Strona główna

Sekcja I: zamawiająCY


Pobieranie 18.52 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar18.52 Kb.
OGŁOSZENIE

o prowadzonym postępowaniu, którego przedmiotem jest:


Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby budynku Inkubatora Technologicznego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 41 L w Krakowie”.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Nazwa i adres: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31 – 864 Kraków al. Jana Pawła II 41 L, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000058058, NIP 675-11-57-834, kapitał zakładowy: 17.567.000,00 zł.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby budynku Inkubatora Technologicznego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 41 L w Krakowie. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 89, poz. 625 z póź. zm), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny.

Planowane zużycie energii elektrycznej w okresie trwania umowy (24 miesiące) wynosi 1 650 MWh. Planowane zużycie energii elektrycznej na jedynie charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawianego orientacyjnie podanej ilości energii.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prądowe łącznika szyn od strony urządzeń ENION w stacji transformatorowej nr 22464 znajdującej się w Krakowie przy al. Jana Pawła 41 L. Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej a Zamawiającym stanowią zaciski prądowe łącznika szyn od strony urządzeń ENION w stacji transfomratorowej nr 22464. Miejscem pomiaru energii elektrycznej są miejsca zainstalowania przekładników pomiarowych prądowych. Pomiar dostarczanej energii elektrycznej realizowany jest poprzez układ pomiarowo-rozliczeniowy, przy czym: Przyłącze: a) Przekładniki prądowe 20/5A stanowią własność Zamawiającego, b) Przekładniki napięciowe 15/V3/0,1/V3 kV stanowią własność Zamawiającego, c) Licznik 1-taryfowy energii czynnej ze wskaźnikiem mocy max i energii biernej, stanowiący własność Zamawiającego, d) Licznik kontrolny energii czynnej 1-taryfowy ze wskaźnikiem mocy max, stanowiący własność Zamawiającego, i zabudowane są: w stacji transformatorowej. Zamawiajacy kwalifikuje się do grupy przyłączeniowej III. Moc przyłączeniowa dla całego obiektu Pp = 500 kW. Ustala się dla przyłącza: Moc przyłączeniową Pp = 500 kW, moc umowną Pu = 500 kW, tglo= 0,4, minimalną moc umowną wynikającą z 20% prądu znamionowego przekładników prądowych przy cosl = 1, P umin = 104 kW. Rozliczenia za sprzedana energię elektryczną i usługę dystrybucji odbywać się będą na podstawie miesięcznych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego według grupy taryfowej B21.


Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
Czas trwania zamówienia: 24 miesiące kalendarzowe.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Wykonawca wraz ze złożonym wnioskiem o udział w postepowaniu winien wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wykonawca winien przedstawić:

 1. aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót energia elektryczną.

 2. aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na dystrybucje lub przesył energii elektrycznej lub zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego generalna umowę dystrybucji regulującą stosunki w zakresie dystrybucji energii.

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

 4. pełnomocnictwo (oryginał) dla osoby reprezentującej wykonawcę w przypadku, gdy osobami podpisującymi wniosek o udział w postępowaniu są osoby nie wykazane w odpowiednim rejestrze lub w przypadku gdy uczestnikami negocjacji są osoby nie wykazane w rejestrze.


SEKCJA IV: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje poprzedzone ogłoszeniem

Wykonawca w zakreślonym terminie składa wniosek o udział w postepowaniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


Zamawiający ustala termin i miejsce, w którym odbędą się negocjacje z Wykonawcą, o czym informuje wykonawcę drogą telefoniczną. Celem negocjacji jest doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i ostateczne ustalenie wysokości wynagrodzenia oraz innych warunków umowy.
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późń. zm.).
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Wykonawcy w związku niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Adres strony internetowej, na której dostępne jest ogłoszenie: http://www/sse.krakow.pl/pl/bip/przetargi.html

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 16 sierpnia 2012 roku godzina 10:00, miejsce: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków – sekretariat – I piętro.
Osoba do kontaktów: Rafał Skrzypczyk – Dyrektor ds. Administracji i Infrastruktury tel. +48 12 640 19 42.
Termin związania złożonym wnioskiem: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
SEKCJA V: UMOWA:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

 1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa energii obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby budynku Inkubatora Technologicznego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 41 L w Krakowie.

 2. Okres realizacji umowy: 24 miesiące kalendarzowe.

 3. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesje na obrót energią elektryczną.

 4. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego generalna umowę dystrybucji, regulującą stosunki Wykonawcy w zakresie dystrybucji energii.

 5. Zmiana mocy umownej może nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego.

 6. Okresem rozliczeniowym jest okres 1 miesiąca.

 7. Należność Wykonawcy za energię elektryczną pobraną przez Zamawiającego obliczana będzie jako iloczyn faktycznie zużytej ilości energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym według cen i stawek opłat oraz warunków naliczania należności określonych w formularzu ofertowym wykonawcy.

 8. Zapłata przez Zamawiającego należności za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej nastąpi w terminie do 21 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, wystawionej po okresie rozliczeniowym, na konto bankowe Wykonawcy.

 9. Wierzytelność Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego.

 10. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obydwu Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość