rządowej i samorządowej. Udział w nim biorą najważniejsze instytucje odpowiadające za bezpieczeństwo powodziowe oraz wojewodowie: mazowiecki, lubelski, podlaski, łódzki, świętokrzyski, kujawsko – pomorski i warmińsko – mazurski. Projekt jest przygotowywany i realizowany w sposób konsultacyjny – wspólnie z ekspertami ze świata nauki, samorządami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną środowiska. Opracowanie jego pełnej wersji zajmie około roku. Następnie, po przeprowadzeniu strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, zostanie przekazany do akceptacji Rady Ministrów, jako projekt rządowy o charakterze strategicznym dla kraju. Program będzie określał priorytetowe działania i cele do roku 2030.


2 Pełna treść raportu została zamieszczona na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl,
link http://www.mazowieckie.pl/portal/pl/2/8336/4_lata_wojewody__raport_dla_mieszkancow_Mazowsza.html©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość