Strona główna

Scenariusz lekcji historii – „o patronie naszej szkołY – tadeuszu kościuszce”


Pobieranie 9.95 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar9.95 Kb.
SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII – „O PATRONIE NASZEJ SZKOŁY – TADEUSZU KOŚCIUSZCE”
Lekcje historii przeprowadzone w dniach 19 -25 października 2006r. w klasach IV i V poświęcone patronowi naszej szkoły Tadeuszowi Kościuszce stanowią tradycję naszej szkoły i w efekcie podsumowaniem jest konkurs międzyklasowy wiedzy o naszym patronie.
I. Temat lekcji: Tadeusz Kościuszko – patronem naszej szkoły.
Prowadzący: Aleksandra Wijatkowska
II. Cele lekcji


A. cele ogólne:

1. Przedstawienie postaci Tadeusza Kościuszki.

2. Zaznaczenie wkładu T. Kościuszki w walkę o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

3. Ukazanie walki zbrojnej w czasie insurekcji kościuszkowskiej.

4. Ocena działalności omawianej postaci.
B. cele operacyjne:

Po zakończeniu lekcji uczeń powinien:


- wiedzieć, kim był Tadeusz Kościuszko,

- znać przyczyny wybuchu powstania,

- znać datę wybuchu powstania (1794),
- co przysięgał Kościuszko na Rynku Krakowskim narodowi polskiemu,
- gdzie odbyła się pierwsza bitwa (Racławice), przebieg, kim byli kosynierzy, kim był Wojciech Bartos,

- z mapy odczytać miejsca ważniejszych bitew,

- w oparciu o ilustracje opisać uzbrojenie i umundurowanie walczących wojsk,
- posiadać umiejętność korzystania z literatury dodatkowej, wykraczającej poza wiadomości z lekcji,
- posiadać umiejętność pracy w zespole, grupie.


C. cele dydaktyczno - wychowawcze:

- wnikliwsze pogłębienie wiedzy o bohaterze szkoły, budzenie szacunku dla postaw patriotycznych Polaków,


- rozwijanie wyobraźni historycznej.

III. Środki dydaktyczne

- prezentacja multimedialna (program Power Point) pt. Tadeusz Kościuszko, autorstwa Jolanty Sikory nauczyciela naszej szkoły,


- fragment tekstu przysięgi Tadeusza Kościuszki, "Przysięga T.Kościuszki na Rynku w Krakowie", "Uniwersał połaniecki 7 maja 1794 r.": Wiek XVI-XVIII w źródłach. Opracowali: Melania Sobańska- Bondaruk, Stanisław Bogusław Leonard, Warszawa 1997 r.,
- mapa powstania,
- „Słownik szkolny. Postacie historyczne”,
- reprodukcje obrazów; "Przysięga Tadeusza Kościuszki" Michała Stachowicza, "Panorama Racławicka" Jana Styki i Wojciecha Kossaka,
- plan bitwy pod Racławicami - odbitka ksero.

IV. Metody

Praca z prezentacją multimedialną, tekstem źródłowym, słownikiem szkolnym, mapą, planem bitwy, materiałem ilustracyjnym. Opowiadanie nauczyciela. Praca w grupach dwuosobowych.V. Pojęcia
1. utrwalenie pojęć: powstanie, reformy społeczne
2. nowe pojęcia: uniwersał, insurekcja, kosynierzy

VI. Czas zajęć
1 godzina lekcyjna

VII. Struktura i opis lekcji
1. Wprowadzenie
Nauczyciel pyta uczniów, czy wiedzą, kto jest patronem naszej szkoły. Wybrana osoba odpowiada - Tadeusz Kościuszko. Następnie w oparciu o wiadomości z klasy III przedstawia, kim był i czego dokonał w swoim życiu.

2. Rozwinięcie


Nauczyciel w krótkim wykładzie porządkuje wymienione przez uczniów epizody z życia T. Kościuszki i przedstawia im jeszcze inne (nie wymienione wcześniej) na podstawie prezentacji multimedialnej o życiu i dokonaniach patrona. Podkreśla wkład Kościuszki w wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej poparty materiałem ilustracyjnym znajdującym się w prezentacji Power Point.

Następnie prosi ich o odszukanie i pokreślenie w słowniku historycznym fragmentów dotyczących przebiegu powstania. Po upływie ustalonego czasu uczniowie pracujący w parach rozpoczynają prezentację. Jedna osoba wskazuje na mapie najważniejsze bitwy powstania, druga podaje najważniejsze informacje dotyczące tych bitew.

Wymieniając poszczególne etapy działań powstańczych nauczyciel omawia najważniejsze wydarzenia wykorzystując środki dydaktyczne przygotowane do lekcji. I tak kolejno:
- przysięga Tadeusza Kościuszki – wybrany uczeń czyta fragment tekstu przysięgi a nauczyciel prezentuje reprodukcję obrazu Michała Stachowicza zwracając uwagę, na:·- co przysięgał Kościuszko narodowi polskiemu? Jaka panowała atmosfera w czasie uroczystości?
- Przebieg bitwy pod Racławicami przedstawia nauczyciel na podstawie prezentowanej reprodukcji obrazu "Panorama Racławicka" Jana Styki i Wojciecha Kossaka
- ocena znaczenia reform społecznych przeprowadzonych przez Kościuszkę w 1794 roku omawiana jest po przeczytaniu fragmentu tekstu "Uniwersału połanieckiego"- analiza
pytań:
- Jak Tadeusz Kościuszko zamierzał pozyskać chłopów do powstania?
- Jakie ulgi wprowadził Uniwersał połaniecki w zakresie powinności
chłopskich?
W dalszej kolejności uczniowie czytają ze słownika szkolnego fragmenty tekstu dotyczące skutków i znaczenia wybuchu powstania oraz ocenę dokonań Kościuszki. Informacje te zostają omówione i zapisane w zeszytach.


VIII. Rekapitulacja pierwotna:
Na podstawie materiału ilustracyjnego w zamieszczonego w prezentacji multimedialnej uczniowie odpowiadają, w jaki sposób naród uczcił pamięć o wielkim Polaku (umieszczenie ciała w podziemiach katedry wawelskiej, przechowywanie serca na Zamku Królewskim w Warszawie, usypanie kopca Kościuszki w Krakowie).

IX. Rekapitulacja wtórna:
Udział wybranych zespołów klasowych w konkursie wiedzy „O patronie szkoły – Tadeuszu Kościuszce” w dniu 26.10.2006r.

Stworzenie na lekcjach plastyki portretów naszego patrona.Opracowała: Aleksandra Wijatkowska


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość