Strona główna

Specjalizacja psychosocjologiczna


Pobieranie 12.88 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.88 Kb.
SPECJALIZACJA PSYCHOSOCJOLOGICZNA

MIGRACJE – ASPEKTY POLITYCZNE I SPOŁECZNO-KULTUROWE. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Migrations – Political and socio-cultural aspects.

Practical solution to social problems
Prowadząca konwersatorium: dr Elżbieta Budakowska
Studia dzienne: 45 godzin,

Studia zaoczne: 20 godzin (wybrane zagadnienia z poniższego programu).

-------------------------------------------------------------------------------------------
Założeniem konwersatorium jest przygotowanie absolwentów do pracy z imigrantami w Polsce na podstawie nabytej wiedzy teoretycznej, jej zrozumienia i umiejętności zastosowania.

Założeniem teoretycznym jest analiza nowych metodologicznych strategii rozwiązywania problemów spowodowanych transnarodowymi przemieszczeniami ludności do Polski.


Celem przedmiotu jest rozwijanie następujących kompetencji i umiejętności:
1. Kształcenie umiejętności analiz czynników sprawczych współczesnych procesów przemieszczeń ludności i przewidywania ich skutków dla państw przyjmujących i samych imigrantów;
2. Kształcenie specjalistów obznajomionych z problemami powstającymi na styku kultur, ras i zróżnicowanych kulturowo grup sąsiedzkich na obszarach państw narodowych ulegających heterogenizacji wskutek imigracji ;
3.Kształcenie nowego myślenia i sposobów rozwiązywania migracyjnych napięć społecznych powstających w warunkach postmodernistycznego pluralizmu i ścierania się idei indywidualizmu ze wspólnotowością.

Zakres tematyczny zajęć obejmuje:
1. Interdyscyplinarne podejście do badań problemów społecznych wywołanych zjawiskami migracyjnymi, z uwzględnieniem antropologii, demografii, ekonomii, historii, prawa, nauk politycznych i socjologii; przegląd polskiej i zagranicznej literatury;
2. Aspekty polityczne przemieszczeń ludności w świecie, relacja: państwo narodowe – organizacja polityczna- obywatelstwo- pochodzenie- kultura narodowa;
3. Proces powstawania różnic kulturowych w postmodernistycznej rzeczywistości i jego odniesienie do tożsamości jednostkowych i zbiorowych w państwach imigracyjnych;
4. Wzrost podmiotowości osób etnicznego pochodzenia i rola nowych ruchów społecznych w pobudzaniu mobilizacji etnicznej i kulturowych roszczeń;
5. Wielokulturowość; komunikacja międzykulturowa jako płaszczyzna budowania integracji i dialogu kulturowego;
6. Aspekty społeczne związane z powstawaniem nowych skupisk migracyjnych, artykułowanie problemów i sposoby ich rozwiązywania; pluralizm sfragmentowany i pluralizm interaktywny;
7.Analiza modeli i praktyk integracyjnych imigrantów stosowanych w innych państwach; procesy integracyjne drugiego pokolenia – przegląd badań;
8. Unia Europejska wobec kwestii imigracyjnych;
9. Polska polityka imigracyjna: kwestie polityczne, ekonomiczne, społeczne, prawne i kulturowe; nowe społeczności imigracyjne w Polsce;
10. Ewentualny udział w konferencji naukowej nt. migracji organizowanej przez Instytut Historii PAN lub inne placówki naukowe w Warszawie.
W końcowej ocenie brane jest pod uwagę: obecność na zajęciach i systematyczność pracy w trakcie nauczania przedmiotu, analityczność i zawartość merytoryczna samodzielnie lub zespołowo przygotowanego zagadnienia, wynik z pisemnego zaliczenia ( zakres opanowanej wiedzy i umiejętności interpretacji podanego przykładu).
Zalecana literatura przedmiotu:

Elżbieta Budakowska, Wielokulturowość: ponowoczesnym nacjonalizmem?, [w:] Jadwiga Królikowska (red.), Integralnokulturowe badanie kontaktu kulturowego. Wybrane problemy społeczne i prawne, WUW 2009, s. 152-161;


Elżbieta Budakowska, Współczesny migrant: nomada czy lokalny współkreator? [w:] „Migracje i społeczeństwo”, Warszawa 2007, tom 12 , Instytut Historii PAN;
Elżbieta Budakowska (red.),Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania, Warszawa WUW 2005;
Aleksandra Grzymała-Kazłowska, Sławomir Łoziński, Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, WUW 2008;

International Migration Review /second generation/, vol.37. no.4 2003;

Ewa Jadźwińska, Marek Sokólski (red.), Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001;


Journal of Ethnic and Migration Studies, Carfax Publishing, Taylor & Francis Group (numer i artykuł do wyboru)
Alina Kapcia, Leszek Korporowicz i Andrzej Tyszka (red.), Komunikacja międzykulturowa. Zbliżenia i impresje”, Instytut Kultury, Warszawa 1995;
Peter Kivisto – Multiculturalism in a Global Society, Blackwell Publishing 2002;
Sławomir Łodziński, „Pełzająca wielokulturowość”. Perspektywy polityki wielokulturowości w Polsce – problemy prawne i nastawienia społeczne”, „Migracje i społeczeństwo”, Warszawa 2000, tom 5 , Instytut Historii PAN;
Sharing Integration Experiences. Innovative Community Practices. International Center for Migration, Ethnicity, and Citizenship, New School University, New York City. September 2004;
Michel Wieviorka, The Making of Differences International Sociology, Vol. 19, numer 3;


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość