Strona główna

Semestr letni Przedmiot Alternatywne sposoby porozumiewania się


Pobieranie 15.39 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar15.39 Kb.

Semestr

letni

Przedmiot

Alternatywne sposoby porozumiewania się

Punkty ECTS

2

Kod przedmiotu

0100-LLAR005

Forma zajęć/ Liczba godzin

Ćwiczenia konwersatoryjne

15 godzin

Skrócony opis przedmiotu
Studenci zostaną zapoznani ze wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji. Zajęcia mają pozwolić na świadomy wybór drogi komunikacji, jak również wstępnej weryfikacji efektywności wykorzystania pozawerbalnego sposobu komunikacji.
Wymagania wstępne

Brak

Efekty kształcenia
Wiedza

E1) zna terminy i pojęcia związane z komunikacją alternatywną i wspomagającą, potrafi wykorzystać ją w praktyce (A_W02, P_W01),

E2) ma wiedzę na temat metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej (L1P_W04),

E3) zna zagadnienia z zakresu komunikowania z osobami niemówiącymi oraz osobami z głęboką złożoną niepełnosprawności (L1P_W02, L1A_U11),

E4) zna możliwości wsparcia osób niemówiący za pomocą środków niskiej i wysokiej technologii (L1P_U04),

E5) zna zasady i normy etyczne związane z wykonywaniem zawodu logopedy (L1A_K07),


Umiejętności

E6) umie posługiwać się terminologią z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej (L1P_U08),

E7) umie tworzyć pomoce do komunikowania się, dostosowywać je do aktualnych potrzeb i możliwości osoby niemówiącej (L1P_U01),Kompetencje społeczne

E8) rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (L1A_U07, L1P_K01),

E9) umie nawiązać kontakt z osobami niemówiącymi oraz ich opiekunami (L1P_U08),

W10) szanuje godność osoby niepełnosprawnej, jej możliwości, potrzeby i ograniczenia (L1A_K06).


Treści kształcenia

1. Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych metod komunikacji.

2. Użytkownicy systemów komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

3. Symbole pcs, piktogramy, symbole blissa. Mowa ciała, gesty naturalne, system obrazkowo – migowy – makaton. Polski język migowy, system językowo – migowy.

4. Wykorzystanie sprzętu technicznego do komunikowania i tworzenia pomocy dydaktycznych.

5. Tworzenie pomocy komunikacyjnych.

6. Dobór metod komunikowania się.Metody i kryteria oceniania

Test sprawdzający poziom wiadomości studentów (sprawdzający: e1, e2, e3), aktywny udział w zajęciach, uczestniczenie w zadaniach problemowych przygotowanych przez prowadzącego zajęcia (sprawdzający: e4, e7).

Metody dydaktyczne

wykład, pokaz, metoda warsztatowa

Literatura

1. A. Lechowicz, Komputerowe wspomaganie komunikacji niewerbalnej dzieci z wieloraką niepełnosprawnością, WSiP, Warszawa, 2004.

2. A. Smyczek, B. Bolon, A. Bombińska – Domżał, Twoje znaki moje słowa i zabawa już gotowa! Program edukacyjny dla rodzin dzieci niemówiących, używających komunikacji wspomagającej, Stowarzyszenie „Mówić bez słów”, Kraków 2006.

3. A. Warrick, Porozumiewanie się bez słów, Stowarzyszenie „Mówić bez słów”, Warszawa 1999.

4. J. Błeszyński, Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Impuls, Kraków 2006.

5. M. Grycman, A. Smyczek (red.), Wiem czego chcę! Doświadczenia polskich terapeutów i użytkowników wspomagających sposobów porozumiewania się, Stowarzyszenie „Mówić bez słów”, Kraków 2004.

5. M. Grycman, Sprawdź, jak się porozumiewam, Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania, Kraków 2009.7. M. Walker, B. Kaczmarek, Makaton – Słownictwo podstawowe – symbole, Poznań 2006.


Informacje dodatkowe

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość