Specyfikacja istotnychPobieranie 184.1 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar184.1 Kb.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

przetarg nieograniczony – dostawa

o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:
ZAKUP RAMIENIA HYDRAULICZNEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM.”

CZĘŚĆ PIERWSZA SIWZ

I. Zamawiający:
1. Pełna nazwa zamawiającego:
Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
2. Adres:
ul. Koszycka 29, 28-500 Kazimierza Wielka
3. NIP:
662-15-87-281
4. E-mail:
pzd@pzd.kazimierzaw.pl
5. Numer telefonu:

tel./faks (0-41) 35 21 172
6. Godziny urzędowania:

dni robocze: 7:00 – 15:00
II. Informacje o przetargu (podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ):


 1. Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Pzp) (tj. Dz. U. 2013 poz. 907z późn.zm.), przy wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013 r. poz.231),

 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. 2013r. poz. 1692),

 4. W niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy w/w ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego.


III. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:


 1. Imię i nazwisko: Edward Krupa – Dyrektor, Tomasz Dalewicz

 2. E-mail: pzd@pzd.kazimierzaw.pl

 3. Numer telefonu: (0-41) 35 21 172

 4. Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): pok. nr 102

 5. Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 7:00 – 15 :00


IV. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:


 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

 2. Adres, numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej i adres internetowy zostały wskazane w cz.I pkt.I SIWZ.

 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

 4. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania tj. od 7:00 do 15:00 w dni robocze.


V. Oznaczenie postępowania:
Postępowanie oznaczone jest : Numer sprawy: PZD-383/4/2014 oraz zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 53508-2014 z dnia 14.02.2013 r.

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na

powyższe oznaczenie.
VI. Przedmiot zamówienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ramienia hydraulicznego z osprzętem na potrzeby własne Powiatowego Zarządu Dróg w Kazimierzy Wielkiej. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia – tzn. specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 4 do SIWZ. Opis ten zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego i zamontuje oraz dostosuje w/w sprzęt do posiadanego ciągnika rolniczego własnym staraniem i na własny koszt.

Minimalne wymagania dotyczące kupowanego sprzętu:
I. ramię hydrauliczne:

- ramię hydrauliczne zaczepiane na tylnym TUZ ciągnika rolniczego

- fabrycznie nowe, rok produkcji 2013/2014

- montaż 5-cio punktowy na tylnym TUZ z kompletem cięgien.

- niezależny układ hydrauliczny

- minimalny zasięg koszenia w pozycji poziomej z głowicą koszącą min. 600 cm.

- budowa ramienia pozwalająca na pracę tylno-boczną, przesunięcie głowicy koszącej min. 200 cm w kierunku przodu ciągnika

- moc silnika hydraulicznego min. 45 KM

- „pływająca” dwukierunkowa (praca rotora w 2 kierunkach) głowica tnąca o dł. 120-140 cm z bijakami typu „młotek” dwustronnymi umożliwiająca rozdrabnianie odrostów i krzewów o grubości min. 6 cm.

- system zabezpieczający 1 ramię z hydroakumulatorem

- hydrauliczny system bezpieczeństwa (amortyzator hydrauliczny)

- zawór bezpieczeństwa używany w przypadku blokady rotora

- węże hydrauliczne w osłonach metalowych i plastikowych,

- system zabezpieczenia przed najechaniem na przeszkody

- chłodnica oleju hydraulicznego

- rozdzielacz hydrauliczny sterowany linkami za pośrednictwem dźwigni lub joystick.

- wszystkie połączenia przegubowe tulejowane, smarowane i utwardzane

- głowica kosząca z napędem pośrednim na paski klinowe

- gwarancja na części mechaniczne min. 1 rok bez limitu motogodzin.

- w zestawie wałek WOM

- oświetlenie drogowe

- w cenie dostawa do siedziby i montaż na nośniku Zamawiającego (ciągniku rolniczym)II. osprzęt ramienia hydraulicznego

1. Głowica do przycinania gałęzi – tarcze tnące, przystosowana do oferowanego ramienia hydraulicznego

- głowica montowana na ramieniu hydraulicznym wyposażona w 2 lub 3 tarcze tnące

- grubość ciętego materiału min. 15 cm

- gwarancja na części mechaniczne min. 1 rok bez limitu motogodzin.

- komplet mocowań i węży hydraulicznych niezbędnych do montażu na ramieniu hydraulicznym

2. Głowica do przycinania gałęzi i żywopłotów oraz wycinania krzaków, przystosowana do oferowanego ramienia hydraulicznego,

- do pracy w trudnym terenie umożliwiająca wycinanie gałęzi bezpośrednio przy gruncie

-szerokość pracy min. 1,7 m

- średnica cięcia gałęzi min 8 cm

- cięcie gałęzi ma się odbywać za pomocą 2 wałków wysokoobrotowych ustawionych równolegle do płaszczyzny koszenia (płaszczyzny gruntu), napęd wałków poprzez silnik hydrauliczny sprzężony paskami wieloklinowymi.

- obroty rotora min 3000obr/min

- gwarancja na części mechaniczne min. 1 rok bez limitu motogodzin.

- komplet mocowań i węży hydraulicznych niezbędnych do montażu na ramieniu hydraulicznymPOZOSTAŁE WYMAGANIA

- instrukcja pracy operatora w języku polskim

- szkolenie operatorów bez limitu ilości osób

- sprzedający zapewni serwis maszyny

- maksymalna odległość serwisu od Zamawiającego do 100 km lub serwis mobilny

- reakcja serwisu w okresie gwarancji do 24 h

- usuniecie awarii w okresie gwarancji do 72 h

Dodatkowo Zamawiający wymaga:

- do oferty należy dołączyć zdjęcia min 2 szt.


2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.
3. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (kod CPV):
29.33.10.00-8 - kosiarki

16.31.00.00-1 kosiarki
VII. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 40 dni od dnia podpisania umowy.

Miejsce wykonania zamówienia - dostawa używanej koparki kołowej na bazę Powiatowego Zarządu Dróg w Kazimierzy Wielkiej ul. Koszycka 29, 28-500 Kazimierza Wielka


VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:


 1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, tj:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust.1 i 2 Pzp.
 1. Prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie przez powołaną w tym celu komisję przetargową. Komisja dokona kwalifikacji wykonawców poprzez analizę i ocenę dokumentów, o których mowa w cz.. I pkt. VIII SIWZ, potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w cz. I pkt. VII SIWZ. Brak jakiegokolwiek z niżej wykazanych dokumentów (oświadczeń) żądanych przez zamawiającego, stanowić będzie podstawę do wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, bądź do odrzucenia oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 i 4. Ocena spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg. formuły: "spełnia - nie spełnia". Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, którzy:

  • nie spełniają warunków udziału w postępowaniu

  • nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków

  • nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą (w przypadku, gdy wadium jest wymagane)

  • nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

O wykluczeniu z postępowania zamawiający powiadomi równocześnie wykonawców,

którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając zasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp.
IX. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w cz.I pkt VIII SIWZ wykonawcy obowiązani są złożyć wraz z wypełnioną i podpisaną ofertą - wg wzoru: załącznik nr 1 do SIWZ, następujące dokumenty:
 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych - wg wzoru: załącznik nr 2 do SIWZ,

 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 24 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych - wg wzoru: załącznik nr 3 do SIWZ,

 3. Oświadczenie wykonawcy o udzieleniu min. 12 miesięcznej gwarancji na zakupiony sprzęt.

Wymagane dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 w/w ustawy:
 1. kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowany sprzęt wymagań określonych przez zamawiającego: 1. Kserokopia dokumentu określającego parametry techniczne maszyny

 2. Minimum 2 szt. zdjęć formatu min. 10 x 15 cm przedmiotowej maszyny

 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie certyfikatu CE


UWAGA:

 1. Dokumenty i oświadczenia przedstawione w formie oryginałów muszą być parafowane przez osobę/osoby upoważnioną do podpisania oferty.

 2. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą - za zgodność z oryginałem – i poświadczone parafką z imienną pieczątką osoby/osób upoważnionej do podpisania ofert na każdej stronie.

 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę


X. Wadium:
Nie dotyczy.
XI. Termin związania ofertą:

 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.


XII. Opis sposobu przygotowania oferty:


 1. Oferta wraz z załącznikami, pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, czytelnie, techniką trwałą oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

 2. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy.

 3. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru sporządzonego przez zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Dotyczy to również pozostałych załączników do oferty, których wzory wykonał zamawiający. Nie sporządzenie oferty wg w/w wzoru nie skutkuje odrzuceniem oferty.

 4. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami cz.I pkt VIII SIWZ.

 5. Dokumenty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, wraz z podpisem (parafką) i imienną pieczątką.

 6. Wykonawca winien złożyć jedną ofertę na dany przedmiot zamówienia publicznego. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty skutkuje wykluczeniem z postępowania.

 7. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, wszystkie kartki oferty powinny być trwale zszyte lub scalone w inny sposób.

 8. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie, która:

- będzie zaadresowana na adres zamawiającego :

Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej

ul. Koszycka 29 28-500 Kazimierza Wielka

- będzie posiadać oznaczenie: „Oferta na zakup ramienia hydraulicznego wraz z osprzętem”- z dopiskiem: „Nie otwierać przed 26.02.2014 r. godz. 10:30”

 1. Wszystkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł zmiany (skreślenia) powinny być podpisane czytelnie (lub parafowane z imienną pieczątką) przez osobę podpisującą ofertę.

 2. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł informacje, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

 3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie z napisem „ZMIANA”. Koperty z napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

 4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

 5. Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania.

 6. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane

 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty a zamawiający w żadnym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym związanych.


XIII. Miejsce i termin składania ofert:


 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. w Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej ul. Koszycka 29 28-500 Kazimierza Wielka pok. Nr 101

 2. Termin składania ofert upływa dnia 26.02.2014 r. o godz. 10:30.

 3. Wykonawca dostarczający ofertę osobiście otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.

 4. Oferty nadesłane lub dostarczone po wyznaczonym terminie składania ofert, określonym w cz.I pkt.XII ust.2 zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.


XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert:


 1. Otwarcie ofert jest jawne.

 2. Zamawiający otworzy oferty w swojej siedzibie tj. w Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej ul. Koszycka 29 28-500 Kazimierza Wielka pok. Nr 101 w dniu 26.02.2014 r. o godz. 10:30

 3. Otwarcia ofert dokona powołana w tym celu komisja przetargowa

 4. Zamawiający otworzy oferty w obecności przybyłych wykonawców lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy.

 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofercie.


XVI. Opis sposobu obliczania ceny oferty: 1. W ofercie należy podać cenę całkowitą zakupu nowego ramienia hydraulicznego wraz z osprzetem, łącznie z podatkiem VAT i dostawą na bazę PZD w Kazimierzy Wielkiej ul. Koszycka 29, 28-500 Kazimierza Wielka

 2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

 3. Cena określona przez oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.


XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:


 1. Zamawiający przyjmuje oferty do szczegółowego rozpatrywania jeżeli spełnią warunki formalne określone niniejszą SIWZ.

 2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 4. Wykonawca może na piśmie nie wyrazić zgody na poprawienie omyłki (o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) w terminie 3 dni od otrzymania informacji o poprawieniu omyłki. W takim przypadku zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki zgodnie z art.89 ust. 1 pkt 7 Pzp.

 5. Kryteria oceny ofert (matematyczne obliczenia) określone przez zamawiającego stanowią podstawową zasadę oceny ofert, ocenianych w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego z kryterium.

 6. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie. Pozostałe oferty będą oceniane proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego.

 7. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów, w oparciu o ustaloną niżej punktację: punktacja: 0-100, gdzie 100% = 100pkt.

 8. Za najkorzystniejszą z ofert zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione poniżej: Kryterium: CENA Waga: 100%

 9. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

 10. Zastosowane własne wzory do obliczenia punktowego: Kryterium CENA: Wzór: P = (Cmin / Cbad) *1 00 gdzie: Cmin - cena najniższej z ofert Cbad - cena oferty badanej P - ilość uzyskanych punktów oferty badanej

 11. Oferta, która otrzyma maksymalną liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną klasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

 12. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.

 13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że:

1) jest niezgodna z ustawą

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z

zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w tym postępowaniu

(lub niezaproszonego do składania ofert),

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,,

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców których oferty zostały odrzucone

Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
XVII. Prawo zamawiającego do unieważnienia przetargu:


 1. Zamawiający unieważni przetarg w przypadku gdy:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3) w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym

Kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty

najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,

a oferty dodatkowe zostały złożone o takiej samej cenie;

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania

lub realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było

wcześniej przewidzieć;5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 1. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

  1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku, gdy zamawiający unieważnia postępowanie przed terminem składania ofert.

  2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 2. W przypadku unieważnienia przetargu zamawiającego z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

 3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

XVIII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


 1. Wszelką korespondencję należy przekazywać na adres zamawiającego, z dopiskiem "Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup ramienia hydraulicznego wraz z osprzętem"

 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści otrzymanej SIWZ.

 3. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert (przetarg nieograniczony).

 4. Pisemna treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przesłana wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ od zamawiającego bez ujawnienia źródła zapytania, oraz na stronie internetowej zamawiającego.

 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane uzupełnienia lub zmiany staną się częścią SIWZ i zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będą dla nich wiążące. Nowopowstałe uzupełnienia i zmiany zostaną również opublikowane na stronie internetowej zamawiającego.

 6. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 7. Zamawiający przedłuża termin składania ofert jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ, a informację dotyczącą przedłużenia terminu zamieszcza również na stronie internetowej.

 8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:


 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), i adres wykonawcy,

którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w cz.I pkt XVIII ust.1.1) również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym (tablica ogłoszeń) w swojej siedzibie.

 2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty

 3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta .

 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 Pzp (o unieważnieniu postępowania).


XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Nie dotyczy.
XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:


 1. Wzór umowy na dostawę nowego samochodu ciężarowego stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

 2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę osobiście bądź upoważni do tego osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Skierowana osoba powinna posiadać dokument potwierdzający pełnomocnictwo.


XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia :


 1. Środkiem ochrony prawnej przysługującym wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy, jest protest, odwołanie oraz skarga.

 2. Szczegółowe informacje na temat przysługującego wykonawcom protestu, odwołania lub skargi znajdują się w ustawie - Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.


CZĘŚĆ DRUGA SIWZ
DODATKOWE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
I. Opis części zamówienia:
Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych.
II. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
III. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
IV. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:
Adres, numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej i adres internetowy zostały wskazane w cz.I pkt.I SIWZ.
VI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą:
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania wykonawcy.
VII. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy.
VIII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
CZĘŚĆ TRZECIA SIWZ
SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
I. Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom:
Zamawiający nie żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom.

II. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom:
Zamawiający określa, że wykonanie zamówienia nie może być powierzone podwykonawcom.
III. Załączniki do specyfikacji:
1. Wzór oferty.

2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp.

3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 24 ust. 1 Pzp.

4. Wzór umowy.

Kazimierza Wielka 14.02.2014 r.

DYREKTOR PZD

w Kazimierzy Wielkiej
Edward Krupa

Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA
Data …………………………….
Do Powiatowego Zarządu Dróg w Kazimierzy Wielkiej

Ofertę przetargową składa:

Nazwa oferenta (oferentów) …………………………………………………………….............

…………………………………………………………………………………………………..

(adres)
Nawiązują do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanego

w BZP nr ogłoszenia poz. 53508 -2014 z dnia 14.02.2014 r. i na stronie internetowej www.pzd.kazimierzaw.pl
 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówieniem na dostawę pn. :

Zakup ramienia hydraulicznego wraz z osprzętem”
Za kwotę .................................................................................................... zł brutto.

słownie: ………………………………………………………………………………………

……………………………………..zł/ netto

w tym VAT ………………. %


Cena brutto obejmuje podatek VAT
Cena realizacji zamówienia jest ceną całkowitą, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z wykonaniem zamówienia. Ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz dokonaliśmy wizji lokalnej w miejscu realizacji robót.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia..5. Oświadczamy, zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Liczba ponumerowanych stron oferty wraz z załącznikami …………
PODPIS OFERENTA
……………………………………

……………………. dnia …………………….


Załącznik nr 2 do SIWZ

..........................................

(Pieczęć Wykonawcy)OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

zgodne z art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

(t.j. Dz.U. 2013 r. poz.907 z późn. zm.)

Nazwisko i imię ...................................................................................................................................

Nazwa Wykonawcy ..............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ................................................................................................................................

Nr telefonu .............................................................Nr faxu ........................................................

Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ponadto oświadczam, że:

1) na każde żądanie Zamawiającego dostarczę odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w powyższym oświadczeniu,

2) zapoznałem się ze wszystkimi warunkami zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia i akceptuję je,

- moja oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania określony przez Zamawiającego,

- w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w okresie związania ofertą.

.............................................(Miejscowość, data)

……………...............................................................(Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

..........................................

(Pieczęć Wykonawcy)OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

zgodne z art.24 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

(t.j. Dz.U. 2013 poz.907 z późn. zm.)
Nazwisko i imię ….................................................................................................................................

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................................

Adres Wykonawcy .................................................................................................................................

Nr telefonu .................................................................... Nr faxu ..........................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu reprezentowanej

przeze mnie firmy oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z ww. postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 z poźn. zm.).

.............................................

(Miejscowość, data)

……………...............................................................(Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 4 do SIWZ


UMOWA NR ................/14
zawarta dnia ............2014r. pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Kazimierzy Wielkiej, z siedzibą ul. Koszycka 29 28-500 Kazimierza Wielka, zwanym dalej KUPUJĄCYM, reprezentowanym przez:

1. Edward Krupa - Dyrektora

2. Elżbieta Wróbel - Kowalska - Głównego Księgowego

a ..............................................................................................................................., z siedzibą......................................................, zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM, reprezentowanym przez:

1. ...................................................................

2. ...................................................................

o następującej treści:§ 1.
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ......................2014 r

2. KUPUJĄCY zamawia, a SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się sprzedać:" Zakup ranienia hydraulicznego wraz z osprzętem . "

3. Dane techniczne przedmiotowej maszyny:

……………………………..

§ 2.
Termin realizacji zamówienia : do 40 dni od dnia podpisania umowy.
§ 3.
KUPUJĄCY może odstąpić od wykonania umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, zgodnie z art. 145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 Nr 907 z późn. zm.).
§ 4.
1. Wynagrodzenie SPRZEDAJĄCEGO za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się na

kwotę: .................................. słownie:.....................................................................................

2. Wynagrodzenie SPRZEDAJĄCEGO określone w pkt.1 zawiera podatek od towarów

i usług VAT.


§ 5.
Należność z tytułu wykonania przedmiotu umowy zostanie opłacona na podstawie faktury, wystawionej po realizacji zamówienia oraz protokołu odbioru jakościowego sporządzonego przez KUPUJĄCEGO i potwierdzonego przez SPRZEDAJĄCEGO, przelewem w ciągu 20 dni od daty jej otrzymania przez KUPUJĄCEGO.
§ 6.
Strony ustalają następujące kary umowne:

1. SPRZEDAJĄCY zapłaci kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn niezależnych od KUPUJĄCEGO

w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego określonego w § 4 ust. 1 umowy,

- za zwłokę wykonania określonego w § 1 ust. 2 umowy przedmiotu zamówienia , w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.
2. KUPUJĄCY zapłaci kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn innych niż wymienione w art. 145 ustawy –

Prawo zamówień publicznych, niezależnych od SPRZEDAJĄCEGO, w wysokości 20%

wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy.


§ 7.
Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 8.
KUPUJĄCY ustanawia do pełnienia funkcji odbierającego pod względem jakościowym :

……………………………………
§ 9.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej za zgodą obu stron pod rygorem nieważności.
§ 10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy prawo zamówień publicznych.
§ 11.
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby zamawiającego.
§ 12.
Integralną treść umowy stanowi załącznik - oferta WYKONAWCY.
§ 13.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1 egz. dla każdej ze stron.

KUPUJĄCY: SPRZEDAJĄCY:

Załącznik nr 5 SIWZ

................................pieczęć oferenta

..............................., dnia ........................

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU

Parametry techniczno - funkcjonalne oferowanego pojazdu

( formularz – kolumna 4 do wypełnienia przez Wykonawców ,kolumnę 5 wypełnia Zamawiający)
PARAMETRY WYMAGANE

PARAMETRY OFEROWANE

OCENA SPEŁNIENIA PARAMETRÓW

TAK/NIE

1

2

3

4

5

WYMAGANIA OGÓLNE

1

ramię hydrauliczne zaczepiane na tylnym TUZ ciągnika rolniczego

TAK

 
2

Rok produkcji

2013/2014

 
3

Przebieg

0 mth

 
4

Montaż

5-cio punktowy na tylnym TUZ z kompletem cięgien5

Układ hydrauliczny

niezależny

 
6

minimalny zasięg koszenia w pozycji poziomej z głowicą koszącą

Min. 600 cm

 
7

budowa ramienia pozwalająca na pracę tylno-boczną, przesunięcie głowicy koszącej min. 200 cm w kierunku przodu ciągnika

TAK

 
8

moc silnika hydraulicznego

min. 45 KM9.

Głowica kosząca

pływająca” dwukierunkowa (praca rotora w 2 kierunkach) głowica tnąca o dł. 120-140 cm z bijakami typu „młotek” dwustronnymi umożliwiająca rozdrabnianie odrostów i krzewów o grubości min. 6 cm.9

system zabezpieczający 1 ramię

Z hydroakumulatorem10

hydrauliczny system bezpieczeństwa (amortyzator hydrauliczny)

TAK11.

zawór bezpieczeństwa używany w przypadku blokady rotora

TAK12.

węże hydrauliczne w osłonach metalowych i plastikowych

TAK13.

system zabezpieczenia przed najechaniem na przeszkody

TAK14.

chłodnica oleju hydraulicznego

TAK15.

sterowanie

rozdzielacz hydrauliczny sterowany linkami za pośrednictwem dźwigni lub joystick.

 
16.

wszystkie połączenia przegubowe tulejowane, smarowane i utwardzane.

TAK

 
17.

głowica kosząca z napędem pośrednim na paski klinowe

TAK18.

gwarancja na części mechaniczne

min. 1 rok bez limitu motogodzin19.

w zestawie wałek WOM

TAK20.

oświetlenie drogowe

TAK21.

w cenie dostawa do siedziby i montaż na nośniku Zamawiającego (ciągniku rolniczym)

TAKGŁOWICA DO PRZYCINANIA GAŁĘZI

22

głowica montowana na ramieniu hydraulicznym wyposażona w 2 lub 3 tarcze tnące

TAK23

grubość ciętego materiału

Min. 15 cm

 
24

gwarancja na części mechaniczne

min. 1 rok bez limitu motogodzin

 
25

komplet mocowań i węży hydraulicznych niezbędnych do montażu na ramieniu hydraulicznym

TAK

 
GŁOWICA DO PRZYCINANIA GAŁĘZI I ŻYWOPŁOTÓW ORAZ WYCINANIA KRZAKÓW

26

do pracy w trudnym terenie umożliwiająca wycinanie gałęzi bezpośrednio przy gruncie

TAK

 
27

szerokość pracy

Min. 170 cm28

średnica cięcia gałęzi

Min. 8 cm29

Technika cięcia

cięcie gałęzi ma się odbywać za pomocą 2 wałków wysokoobrotowych ustawionych równolegle do płaszczyzny koszenia (płaszczyzny gruntu), napęd wałków poprzez silnik hydrauliczny sprzężony paskami wieloklinowymi.30

obroty rotora

Min. 300031

gwarancja na części mechaniczne

min. 1 rok bez limitu motogodzin32

komplet mocowań i węży hydraulicznych niezbędnych do montażu na ramieniu hydraulicznym

TAK

 
34.

odległość punktu serwisowego

nie więcej niż 100 km lub serwis mobilny35.

termin realizacji zamówienia

do 40 dni od podpisania umowy


Uwaga !


Wykonawca wypełnia wszystkie puste pola w kolumnie 4 podając parametry oferowanego urządzenia lub potwierdzając spełnienie parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK” (parametry muszą być takie same lub lepsze od wymaganych przez zamawiającego).Podpis osób upoważnionych


......................................................................
: pliki
pliki -> Załącznik 1 Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
pliki -> Patofizjologia układu endokrynnego c
pliki -> Diabetes Mellitus / Cukrzyca
pliki -> Xxii ogólnopolskie spotkania trzeźWOŚciowe sanktuarium Maryjne w Licheniu 25-27 lipca 2014
pliki -> Spis treści wprowadzenie 3 częŚĆ wstępna 6
pliki -> Niezbędna minimalna wiedza z informatyki wymagana od ucznia II klasy gimnazjum
pliki -> Maciej Michalski o ryszardzie Cieślaku w Roku Grotowskiego
pliki -> Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu wrzesień- październik 2012/2013 Drodzy Czytelnicy!
pliki -> Kraków: Rekolekcje ostatniej szansy z Księgą Lamentacji (z transmisją w internecie) „Dni nasze zamień na dawne” – głoszą o. Tomasz Grabowski op I ks. Krzysztof Porosło
pliki -> Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy