Specyfikacja istotnych warunków zamówienia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadaniePobieranie 0.52 Mb.
Strona1/7
Data19.06.2016
Rozmiar0.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

NA ZADANIE:

Dostawa drzew, krzewów oraz innych roślin ozdobnych”
Podstawa: art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.)
I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM:


  1. Gmina Miejska Głogów

reprezentowana przez Prezydenta Miasta Głogowa

Rynek 10


67-200 Głogów

e-mail: hania@glogow.um.gov.pl

2. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest :

- w sprawach technicznych – Wydział Środowiska,Robert Myśków – , tel. 076 72 65 480, pokój nr 247,

- w sprawach procedury – pracownik Referatu Zamówień Publicznych – Joanna Durajtel. 076 72 65 527, fax. 076 72 65 437, pokój nr 314

3. Godziny pracy Urzędu Miejskiego:

poniedziałek – piątek 7:30-15:30

wtorek 8:00-16:00


4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, Rynek 10, Referat Zamówień Publicznych, pok. 314, lub pobrać ze strony www.glogow.sbip.pl.
II. NFORMACJE O WYKONAWCY:
1.Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie za­mó­wie­nia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich


w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa


w pkt. 2.

4. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

UWAGA

W związku z art. 42 pkt.1 , 38 pkt. 2, 4, 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w dobrze pojętym interesie Wykonawcy jest bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego www.glogow.sbip.pl

ponieważ Zamawiający na tej stronie zamieszcza istotne dla przedmiotowego postępowania informacje, w szczególności:

a) treść pytań dotyczących wyjaśnień treści SIWZ oraz treść udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi,

b) zmiana treści SIWZ,

c) kopie protestów dotyczących treści ogłoszenia o wszczęciu postępowania lub treści SIWZ.

Ryzyko złożenie oferty niezgodnej z wymogami jakie postawił Zamawiający w treści SIWZ, jest wyłącznie ryzykiem własnym Wykonawcy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są drzewa, krzewy, byliny, trawy i rośliny wrzosowate.

2. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w załączniku nr 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

3. Ilości podane w załącznikach są ilościami orientacyjnymi. Ilości te mogą ulec zmianie. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu.

4. Zamówiony towar zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy na wskazany przez Zamawiającego adres.

IV. OFERTA CZĘŚCIOWAZamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.

Część I – drzewa, krzewy iglaste i liściaste - załącznik nr 1a

Część II – byliny, trawy, rośliny wrzosowate i pnącza– załącznik nr 1b

V. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :


  1. Od dnia zawarcia umowy – część I i II do 31.12.2009r.

2. Dostawa drzew, krzewów oraz innych roślin ozdobnych realizowana będzie sukcesywnie,
w miarę pojawiających się potrzeb. O terminach i ilościach zamówień Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę telefoniczne (potwierdzając zamówienia faxem lub drogą elektroniczną). Dostawa wskazanych roślin nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

    1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  1. Spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24, ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  3. Wykonali w ostatnich dwóch latach, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wymagane jest wykonanie co najmniej dwóch dostaw w zakresie porównywalnym z dostawą będącą przedmiotem zamówienia o wartości: dla części I - dostawa drzew, krzewów iglastych i liściastych łącznie na co najmniej 100.000 zł. brutto, dla części II - dostawa bylin, traw, roślin wrzosowatych i pnączy łącznie na co najmniej 25.000 zł. brutto. Do wykazu sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ Wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. (Wykonawcy składający ofertę wspólną przedstawiają razem jeden dokument w formie załącznika nr 2).

Ocena spełniania przez Wykonawców wszystkich warunków określonych w niniejszej SIWZ będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie: spełnia – nie spełnia, na podstawie żądanych dokumentów.
VII. OFERTA WARIANTOWA
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  1   2   3   4   5   6   7


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy