Strona główna

Sielec (Zatwierdzony uchwałą Nr 2/2010 Zebrania Wiejskiego Wsi Sielec z dnia 13. 09. 2010 roku) plan odnowy miejscowośCI


Pobieranie 68.93 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar68.93 Kb.


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/275/2010

Rady Gminy w Wiślicy z dnia 15 września 2010 roku

PLAN ODNOWY


MIEJSCOWOŚCI

dla wsi


SIELEC

(Zatwierdzony uchwałą Nr 2/2010 Zebrania Wiejskiego Wsi Sielec

z dnia 13.09.2010 roku)

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
I. Opis stanu istniejącego i wybranych kierunków rozwoju wsi:


 1. Krótka charakterystyka wsi

Sielec to wieś należąca do gminy Wiślica, licząca 148 mieszkańców1.

Położona w południowej części województwa świętokrzyskiego w powiecie buskim. Oddalona około 2 km od Wiślicy, 14 km od Buska Zdroju, 65 km od Kielc oraz 70 km od Krakowa. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 277,95 ha, i liczy 145 domostw. Jedna z mniejszych wsi na terenie gminy. Wieś nie różni się od pozostałych z tereny gminy, jest typowo rolniczą wsią ludność głównie czerpie dochody z pracy w gospodarstwach rolnych.

We wsi znajduje się kilkanaście gospodarstw, których źródłem utrzymania są dochody z rolnictwa.

Wieś o szczególnych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. To bez wątpienia również jeden z najpiękniejszych i cennych przyrodniczo terenów Ponidzia należący do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

Zabudowa wsi Sielec skupia się wzdłuż drogi powiatowej Nr 0080T relacji Sielec Szpitalny przez wieś Gorysławice, oraz odcinków dróg gminnych. Jest to głównie zabudowa jednorodzinna, przeważnie parterowa o jednolitej linii zabudowy.

Głównym problemem mieszkańców wsi jest starzenie się społeczeństwa i migracja młodzieży w poszukiwaniu pracy.

MAPA LOKALIZACYJNA WSI SIELEC 1. Inwentaryzacja istniejących zasobów służąca odnowie wsi Sielec (ujęcie stanu rzeczywistego).
  • Nadnidziański Park Krajobrazowy


Nadnidziański Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Niecki Nidziańskiej. Obejmuje środkowy i dolny fragment Doliny Nidy, Nieckę Solecką i północno - zachodnią część Garbu Pińczowskiego. Park ten utworzono dla zachowania
i ochrony walorów przyrodniczych związanych między innymi z powierzchniowym występowaniem serii gipsowej, tworzącej unikatowy zespół zjawisk i form krasu gipsowego. Charakterystycznym elementem krajobrazu parku jest dolina rzeki Nidy - z licznymi meandrami i starorzeczami, stanowiąca ważny korytarz ekologiczny oraz ostoję ptactwa wodno - błotnego. Teren parku charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem siedlisk - począwszy od skrajnie suchych, aż po bagienne i wodne.
Dobrze nasłonecznione zbocza gipsowych i wapiennych wychodni skalnych zajmuje jedno z największych w kraju stanowisk roślinności kserotermicznej, której towarzyszy specyficzna entomofauna. Natomiast w dolinie rzeki Nidy i jej licznych starorzeczach występują zbiorowiska roślinności wodnej, szuwarowej i torfowiskowej z takimi gatunkami jak: grążel żółty, grzybień biały, osoka aloesowata, bobrek trójlistkowy, kruszczyk błotny, storczyk kukawka, szerokolistny i krwisty, turzyca Davalla.

Miejscowość Sielec położona jest na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (NOChK)-otulina Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego oraz Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 – Ostoja Nidziańska PLH 260003 oraz Dolina Nidy PLB 260001 Najbardziej charakterystycznym elementem przyrodniczym jest dolina rzeki Nidy obejmująca szeroką, płaską i miejscami zabagnioną powierzchnię o szerokości około 2 km, a na powierzchni 13 ha, gdzie w przeszłości wydobywany był torf. W dnie doliny występują fragmenty starorzeczy oraz wznoszące się ponad jej dno pagóry gipsowe. Dnem doliny leniwie toczy swe wody rzeka Nida tworząc niezwykle malownicze meandry. Klimat jest typowy dla Doliny Nidy więc ciepły i umiarkowany.

  • Dziedzictwo kulturowe wsi Sielec.

Wieś Sielec jest wsią o głęboko zakorzenionych tradycjach


i obrzędach kulturowych. Na terenie sołectwa występują licznie kapliczki, figury i krzyże przydrożne świadczące o chrześcijańskich korzeniach mieszkańców.

Kultywowane są również szczególnie tradycje związane z pracami polowymi. Zdarza się na przykład podczas sadzenia ziemniaków, że gospodarz przewraca kobietę na polu na znak urodzaju, żeby płody zebrane z owego pola były tak duże jak ta kobieta.

Mieszkańcy wsi od czasów jeszcze przedwojennych zajmowali się wydobywaniem gipsu na potrzeby lokalnego zakładu, wydobyciem torfu, usługami szewskimi, krawieckimi, a dochody z niewielkich gospodarstw rolnych były dodatkowym źródłem dochodu.


  • Opis i charakterystyka obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wsi Sielec, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Na terenie wsi Sielec znajdują się tereny służące, bądź mogące służyć mieszkańcom wsi jako miejsca szeroko pojętego życia kulturalno społecznego, na których znajduje się wiejska świetlica wraz z otoczeniem, własności gminy wykorzystywana jako miejsce spotkań miejscowej młodzieży i osób dorosłych. Jest to miejsce gdzie organizowane będą przez mieszkańców imprezy (dożynki, święto ludowe) zabawy wiejskie oraz animowanie życia kulturalnego i sportowego wsi Sielec. W/w teren jest swoistym centrum kulturalno-rekreacyjno-spotrowym wsi Sielec, na pewno nie zagospodarowanym w stopniu zadowalającym, ale pełniącym założone funkcje społeczne, kulturalne a także techniczne w uzasadnionych przypadkach.

Zabudowę sołectwa stanowią głównie budynki mieszkalne, w większej części parterowe jedno i wielorodzinne.


  • Infrastruktura społeczna wsi Sielec

Sfera społeczna miejscowości pomimo istniejących terenów, które mogą być na cel przeznaczone nie jest dostatecznie rozwinięta na co nie ma wpływu aktywność społeczna mieszkańców. Wykazują się kreatywnością i zaradnością przy każdej organizowanej gminnej imprezie kulturalnej (np. gminne dożynki) oraz imprezach organizowanych na terenie sołectwa. Społeczność wsi Sielec uczestniczy czynnie w życiu kulturalnym gminy, wspaniale kreując wizerunek własnej miejscowości.  • Infrastruktura techniczna wsi Sielec

Miejscowość Sielec, korzysta z ogólnodostępnej sieci elektrycznej przesyłającej energię elektryczną do indywidualnych gospodarstw domowych. Drogi wyposażone są w oświetlenie uliczne, które wymaga niewielkiej modernizacji. Każde domostwo posiada własne ogrzewanie przeważnie tradycyjne węglowe. Woda pitna dostarczana jest do sołectwa poprzez wodociąg będący własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiślicy, z gminnego ujęcia wody w Jurkowie. Miejscowość nie posiada sieć kanalizacji sanitarnej, odpady stałe gromadzone są w pojemnikach opróżnianych przez firmę zajmującą się ich składowaniem i utylizacją. Sołectwo nie posiada sieci gazociągowej zasilającej gospodarstwa w związku z czym korzystają one z butli gazowych.

  • Gospodarka i rolnictwo

Zdecydowanej większości mieszkańców rolnictwo stanowi podstawowe, jedyne źródło utrzymania miejscowej ludności. Charakteryzuje go dość duże rozdrobnienie. Przeważają niewielkie 4-5 hektarowe gospodarstwa, w których uprawiane są warzywa na własne potrzeby i sprzedaż, rośliny okopowe, zboża. Jedynie w kilku większych gospodarstwach rolnicy zajmują się także hodowlą, głównie trzody chlewnej i bydła mlecznego bądź opasowego. Część mieszkańców, wyjeżdża sezonowo do pracy w większych aglomeracjach, głównie w sektorze budowlanym, /Warszawa, Śląsk/, za granicę do pracy przy zbiorach owoców, warzyw itp.


Zasoby wsi Sielec to również mieszkańcy, stanowiący główny podmiot wszelkich zamierzeń planowanych obszarowo działań strategicznych przewidzianych do realizacji. To właśnie działalność kulturalna, społeczna, publiczna, gospodarcza, rolnicza, zarobkowa mieszkańców, ich umiejętności jak i status społeczny będą stanowiły główną siłę napędową pozytywnych zmian sołectwa Sielec. Przejawia się to w czynnym uczestnictwie społeczności wsi Sielec w życiu kulturalnym gminy i sołectwa. Wieś pokazuje się z najlepszej strony biorąc udział


w gminnych dożynkach corocznie organizowanych prezentując na nich wieńce dożynkowe, obfite płody rolne, smaczne tradycyjne potrawy, wystawiane zawsze
w sposób tradycyjny i swojski, co sprzyja kreowaniu wsi z tradycjami, otwartej dla ludzi z zewnątrz, zachowującej swój pierwotny charakter. Kreatywność ludzi zaangażowanych społecznie, ich upór i konsekwencje w dążeniu do określonego celu jest gwarantem prężnego rozwoju wsi pod kątem kulturalnym, infrastrukturalnym i społecznym. Poszczególni członkowie społeczności wsi Sielec
w zdecydowanej większości są zawsze chętni do współpracy, sprawni
w podejmowanych działaniach, potrafią działać we współpracy ze społecznościami innych miejscowości, samorządem i innymi jednostkami. 1. Ocena mocnych i słabych stron wsi

Na podstawie analizy zasobów, opracowano korzystne i niekorzystne cechy wewnętrzne sołectwa, jak i potencjalne szanse i zagrożenia występujące


w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość sołectwa i mieszkańców.

MOCNE STRONY

- Najważniejszymi atutem wsi jest czyste i nieskażone środowisko naturalne, jej

mieszkańcy oraz jej położenie, walory zabytkowe, krajobrazowe, turystyczne, przyrodnicze

- Położenie w bliskiej odległości od Buska Zdroju miejscowości uzdrowiskowej.

- infrastruktura :


 • telefony

 • wodociąg

 • drogi (bliskość drogowych węzłów komunikacyjnych)

- turyści

- zaangażowanie mieszkańców

- bezpieczeństwo

- świetlica wiejska

- plac z przeznaczeniem pod zagospodarowanie (boisko, plac zabaw, miejsce

spotkań, parking)

- tradycje


  • możliwość pozyskania środków unijnych

  • korzystne warunki naturalne

  • dostępna siła robocza

  • niskie podatkiSŁABE STRONY
Słabo rozwinięta infrastruktura głównie społeczna wsi stanowi barierę w rozwoju obszarów wiejskich i rozwoju pozarolniczych działalności gospodarczych. Nieodpowiedni stopień rozwoju infrastruktury wiejskiej nie tylko obniża standard życia i gospodarowania mieszkańców wsi, lecz także decyduje o słabej atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów. Bariery kapitałowe oraz ograniczone możliwości finansowe samorządu nie pozwalają na odpowiednie zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz zachowania dziedzictwa kulturowego do słabych stron miejscowości Sielec należą:

- estetyka wsi

- brak wolnych środków na inwestycję

- ubożenie mieszkańców

- migracja

- słaba promocja

- brak małej gastronomii, baza lokalowa i noclegowa

- zły stan dróg

- brak gospodarstw agroturystycznych

- brak parkingów

- zły stan budynków dla spotkań wiejskich


  • brak miejsca do rekreacji i sportu

  • niedostateczna infrastruktura wsi z punktu widzenia gospodarki i zatrudnienia

  • niskie wykorzystanie walorów przyrodniczych


SZANSE
  • wzrost zamożności społeczeństwa

  • dostęp do funduszy unijnych

  • wzrost atrakcyjności społecznej i kulturalnej

  • zainteresowanie inwestorów z poza gminy

  • zmiana przeznaczenia części nie użytkowanych terenów rolniczych na cele nierolnicze

  • moda na zdrowy styl życiaZAGROŻENIA  • bezrobocie

  • migracja ludzi wykształconych

  • patologie społeczne

  • zubożenie społeczności lokalnej

  • brak perspektyw dla młodzieży

  • niska świadomość ekologiczna 1. Wizja rozwoju wsi

Wieś Sielec wsią z tradycjami, atrakcyjna dla inwestorówi turystów z zewnątrz, dbającą o mieszkańców, organizującą

ich życie społeczno - kulturalne”

Podjęcie tego działania odnowa i rozwój wsi służyć będzie do mobilizacji lokalnej społeczności i pobudzi aktywność do podejmowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia w miejscowości. W ramach tego działania realizowane będą inwestycje z zakresu modernizacji i wyposażenia obiektów pełniących funkcję kulturalne, rekreacyjne i sportowe, modernizacje przestrzeni publicznej we wsi (place, parkingi, rynki itp.). Projekt ma na celu również przyczynienia się do rozwoju infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych wsi oraz działań związanych z promocją regionu.
 1. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność wsi Sielec

Plan Rozwoju Sołectwa zawiera układ wyznaczonych przez społeczność priorytetów rozwojowych, celów oraz konkretnych projektów ustalonych zgodnie


z wizją rozwoju sołectwa Sielec.

Priorytet I. Poprawa infrastruktury.
Cel 1. Poprawa infrastruktury technicznej
Projekty:

 1. Poprawa stanu sieci dróg sołectwa.

 2. Pobocza.

 3. Chodniki.

 4. Parkingi do 100 miejsc postojowych dla samochodów.

 5. Udrożnienie i oczyszczenie rowów melioracyjnych usytuowanych wzdłuż dróg.

 6. Modernizacja oświetlenia ulicznego.

 7. Remont i budowa nowych przystanków komunikacyjnych.


Cel 2. Poprawa infrastruktury społecznej.
Projekty:

 1. Powstanie miejsca spotkań kulturalnych i spędzania czasu wolnego mieszkańców sołectwa (świetlica wiejska).


Cel 3. Poprawa infrastruktury turystyczno – rekreacyjno - sportowej.
Projekty:

 1. Budowa boiska do piłki siatkowej .

 2. Budowa boiska trawiastego.

 3. Budowa kortu tenisowego.

 4. Budowa placu zabaw.


Priorytet II. Poprawa sytuacji społecznej mieszkańców i zmniejszenie

bezrobocia
Cel 1. Poprawa środowiska społecznegoProjekty:

 1. Demokratyzacja życia społeczności wsi.

 2. Organizacja cyklicznych spotkań kulturalno – rekreacyjno - sportowych.

 3. Zawiązywanie się nowych kółek zainteresowań.

 4. Utworzenie organizacji pozarządowych.


Cel 2. Tworzenie nowych miejsc pracy
Projekty:

 1. Samozatrudnienie mieszkańców.

 2. Wspólne warsztaty chałupnicze.

 3. Rozwój agroturystyki.Cel 3. Aktywizacja bezrobotnych.
Projekty:

 1. Organizacja szkoleń.

 2. Informatyzacja gospodarstw domowych.

 3. Pomoc w przekwalifikowaniu gospodarstw.Priorytet III. Poprawa stanu środowiska i estetyki miejscowości.
Cel 1. Poprawa środowiska przyrodniczego.
Projekty:

 1. Likwidacja eternitowych pokryć dachowych.

 2. Zwiększenie ilości pojemników na śmieci i likwidacja dzikich wysypisk.

 1. Ocieplenie budynków.


Cel 2. Poprawa estetyki wsi.
Projekty:

 1. Zwiększenie ilości elementów małej architektury, skwerów zieleni.

 2. Odnowienie odrodzeń.

 3. Pielęgnacja istniejących trawników, żywopłotów.

 4. Odnowienie elewacji budynków.

Najważniejszym na liście zadań do realizacji w latach 2007-2013 jest projekt planowany do realizacji z sąsiednimi miejscowościami polegający na remoncie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowaniu terenu wokół świetlicy .


OPIS PROJEKTU REALIZACYJNEGO:

Nazwa projektu

Opis

Uzasadnienie

Koszt w tys. zł

Termin

Źródło finansowa-

nia

Urządzenie miejsc integracji we wsi Sielec” polegający na:

- wykonanie nowej elewacji

- częściowe utwardzenie placu

- wymianie pokrycia dachowegowymiana pokrycia dachu , wykonanie elewacji budynku, dojścia do budynku, utwardzenie placu,

wyposażenie świetlicy w podstawowy sprzęt stoliki, krzesła itp.
Projekt ma na celu zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Zagospodarowanie świetlicy i terenu wokół spowoduje podniesienie estetyki miejscowości co wpłynie na podniesienie poziomu czystości terenu i dbałość o nią ze strony użytkowników. Wyraźnie przyczyni się do rozwoju społecznego, kulturalnego, sportowego miejscowości, pobudzeniu aktywności społecznej kulturalnej i sportowej wśród mieszkańców.

50 000,00

2010-2017

Fundusze unijne przy udziale budżetu gminy.

Poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, chodniki, pobocza, przystanki autobusowe


 • remonty dróg sołectwa

 • wykonanie chodników wzdłuż dróg prowadzących przez wieś

 • utwardzenie poboczy, udrożnienie i wyczyszczenie rowów melioracyjnych usytuowanych wzdłuż dróg

 • usytuowanie nowych i remont istniejących przestanków komunikacyjnych

Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania połączeń drogowych, udrożnienia przydrożnych rowów wraz z innymi urządzeniami drogowymi. Realizacja poprawi wizerunek wsi, jej funkcjonalność i dostępność.


500 000,00

2010-2020

Fundusze unijne przy udziale budżetu gminy i środków

Poprawa stanu środowiska i estetyki miejscowości.

 • Likwidacja eternitowych pokryć dachowych.

 • Zwiększenie ilości pojemników na ścieki.

 • Ocieplenie budynków

- Zwiększenie ilości elementów małej architektury, skwerów zieleni.

- Odnowienie odrodzeń.

- Pielęgnacja istniejących trawników, żywopłotów.

- Odnowienie elewacji budynków.
Projekt ma na celu budowy dbałość o środowisko naturalne na terenie sołectwa, uczulenie społeczności na aspekt estetyki własnego domostwa.

300 000,00

2010-2020

Fundusze unijne przy udziale budżetu gminy. Środki własne mieszkańców.

Poprawa sytuacji społecznej mieszkańców i zmniejszenie bezrobocia


 • Demokratyzacja życia społeczności wsi.

 • Organizacja cyklicznych spotkań kulturalno – rekreacyjno - sportowych.

 • Zawiązywanie się nowych kółek zainteresowań.

 • Utworzenie organizacji pozarządowych

 • Organizacja szkoleń.

 • Informatyzacja gospodarstw domowych.

 • Pomoc w przekwalifikowaniu gospodarstw.
Projekt ma na celu pobudzenia działalności społecznej do stymulowania życia kulturalnego wsi, zwiększenie aktywności mieszkańców i działania na rzecz dalszego rozwoju wsi.

70 000,00

2010-2020

Fundusze unijne przy udziale budżetu gminy. Środki własne mieszkańców.

Budżet powstałych stowarzyszeń. Środki sponsorów.


1 Dane z Ewidencji Ludności – urząd Gminy w Wiślicy©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość