Strona główna

Specyfikacja zamówienia


Pobieranie 141.86 Kb.
Strona1/2
Data18.06.2016
Rozmiar141.86 Kb.
  1   2

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIANa opracowanie „Koncepcji wraz z analizą geomechaniczną i hydrogeologiczną oraz projektu technicznego przebudowy poprz. Albrecht wraz z wykonaniem szczelnego kanału na poz. III w Kopalni Soli „Wieliczka” umożliwiającego przeprawę łodziami”.
Postępowanie prowadzone zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień finansowanych ze środków własnych na usługi, dostawy i roboty budowlane” wprowadzonym jako obowiązujący uchwałą nr 32/I/2008 Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. z dnia 29 czerwca 2008 roku.
I. Zamawiający.
Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce, Park Kingi 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000278401, Kapitał Zakładowy: 21 000 000 zł., kapitał zakładowy w pełni opłacony, Regon: 000041683, NIP: 683-000-34-27.

centrala tel.: 12-278-70-02

sekretariat tel.: 12-278-71-11


II. Tryb zamówienia.
Przetarg otwarty

III. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia.III.1. Przedmiotem zamówienia jest:

1. Opracowanie pt. „Koncepcja wraz z analizą geomechaniczną i hydrogeologiczną oraz Projekt techniczny przebudowy poprz. Albrecht wraz z wykonaniem szczelnego kanału na poz. III w Kopalni Soli „Wieliczka” umożliwiającego przeprawę łodziami”, obejmujące:

1) koncepcję przebudowy poprzeczni Albrecht na poz. III celem umożliwienia przeprawy łodziami wraz z analizą geomechaniczną, hydrogeologiczną i szacunkowym kosztorysem inwestorskim przebudowy – Etap I,

2) projekt techniczny przebudowy poprz. Albrecht wraz z wykonaniem szczelnego kanału na poz. III w Kopalni Soli „Wieliczka” umożliwiającego przeprawę łodziami


i kosztorys inwestorski realizacji ww. zadania – Etap II,

3) opracowanie studium historyczno-konserwatorskiego,

2. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac objętych dokumentacją projektową.
Koncepcja winna:


 • uwzględniać wymogi ochronne zawarte w § 2 ust. 1 rozporządzenia Nr 10 Wojewody Krakowskiego z dnia 6 czerwca 1997 r. w sprawie objęcia ochroną prawną, w formie stanowisk dokumentacyjnych, obiektów geologicznych w Kopalni Soli Wieliczka (Dz. Urz. Woj. Krakowskiego z 1997 r. Nr 21, poz. 119), z uwagi na znajdujące się w poprzeczni Albrecht stanowisko dokumentacyjne nr 35.B/26,

 • wskazać możliwość przebudowy wyrobiska chodnikowego na całej jego długości,

 • wskazać czy możliwe jest wyeksponowanie innych walorów naukowych
  i dydaktycznych – budowa geologiczna, wyrobiska komorowe w bezpośrednim otoczeniu,

 • określić możliwość docelowego wykorzystania wyrobiska w aspekcie jego prezentacji,

 • wskazać czy jest możliwość wykorzystania w wyrobisku kanału, który zostanie wypełniony solanką pełnonasyconą,

 • określić możliwość wprowadzenia w wyrobisku przeprawy łodziami wraz z podaniem ilości łodzi, miejsc możliwych do wyeksponowania (komory, budowa geologiczna, itp.) lokalizacji przystani.


Projekt techniczny powinien obejmować:

  • realizację rozwiązań wybranych na postawie koncepcji,

  • wskazanie sposobu przebudowy wyrobiska,

  • określenie sposobu zabezpieczenia w przypadku ewentualnego przejścia przez wyrobisko komorowe,

  • określenie sposobu wykonania szczelnego kanału i podanie sposobu zasilania w solankę.


Studium historyczno-konserwatorskie należy opracować pod kątem zabezpieczenia poprzeczni Albrecht poziom III i powinno zawierać następujące dane:

 • powstanie i zmiany wyrobisk,

 • funkcjonowanie i wyposażenie wyrobiska w ujęciu historycznym,

 • walory zabytkowe,

 • aktualny stan zachowania substancji zabytkowej w wyrobiskach,

 • wytyczne historyczno-konserwatorskie dla robót zabezpieczających, określające w szczególności sposób korzystania z wyrobisk, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian.


III.2. Uzgodnienia i pozwolenia konserwatorskie

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy należy uzyskać pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przedstawionej Koncepcji.

2. Warunkiem złożenia przez Projektanta dokumentacji do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest uprzednie jej zatwierdzenie przez Kopalnię. W ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy Projektant jest zobowiązany do uzupełniania lub zmiany dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków po uprzednim uzgodnieniu uzupełnień lub zmian z Kopalnią.

3. W ramach realizacji przedmiotu umowy należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację prac objętych projektem technicznym.


III.3. Nadzór autorski

1. Projektant jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac objętych dokumentacją projektową w ilości maksymalnie 200 godzin. Sprawowanie nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb Kopalni. Oznacza to, że Kopalnia może zrezygnować z całości lub części wymiaru godzin (prawo opcji).

2. Nadzór autorski będzie sprawowany na zlecenie Kopalni. Zlecenie wykonania nadzoru autorskiego nastąpi co najmniej na 2 dni roboczych przed określonym przez Kopalnię terminem wykonania nadzoru. Zlecenie wykonania nadzoru następować będzie pisemnie. Pisemne zlecenie zostanie jednocześnie przekazane faksem na nr ………………………..

Równocześnie Kopalnia poinformuje Projektanta o zleceniu telefonicznie na nr …............

3. Nadzór autorski będzie wykonywany w ramach nie więcej niż 25 pobytów na terenie planowanych do wykonania prac w poprz. Albrecht.

4. Do obowiązków Projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego należy:

1) kontrola zgodności wykonawstwa robót z dokumentacją projektową,

2) uzgodnienie możliwości wprowadzania zmian materiałowych i konstrukcyjnych,

3) przygotowanie niezbędnych uzupełnień dokumentacji projektowej,

4) udział w komisjach i naradach technicznych,

5) udział w odbiorze końcowym.

5. Zmiany i uzupełnienia dokumentacji dokonywane będą zgodnie z potrzebami Kopalni


w formie aneksu do dokumentacji projektowej lub wpisem do kart nadzoru autorskiego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki dotyczące jego realizacji oraz warunki płatności zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji.


IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot umowy winien zostać zrealizowany w następujących terminach:

1) Etap I – w terminie do 2 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy,

2) po wprowadzeniu do koncepcji ewentualnych zmian, poprawek
i uzupełnień wskazanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie (do 7 dni od otrzymania pisma) oraz uzyskaniu pozytywnej opinii realizowany będzie Etap II,

3) Etap II – w terminie do 3 miesięcy, licząc od daty otrzymania zlecenia wykonania Etapu II od Zamawiającego.

4) sprawowanie nadzoru autorskiego, w ramach prawa opcji, może następować do dnia 31 grudnia 2016 roku.

2. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony.

3. Za termin wykonania prac uznaje się dzień, w którym Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru okaże się, że przedmiot odbioru jest kompletny, wykonany należycie i zgodnie z umową.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania przedmiotu zamówienia - Kopalnia nie wyznacza

szczegółowego warunku w tym zakresie;
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia – Wykonanie 3 projektów technicznych
o sumarycznej wartości 100 000 zł w zakresie zabezpieczenia i przebudowy wyrobisk
;


 1. Dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu przetargu – Kopalnia nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

4. Pozostawanie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Kopalnia nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
VI. Wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Oferent jest zobowiązany przedłożyć następujący dokumenty:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji zamówienia,
Oferent może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Oferent
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Kopalni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Pisemne zobowiązanie winno zostać załączone do oferty w formie oryginału.

Zobowiązane winno być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione)
do składania oświadczeń w imieniu podmiotu oddającego Oferentowi do dyspozycji zasoby niezbędne do realizacji zamówienia.

2. Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3. Dokumenty wystawione poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Oferent składa w formie oryginału, odpisu, wpisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczone na język polski
i poświadczone przez polskie placówki konsularne.

4. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału. Dopuszcza się złożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 oraz ppkt 3 w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Potwierdzenie kopii za zgodność z oryginałem ma zawierać sformułowanie:

Potwierdzam za zgodność z oryginałem” opatrzone datą dokonania potwierdzenia oraz nazwiskami, imionami i podpisami osób dokonujących potwierdzenia.Potwierdzenia winna dokonać osoba (osoby) uprawniona (uprawnione) do reprezentowania Oferenta. Potwierdzenia należy dokonać na każdej zapisanej stronie.

VII. Opis sposobu przygotowania ofert.


 1. Każdy może przedstawić tylko jedną ofertę i tylko w 1 egzemplarzu. Ofertę należy przygotować według wzoru podanego w załączniku nr 2 do niniejszej Specyfikacji. Oferta winna być złożona na adres Kopalni w zamkniętej, opieczętowanej i nieprzeźroczystej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem Oferenta z napisem:

Oferta na opracowanie Koncepcji wraz z analizą geomechaniczną i hydrogeologiczną oraz Projektu technicznego przebudowy poprz. Albrecht na wykonanie szczelnego kanału na poz. III w Kopalni Soli „Wieliczka” umożliwiającego przeprawę łodziami”.


 1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w sposób trwały (np.: na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do występowania w imieniu Oferenta. Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta uznaje się:

  1. Osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych.

  2. Osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

  3. Osoby legitymujące się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa w lit. a oraz b.

  4. W przypadku, gdy Oferent prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników.

 2. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana oferty winna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla złożenia oferty. Zmiana oferty winna być złożona w zamkniętej , opieczętowanej i nieprzeźroczystej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem Oferenta z napisem: „Zmiana oferty na opracowanie Koncepcji wraz z analizą geomechaniczną i hydrogeologiczną oraz Projektu technicznego przebudowy poprz. Albrecht wraz z wykonaniem szczelnego kanału na poz. III w Kopalni Soli „Wieliczka” umożliwiającego przeprawę łodziami”.
Jeżeli oferta jest podpisana (sporządzona) przez pełnomocnika, wówczas do oferty winien być dołączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.
VIII. Termin związania ofertą.
Oferenci będą związani ofertą przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert.
IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Kopalni z Oferentami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do porozumiewania się z Oferentami
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Kopalnia i Oferenci przekazują pisemnie lub faksem.
Oferenci mogą przekazywać Kopalni oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje na numer faksu (12) 278-71-10.

2. Jeżeli Kopalnia lub Oferent przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

1) mgr inż. Adam Bromowicz – Główny Inżynier Górniczy tel. 012/ 278-72-40X. Opis sposobu obliczenia ceny.
Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w formie ryczałtu.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) wynagrodzenie ryczałtowe określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Oferent musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

XI. Kryteria, którymi Kopalnia będzie się kierowała przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
Przy wyborze ofert Kopalnia będzie się kierowała następującym kryterium:
cena (100%).

Cena, którą zapłaci Kopalnia, jeżeli w okresie trwania umowy Oferent zrealizuje usługi w pełnym zakresie objętym niniejszą specyfikacją – 100 % (100 pkt. jednostkowych).

Maksimum, czyli 100 punktów jednostkowych otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty z wyższymi cenami zostaną ocenione wg wzoru:

Cena najniższa

––––––––––––– x 100 = ilość punktów jednostkowych

Cena oferowana

Najwyższą ocenę otrzyma oferta, która uzyskała największą ilość punktów.

Oceniane będą tylko te oferty, które spełniają warunki zawarte w specyfikacji.


XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Kopalnia nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIII. Wadium.
Kopalnia nie wymaga wniesienia wadium.
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy składać bezpośrednio w Sekretariacie Zarządu na adres: Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, budynek „A”, w zamkniętej, opieczętowanej i nieprzeźroczystej kopercie, zatytułowanej:

Oferta na opracowanie Koncepcji wraz z analizą geomechaniczną i hydrogeologiczną oraz Projektu technicznego przebudowy poprz. Albrecht wraz z wykonaniem szczelnego kanału na poz. III w Kopalni Soli „Wieliczka” umożliwiającego przeprawę łodziami”.


Termin składania ofert upływa w dniu 10.08.2013 roku o godz. 800 przy czym przyjmuje się dzień i godzinę wpływu do Sekretariatu Zarządu.
Informuje się, że Sekretariat czynny jest od poniedziałku - do piątku w godz. 700 – 1500.

Wszelkie oferty otrzymane przez Kopalnię po terminie określonym w specyfikacji, zostaną zwrócone bez otwierania.


Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2013r. o godz. 900 w Dziale Robót Górniczych budynek A pokój nr A.24.

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.


XVI. Zmiana, odwołanie warunków przetargu oraz zamknięcie przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
1. Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu.
2. Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek oferty i bez obowiązku podania przyczyny.
XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
1. Z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. O wyborze oferty Oferent zostanie powiadomiony pisemnie. Termin zawarcia umowy zostanie ustalony po skontaktowaniu się Oferenta z Kopalnią.

2. Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana obowiązani są przedłożyć przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, umowę regulującą ich współpracę.

3. Oferent, będący osobą fizyczną, obowiązany jest przedłożyć przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Załączniki do Specyfikacji:


    1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału
     w postępowaniu,

    2. Załącznik nr 2 – Wzór oferty,

    3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy,

Załącznik nr 1

Do specyfikacji zamówienia na:

Opracowanie „Koncepcji wraz z analizą geomechaniczną i hydrogeologiczną oraz Projektu technicznego przebudowy poprz. Albrecht wraz z wykonaniem szczelnego kanału na poz. III w Kopalni Soli „Wieliczka” umożliwiającego przeprawę łodziami”.

……………………………………………


……………………………………………
……………………………………………

Dokładna nazwa i adres OferentaOświadczenie

Oświadczam, że firma, którą reprezentuję:
 1. Posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu przetargu.

2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuje potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu przetargu.


 1. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej

wykonanie przedmiotu przetargu.

……….……, dnia………………..

……..……………………………..

podpis ( podpisy ) osób

uprawnionych do reprezentowania Oferenta

Załącznik nr 2

Do specyfikacji zamówienia na:

Opracowanie „Koncepcji wraz z analizą geomechaniczną i hydrogeologiczną oraz Projektu technicznego przebudowy poprz. Albrecht wraz z wykonaniem szczelnego kanału na poz. III w Kopalni Soli „Wieliczka” umożliwiającego przeprawę łodziami”.
…………………………

Pieczęć Oferenta


Kopalnia Soli „Wieliczka”

Spółka Akcyjna

Park Kingi 1

32-020 Wieliczka

O F E R T A
W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu otwartego na opracowanie „Koncepcji wraz z analizą geomechaniczną i hydrogeologiczną oraz Projektu technicznego przebudowy poprz. Albrecht wraz z wykonaniem szczelnego kanału na poz. III w Kopalni Soli „Wieliczka” umożliwiającego przeprawę łodziami”. 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym specyfikacją zamówienia na następujących zasadach:
 1. Wynagrodzenie ryczałtowe, które zapłaci Zamawiający za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie wykonanie Koncepcji wynosi: ……...................................... złotych (brutto)

Wynagrodzenie powyższe zawiera podatek VAT w wysokości .............. %,

Wysokość wynagrodzenia bez podatku VAT (netto) wynosi ....................................... zł. (słownie:...........................................................................................................................).


2. Wynagrodzenie ryczałtowe, które zapłaci Zamawiający za wykonanie Projektu technicznego wynosi: ……...................................... złotych

Wynagrodzenie powyższe zawiera podatek VAT w wysokości .............. %,

Wysokość wynagrodzenia bez podatku VAT (netto) wynosi ....................................... zł. (słownie:...........................................................................................................................).
3. Wynagrodzenie ryczałtowe, które zapłaci Zamawiający za wykonanie Studium Historyczno – Konserwatorskiego wynosi: ……...................................... złotych

Wynagrodzenie powyższe zawiera podatek VAT w wysokości .............. %,

Wysokość wynagrodzenia bez podatku VAT (netto) wynosi ....................................... zł. (słownie:...........................................................................................................................).

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, które zapłaci Zamawiający za sprawowanie nadzoru autorskiego w ilości maksymalnej 200 godzin wynosi: …………………. zł (brutto)

Wynagrodzenie powyższe zawiera podatek VAT w wysokości ........ %,:

Wysokość wynagrodzenia bez podatku VAT (netto) wynosi ....................................... zł. (słownie:...........................................................................................................................).


Cena za 1 godz. nadzoru autorskiego stanowi 1/100 ceny podanej powyżej.
Wynagrodzenie za sprawowania nadzoru autorskiego obejmuje wszelkie koszty
związane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w tym w szczególności przejazdy, diety.
Zlecenia wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będą od potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części wymiaru godzin (prawo opcji).
II. Adres Oferenta.......................................................................................................................
............................................................................(nr tel……..………., nr fax……………….)

III. Podwykonawcom powierzymy wykonanie następujących części zamówienia*:
 1. wykonanie...........................................................................................................

 2. wykonanie ..........................................................................................................

*Należy wskazać zakres który Oferent będzie wykonywał za pomocą podwykonawców.

IV. Oświadczamy, że akceptujemy wszystkie warunki wynikające ze specyfikacji zamówienia, a w szczególności zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji zamówienia........................., data........................... ....................................................................

Podpis (podpisy) osób upoważnionych do

reprezentowania Oferenta

Załącznik nr 3

Do specyfikacji zamówienia na:

Opracowanie „Koncepcji wraz z analizą geomechaniczną i hydrogeologiczną oraz Projektu technicznego przebudowy poprz. Albrecht wraz z wykonaniem szczelnego kanału na poz. III w Kopalni Soli „Wieliczka” umożliwiającego przeprawę łodziami”.

WZÓR UMOWY

umowa zawarta pomiędzy:

Kopalnią Soli „ Wieliczka ” Spółka Akcyjna

1) siedziba i adres spółki :32-020 Wieliczka, Park Kingi 1,

2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana: Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000278401,

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 683-000-34-27,

4) wysokość kapitału zakładowego: 21 000 000 zł, kapitał zakładowy w pełni opłacony:
21 000 000 zł.

5) REGON: 000041683,

którą reprezentuje:

1. ………………………………

2. ………………………………

zwaną dalej: „Zamawiającym”

a

..................................................................................................................................................1) siedziba i adres firmy……………………………………………………………………..

2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana: ……………………………………………………………………………………………

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP): …………………………………………………..

4) wysokość kapitału zakładowego (jeżeli dotyczy): ………………………………………

5) REGON: ……………………………………
którą reprezentuje:


 1. .................................................................................

 2. .................................................................................

zwaną/zwanym dalej ,,Wykonawcą”

o następującej treści:


§ 1

Podstawa prawna

Umowa zostaje zawarta w trybie przetargu otwartego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień finansowanych ze środków własnych na usługi, dostawy i roboty budowlane” przyjętym uchwałą nr 32/I/2018 Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. z dnia 29 czerwca 2008r. (numer procedury: KSW / 2013 / TRG / 1 )§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

1) opracowanie analizy geomechanicznej i hydrogeologicznej poprzeczni Albrecht poziom III, zwanej dalej „Analizą”,

2) opracowanie koncepcji przebudowy poprzeczni Albrecht poziom III wraz z wykonaniem szczelnego kanału na poziomie III umożliwiającej przeprawę łodziami,

3) opracowanie studium historyczno konserwatorskiego

4) sporządzenie wstępnego przedmiaru robót i wstępnego kosztorysu dla zakresu rzeczowego prac, wynikającego z Koncepcji,

5) wykonanie projektu technicznego na wykonanie prac obejmujących przebudowę poprzeczni Albrecht poziom III wraz z wykonaniem szczelnego kanału na poziomie III, zwanego dalej „Projektem technicznym” mającego na celu oddanie przedmiotowej poprzeczni do ruchu turystycznego w formie przeprawy łodziami,

6) opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla prac objętych Projektem technicznym,

7) sprawowanie nadzoru autorskiego.
§ 3

Analiza geomechaniczna i hydrogeologiczna


    1. Analiza geomechaniczna winna określać naprężenia i wytężenia w filarach i stropie poprzeczni Albrecht poziom III oraz w wyrobiskach otaczających.

2. Analiza hydrogeologiczna winna określać warunki hydrogeologiczne oraz zagrożenie wodne w poprzeczni Albrecht poziom III oraz w jej najbliższym otoczeniu.
§ 4

Koncepcja

1. Wykonawca winien opracować Koncepcję w oparciu o sporządzoną Analizę.    1. Koncepcja winna:

 1. wskazać możliwość przebudowy wyrobiska chodnikowego na całej jego długości,

 2. wskazać, czy możliwe jest wyeksponowanie innych walorów naukowych i dydaktycznych – budowa geologiczna, wyrobiska komorowe w bezpośrednim otoczeniu,

 3. określić możliwość docelowego wykorzystania wyrobiska w aspekcie jego prezentacji,

 4. wskazać, czy jest możliwość wykonania w wyrobisku kanału, który zostanie wypełniony solanką pełnonasyconą,

 5. określić możliwość wprowadzenia w wyrobisku przeprawy łodziami wraz z podaniem ilości łodzi, miejsc możliwych do wyeksponowania (komory, budowa geologiczna, itp.) lokalizacja przystani,

 6. uwzględniać wymogi ochronne zawarte w § 2 ust. 1 rozporządzenia Nr 10 Wojewody Krakowskiego z dnia 6 czerwca 1997r. w sprawie objęcia ochroną prawną, w formie stanowisk dokumentacyjnych, obiektów geologicznych w Kopalni Soli Wieliczka (Dz. Urz. Woj. Krakowskiego z 1997r. Nr 21, poz. 119), z uwagi na znajdujące się w poprzeczni Albrecht stanowisko dokumentacyjne nr 35.B/26.

    1. Opracowana przez Wykonawcę Koncepcja podlegać będzie zaopiniowaniu przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. W tym celu Zamawiający złoży stosowny wniosek.

    2. Wykonawca jest zobowiązany współpracować z Zamawiającym w zakresie opiniowania Koncepcji przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

    3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania zmian, uzupełnień i poprawek Koncepcji w zakresie wskazanym przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
     w Krakowie i zaaprobowanym przez Zamawiającego.


§ 5

Studium Historyczno Konserwatorskie

Studium historyczno-konserwatorskie należy opracować pod kątem zabezpieczenia poprzeczni Albrecht poziom III i powinno zawierać następujące dane:

1) powstanie i zmiany wyrobisk,

2) funkcjonowanie i wyposażenie wyrobiska w ujęciu historycznym,

3) walory zabytkowe,

4) aktualny stan zachowania substancji zabytkowej w wyrobiskach,

5) wytyczne historyczno-konserwatorskie dla robót zabezpieczających, określające w szczególności sposób korzystania z wyrobisk, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian.

§ 6

Wstępny przedmiar robót i wstępny kosztorys inwestorski

1. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić wstępny przedmiar robót i wstępny kosztorys inwestorski dla zakresu rzeczowego prac, wynikającego z Koncepcji.

2. Formę wstępnego przedmiaru robót i wstępnego kosztorysu inwestorskiego Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym.
§ 7

Projekt techniczny

1. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić Projekt techniczny w oparciu o założenia zawarte w Koncepcji.

2. Projekt techniczny powinien zawierać w szczególności:

1) cel i zakres prac projektowanych,

2) opis budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych rejonu planowanych robót,

3) charakterystykę zagrożeń naturalnych i spodziewanych zaburzeń geologicznych,

4) sposoby zabezpieczenia przed zagrożeniami,

5) sposób przebudowy wyrobiska,

6) określenie sposobu zabezpieczenia w przypadku wyrobiska w przypadku ewentualnego przejścia przez wyrobisko komorowe,

7) określenie sposobu wykonania szczelnego kanału i podanie sposobu zasilania w solankę,

8) wentylację rejonu robót,

9) rodzaj i typ maszyn, urządzeń, instalacji i materiałów dla realizacji prac zabezpieczających,

10) zasady organizacji pracy i nadzoru robót oraz wytyczne do technologii robót zabezpieczających,

11) wytyczne dotyczące sposobu opomiarowania rejonu robót po wykonaniu projektowanych prac,

12) wnioski i zalecenia,

13) załączniki mapowe.

3. Projekt techniczny winien spełniać wymogi przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 11.163.981) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności § 42 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 139 poz. 1169 ze zm.).

4. Projekt techniczny powinien zawierać wytyczne dla technologii robót (z założeniem uwarunkowań technicznych w Kopalni Soli „Wieliczka”) oraz założenia dotyczące jakości materiałów.

5. W Projekcie technicznym należy zaprojektować drogi dostawy materiałów
do przebudowywanych wyrobiska oraz odstawy urobku ze wskazaniem miejsc jego lokowania, w aspekcie optymalizacji kosztu projektowanych robót.

6. Na etapie sporządzania Projektu technicznego należy prowadzić ocenę i optymalizację kosztu planowanych rozwiązań projektowych.

7. Projekt techniczny winien przewidywać zastosowanie rozwiązań technicznych
zapewniających długotrwałe funkcjonowanie komory jako wyrobiska przeznaczonego
dla ruchu turystycznego.

8. Na wykonanie prac objętych Projektem technicznym Zamawiający wystąpi z wnioskiem, o uzyskanie decyzji w sprawie pozwolenia, do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Wykonawca jest zobowiązany współpracować


z Zamawiającym w powyższym zakresie.

9. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania zmian, uzupełnień i poprawek opracowanego Projektu technicznego w zakresie wskazanym przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie i zaaprobowanym przez Zamawiającego.


§ 8

Nadzór autorski

1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego.

2. Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ilości maksymalnej 200 godzin.

3. Nadzór autorski będzie sprawowany na zlecenia Zamawiającego. Zlecenia wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będą od potrzeb Zamawiającego. Oznacza to,


że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części wymiaru godzin (prawo opcji).

4. Zlecenie wykonania nadzoru autorskiego nastąpi co najmniej na 2 dni robocze przed określonym przez Zamawiającego terminem wykonania nadzoru. Zlecenie wykonania nadzoru następować będzie pisemnie. Pisemne zlecenie zostanie przekazane faksem na numer wskazany przez Wykonawcę. Równocześnie Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zleceniu telefonicznie. W sytuacjach szczególnych, wymagających niezwłocznej obecności autora projektu na terenie prowadzenia robót, osoba pełniąca nadzór autorski obowiązana jest wykonać nadzór autorski w dniu powiadomienia.


W takim wypadku zlecenie wykonania nadzoru autorskiego może nastąpić telefonicznie
z późniejszym pisemnym potwierdzeniem dokonania zlecenia.

5. Nadzór autorski będzie wykonywany w ramach nie więcej niż 40 pobytów na terenie wykonywanych prac.

6. W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do:

1) czuwania w toku realizacji robót nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z projektem technicznym. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w projekcie technicznym – kontrolować parametry tych materiałów i urządzeń,

2) uzupełniania lub zmiany Projektu technicznego, a także przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla prac objętych Projektem technicznym,

3) wyjaśniania Wykonawcy prac objętych Projektem technicznym wątpliwości powstałych w toku jego realizacji,

4) udziału w komisjach i naradach technicznych,

5) udziału w odbiorze poszczególnych, istotnych części robót oraz odbiorze końcowym.7. Zmiany i uzupełnienia, o których mowa w ust. 6, dokonywane będą zgodnie z potrzebami Zamawiającego, w formie aneksu do dokumentacji projektowej lub wpisem do kart nadzoru autorskiego.
§ 9

Zasady wykonywania przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy realizowany będzie w następujących etapach:

1) Etap I – opracowanie Analizy geomechanicznej i hydrogeologicznej, studium historyczno konserwatorskiego, Koncepcji oraz sporządzenie wstępnego przedmiaru robót i wstępnego kosztorysu, a także wprowadzanie do Koncepcji ewentualnych zmian, poprawek i uzupełnień wskazanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie,

2) Etap II – wykonanie Projektu technicznego, opracowanie przedmiaru robót


i kosztorysu inwestorskiego oraz wprowadzanie do Projektu technicznego ewentualnych zmian, poprawek i uzupełnień wskazanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, a także wprowadzanie do przedmiaru robót lub kosztorysu inwestorskiego zmian, poprawek i uzupełnień wynikających ze zmian poprawek i uzupełnień Projektu technicznego

3) Etap III – sprawowanie nadzoru autorskiego.

2. Do wykonania etapu I Wykonawca przystąpi bezpośrednio po zawarciu umowy.

3. Do wykonania etapu II Wykonawca przystąpi po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego zlecenia wykonania Etapu II. Zamawiający zleci wykonanie Etapu II po dokonaniu odbioru etapu I.

4. Zlecenie wykonania nadzorów autorskich w ramach realizacji etapu III może nastąpić po dokonaniu odbioru wykonania Etapu II.

5. Do wprowadzania do Koncepcji lub do Projektu technicznego ewentualnych zmian, poprawek i uzupełnień wskazanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie Wykonawca przystąpi na zlecenia Zamawiającego.


§ 10

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy winien zostać zrealizowany w następujących terminach:

1) opracowanie analizy geomechanicznej i hydrogeologicznej, Koncepcji oraz sporządzenie wstępnego przedmiaru robót i wstępnego kosztorysu – w terminie do 2 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy,

2) wprowadzanie do Koncepcji ewentualnych zmian, poprawek i uzupełnień wskazanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków


w Krakowie – w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby dokonania zmian, poprawek lub uzupełnień,

3) wykonanie Projektu technicznego, opracowanie przedmiaru robót


i kosztorysu inwestorskiego – w terminie do 3 miesięcy, licząc od daty otrzymania od Zamawiającego pisemnego zlecenia wykonania Etapu II,

4) wprowadzanie do Projektu technicznego ewentualnych zmian, poprawek i uzupełnień wskazanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie oraz wprowadzanie do przedmiaru robót lub kosztorysu inwestorskiego zmian, poprawek i uzupełnień wynikających ze zmian poprawek


i uzupełnień Projektu technicznego – w terminie do 1 tygodnia, licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby dokonania zmian, poprawek lub uzupełnień,

5) sprawowanie nadzoru autorskiego – na zlecenie Zamawiającego w terminie,


o którym mowa w § 8 ust. 4. Zamawiający może zlecić sprawowanie nadzoru autorskiego, na zasadach określonych w § 8, w okresie do 31 grudnia 2016 r.

2. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony.

3. Za termin wykonania prac uznaje się dzień, w którym Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru okaże się, że przedmiot odbioru jest kompletny, wykonany należycie i zgodnie z umową.
§ 11

Obowiązki stron

1. Wykonawca zobowiązany jest:

1) do wykonania przedmiotu umowy z dołożeniem należytej staranności i zgodnie
z postanowieniami umowy,

2) do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa


w tym zakresie, a w szczególności z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 11.163.981) oraz przepisami wykonawczych
do tej ustawy, w tym rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 139 poz. 1169),

3) sporządzić dokumentację, w formie elektronicznej (edytowalnej oraz PDF) na płytach CD-ROM – 5 egzemplarzy,

4) do dokonania uzupełnień i poprawek w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas odbiorów, wad, braków lub błędów w przedmiocie umowy,

5) do zapewnienia realizacji przedmiotu umowy przez osoby posiadające wszelkie wymagane uprawnienia i kwalifikacje.

2. Zamawiający zobowiązuje się do:

1) zapewnienia opieki jednej osoby dozoru podczas przeprowadzania wizji lokalnych na dole kopalni, w godz. od 600 do 1400 w dni robocze, w celu umożliwienia Wykonawcy realizacji prac objętych przedmiotem umowy;

2) udostępnienia Wykonawcy posiadanych danych geodezyjnych i geologicznych,
w tym podkładów mapowych w skali 1:1000 i 1:2000 oraz dokumentacji geologicznej w skali 1:2000 (do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Dziale Mierniczym, w Dziale Geologicznym oraz Dziale Robót Górniczych od pon. do piąt. w godzinach od 700 do 1400 ). Pozostałe pomiary i badania niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Sporządzona w ramach umowy dokumentacja geodezyjna i geologiczna winna być podpisana przez osoby uprawnione,

3) dokonywania odbiorów na zasadach określonych w umowie;

4) zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia,

5) wystąpienia ze stosownym wnioskiem do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, niezwłocznie po dokonaniu odbioru Koncepcji,

6) wystąpienia ze stosownym wnioskiem do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, niezwłocznie po dokonaniu odbioru Projektu technicznego.
§ 12

Prawa autorskie

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 2, Wykonawca przenosi


na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całej dokumentacji jaka powstanie
w wyniku wykonania niniejszej umowy, zwanej dalej w niniejszym paragrafie dokumentacją.

2. Wykonawca oświadcza, iż:

1) będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do całej dokumentacji sporządzonej zarówno przez samego Wykonawcę, jak i podmioty działające na jego zlecenie. Prawa te nie będą obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich.

2) dokumentacja, nie będzie naruszała praw autorskich osób trzecich zarówno osobistych, jak i majątkowych.

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 2, Wykonawca przenosi
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całej dokumentacji na następujących polach eksploatacji:

1) zwielokrotniania i utrwalania dowolną techniką,

2) wprowadzania do pamięci komputerów i innych tego typu urządzeń,

3) wprowadzania i wykorzystywania we wszelkich formach i w każdy sposób


w Internecie oraz innych sieciach komputerowych,

4) wystawiania i publikowania dowolną techniką,

5) wykorzystywania do realizacji prac, których dotyczy,

6) wykorzystywania przy wykonywaniu innych opracowań,

7) wprowadzania do obrotu oraz oddawania dokumentacji do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego.

4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 2, Wykonawca przenosi również na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji.

5. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 2, Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego oraz inne podmioty działające na zlecenie Zamawiającego zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, opracowań oraz adaptacji dokumentacji oraz do rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego lub podmioty działające na zlecenie Zamawiającego z dokonanych zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, opracowań i adaptacji tej pracy. Jeżeli wymagana jest w powyższym zakresie zgoda innej osoby, której przysługują prawa autorskie do dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się uzyskać na rzecz Zamawiającego pisemnej zgody tej osoby i dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do nie dochodzenia od Zamawiającego prawa do nienaruszalności treści i formy utworu zawartego w dokumentacji, a w przypadku gdyby Wykonawca nie był twórcą utworu
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. wraz z późn. zm.), zobowiązuje się do tego, że twórca nie będzie dochodził tego prawa.

6. Przejście na rzecz Zamawiającego praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, nastąpi z dniem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 2. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 2, Wykonawca oświadcza,
iż przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których dokumentacja została utrwalona i przekazana Zamawiającemu.

8. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich praw autorskich będących przedmiotem przeniesienia na Zamawiającego oraz prawa do wyrażania zgody wymienionego w ust. 4, poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających, że cała dokumentacja jest ich samodzielnym dziełem i że posiadają wszelkie wyłączne


i samodzielne prawa autorskie.

9. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych wymienionych


w niniejszym paragrafie oraz prawa do wyrażania zgody, o którym mowa w ust. 5, następuje bez ograniczeń co do czasu, ilości i terytorium (dotyczy zarówno terenu Rzeczpospolitej Polskiej, jak i obszaru poza jej granicami).
§ 13

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2


ust. 1 pkt 1 do 5, oraz sprawowanie nadzorów autorskich w maksymalnej ilości 200 godzin wynosi: ……........................ (słownie: .....................................................................) złotych brutto. Wynagrodzenie powyższe zawiera podatek VAT w wysokości .............. %,
co stanowi kwotę.......................... (słownie: .................................) złotych. Wysokość wynagrodzenia bez podatku VAT (netto) wynosi ......................................

(słownie: .....................) złotych.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, za wykonanie:

1) Etapu I wynosi: .................... (słownie: ...........................................................) złotych brutto. Wynagrodzenie powyższe zawiera podatek VAT w wysokości .............. %,


co stanowi kwotę ..................... (słownie: .......................................................) złotych. Wysokość wynagrodzenia bez podatku VAT (netto) wynosi ...................................... (słownie: ..........................................................................................................) złotych,

2) Etapu II wynosi: ……............ (słownie: ..........................................................) złotych brutto. Wynagrodzenie powyższe zawiera podatek VAT w wysokości .............. %,


co stanowi kwotę ....................... (słownie: .....................................................) złotych. Wysokość wynagrodzenia bez podatku VAT (netto) wynosi ...................................... (słownie: ......................................................................................................) złotych,

3. Wynagrodzenie ryczałtowe za sprawowanie 1 godziny nadzoru autorskiego wynosi: …………………. zł (brutto) (słownie: ..............................................................................), zawierające podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę ……....................... zł (słownie: ..........................................................................................................................) Wysokość wynagrodzenia bez podatku VAT (netto) wynosi ......................................... zł. (słownie: ............................................................................................................................). Wynagrodzenie za sprawowania nadzoru autorskiego obejmuje wszelkie koszty


związane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w tym w szczególności przejazdy, diety.

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1, 2 i 3 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe,


w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

5. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT do wynagrodzenia netto, o którym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki. Zmiana wynagrodzenia brutto, o którym mowa w niniejszym paragrafie, wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT nie wymaga zmiany umowy.


  1   2


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość