Strona główna

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Pobieranie 215.77 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar215.77 Kb.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8

Prawa zamówień publicznych


Znak sprawy: AG/zp/VII/2008
I. Informacje ogólne :


 1. ZAMAWIAJĄCY :Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu


  1. Żywiec ul. Sienkiewicza 52

tel./fax; ( 033) -861-39-16


REGON : 000304421 NIP: 553-20-89-262II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA;

Przetarg nieograniczony : podstawa prawna- ustawa Prawo zamówień Publicznych z dnia29-01-2004r / Dz.U z 2006 Nr 164,poz.1163 z póżn.zm /
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :Kod CPV 66337000-1 kompleksowe ubezpieczenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu
1. Ubezpieczenie od wszystkich zdarzeń

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wartość brutto

Uwagi

1

Budynki i budowle

12 002 884,84
2

Wyposażenie techniczne

434 600,92
3

Urządzenia i wyposażenie medyczne

6 225 699,24
4

Wyposażenie gospodarcze

203 187,32
5

Laboratorium /aparatura/

625 379,24
6

Gotówka

30 000,00
7

Mienie pracownicze

200 000,00

500,00 na jednego pracownika


2. Ubezpieczenie od kradzież, rabunku i włamania oraz dewastacji


Lp

Nazwa przedmiotu

suma ubezpieczenia

1

Środki trwałe i wyposażenie

100.000,00


2

Medykamenty i przyrządy

50.000,00


3

Gotówka

30.000,00


4

Dewastacja

50.000,003. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie All risk

suma ubezpieczenia : 202 005,12 PLN

4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe i dobrowolne w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz z tytułu posiadania, wynajmu dzierżawy i administrowania budynków rozszerzone o ryzyka :
z suma gwarancyjna na jedno zdarzenie 46.500 Euro

na wszystkie zdarzenia 275 000 Euro

 • Związane z zarażeniem wirusem HIV/ AIDS/

 • Związane z wirusowym zapaleniem wątroby WZW

 • Będące następstwem pobrania , przechowywania ,lub przetaczania krwi bądź preparatów krwiopochodnych

 • Będące następstwem pobrania , przechowania lub przeszczepiania komórek lub tkanek ludzkich .

 • Spowodowane wadą dostarczonych towarów / środków i materiałów medycznych /

 • Wynikłe wskutek niedotrzymania ustalonych terminów świadczeń medycznych

 • W mieniu, z którego korzystano na podstawie użyczenia ,najmu ,podnajmu lub dzierżawy oraz innego stosunku prawnego

 • W mieniu przechowywanym od pacjentów suma ubezpieczenia 200.000,00PLN na wszystkie zdarzenia ,na jedno zdarzenie 1000,00

 • Powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych , centralnego ogrzewania , gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem lub przetwarzaniem suma ubezpieczenia 200.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia

 • Szkody spowodowane przez drzewostan suma ubezpieczenia 100 000.00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

 • Polegające na zarażeniu salmonellą , czerwonką lub innymi chorobami zakaźnymi.

 • Wyrządzone osobom , za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w sytuacji gdy staje się on pacjentem ZZOZ w Żywcu.

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadki przy pracy .

 • suma gwarancyjna 100,000.00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia .

 • OC z tytułu posiadania parkingów suma ubezpieczenia 20 000.00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

 • OC z tytułu transportu chorego na terenie ZZOZ w Żywcu oraz podczas transportu

sanitarnego suma ubezpieczenia 50,000.00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

 • Odpowiedzialność cywilna podwykonawców 200 000. 00 PLN na wszystkie zdarzenia na jedno 100.000,00 PLN

 • OC Stołówka ( z tytułu zbiorowego żywienia pacjentów suma ubezpieczenia

200.000.00 PLN na wszystkie zdarzenia i 10.000.00 PLN na jedno zdarzenie)

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób pełniących funkcje kierownicze

oraz pełnomocników suma ubezpieczenia 200,000.00 PLN na jedno i wszystkie

zdarzenia .
KLAUZULE DODATKOWE:

- reprezentantów • automatycznego pokrycia dla nowo nabytych urządzeń i środków trwałych

 • przepięć,- Leeway, miejsca ubezpieczenia, wypowiedzenia umowy

 • stempla bankowego ,warunków i taryf,uprzątnięcia pozostałości po szkodzie

 • skażenia lub zanieczyszczenia mienia

Udział własny w szkodach rzeczowych - 500,00 PLN .

Franszyza integralna - 200,00 PLN .

Udział w szkodzie osobowej - 5% szkody.5. Ubezpieczenie pojazdów

Lp

Marka

Nr Rejestracyjny

Rok Produkcji

Pojemność

Suma Ubezpieczenia

Zakres

1.

Opel Movano

SZY20VR

2006

2953ccm

Wg Eurotax

OC, NNW, Assistance, AC

2.

Opel Movano

SZY34CV

2005

2953ccm

Wg Eurotax

OC, NNW, Assistance, AC

3.

Renault Master

SZY27MB

1998

2799ccm

Wg Eurotax

OC, NNW, Assistance, AC

4.

Ford Transit

SZY30SL

2003

2402ccm

Wg Eurotax

OC, NNW, Assistance, AC

5.

Toyota Land Cruiser

SZY16NN

1998

4200ccm

Wg Eurotax

OC, NNW, Assistance, AC

6.

VW LT 35

SZYH288

2000

2481ccm

Wg Eurotax

OC, NNW, Assistance, AC

7.

VW Transporter

SZY9K74

2003

2461ccm

Wg Eurotax

OC, NNW, Assistance, AC

8.

VW Transporter

SZY5L25

2000

2461ccm

Wg Eurotax

OC, NNW, Assistance, AC

9.

Mercedes Benz

SZY25RT

1994

2874ccm

0

OC, NNW, Assistance

10.

Polonez

SZYM251

1995

1600ccm

0

OC, NNW, Assistance

11.

Fiat Siena

BLV7680

1998

1370ccm

Wg Eurotax

OC, NNW, Assistance, AC

12.

Żuk

SZY56TW

1996

2120ccm

0

OC, NNW, Assistance


Uwaga; wyposażenie pojazdów – karetek pogotowia podanych w poz. 1-8 stanowią;

 • nosze ,transporter, reduktor do tlenu,

 • przepływomierz, fotelik kardiologiczny, termowentylator butla tlenowa

 • respirator przenośny, defibrylator, system kondycjonowania akumulatorów

 • pompa infuzyjna, nosze podbierakowe, radiostacja przenośna

maksymalna suma ubezpieczenia wyposażenia 200 000.00 PLN na jedno zdarzenie

100 000.00 PLN
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: - 12 miesięcy od daty podpisania polisy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy :
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień .

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny , a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .

 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24

 • składka za ubezpieczenie płatna w 6 równych ratach.


VI. W CELU POTWIERDZENIA WARUNKOW KAŻDY WYKONAWCA WINIEN

ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:


 • aktualny odpis z właściwego rejestru /Krajowy Rejestr Sądowy/ lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , potwierdzający , że profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert /

 • wypełniony formularz cenowy zał. nr 1

 • oświadczenie w trybie art.22 ust. 2 pkt. 1-5 zał. nr 2

 • wypełniony formularz ofertowy zał. nr 3

- zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.

Zgodnie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej / Dz. U. nr 124 z 2003 r.


VII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ :
1. Każdy z Wykonawców ma prawo zwrócić się do zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści SIWZ i uzyskanie dodatkowych wyjaśnień dotyczących zamówienia . Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba , że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego nie mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom którym doręczono SIWZ bez ujawniania źródła zapytania .


2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia .

Każda wprowadzona zmiana przez Zamawiającego staje się częścią Specyfikacji oraz dostarczona będzie wszystkim Wykonawcom.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w sprawie zamówienia publicznego.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są :
GB Partner Spółka z o.o 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 8

Tel/fax ( 032 ) 251-34-82 , kom. 0601 400-809 Jan Pawłowicz /sprawy merytoryczne/ 8:00 do 16:00
Kupczak Jan – Kierownik d/s. Administracyjno-Gospodarczy tel. 033- 861-39-16 / sprawy proceduralne/ w godz. 8.00 – 12.00
VIII. WADIUM
Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia wadium.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ :
1.Na podstawie art. 85 ust. 1 p.z.p. Zamawiający wyznacza trzydziestodniowy termin związania Wykonawcy ofertą , a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.
2. Jeżeli w wyżej wymienionym terminie którykolwiek z Wykonawców biorących udział w postępowaniu wniesie protest zgodnie z art. 180 ust. 1,2,4,6 P.z.p. bieg terminu związania z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
X. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferty należy składać w nieprzejrzystych ,trwale zamkniętych i opieczętowanych /również w miejscach klejenia / kopertach lub opakowaniach /.
Koperta powinna być zaadresowana :

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej


ul. Sienkiewicza 52 34-300 Żywiec
Na kopercie umieścić napis :

Kompleksowe ubezpieczenie Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żywcu

Znak: AG / zp / VII/ 2008r.”
XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1.Oferty należy składać lub przesłać na adres Zamawiającego: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu ul. Sienkiewicza 52 sekretariat Dyrektora pokój nr 2.
2.Termin składania ofert upływa w dniu 11-02-2008 r. do godz. 9 00
3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu. 11-02-2008 r. o godz. 905 w siedzibie Zamawiającego sala konferencyjna.
4.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5.Podczas otwarcia ofert podaje się nazwę (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

6.Informacje podane przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert , przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom , którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert , bez możliwości prowadzenia negocjacji dotyczących

złożonej oferty (z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy) i dokonywania zmian w jej treści.


XII. ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ

NASTĘPUJĄCYMI KRYTERIAMI :
1. Cena / brutto / - 100 %


XIII . OPIS SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT:

a/ wzór dla kryterium cena : 100 % obliczona w / g wzoru:Cena brutto najniższa x 100 x 100 %

X = =============================

Cena brutto danego oferenta

XIV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XV. KOSZT SPORZĄDZENIA OFERTY :

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.


XVI. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA:


 1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności , do której jest obowiązany na podstawie ustawy , każdy wykonawca może wnieść pisemny protest do Zamawiającego.

 2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia , w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia , z zastrzeżeniem art. 3 . Protest uważa się za wniesiony z chwilą , gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób , że mógł zapoznać się z jego treścią .

 3. Protest dotyczący specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu do składania ofert.

 4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

 5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez przedmiot nieuprawniony.

 6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego , a także zawierać żądanie , zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.


XVII. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW I ZAWARCIA UMOWY:
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu przyjętych w specyfikacji kryteriów w/g ich znaczenia przy udziale i za pośrednictwem GB

Partner Sp.z o.o z siedzibą w Katowicach ul. Dąbrowskiego 8


XVIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU.
Wyniki przetargu zostaną ogłoszone po wyborze Wykonawcy na tablicy ogłoszeń.

Niezależnie od powyższego ,o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy uczestnicy postępowania.
XIX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ;


 1. Formularz cenowy - załącznik nr 1

 2. Oświadczenie z art. 22 załącznik nr 2 .

 3. Formularz ofertowy załącznik nr 3

 4. Informacje ogólne wraz z wykazem budynków załącznik nr 4


Żywiec dn.31-01-2008 r. Specyfikację zatwierdzam:
Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY


Wyliczone składki proszę podać w złotych polskich n/w tabeli.

Lp.
Wyszczególnienie
Suma

Ubezpieczenia

Składka

1.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Wg zestawienia

.........................PLN
2.

Ubezpieczenia budynków i budowli


12 002 884,84


....... ..................PLN

3.


Wyposażenie techniczne

434 600,92


..........................PLN

4.


Wyposażenie gospodarcze


203 187,32


..........................PLN

5.


Urządzenia i wyposażenie medyczne


6 225 699,24


..........................PLN

6.


Laboratorium (aparatura)


625 379,24


........................ .PLN
7.

Zespoły komputerowe – sprzęt elektroniczny w systemie All-risk


202 005,12


..........................PLN
8.

Gotówka od ognia w kasie30 000,00


.........................PLN
9.

Mienie pracownicze

200 000,0010.

Gotówka od kradzieży, rabunku30 000,00


.........................PLN
11.

Kradzież środków trwałych i wyposażenia

100 000,00

..........................PLN
12.

Kradzież medykamentów i przyrządów

50 000,00

..........................PLN
13.

Dewastacja

50 000,0014.

OC ZZOZ w Żywcu


46 500 €/275 000,00 €

.........................PLN

15.

OC pracodawcy za wypadki przy pracy


100 000,00


........................ PLN
16.

OC parkingów


20 000,00


.........................PLN
17.

OC transportu chorego


50 000,00


.........................PLN
18.

OC Podwykonawców

200 000,00

.................. ......PLN
19.

OC z tytułu żywienia zbiorowego

200 000,00

....................... .PLN
20.

Szkody spowodowane przez drzewostan


100 000.00


.........................PLN
21.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób pełniących funkcje kierownicze oraz pełnomocników


200.000,00


........................ PLNŁączna suma Składek poz.

od 1 do 21


..........................PLN
DATA ....................................
………………………..

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej


Załącznik nr. 2 do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 Ustawy


z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

/ Dz.U z 2006 Nr 164,poz.1163 z póżn.zm /NAZWA WYKONAWCY

....................................................................................................................


ADRES WYKONAWCY
....................................................................................................................

Numer telefonu wykonawcy

........................................................


Osoba ze strony Wykonawcy uprawniona do realizacji przedmiotu zamówienia
..............................................................................
Ja niżej podpisany w imieniu firmy , którą reprezentuję oświadczam , że spełniam warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych / Dz.U z 2006 Nr 164,poz.1163 z póżn.zm /


 • posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, • posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny , a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, • znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, • nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na

podstawie art.24

.....................dnia .................... ................................................pieczątka i podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

DOTYCZY : przetargu nieograniczonego Znak : AG / zp /VII/ 2008
na kompleksowe ubezpieczenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu


 1. Oferujemy zrealizowanie usługi / zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ /.
 1. Termin realizacji zamówienia ; 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 1. Sposób zapłaty ; 6 równych rat4. OFERTA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE POZYCJE :

Ubezpieczenie od wszystkich zdarzeń


Lp.

Nazwa przedmiotu

Wartość brutto

Uwagi

1

Budynki i budowle

12 002 884,84
2

Wyposażenie techniczne

434 600,92
3

Urządzenia i wyposażenie medyczne

6 225 699,24
4

Wyposażenie gospodarcze

203 187,32
5

Laboratorium /aparatura/

625 379,24
6

Gotówka

30 000,00
7

Mienie pracownicze

200 000,00

500,00 na jednego pracownika


Ubezpieczenie od kradzież, rabunku i włamania oraz dewastacji


Lp

Nazwa przedmiotu

suma ubezpieczenia

1

Środki trwałe i wyposażenie

100.000,00


2

Medykamenty i przyrządy

50.000,00


3

Gotówka

30.000,00


4

Dewastacja

50.000,00Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie All risk

suma ubezpieczenia : 202 005,12 PLN

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe i dobrowolne w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz z tytułu posiadania, wynajmu dzierżawy i administrowania budynków rozszerzone o ryzyka :
z suma gwarancyjna na jedno zdarzenie 46.500 Euro

na wszystkie zdarzenia 275 000 Euro

 • Związane z zarażeniem wirusem HIV/ AIDS/

 • Związane z wirusowym zapaleniem wątroby WZW

 • Będące następstwem pobrania , przechowywania ,lub przetaczania krwi bądź preparatów krwiopochodnych

 • Będące następstwem pobrania , przechowania lub przeszczepiania komórek lub tkanek ludzkich .

 • Spowodowane wadą dostarczonych towarów / środków i materiałów medycznych /

 • Wynikłe wskutek niedotrzymania ustalonych terminów świadczeń medycznych

 • W mieniu, z którego korzystano na podstawie użyczenia ,najmu ,podnajmu lub dzierżawy oraz innego stosunku prawnego

 • W mieniu przechowywanym od pacjentów suma ubezpieczenia 200.000,00PLN na wszystkie zdarzenia ,na jedno zdarzenie 1000,00

 • Powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych , centralnego ogrzewania , gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem lub przetwarzaniem suma ubezpieczenia 200.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia

 • Szkody spowodowane przez drzewostan suma ubezpieczenia 100 000.00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

 • Polegające na zarażeniu salmonellą , czerwonką lub innymi chorobami zakaźnymi.

 • Wyrządzone osobom , za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w sytuacji gdy staje się on pacjentem ZZOZ w Żywcu.

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadki przy pracy .

 • suma gwarancyjna 100,000.00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia .

 • OC z tytułu posiadania parkingów suma ubezpieczenia 20 000.00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

 • OC z tytułu transportu chorego na terenie ZZOZ w Żywcu oraz podczas transportu

sanitarnego suma ubezpieczenia 50,000.00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

 • Odpowiedzialność cywilna podwykonawców 200 000. 00 PLN na wszystkie zdarzenia na jedno 100.000,00 PLN

 • OC Stołówka ( z tytułu zbiorowego żywienia pacjentów suma ubezpieczenia

200.000.00 PLN na wszystkie zdarzenia i 10.000.00 PLN na jedno zdarzenie)

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób pełniących funkcje kierownicze

oraz pełnomocników suma ubezpieczenia 200,000.00 PLN na jedno i wszystkie

zdarzenia .
KLAUZULE DODATKOWE:


 • reprezentantów

 • automatycznego pokrycia dla nowo nabytych urządzeń i środków trwałych

 • przepięć

- Leeway

 • miejsca ubezpieczenia

 • wypowiedzenia umowy

 • stempla bankowego

 • warunków i taryf

 • uprzątnięcia pozostałości po szkodzie

 • skażenia lub zanieczyszczenia mienia

Udział własny w szkodach rzeczowych - 500,00 PLN .

Franszyza integralna - 200,00 PLN .

Udział w szkodzie osobowej - 5% szkody.Ubezpieczenie pojazdów


Lp

Marka

Nr Rejestracyjny

Rok Produkcji

Pojemność

Suma Ubezpieczenia

Zakres

1.

Opel Movano

SZY20VR

2006

2953ccm

Wg Eurotax

OC, NNW, Assistance, AC

2.

Opel Movano

SZY34CV

2005

2953ccm

Wg Eurotax

OC, NNW, Assistance, AC

3.

Renault Master

SZY27MB

1998

2799ccm

Wg Eurotax

OC, NNW, Assistance, AC

4.

Ford Transit

SZY30SL

2003

2402ccm

Wg Eurotax

OC, NNW, Assistance, AC

5.

Toyota Land Cruiser

SZY16NN

1998

4200ccm

Wg Eurotax

OC, NNW, Assistance, AC

6.

VW LT 35

SZYH288

2000

2481ccm

Wg Eurotax

OC, NNW, Assistance, AC

7.

VW Transporter

SZY9K74

2003

2461ccm

Wg Eurotax

OC, NNW, Assistance, AC

8.

VW Transporter

SZY5L25

2000

2461ccm

Wg Eurotax

OC, NNW, Assistance, AC

9.

Mercedes Benz

SZY25RT

1994

2874ccm

0

OC, NNW, Assistance

10.

Polonez

SZYM251

1995

1600ccm

0

OC, NNW, Assistance

11.

Fiat Siena

BLV7680

1998

1370ccm

Wg Eurotax

OC, NNW, Assistance, AC

12.

Żuk

SZY56TW

1996

2120ccm

0

OC, NNW, Assistance


Uwaga; wyposażenie pojazdów – karetek pogotowia podanych w poz. 1-8 stanowią;

 • nosze ,transporter, reduktor do tlenu,

 • rzepływomierz, fotelik kardiologiczny, termowentylator butla tlenowa

 • respirator przenośny, defibrylator, system kondycjonowania akumulatorów

 • pompa infuzyjna, nosze podbierakowe, radiostacja przenośna


maksymalna suma ubezpieczenia wyposażenia 200 000.00 PLN na jedno zdarzenie

100 000.00PL
Data ................................... ....... .................................................... pieczęć i podpis osoby uprawnionej

załącznik nr 4 do SIWZ
Informacje ogólne wraz z wykazem budynkówNazwa firmy : Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu
ADRES : ul. Sienkiewicza 52 34-300 ŻYWIEC

Tel/faks 033-861-39-16

1.DYREKTOR : mgr Antoni Juraszek

Wykształcenie wyższe ekonomiczne

umowa o pracę.


2. Główny Księgowy - mgr Cecylia Jurasz

umowa o pracę

Wykształcenie – wyższe ekonomiczne.
3. Z –ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Administracyjnych – mgr Teresa Duraj

umowa o pracę.

Wykształcenie ; wyższe ekonomiczne .
4. Pełniący obowiązki - Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa lek med. Marek Gołda

umowa o pracę

Wykształcenie ; wyższe medyczne
NIP: 551-20-89-262 REGON ; 000304421-00010
Wykaz budynków z adresami objętymi ubezpieczeniem :
- Oddziały i budynki Szpitala ul. Sienkiewicza 52 34-300 Żywiec

- Budynek „ PONAR „ ul. Żeromskiego 7 34-300 Żywiec

- Przychodnia Specjalistyczna Al. Wolności 2 34-300 Żywiec

z magazynem TR

- Zakład dla Przewlekle Chorych ul. Żwirowa 20 34-300 Żywiec


 • Miejska Przychodnia Rejonowa Żywiec ul.Piłsudskiego 50

 • Przychodnia Rejonowa Żywiec ul. Kopernika 39Wyżej wymienione budynki budowle są murowane jedno i wielokondygnacyjne pokryte blachą1. Ilość zatrudnionych pracowników w ZZOZ - 675
- lekarze - 71

- II stopień specjalizacji - 40

- w tym I stopień specjalizacji - 11

- pielęgniarki - 265

- położne - 34

- administracja - 45

- personel gospodarczy + salowe - 151

- personel medyczny / technicy RTG ,farmaceuci itp./ - 14

- pozostały personel działalności podstawowej

/ rehabilitanci , technicy analitycy - 96


2. Ilość oddziałów szpitalnych oraz inne :

Oddział wewnętrzny I - 51 łóżek


Oddział wewnętrzny II - 52 łóżek

Oddział dziecięcy - 35 łóżek

Oddział chirurgiczny - 54 łóżek

Oddział ortopedyczny - 52 łóżek


Oddział ginekologiczny - 29 łóżek


Oddział położniczy - 39 łóżek

Oddział noworodkowy - 29 łóżek

Oddział rehabilitacyjny - 30 łóżek

Oddział OIOM - 4 łóżka3. Oprócz oddziałów szpitalnych to Przychodnie :
Przychodnia Aleja Wolności 2 Żywiec + magazyn TR

Przychodnia Aleja Piłsudskiego 50

Dział Pomocy Doraźnej ul. Żeromskiego 7

Przychodnia MPR – Kopernik 39Oddział dla przewlekle chorych Żywiec ul. Żwirowa 20 -40 łóżek

4. Fundusz płac za 2007 r. wynosił : 3 286 456.96 PLN z ZUS- em Pracodawcy.5. Ilość zgłoszonych szkód z tytułu OC wynosiła :


 • 2005r - Sygn. Akt 1C 1096/05 sprawa w toku kwota 300 000.00PLN

 • 2005r. – Sygn. Akt 1C 197/05 wypłacono 16 000.00PLN

 • 2005r - Sygn. Akt 1C 286/05 wypłacono 20 000.00 PLN

 • 2006r - Sygn. AKT 1C 314/05 ugoda 42 166.99 PLN

 • 2007r - Sygn. AKT. 1NC 42/07 WZW B (sprawa w toku ) 17 615.68 PLN

 • 2007r - Sygn. AKT. 1Nc 199/07 WZWC ( sprawa w toku ) 30 000.00 PLN
 1. Ilość wypadków przy pracy w 2007 r. - brak
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość