Strona główna

Site check list


Pobieranie 87.02 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar87.02 Kb.


LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

SITE CHECK LISTPołożenie

Location

Nazwa lokalizacji

Site name

Krosno Odrzańskie, ul. Newtona

Krosno Odrzanskie. Newton Street

Miasto / Gmina

Town / Commune

Krosno Odrzańskie / Krosno Odrzańskie

Powiat

District

krośnieński

Województwo

Province (Voivodship)


Lubuskie

Powierzchnia nieruchomości Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia

(w jednym kawałku) [ha]Max. area available (as one piece) [ha]


15,05

Informacje dotyczące nieruchomości

Property information

Własciciel / właściciele
Owner(s)Gmina Krosno OdrzańskieKrosno Odrzanskie Commune

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)


Plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje cały teren strefy

Plan of spatial development enclose the whole terrain of zone.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zoning

Teren przemysłowo-magazynowy

Industry-storing zone

Charakterystyka działki

Land specification


Klasa gruntów wraz z powierzchnią[ha]
Soil class with area [ha]


Jest to teren byłego wojskowego poligonu. Teren ten nie był zagospodarowany rolniczo, więc nie posiada klasyfikacji gleb. Nie był on zalesiany.

This is the terrain of former military exercise ground. This terrain was not agricultural terrain, so it does not possess the classification of soils. It was not afforested.

Różnica poziomów terenu [m]
Differences in land level [m]

max. 20 m

Obecne użytkowanie

Present usage
Teren obecnie nie użytkowany.

Terrain is not used at present.

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych

i gruntowych (T/N)Soil and underground water

pollution (Y/N)


N

Odpady znajdujące się

na terenie (T/N)Waste materials on site (Y/N)

N

Poziom wód gruntowych [m]
Underground water level [m]
3 m

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N))

Risk of flooding or land slide (Y/N


N

Przeszkody podziemne (T/N)

Underground obstacles (Y/N)

N

Przeszkody występujące

na powierzchni terenu (T/N)Ground and overhead

obstacles (Y/N)

Bloki betonowe – ruiny starej drogi czołgowej

Beton blocks – ruins of old tank road

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N)
N

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other constructions

on site (Y/N)


N

Ograniczenia budowlane
Building restrictions


Procent dopuszczalnej zabudowy
Building coverage [%]


do 60%


to 60%

Ograniczenia wysokości budynków [m]
Building height limit [m]

do 12 m


to 12 m

Strefa buforowa [m]
Buffer zone [m]Pozostawienie wzdłuż cieku wodnego przy granicy terenu ok. 4 m ochronnego pasa zieleni.

The leaving, along water - course next to border of terrain protective belt about width 4,0 m

Inne, jeśli występują
Others if any

Powierzchnia biologicznie czynna 10%.

Dopuszcza się realizację obiektów wyższych niż 12 m – konieczność technologicznaBiological active zone 10 %

Allowed the implementation of objects greater than 12 m - technological obligation

Połączenia transportowe

Transport links


Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi

i jej szerokość)Access road to the plot (type and

width of access road)

Droga asfaltowa o szerokości 6 m z chodnikiem.

Asphalt road 6 m width with sidewalk.

Autostrada / droga krajowa [km]

Nearest motorway / national

road [km]

Droga krajowa nr 29 Krosno Odrzańskie-Słubice w odległości ok. 0,5 km

The national road No. 29 Krosno Odrzańskie - Słubice in distance 0,5 km

Kolej [km]

Railway line [km]


Krosno Odrzańskie 3 km

Bocznica kolejowa [km]

Railway siding [km]
Krosno Odrzańskie 3 km

Najbliższe lotniska międzynarodowe [km]

Nearest international airport [km]
130 km - Berlin Schönefeld

160 km – Poznań Ławica


55 km - Babimost

Najbliższe miasta wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]

33 km Zielona Góra

Istniejąca infrastruktura

Existing infrastructure
Elektryczność na terenie (T/N)
Electricity (Y/N)
T


Y

Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point

(distance from boundary) [m]

100 m

Napięcie
Voltage [kV]


W zależności od zapotrzebowania

According to demand

Dostępna moc
Available capacity [MW]


W zależności od zapotrzebowania

According to demand
Gaz na terenie (T/N)Gas (Y/N)T

Y

Odległość przyłącza od granicy działki
Connection point

(distance from boundary) [m]

200 m

Wartość kaloryczna
Calorific value [MJ/Nm3]39,85 MJ/m3

Dostępna objętość
Available capacity [Nm3/h]


W zależności od zapotrzebowania

According to demand

Woda na terenie (T/N)
Water supply (Y/N)

T

Y


Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point

(distance from boundary) [m]

Na granicy działki

On the border of allotment

Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]


W zależności od zapotrzebowania

According to demand

Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)

T

Y

Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point

(distance from boundary) [m]


Na granicy działki

On the border of allotment

Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]

W zależności od zapotrzebowania

According to demand

Ograniczenie zrzutu ścieków
Limitation of discharge

Z wyjątkiem ścieków przemysłowych

With exception of industrial wastewater

Odprowadzenie wód deszczowych

na terenie (T/N)


Rain water discharge (Y/N)

T

Y

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwieTreatment plant (Y/N)

T

Y

Telefony (T/N)


Telephone (Y/N)


T

Y

Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point (distance from boundary) [m]


100 m

Liczba dostępnych linii ISDN

Number of available ISDN lines
Brak danych

No data
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość