Strona główna

Spis publikacji Katedry Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski


Pobieranie 82.32 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar82.32 Kb.

Spis publikacji Katedry Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski


Spis treści

Prof. dr hab. Bogdan Mazan 2

Dr hab. prof. UŁ Dorota Samborska-Kukuć 9

Dr Małgorzata Domagalska 12

2011


Książki

- Katarzyna Badowska, „Godzina cudu”. Miłość i erotyzm w twórczości Stanisława Przybyszewskiego, Łódź 2011.-Dorota Samborska-Kukuć, „Lalka” Bolesława Prusa – pamięć tragedii greckiej. Z problemów intertekstualności, Primum Verbum, Łódź 2011.
Artykuły

 1. Małgorzata Domagalska, Diabeł Żyd. Kilka słów o poezji Adama Szypera, w: Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej, Warszawa 2011, s. 164-175.

 2. Małgorzata Domagalska, The linguistic image of the Jew in the Polish anti-Semitic and conservative press at the turn of the 19th and 20th century, w: „KESHER” (Journal of Media and Communications in Israel and the Jewish World, Izrael) 2011, nr 41, s. 123-128. (artykuł w języku hebrajskim,)

 3. Agnieszka Janiak-Staszek, Obecni-nieobecni. Ojcowie w Duszach nieśmiertelnych Aleksandra Świętochowskiego i Heddzie Gabler Henryka Ibsena [w:] Rodzina w czasach przełomów. Literackie diagnozy od XIX do XXI wieku, pod red. K. Kralkowskiej-Gątkowskiej i B. Nowackiej, Katowice 2011, s. 49-62.

 4. Agnieszka Janiak-Staszek, „Brzydka panna” u Świętochowskiego i Prusa [w:] Aleksander Świętochowski, pod red. K. Stępnika i M. Gabryś, Lublin 2011, s. 49-61.

 5. Agnieszka Janiak-Staszek, Grandcamp w skali mikro. O Na skałach Calvados Antoniego Sygietyńskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 14, s. 106-117.

 6. Bogdan Mazan „Idee wieczne” i realia kształcące. Przybliżenia z poezji Marii Konopnickiej, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza”, R. IV (XLVI) 2011, s. 144-175.

 7. Bogdan Mazan, Pamięć rozpisana na problem. O Sienkiewiczowskiej parafrazie fragmentu Mickiewiczowskich „Dziadów”, „Prace Polonistyczne” 2011, seria LXVI, s. 181-206.

 8. Bogdan Mazan, Realism, Relevance and Universalism in Maria Konopnicka’s Poetry, [w:] Chinese Journal of European Languages and Cultures, volume VI, przeł. na język chiński Yi Lijun, Beijing 2011, s. 128-148.

 9. Dorota Samborska-Kukuć, „Chcę serio w świat literacki wyruszyć” –na marginesie listów Michała Borcha do Adama Zawadzkiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2011;

 10. Dorota Samborska-Kukuć, Frustracje Julii Chomińskiej. Dylogia Jana Augusta Kisielewskiego lekturą queerową?, „Teksty Drugie” 2011, z. 4;

 11. Dorota Samborska-Kukuć, Ku dojrzałości. Literackie portretowanie adepta, [w:] Poznawanie słowa. Wykłady inauguracyjne Wydziału Filologicznego UŁ wygłoszone w roku akademickim 2010 /2011, red. P. Stalmaszczyk, A. Obrębska, Łódź 2011.


Prof. dr hab. Bogdan Mazan


a) Prace wykonane przed uzyskaniem stopnia naukowego dra habil.

 • Oryginalne opublikowane prace twórcze 1. Antyutopia jako negatywna oraz utajona odmiana utopii (na przykładzie Dwóch końców świata Antoniego Słonimskiego), „Prace Polonistyczne, ser. XXXI, 1975, s. 73-95.

 2. List z placu boju, „Prace Polonistyczne”, ser. XXXII, 1976, s. 307-310.

 3. Enklawy Łodzi i regionu [rec. A. Makowiecki, Enklawa przy ulicy Wschodniej, Łódź 1976], „Odgłosy 1976, nr 12, s. 15.

 4. Fantomy pięknego życia dorosłych [rec. J. Huszcza, Piękne życie dorosłych, Łódź 1976], „Odgłosy 1976, nr 25, s. 6.

 5. Rozpiętość chwili [rec. D. Bieńkowska, Trwaj chwilo! Łódź 1976], „Odgłosy” 1976, nr 44, s. 12.

 6. Sienkiewicz w Łodzi 1900-1904. Z kroniki kultu, „Zeszyty Naukowe” UŁ, S. I, z. 26, 1977, s. 25-44.

 7. Utopia wynalazku i jej motywy, „Zeszyty Naukowe” UŁ, S. I, z. 17, 1977, s. 79-90.

 8. Uwagi o Utopiach w rozwoju historycznym Aleksandra Świętochowskiego, „Prace Polonistyczne”, ser. XXXIII, 19777, s. 117-131

 9. Dygasiński w Łodzi, [w:] Literatura i język Łodzi, red. A. Szram [i in.], konsultacja nauk. Z. Skwarczyński, Łódź 1978, s. 46-62.

 10. Historiozofia Duchów Aleksandra Świętochowskiego na tle jego działalności społecznej i publicystycznej, „Zeszyty Naukowe” UŁ, S. I, z. 47, 1979, s. 11-34.

 11. Ojczyzna ideologiczna pozytywisty (wzory cywilizacyjno-kulturowe w twórczości Aleksandra Świętochowskiego), „Prace Polonistyczne”, ser. XXXVI, 1980, s. 159-192.

 12. Wzory intelektualne Aleksandra Świętochowskiego, „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Litteraria 1, 1981, s. 27-45.

 13. Orzeszkowa i „Nowiny” Aleksandra Świętochowskiego, „Prace Polonistyczne”, ser. XXXVIII, 1981, s. 241-264.

 14. Z recepcji pozytywizmu w łódzkiej prasie literackiej 1935-1939, „Prace Polonistyczne”, ser. XXXIX, 1983, s. 285-316.

 15. Współpraca Aleksandra Świętochowskiego z lwowskim „Tygodniem”. Autorstwo Listów z Niemiec i Listów z Krakowa, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza”, R. XVII-XVIII/1982-1983, Warszawa-Łódź 1984, s. 153-169.

 16. Kartka z dziejów cenzury carskiej w Łodzi przed I wojną światową [wraz z wydaniem W. Tyczka, Ze wspomnień starego gazeciarza], „Osnowa” 1984, nr 9-10, s. 61-72.

 17. Obraz Łodzi w „Przeglądzie Tygodniowym” (1870-1875), „Osnowa” 1985, nr 11-12, s. 182-193.

 18. Czy idea wolności jest hieroglifem? [rec. Literatura wobec niepodległości. Z problemów kultury polskiej II Rzeczypospolitej, red. S. Melkowski, Łódź 1983], „Osnowa” 1985, nr 11-12, s. 204-207.

 19. „Nowiny” pod redakcją Aleksandra Świętochowskiego, „Prace Polonistyczne”, ser. XLI, 1985, s. 331-356.

 20. O Łodzi między wojnami [o książce W. Pawlaka, Łódź między wojnami, Łódź 1984; forma recenzji], „Osnowa” 1985, nr 13-14, s. 199-202.

 21. Z wczesnopozytywistycznych polemik i dyskusji. Przywódca „młodych” o tradycji i historii wobec postępu, „Prace Polonistyczne”, ser. XLII, 1986, s. 135-162.

 22. Posłowie i przypisy, w: W. S. Reymont, Ziemia obiecana, t. 1-2, Łódź 1987; t. 2, s. 271-299 (Posłowie), s. 302-316 (Do Ziemi obiecanej przypiski i dopiski).

 23. Język ezopowy przywódcy „młodych” [część I], [w:] Problemy życia literackiego w Królestwie Polskim drugiej połowy XIX wieku. Cz. 2. Geografia literacka a historia literatury, red. S. Frybes, Wrocław 1987, s. 57-88.

 24. Wstęp [s. 3-23] i przypisy [ok. 0,5 ark. wyd.], w: H. Sienkiewicz, Szkice węglem, Wrocław 1988.

 25. Wstęp [s. 3-31] i komentarze [ok. 1 ark. wyd.], w: H. Sienkiewicz, Humoreski z teki Worszyłły, Wrocław 1988.

 26. Przypisy [s. 59-80], w: T. Chrościelewski, Jasień i jesień [zbiorek poezji o dawnej Łodzi], Łódź 1988.

 27. Język ezopowy przywódcy młodych (II), „Prace Polonistyczne”, ser. XLIII, 1987 [wyd. 1988], s. 169-196.

 28. Wpływ cenzury carskiej na twórczość młodego Świętochowskiego, [w:] Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku, red. J. Maciejewski, Wrocław 1988, s. 31-52.

 29. Aleksander Świętochowski [hasło], w: Słownik badaczy literatury polskiej. Zeszyt próbny, red. J. Starnawski, Łódź 1989, s. 37-41.

 30. Wstęp [s. 3-28] i przypisy [ok. 2 ark. wyd.], w: H. Sienkiewicz, Wybór nowel, Wrocław 1989.

 31. Nad listami A. Świętochowskiego do J. I. Kraszewskiego, „Prace Polonistyczne”, ser. XLIV, 1989, [artykuł wstępny, 281-297 i edycja listów, s. 297-304].

 32. Przywódca „młodych” jako polemista i pamflecista, „Prace Polonistyczne”, ser. XLV, 1989, s. 87-114.

 33. Wstęp [s. 5-52], komentarze [s. 260-289] i wybór, w: M. Konopnicka, Umiem być ptakiem. Wybór poezji [z cyklu Wiersze polskie, pod red. K. Poklewskiej], Łódź 1990.

 34. Wstęp [s. 3-109], w: H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, t. 1-2, komentarze D. Mazanowa, Wrocław 1990.

 35. Wstęp [s. 3-132], w: H. Sienkiewicz, Potop, t. 1-3, komentarze D. Mazanowa, Wrocław 1991.

 36. Wczesne dramaty Aleksandra Świętochowskiego. Niewinni, Ojciec Makary, Piękna. Zarys monograficzny, Łódź 1991, ss. 198.

 37. Stanowisko „Przeglądu Tygodniowego” wobec ideologicznego i militarnego udziału Rosji w konflikcie bałkańskim (1875-1878), „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Litteraria 31, 1991, s. 75-87.

 38. „Przegląd Lwowski” o sprawie polskiej w konflikcie wschodnim (1875-1878), „Prace Polonistyczne”, ser. XLVI, 1990 [wyd. 1992], s. 131-158.

 39. Interpretacja przepisów cenzuralnych oraz piśmiennictwa polskiego i obcego przez Warszawski Komitet Cenzury w okresie pozytywizmu [część I], „Prace Polonistyczne”, ser. XLVIII, 1991-92 [wyd. 1993], s. 129-165.

 40. Interpretacja przepisów cenzuralnych oraz piśmiennictwa polskiego i obcego przez Warszawski Komitet Cenzury w okresie pozytywizmu. Syndrom „kawa z mlekiem” [część II], [w:] Piśmiennictwo-systemy kontroli – obiegi alternatywne, pod red. J. Kosteckiego i A. Brodzkiej, t. 1, Warszawa 1992, s. 292-312.

 41. „Impresjonizm” Trylogii Henryka Sienkiewicza – analiza, interpretacja, próba syntezy, Łódź 1993, ss. 191. • Inne publikacje [bardziej popularne] 1. Kartka ze starego albumu [o związkach H. Sienkiewicza z Łodzią], „Odgłosy” 1976, nr 42, s. 1, 10.

Ogółem przed uzyskaniem stopnia naukowego dra hab.: 42 publikacje 1. Prace wykonane po uzyskaniu stopnia naukowego dra habil.[tj. po kolokwium habilitacyjnym i uchwale Rady Wydziału Filologicznego UŁ w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – 30 VI 1993, zatwierdzonej 29 V 1995] • Oryginalne opublikowane prace twórcze 1. Ultramontanie lwowscy o pozytywizmie warszawskim. Wprowadzenie do problematyki, [w:] Opuscula Polonica et Russica, red. M. Kamińska i E. Małek, Łódź 1994, s. 45-59.

 2. Wokół Ciurów (1904) Wiktora Gomulickiego literackiej „syntezy” pozytywizmu warszawskiego, „Miscellanea Łódzkie” 1994, nr 1 (11) s. 84-91.

 3. Wczesne dramaty antyczne Aleksandra Świętochowskiego, „Filomata” 1994, nr 419-420, 28-42; przedr. w wersji zmodyfikowanej i poszerzonej, [w:] Antyk w Polsce. Cz. II. Studia, red. J. Okoń i J. Starnawski, Łódź 1998, s. 273-284.

 4. Aforystyka stosowana przywódcy „młodych” – „książka” pokoleniowa in statu nascendi, [w:] Książka pokolenia. W kręgu lektur polskich doby postyczniowej, red. E. Paczoska i J. Sztachelska, Białystok 1994, s. 173-185.

 5. B. Prus, Lalka [hasło w suplemencie], w: D. Szenes, Najsłynniejsze powieści literatury światowej. Leksykon, przeł. M. Bratuń, wyd. II, Łódź 1995, s. 268-270; wznowienie w: Wielkie dzieła literatury polskiej. Leksykon [multimedialny przewodnik po literaturze polskiej] PRO-media CD s.c. , Łódź 1997.

 6. H. Sienkiewicz, Quo vadis. Powieść z czasów Nerona, [hasło], w: jw., s. 271-272; wznowienie w: Najsłynniejsze powieści...

 7. W. S. Reymont, Chłopi [hasło], w: jw., s. 275-277; wznowienie w: Najsłynniejsze powieści...

 8. „Królowa Opinia” w literackim obrazie miasta okresu przyśpieszenia cywilizacyjnego (druga połowa XIX-początek XX wieku), [w:] Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące, red. D. Bieńkowska,, t. 1, Łódź 1995, s. 90-105.

 9. Wstęp [s. 3-90], w: H. Sienkiewicz, Pan Wołodyjowski, komentarze D. Mazanowa, Wrocław 1995.

 10. Literackie transpozycje doświadczenia bowarystowskiego w miłości, [w:] Sztuka a erotyka, Słowo wstępne T. Chrzanowski, Warszawa 1995, s. 35-47.

 11. Z problemów felietonistyki przywódcy „młodych”, „Prace Polonistyczne”, ser. L, Łódź 1995, s. 55-75.

 12. Narodziny i sława „Quo vadis”, w: H. Sienkiewicz, Quo vadis, przypisy D. Mazanowa, Warszawa [1996], s. 5-16; wersja zmodyfikowana i skrócona w: Quo vadis Jerzego Kawalerowicza. Kulisy filmu, red. B. Kurowska i M. Kuźmicki, Łódź 2001, s. 15-17.

 13. Szkic do portretu badacza niepokornego, w: J. Tynecki, Światopogląd pozytywizmu. Wybór pism, Łódź 1996, s. 5-18.

 14. [rec. E. Ihantowicz, Literacki świat rzeczy. O realiach w pozytywistycznej powieści obyczajowej, Warszawa 1995], „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 3, s. 208-216.

 15. Na temat idei przewodniej i artyzmu Trylogii Sienkiewicza – kilka refleksji, [w:] Henryk Sienkiewicz i jego twórczość, red. Z. Przybyła, Częstochowa 1996, s. 135-143.

 16. Madonna przemieniona, czyli tożsamość śpiewu u Marii Konopnickiej (wiersz Giotto w świetle baśni O krasnoludkach i o sierotce Marysi), [w:] O krasnoludkach i o sierotce Marysi Marii Konopnickiej. W stulecie pierwszego wydania, red. T. Budrewicz i Z. Fałtynowicz, Suwałki 1997, s. 45-60.

 17. H. Sienkiewicz, Trylogia [hasło], w: Wielkie dzieła literatury polskiej. Leksykon [przewodnik multimedialny po literaturze polskiej], PRO-media CD s.c., Łódź 1997.

 18. W. Berent, Próchno [hasło], w: Wielkie dzieła literatury polskiej...

 19. K. Irzykowski, Pałuba [hasło:], w: Wielkie dzieła literatury polskiej...

 20. Bowaryzm w literackich transpozycjach polskich modernistów, [w:] Literatura Młodej Polski. Między XIX a XX wiekiem, red. E. Paczoska i J. Sztachelska, Białystok 1998, s. 11-27.

 21. Diabeł w Trylogii Henryka Sienkiewicza, [w:] Diabeł w literaturze polskiej, red. T. Błażejewski, Łódź 1998, s. 98-116.

 22. Z warsztatu artystycznego przywódcy „młodych”, [w:] Trzy pokolenia. Pamięci Profesor Janiny Kulczyckiej-Saloni, Warszawa 1998, s. 233-243.

 23. Parnicki Teodor [hasło], w: Słownik badaczy literatury polskiej, red. J. Starnawski, t. 2, Łódź 1998, s. 343-350.

 24. [rec. T. Bujnicki, Sienkiewicza „Powieści z lat dawnych”, Kraków 1996], „Pamiętnik Literacki” 1998, z. 3, s. 193-209.

 25. Topika biblijna w twórczości Aleksandra Świętochowskiego z okresu do 1880 roku w świetle jego poglądów na temat religii, [w:] Inspiracje i motywy biblijne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski, red. H. Filipkowska i S. Fita, Lublin 1999, s. 81-119.

 26. Z naśladownictw „Trylogii”. Powieści historyczne F. A. Ossendowskiego, [w:] Sienkiewicz i epoki. Powinowactwa, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 1999, s. 123-137.

 27. Interpretacja wiersza M. Konopnickiej [A jak poszedł król na wojnę], [w:] Poezja polska od romantyzmu do dwudziestolecia międzywojennego. Interpretacje, red. A. Kowalczykowa i T. Marciszuk, Warszawa 1999, s. 115-127.

 28. Młodopolskie opisywanie formuły bowaryzmu, „Miscellanea Łódzkie” 1999, nr 1 (16), s. 68-74.

 29. Galicyjskie Listy z Warszawy (1874) Piotra Chmielowskiego. Wprowadzenie do lektury, [w:] Piotr Chmielowski i Antoni Gustaw Bem, red. Z. Przybyła, Częstochowa 1999, s. 77-94.

 30. Żart, ironia i głębsze znaczenie w Listach z Warszawy (1874) Piotra Chmielowskiego, „Prace Polonistyczne”, ser. LIV, 1999, s. 83-105.

 31. Ahaswerus polski według Nocy bezsennych Józefa Ignacego Kraszewskiego, „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 2, s. 45-73.

 32. /rec. [W. Przyborowski?] [Julian Kaliszewski?], Stara i młoda prasa. Przyczynek do historii literatury ojczystej 1866-1872. Kartki ze wspomnień Eksdziennikarza. Przygotowała do druku i posłowiem opatrzyła D. Świerczyńska, Warszawa 1998]/, „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 2, s. 208-218.

 33. Jubilatom. O dialogu w twórczości przywódcy pozytywistycznego obozu „młodych”, [w:] od średniowiecza do współczesności. Prace ofiarowane Jerzemu Starnawskiemu w pięćdziesięciolecie doktoratu, red. J. Okoń przy współpracy M. Kurana, Łódź 2000, s. 378-387.

 34. Adresat jako ptaszek na uwięzi. Nad listami Adama Wiślickiego do Aleksandra Świętochowskiego, [w:] Sztuka pisania listów. O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska i E. Dąbrowicz, Białystok 2000, s. 295-308.

 35. Refleksje nad literackimi wyznacznikami popularności „Ogniem i mieczem” - z powodu ożywienia kwestii przez ekranizację Jerzego Hoffmana, [w:] Ogniem i mieczem. Fenomen z pogranicza, red. B. Kurowska i M. Kuźmicki, Łódź 2000, s. 47-66.

 36. Cechy stylowe mieszczańskiej egzystencji i kultury w świetle postaw bowarystowskich z przełomu wieków, [w:] Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku, red. I. Ihnatowicz, Warszawa 2000, s. 153-166.

 37. Mistrzostwo stylu przywódcy „młodych” i jego zainteresowania stylem wypowiedzi, [w:] Świętochowski i rówieśnicy: Kotarbiński, Urbanowska, Zalewski, red. nauk B. Mazan i Z. Przybyła, Częstochowa-Łódź 2001, s. 49-70.

 38. Antologia wypowiedzi o Świętochowskim i jego twórczości, [w:] Świętochowski i jego rówieśnicy..., s. 29-39.

 39. Suplement bibliograficzny, [w:] Świętochowski i jego rówieśnicy, s. 207-214.

 40. Poezja Konopnickiej. Pejzaże z różą (cz. 1), [w:] Miejsca Konopnickiej. Przeżycia-pejzaż-pamięć, red. T. Budrewicz i M. Zięba, Kraków 2002, s. 48-66.

 41. Credo na kredyt, „Pamiętnik Literacki” 2002, z. 1, s. 59-66.

 42. Z kontrowersji moralno-psychologicznych wokół Sienkiewiczowskiej Trylogii, [w:] Pogranicza literatury. Księga ofiarowana Profesorowi Januszowi Maciejewskiemu na Jego siedemdziesięciolecie, red. G. Borkowska i J. Wójcicki, Warszawa 2001 [ukazała się w 2002], s. 170-186.

 43. Motyw faustyczny w dramacie St. Rzewuskiego „Doktor Faustyna” , [w:] Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej, red. H. Krukowska i J. Ławski, t. 2, Białystok 2001 [książka ukazała się w 2002], s. 23-40.

 44. Pozytywizm warszawski z perspektywy mikroświatów tekstowych, Łódź 2002, ss. 491.

45. Sienkiewicz, Reymont i (nie)ostatnie tango w Pekinie, „Ruch Literacki” 2002, z. 2, s. 231-236.

[po uzyskaniu tytułu profesora] 1. Mikroświat tekstowy „listów”, [w:] Prus i inni. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie, red. J. A. Malik i E. Paczoska, Lublin 2003, s. 667-708.

 2. Chmielowski i inni. Kwestia „obrazu” jako mikroświat tekstowy,[w:] Ludzie-rzeczy-obrazy. Studia i szkice o epoce Marii Konopnickiej, red. T. Budrewicz i Z. Fałtynowicz, Suwałki 2004, s. 123-159.

 3. Kwestia żydowska w pamfletach (nie tylko) na głupotę, [w:] Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków, pod red. G. Borkowskiej i M. Rudkowskiej, Warszawa 2004, s. 255-288.

 4. Dlaczego „pozytywizm i negatywizm”, [w:] Pozytywizm i negatywizm. My i wy po stu latach, pod red nauk. B. Mazana, przy współpr. S. Tyneckiej-Makowskiej, Łódź 2005, s. 7-24.

 5. Pozytywizm warszawski z perspektywy skrajnego antagonisty, [w:] jw., s. 103-171.

 6. Z obrazów Chin i Chińczyków w piśmiennictwie polskim drugiej połowy XIXwieku. „Chińskie cienie” w „Lalce” Bolesława Prusa, [w:] jw., s. 317-405.

 7. Elita zdegradowana i konserwowana – kwestia proletariatu inteligencji i arystokracji ducha w polskiej rzeczywistości 2. połowy XIX wieku, [w:] Kultura polityczna w Polsce. T. V Elity dawne i nowe, pod red. M . Kosmana, Poznań 2005 [wyd. 2006], s. 233-257.

 8. Motyw przedwczesnej starości w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku, [w:] Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej, pod red. S. Kruka i E. Flis–Czerniak, Lublin 2006, s. 325-393

 9. Pozytywistyczne echa Mickiewiczowskiej topiki uczuć granicznych: miłości i (nie)przyjaźni, [w:] „Z kraju nawagrudskaga...” (Małaja ajczyna u życi i tworczaści Adama Mickiewicza), pod red. C. P. Musienki, Grodno 2006, s. 80-190.

 10. Motyw „szarej godziny”, [w:] Literatura i życie artystyczne XIX i XX wieku, pod red. B. Utkowskiej i K. Jaworskiego, Kielce 2006, s. 159-192.

 11. „Logo” Warszawy w kronikach Sienkiewicza, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza XLI/2006 [wyd. 2007], s. 13-45

 12. Kontekst i podtekst w dziewiętnastowiecznej powieści historycznej (na przykładzie „kierunku antyhiperborejskiego” w Trylogii Henryka Sienkiewicza, [w:] Powieść historyczna dawniej i dziś, pod red. R. Stachury, T. Budrewicza, B. Farona, przy współpr. K. Gajdy, Kraków 2006 [wyd. 2007]. s. 274-312.

 13. Sienkiewicz oglądany. Film i inne przeróbki, [w:] Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz a tożsamość narodowa: Z kim i przeciw komu?, koncepcja i red. naukowa T. Bujnicki i J. Axer, Warszawa 2007, s. 65-89.

 14. Z tajników i powszechników sztuki pisarskiej Sienkiewicza, [w:] jw., s. 216-239.

 15. „Kierunek idealny” (wobec przeciwieństw) na konfrontatywnym tle kultury rodzimej i egzotycznej. Chiny Sienkiewicza (I), [w:] Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, red. K. Stępnik i T. Bujnicki, Lublin 2007, s. 453-467.

 16. Pozytywistyczny bilans duchowej konfrontacji Wschód-Zachód. Chiny Sienkiewicza (II), [w:] Światło w dolinie. Prace ofiarowane Profesor Halinie Krukowskiej, pod red. K. Korotkicha,J. Ławskiego, D. Zawadzkiej, Białystok 2007, s. 721-738.

 17. Chińszczyzna . Kulturowe przeobrażenia pojęcia, [w:] Awangardowa encyklopedia czyli słowni rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. Prace ofiarowane Profesorowi Grzegorzowi Gaździe, pod red. I. Hübner [i in.] , Łódź 2008, s. 69-103.

 18. Konfrontacje i zbliżenia kultur. Bez antypodów? [w:] Bez antypodów? Zbliżenia i konfrontacje kultur, pod red. nauk. B. Mazan, przy współpr. S. Tyneckiej –Makowskiej, Łódź 2008, s. 7-17;

 19. Religie i życie w Chinach w drugiej połowie XIX wieku z perspektywy ultrakatolickiej, jw., s. 69-100;

 20. Mandaryn polsko-chiński i ogólnokulturowy, jw., s. 331-383.

 21. Europejski mandaryn według Simone de Beauvoir, [w:] Album gdańskie. Prace ofiarowane Profesorowi Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej, pod red. J. Daty i B. Oleksowicza, Gdańsk 2009, s. 845-858.

67. Z doświadczeń granicznych Adolfa Dygasińskiego (krakowska katastrofa, jej przebieg, konteksty i reminiscencje), „Litteraria Copernicana{ 2(4)2009, s. 134-155.

68. Powaga śmieszności – tragikomiczne aspekty dawnych ograniczeń cenzuralnych, „Rozprawy Humanistyczne, t. XI W kręgu współczesnej literatury polskiej, Włocławek 2009 [wyd. 2010], s. 63-90.

69. Ocena dorobku i dokonań Profesor Yi Lijun w związku z wnioskiem Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, w: Nadanie Yi Lijun tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk, dnia 19 grudnia 2007 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 36-49.

70. Maria Konopnicka Morze odeszło- bowaryzm, mistycyzm, tajemnica, [w:] Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej, red. I. Wiśniewska, B. E. Obsulewicz, Lublin 2010 s. 305-327.

71 „Opisać…niepodobna”. Z notat podróżnych arystokraty galicyjskiego o Chinach końca XIX wieku, Paweł Sapieha (Podróż na wschód Azji 1888-1889), [w:] Europejczyk w podróży 185—1939, pod red. nauk. E. Ihnatowicz i S. Ciary, Warszawa 2010, s. 75-99.

72 Dyskusja redakcyjna: Mistrz i uczeń (…Bogdan Mazan), Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, R. III (XLV) 2010, s. 115-117.

72. Realism, Relevance and Universalism in Maria Konopnicka’s Poetry, [w:] Chinese Journal of European Languages and Cultures, volume VI, przeł. na język chiński Yi Lijun, Beijing 2011, s. 128-148.


 • Inne publikacje [bardziej popularne, w ramach akcji humanitarnej itp.] 1. Posłowie, w: W. S. Reymont, Chłopi. Dzieła wybrane. Komitet redakcyjny: B. Koc (przewodnicząca), B. Mazan, J. Rohoziński, I. Szypowska, T. J. Żołciński, t. 4, Warszawa 2000, s. 251-253.

 2. Posłowie, w: W. S. Reymont, Ziemia obiecana. Dzieła wybrane, t. 5, Warszawa 2000, s. 231-232.

 3. Dokąd iść i po co? [dotyczy Quo vadis H. Sienkiewicza], „Kalejdoskop” 2001, nr 9, s. 9-11.

 4. [dewiza życiowa oraz ulubione sentencje i aforyzmy, [w:] Złote Myśli Ludzi Wielkiego Serca, Umysłu, Talentu. Przesłania Polaków. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, Warszawa 2001, s. 176.

 5. Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni, w: Niezbędnik maturzysty. Romantyzm. Pozytywizm. Młoda Polska, Łódź 2005, s. 82-84

 6. H. Sienkiewicz, Szkice węglem, na płycie CD, stanowiącej integralną część ww. książki [Niezbędnik maturzysty]

- Bolesław Prus, Lalka [hasło], jw. , s. 65-67; zmodernizowana wersja hasła opublikowanego wcześniej.

- Sienkiewicz, Trylogia [hasło], jw., s. 56-60; zmodernizowana wersja hasła opublikowanego wcześniej

- Władysław Stanisław Reymont, Chłopi, [hasło] jw., s. 92-94; zmodernizowana wersja hasła opublikowanego wcześniej.

- H. Sienkiewicz, Quo vadis, na płycie CD jw.; zmodernizowana wersja hasła opublikowanego wcześniej. • Prace przed dr hab. : 42

 • Prace po dr hab.: 45

- Po uzyskaniu tytułu profesora: 27

- Inne publikacje: 6

Razem: 120

Dr hab. prof. UŁ Dorota Samborska-Kukuć

KSIĄŻKI:


1/ Z dziejów kultury literackiej północno-wschodniego pogranicza. Jan Onoszko – poeta przełomu XVIII i XIX wieku, Collegium Columbinum, Kraków 2003.

2/ Polski Inflantczyk. Kazimierz Bujnicki (1788-1878) – pisarz i wydawca, Collegium Columbinum, Kraków 2008.

3/ „Lalka” Bolesława Prusa – pamięć tragedii greckiej. Z problemów intertekstualności, Primum Verbum, Łódź 2011.
ARTYKUŁY (bez tekstów metodycznych):

4/ Kim był Jan Onoszko? Próba rekonstrukcji biografii, „Wiek Oświecenia” 2002.

5/ Między Bogiem, życiem i śmiercią. Tradycje religijnej poezji baroku w twórczości Jana Onoszki, „Pamiętnik Literacki” 2002, z. 3.

6/ Posępne epifanie Stanisława Koraba Brzozowskiego, „Prace Polonistyczne” 2002.

7/ Funkcje podania ludowego w Lalce Bolesława Prusa, „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 2.

8/ Pamiętnik Józefa Szczytta przyczynkiem do dziejów Dzikowa, „Dzikovia” 2003.

9/ Mulholland drive Davida Lyncha – kulisy prestidigitatorstwa, „Pogranicza” 2003, nr 5.

10/ Bardowie rezydenci. Fenomen poety dworskiego w świetle pamiętników ze wschodnich krańców Rzeczpospolitej I poł. XIX wieku, „Napis” 2003.

11/ Wspomnienia o Zaborzu. (Z historii teatrów dworskich na Kresach), „Pamiętnik Teatralny” 2003, z. 3-4.

12/ Jonathana Carrolla limbus puerorum. Wokół „Kości księżyca”, „Kultura Popularna” 2004, nr 1.

13/ Antoniego Goreckiego liryczne pamiętanie o Marii Mirskiej, „Prace Polonistyczne” 2004.

14/ Narcyz w masce tragicznej. Sobowtór jako eksterioryzacja duszy w opowiadaniu Leo Belmonta Tamten człowiek, „Pamiętnik Literacki” 2005, z. 3.

15/ Tekla Wróblewska – zapomniana literatka późnego Oświecenia, „Wiek Oświecenia” 2005.

16/ Piotr Medeksza – wydawca Wianka z paproci, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2005.

17/ „Skąd nasz ród” – obraz przeszłości Inflant Polskich w Pamiętnikach księdza Jordana Kazimierza Bujnickiego. Między powieścią historyczną a epopeją, „Prace Polonistyczne” 2005/2006.

18/ Zagubiona autostrada Davida Lyncha – zazdrość, zbrodnia i nowe wcielenie doktora Jekylla, „Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie” 2005.

19/ Dwa razy Madame. Pigmaliona autoportret z kobietą, „Teksty Drugie” 2005, z. 6.

20/ Ignacy Zenowicz – nie tylko tłumacz Puszkina, „Studia Słowianoznawcze” 2006.

21/ Speculum mundi. Deotymy filozofia zwierciadła, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, 2006.

22/ Obrazki familijne w Nowej wędrówce po małych drogach Kazimierza Bujnickiego, „Prace Polonistyczne” 2006.

23/ Mikołaj Hrebnicki – mecenas z Orzechowna, „Verbum Nobile. Pismo Środowiska Szlacheckiego” 2007.

24/ O Franciszku Rysińskim – nieznanym poecie z Witebska, „Wiek Oświecenia” 2007.

25/ A jednak spisek! Lokator Romana Polańskiego, „Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie” 2007.

26/ Kartka z dziejów Krzemieńca. Tadeusz Szostakowski, „Prace Polonistyczne” 2007.

27/ Figura Boga w Bajkach Ignacego Krasickiego, „Ruch Literacki” 2007, z. 3.

28/ Z Kazimierzem Bujnickim po małych drogach – obrazki z Inflant Polskich, [w:] Polija un Baltija Kulturas Dialoga, red. K. Barkovska, A. Kazjukevics, Daugavpils 2007.

29/ rec. Kantorbery Tymowski, Poezje zebrane. Wyd. E. Wichrowska. Wyd. IBL PAN, Warszawa 2005, „Wiek Oświecenia” 2007.

30/ Pamięć miejsca. Wokulski i Wawera jako manifestacje świadomości przestrzeni, „Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie” 2007.

31/ Żywie Duch, żywie Duch – widzenie Karusi – widzenie Marysi, [w:] Mickiewicz wielu pokoleń, twórców, badaczy, red. K. Ratajska, M. Berkan-Jabłońska, Łódź 2008.

32/ Locus horridus – wielkie miasto jako źródło deprawacji młodych w pisarstwie Kazimierza Bujnickiego, [w:] Polija un Baltija Kulturas Dialoga, red. K. Barkovska, A. Kazjukevics, Daugavpils 2008.

33/ Styczyński Jan Gwalbert, hasło [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 45, Kraków 2008.

34/ Wydarzenia 1863 roku w Inflantach Polskich w relacjach i wspomnieniach, „Zapiski Historyczne” 2008, z. 4.

35/ Wilno na styku kultur, „Rocznik Towarzystwa im Adama Mickiewicza” 2008
36/ Kobieta pośród wrogów. Marty Świckiej droga do samoświadomości, [w:] Świat wartości w literaturze. Tom jubileuszowy dedykowany Prof. O. Główko, red. E. Sadzińska, A. Szymańska, Łódź 2009.

37/ Dramat bez nazwy Ludwiki Platerówny - glosa do powstania styczniowego w Inflantach, [w:] Dramat w historii - historia w dramacie, red. K. Latawiec i inni, Kraków 2009.

38/ Prospekt Wilna w pisarstwie Kazimierza Bujnickiego, [w:] Vilnius: Kulturine-literaturine refleksija, „Acta litteraria comparativa”, red. A. Pelurityte-Tikuišiene, Wilno 2009.

39/ „Łotysz (...) całą swą rozkosz zakłada w próżnowaniu na wzór wszystkich niewolników, do ciężkich używanych pracy. (...) Na poddanego kmiecia jedyny”. „Pamiętniki księdza Jordana” Kazimierza Bujnickiego w perspektywie postkolonialnej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2009.

40/ Eurydyka w piekle – wokół filmu Petera del Monte „Julia & Julia”, „Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie” 2009.

41/ Uwagi do biografii Maryli w świetle odnalezionego dokumentu, „Teksty Drugie” 2009, z. 3.

42/ Szczegóły do życiorysu Leona Borowskiego na tle bio-bibliograficznych przypomnień, „Ruch Literacki” 2009, z. 6.

43/ Poezje braci Grzymałowskich – casus długiego trwania konwencji sentymentalnej w wieku XIX, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2010.

44/ Femina ludens. Kilka uwag o motywie „dobrej” pani, [w:] Poznawanie Orzeszkowej, red. I. Sikora, Zielona Góra 2010.

45/ Ku dojrzałości. Literackie portretowanie adepta, [w:] Poznawanie słowa. Wykłady inauguracyjne Wydziału Filologicznego UŁ wygłoszone w roku akademickim 2010 /2011, red. P. Stalmaszczyk, A. Obrębska, Łódź 2011.

46/ Frustracje Julii Chomińskiej. Dylogia Jana Augusta Kisielewskiego lekturą queerową?, „Teksty Drugie” 2011, z. 4.

47/ „Chcę serio w świat literacki wyruszyć” – listy Michała Borcha do Adama Zawadzkiego,„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2011.

48/ 1863. gada Poļu sacelšanās notikumi Latgalē aculiecinieku liecībās un atmiņās, przeł. E. Jekabsons, Latvijas Vestures Instituta Zurnals, 2011,Dr Małgorzata Domagalska

Monografia:

 • Antysemityzm dla inteligencji? Kwestia żydowska w publicystyce Adolfa Nowaczyńskiego na łamach „Myśli Narodowej” 1921-1934 i „Prosto z mostu” 1935 -1939, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2004.

Publikacje:

 • Gdy antysemita wraca z Palestyny…, „Prace Polonistyczne” 2001.

 • Najpilniejsza sprawa. Publicyści „Prosto z Mostu” wobec kwestii żydowskiej, „Kwartalnik Historii Żydów”, 2002, nr 4.

 • Meandrańskie świnezje. Skamander w opinii publicystów „Myśli Narodowej”, [w:] Żydzi w literaturze, Katowice 2003.

 • Czy Żyd może być prosty? W poszukiwaniu tożsamości w komediach Antoniego Słonimskiego”, [w:] Żydzi w lustrze: dramatu, teatru i krytyki teatralnej, Katowice 2004.

 • Zabawa w chowanego. Antoni Skrzynecki wobec Żydów, [w:] Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków, Warszawa 2004.

 • Publicyści „Myśli Narodowej” wobec judaizmu i jego wyznawców, [w:] Po żydowsku... Tradycje judaistyczne w literaturze polskiej, Słupsk 2005.

 • Nieznośny ciężar bezideowości. Publicyści „Prosto z mostu” wobec literatury, [w:] Czytanie dwudziestolecia, Częstochowa 2005.

 • Anti-Semitic discourse in Polish nationalistic weeklies between 1918-1939, “East European Jewish Affairs”, London, December 2006, vol. 36, no 2.

 • Czy to we krwi płynie? Małżeństwa mieszane w twórczości Antoniego Skrzyneckiego, „Prace Polonistyczne” 2006; seria LXI, tom 2.

 • Kreacje bohaterów żydowskich w antysemickiej prozie na łamach “Roli”, [w:] Żydzi i Judaizm we współczesnych badaniach polskich, tom IV, Kraków 2008.

 • Potęga spisku. Kazimierza Wybranowskiego “Dziedzictwo”, [w:] Czytanie dwudziestolecia, Częstochowa 2009.

 • The Image of the Jews in the Anti-Semitic Popular Novel in Poland At the Beginning of the 20th Century, w: IGGUD, Selected Essays in Jewish Studies, vol. II, Jerusalem 2009.

 • Malgorzata Domagalska, Joanna Podolska, Katja Zinn, Berliner Juden im Ghetto Litzmannstadt in Autobiografischen Aufzeichnungen, w: Berliner Juden im Ghetto Litzmannstadt 1941-1944, Berlin-Łódź 2009.

 • Czas wyboru. Publicyści “Prosto z mostu” wobec Zagłady, w: Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje I praktyki upamiętnienia, Łódź 2009.

 • Wykluczani? Żydzi w powieściach Artura Gruszeckiego [w:] Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na ziemiach polskich, Lublin 2010.

 • Looking for te Jew: The Image of Assimilated Jews in the Polish Anti-Semitic Novels at the turn of the 20th Century, [w:] Polish and Hebrew Literature and National Identity, ed. Alina Molisak and Shohana Ronen, Warsaw 2010

 • The linguistic image of the Jew in „Rola” and „Niwa” weeklies at the turn of the 19th and 20th century, „Studia Judaica” 2010, nr 2.

 • Strach ma stare oczy (Dzieciństwo w czasie Zagłady), [w:] Studia i szkice dedykowane Julianowi Baranowskiemu, red. E. Wiatr, P. Zawilski, Łódź 2010.

 • The linguistic image of the Jew in The Polish Anti-Semitic and Conservative Press at the Turn of the 19th and 20th Century (artykuł w j. hebrajskim), “KESHER” 2011, nr. 4.

 • Diabeł Żyd. Kilka słów o poezji Adama Szypera, [w]: Żydowski Polak, Polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej, pod red. Aliny Molisak i Zuzanny Kołodziejskiej, Warszawa 2011.
Recenzje:

 • Rec: Suche łzy. Opowieść o utraconym dzieciństwie (Nechama Tec, Suche łzy), „Kwartalnik Historii Żydów”, 2006, nr 2.

 • Rec: Anna Wereszczyńska, „Ostatni Mohikanin drobnej szlachty” i „niezrównany monografista Żydów”. Żywot Klemensa Junoszy-Szaniawskiego, „Pamiętnik Literacki” 2010, z. 4.

Dr Katarzyna Badowska
Książka
1. Godzina cudu. Miłość i erotyzm w twórczości Stanisława Przybyszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011
Artykuły
1. Autoplotka w służbie autokreacji. Casus Przybyszewskiego, „Melée” 2008, nr 4, s.77–87.
2. „W kobiecie kocham siebie”, czyli kobieta jako lustro dla mężczyzny w twórczości Stanisława Przybyszewskiego, [w:] Lustro (zwierciadło) w literaturze i kulturze. Rozprawy — szkice — eseje, red. A. Borkowski, E. Borkowska, M. Burta, Siedlce 2006.
3. Czy tylko erotomania? Zmysły, ciało i gesty w relacjach miłosnych i erotycznych

bohaterów Stanisława Przybyszewskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2006, nr 8, s. 185–205.
4. Pan, sługa i stwórca. Szkic o rolach, jakie przyjmują wobec kobiet mężczyźni w

utworach Stanisława Przybyszewskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2005, nr 9.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość