SpecjalnośĆ: Biochemia poziom kształceniaPobieranie 33.86 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar33.86 Kb.
SYLABUS

NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ KIERUNEK:

Wydział Farmaceutyczny / Zakład Biochemii Farmaceutycznej


NAZWA KIERUNKU:

Analityka Medyczna


PROFIL KSZTAŁCENIA:

Praktyczny


SPECJALNOŚĆ:

Biochemia


POZIOM KSZTAŁCENIA:

Jednolite studia magisterskie dzienne/wieczorowe 1. Nazwa przedmiotu:

Biochemia

 1. Kod przedmiotu: 1. Typ przedmiotu:

(podstawowy, kierunkowy, zawodowy)

podstawowy 1. Cele przedmiotu: Poznanie prawidłowych procesów biochemicznych zachodzących w organizmie człowieka. Zrozumienie biochemicznych i molekularnych podstaw stanów patologicznych. Zrozumienie wykorzystania wskaźników biochemicznych w diagnostyce. 1. Forma studiów:

(stacjonarne/niestacjonarne)

Stacjonarne 1. Rok studiów:

II (semestr 3)

 1. Forma zajęć i liczba godzin dla poszczególnych form zajęć:

(wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, laboratoryjne, fakultatywne i inne)

wykłady 35 h, laboratoria 70 h 1. Liczba punktów ECTS i ich rozkład z uwzględnieniem poszczególnych form pracy studenta:

9 punktów ECTS

(oparta na nakładzie pracy wymaganym do osiągnięcia efektów kształcenia z uwzględnieniem zarówno zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego tj. wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych, laboratoryjnych, fakultatywnych i innych oraz innych form pracy studenta)

bezpośredni udział nauczyciela akademickiego – 4 ECTS

praca własna studenta – 5 ECTS


 1. Imię i nazwisko osoby prowadzącej /osób prowadzących:

dr hab. prof. Ewa Balcerzak

dr Marek Różalski

dr Aleksandra Sałagacka

mgr Marta Żebrowska 1. Wymagania wstępne:

(np. w odniesieniu do przedmiotów realizowanych na pierwszym roku studiów może to być: treść przedmiotów ogólnych na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, w odniesieniu do przedmiotów realizowanych na kolejnych semestrach należy wskazać inne przedmioty pełniące rolę wstępnych)

znajomość zagadnień z zakresu chemii organicznej 1. Metody dydaktyczne:

(przekaz słowny, panel, prezentacja multimedialna, dyskusja, pokaz, praca grupowa, rozwiązywanie przypadków etc.)

Przekaz słowny

Prezentacja multimedialna

Laboratoria

Interpretacja wyników


 1. Treści programowe przedmiotu:

(opis w punktach szczegółowych treści nauczania na wykładach, ćwiczeniach, zajęciach praktycznych, laboratoryjnych, fakultatywnych i innych)

Treści wykładów

1. Struktura i funkcje biologiczne białek.

2. Biokataliza, enzymy – grupy czynne, kinetyka reakcji, jednostki i regulacja aktywności,

enzymy allosteryczne, izoenzymy, diagnostyczne znaczenie enzymów.

3. Utlenianie biologiczne i bioenergetyka, cykl kwasów trójkarboksylowych, fosforylacja

substratowa, łańcuch oddechowy i jego inhibitory, fosforylacja oksydacyjna, związki

makroergiczne.

4. Metabolizm węglowodanów, glikoliza i glukoneogeneza, metabolizm glukozy i fruktozy,

szlak pentozowy, biosynteza i fosforoliza glikogenu, zaburzenia i regulacja przemiany

węglowodanowej.

5. Metabolizm lipidów, wchłanianie i transport (lipoproteiny), katabolizm i biosynteza

kwasów tłuszczowych, ketogeneza, prostaglandyny, tromboksany i prostacykliny,

biosynteza lipidów i cholesterolu, zaburzenia przemiany lipidowej, współzależność szlaków

metabolicznych na przykładzie przemiany węglowodanów i lipidów.

6. Katabolizm białek, enzymy hydrolizujące białka, wchłanianie aminokwasów, deaminacja,

mechanizmy usuwania jonów NH4+, transaminacja i dekarboksylacja aminokwasów, aminy

biogenne, enzymopatie wrodzone i bloki metaboliczne.

7. Porfiryny, synteza hemu, porfirie, katabolizm hemu, bilirubina i jej znaczenie

diagnostyczne, transport i wiązanie żelaza.

8. Mikrosomalny łańcuch biotransformacji obcych związków, leki jako modyfikatory

procesów metabolicznych.

9. Nukleotydy, katabolizm puryn i pirymidyn, rodzaje budowa i funkcje kwasów

nukleinowych, molekularne mechanizmy replikacji i transkrypcji, organizacja genomu

i regulacja ekspresji genów, mutageneza i systemy naprawcze DNA.

10. Biosynteza białka, kod genetyczny, aktywacja aminokwasów i translacja, potranslacyjna

modyfikacja białek.Treści zajęć w grupach łączonych

1. Enzymy – kinetyka reakcji, wyznaczanie typu inhibicji, oznaczanie aktywności wybranych

enzymów.

2. Lipoproteiny osocza – oznaczanie zawartości HDL i LDL, triacylogliceroli i cholesterolu.

3. Oznaczanie zawartości bilirubiny

4. DNA – izolowanie, analiza ilościowa, denaturacja termiczna, hybrydyzacja

5. Białka osocza – rozdział elektroforetyczny, znaczenie diagnostyczne, immunologiczne

techniki detekcji białek .Metody ilościowego oznaczania białek. Interpretacja

proetinogramów.

6. Aktywność metaboliczna tkanek (na przykładzie glikolizy lub cyklu Krebsa) 1. Efekty kształcenia:

(opis wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, których nabycie/opanowanie jest zamierzonym efektem kształcenia skorelowanym z określonymi w sylabusie celem i treściami kształcenia np :

 • Wiedza: nabycie teoretycznej/praktycznej wiedzy z zakresu….

 • Umiejętności: np. nabycie umiejętności analizy…., nabycie umiejętności interpretacji…, nabycie umiejętności operowania podstawowymi terminami/pojęciami z zakresu…, nabycie umiejętności posługiwania się terminologią z zakresu…, nabycie umiejętności rozwiązywania problemów…, nabycie umiejętności klasyfikacji…., nabycie umiejętności posługiwania się aktami prawnymi z zakresu…

 • Kompetencje społeczne: np. umiejętność przekazywania wiedzy i umiejętności innym osobom, sprawność komunikowania się, umiejętność określenia priorytetów służąca do realizacji zadań, gotowość do uczenia się przez całe życie, umiejętność współdziałania z innymi w roli zarówno członka jak i lidera zespołu…)

Wiedza:

KW06 Ma wiedzę o budowie i funkcji węglowodanów, lipidów, kwasów nukleinowych, peptydów i białek oraz procesach metabolicznych na poziomie molekularnym, komórkowym, narządowym i ustrojowym. Zna metody oceny procesów biochemicznych i przemian metabolicznych w warunkach fizjologicznych i patologicznych.

KW09 Rozumie relacje między strukturą związków chemicznych a reakcjami zachodzącymi w organizmie człowieka.

KW10 Rozumie mechanizmy przemian chemicznych oraz relacje między zjawiskami i parametrami fizykochemicznymi w aspekcie metod analitycznych.

KW12 Zna definicje i metody oceny precyzji, dokładności, swoistości, czułości, czułości funkcjonalnej i liniowości metod analitycznych oraz zasady kontroli ich jakości.


Umiejętności:

K_U04 Potrafi skutecznie komunikować się ze współpracownikami, innymi pracownikami ochrony zdrowia i odbiorcami wyników.

K_U07 Potrafi stosować instrumentalne metody analityczne w medycznej diagnostyce laboratoryjnej.

K_U10 Potrafi posługiwać się zautomatyzowaną aparaturą pomiarową (i pomocniczym sprzętem laboratoryjnym), stosowaną we współczesnej laboratoryjnej diagnostyce medycznej.

K_U11 Potrafi kalibrować sprzęt pomiarowy, ocenić jakość analityczną oraz profesjonalnie opracować i interpretować wyniki analiz przydatnych w diagnostyce laboratoryjnej.

K_U40 Potrafi przygotować i przedstawić wybrane problemy medycyny laboratoryjnej w formie ustnej i pisemnej w sposób dostosowany do przygotowania osób/grup docelowych.

K_U41 Ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Kompetencje społeczne:

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces

uczenia się.

K_K02 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

K_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub

innych zadania

K_K05 Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników

K_K06 Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia

K-K08Umie porozumiewać się z innymi ludźmi, potrafi sformułować i przekazać problem oraz

podjąć dyskusję w toku jego rozwiązywania14. Wykaz literatury podstawowej:
  1. Robert K. Murray, Daryl K. Granner, Peter A. Mayes, Victor W. Rodwell: Biochemia Harpera, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2000 i wydania późniejsze

  2. Jeremy M. Berg, Lubert Stryer, John L. Tymoczko: Biochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN 2011

  3. Ćwiczenia z Biochemii praca zbiorowa pod redakcją Leokadii Kłyszejko-Stefanowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN 1999


- uzupełniającej:

 1. E. Bańkowski: Biochemia, Elsevier Urban&Partner 2009 1. Metody oraz sposoby weryfikacji efektów kształcenia, w tym forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Weryfikacji efektów kształcenia z zakresu Wiedza

- sprawdziany wiedzy dotyczącej danego ćwiczenia (forma pisemna)

- kolokwia dotyczące materiału wykładowego

- końcowy egzamin pisemny (forma opisowa)

Weryfikacji efektów kształcenia z zakresu Umiejętności

-ocena umiejętności z obserwacją wykonawstwa

-realizacja zleconego zadania udokumentowana raportem oddawanym osobie prowadzącej

ćwiczeniaWeryfikacji efektów kształcenia z zakresu Kompetencji Społecznych

-bezpośrednia obserwacja studenta demonstrującego kompetencje w warunkach laboratoryjnych

-samoocena

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z materiału teoretycznego dotyczącego części ćwiczeniowej i wykazanie przez studenta umiejętnością prawidłowego wykonania części praktycznej ćwiczeń.Zaliczenie przedmiotu - uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego obejmującego materiał teoretyczny. 1. Informacje dodatkowe:

Na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych studenci zostaną poproszeni o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

 1. Oświadczenie prowadzącego i jego podpis:

Oświadczam, że treści programowe zawarte w niniejszym sylabusie są rezultatem mojej indywidualnej pracy twórczej wykonywanej w ramach stosunku pracy/współpracy wynikającej z umowy cywilnoprawnej oraz że osobom trzecim nie przysługują z tego tytułu autorskie prawa majątkowe.

 1. Podpis Dziekana: 1. Data: 25.09.2013

: data -> accounts -> 16fed1c5-1935-4Dfa-896c-2c00900686f4
16fed1c5-1935-4Dfa-896c-2c00900686f4 -> Zakres materiału z biochemii obowiązujący studentów kierunku farmacja w roku akademickim 2014/15 Aminokwasy I peptydy
16fed1c5-1935-4Dfa-896c-2c00900686f4 -> Plan ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów II roku Kosmetologii w roku 2013/2014
16fed1c5-1935-4Dfa-896c-2c00900686f4 -> Zakres materiału z biochemii obowiązujący studentów kierunku farmaceutycznego w roku akademickim 2012/13 Aminokwasy i peptydy
16fed1c5-1935-4Dfa-896c-2c00900686f4 -> Plan ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów II roku Kosmetologii w roku 2014/2015
16fed1c5-1935-4Dfa-896c-2c00900686f4 -> Studia niestacjonarne zaoczne
16fed1c5-1935-4Dfa-896c-2c00900686f4 -> Prowadzący ćwiczenia: prof. Marek Mirowski Ćwiczenie białka oznaczanie ilościowe białka metodą Lowry'ego Elektroforeza białek surowicy na octanie celulozy
accounts -> Dla mocnego kwasu dla słabego kwasu
accounts -> Skale nasilenia bólu Leki przeciwbólowe nlpz
16fed1c5-1935-4Dfa-896c-2c00900686f4 -> 4 Rok studiów: 2 5 Semestr studiów
16fed1c5-1935-4Dfa-896c-2c00900686f4 -> Harmonogram wykładów z biochemii
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy