Strona główna

Semestr VI przedmiot teorie językoznawcze


Pobieranie 23.33 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar23.33 Kb.


Semestr

VI

Przedmiot

TEORIE JĘZYKOZNAWCZE

Punkty ECTS

3

Kod przedmiotu

0100-PLA617

Forma zajęć/ Liczba godzin

Wykład wprowadzający typ 1 / 15 godz.

Ćwiczenia konwersatoryjne typ 2 / 15 godz.

Skrócony opis przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami językoznawczymi XIX i XX stulecia.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu języka.

Efekty kształcenia
Wiedza

Student:

E1. ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej 01P-1A_W01,

E2. ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu językoznawstwa 01P-1A_W04,

E3. ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie językoznawstwa 01P-1A_W06,

E4. zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych tekstów właściwych dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie językoznawstwa 01P-1A_W07,


Umiejętności

Student:

E5. potrafi posługiwać się instrumentarium badawczym właściwym poszczególnym ujęciom teoretycznym 01P-1A_U04

E6. posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie językoznawstwa 01P-1A_U02.

E7. potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację tekstu z zastosowaniem metod właściwych teoriom językoznawczym 01P-1A_U05

E8. posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków 01P-1A_U06,


Kompetencje społeczne

Student:

E9. potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 01P-1A_K02,

E10. potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania 01P-1A_K03,

E11. ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy 01P-1A_K05.Treści kształcenia

1. Przednaukowe koncepcje językoznawcze.

2. Językoznawstwo porównawcze: 1) początki językoznawstwa; 2) metoda porównawcza; 3) rozkwit dyscypliny; 4) biologizm i naturalizm w językoznawstwie; 5) F. von Schlegel (idea gramatyki porównawczej; J. Grimm (idea prawa głosowego); R. Rask (idea zmiany językowej); F. Bopp (idea organizmu językowego); 6) antropologia językoznawcza, W. von Humboldt; 7) językoznawstwo historyczne; A. Schleicher.

3. Ewolucja językoznawstwa historyczno-porównawczego — młodogramatycy (założenia metodologiczne; teza o bezwyjątkowości praw fonetycznych, prawo analogii).

4. Jan Niecisław Baudouin de Courtenay (dychotomie: język – mowa; diachronia – synchronia, fonem – głoska)

5. F. de Saussure, teoretyzacja językoznawstwa nowoczesnego (koncepcja znaku językowego, definicja języka, poglądy na synchronię i diachronię, związki paradygmatyczne i syntagmatyczne).

6. Szkoły strukturalizmu europejskiego: szkoła genewska, prasa szkoła funkcjonalna, kopenhaska szkoła strukturalna – glossematyka).

7. Udział antropologii i etnologii w początkowych fazach językoznawstwa amerykańskiego XX wieku (F. Boas, E. Sapir). Amerykańskie szkoły strukturalistyczne (L. Bloomfield, Z. Harris, Ch. Hockett).

8. Gramatyka transformacyjno-generatywna N. Chomskiego. Ewolucja teorii generatywnej Chomskiego.

9. Podstawy gramatyki kognitywnej (kategoryzacja, profilowanie, prototyp, stereotyp).

10. Językoznawstwo pragmatyczne (teoria aktów mowy, implikatury, presupozycje).

11. Dyscypliny: socjolingwistyka, psycholingwistyka, etnolingwistyka.


Metody i kryteria oceniania

Wykład: zaliczenie (na podstawie obecności; dopuszczalna jedna nieobecność).

Ćwiczenia konwersatoryjne: zaliczenie na ocenę.

Ocena końcowa przedmiotu = 100% oceny ćwiczeń konwersatoryjnych.

Studenta obowiązuje aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach konwersatoryjnych (dopuszczalna jedna nieobecność) oraz zaliczenie testu końcowego. Ocena ćwiczeń konwersatoryjnych ustalana jest na podstawie oceny z testu końcowego oraz aktywność podczas dyskusji prowadzonych na zajęciach.Metody dydaktyczne

Wykład – metoda wykładu informacyjnego oraz problemowego; ćwiczenia konwersatoryjne – metoda ćwiczeń przedmiotowych, dyskusja dydaktyczna.

Literatura

Literatura podstawowa

Bobrowski I, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998;

Encyklopedia języka polskiego, red. M. Kucała, S. Urbańczyk, Wrocław 1999;

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1993;

Fisiak J., Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych, Warszawa 1985;

Heinz A., Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa 1978;

Milewski T., Językoznawstwo, Warszawa 1965;

Literatura uzupełniająca

Łuczyński E., Maćkiewicz J., Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, Gdańsk 1999;

Paveau M.A., Wielkie teorie językoznawcze, Kraków 2009;

Tabakowska E., Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Kraków 1995;Weinsberg A., Językoznawstwo ogólne, Warszawa 1983;

Informacje dodatkowe

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość