Strona główna

Spis referatóW I posteróW


Pobieranie 48.11 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar48.11 Kb.
SPIS REFERATÓW i POSTERÓW

P

Izabela DONIEC, Ewa LIWARSKA-BIZUKOJĆ: Biodegradacja wybranych cieczyR

Józef GRABOWSKI, Douglas A. Dawson: Narzędzie do modyfikacji szlaków metabolicznych

PP

R

K. SAŁEK, E. KACZOREK, A. OLSZANOWSKI: Aktywność enzymów uczestniczących w degradacji węglowodorów

PP

R

Ł. ŁAWNICZAK, E. KACZOREK, A. OLSZANOWSKI: Wykorzystanie immobilizowanych bakterii w bioremediacji środowiska

PP

R

A. MUSIAŁ, E. KACZOREK, A. OLSZANOWSKI: Zastosowanie ramnolipidów i saponin w usuwaniu skażeń substancjami ropopochodnymi

PP

P

Marcin SZULC, Marcin HEROK, Malwina JAROSZ, Aleksandra Ziembińska: Analiza liczebności mikroorganizmów opornych na wybrane antybiotyki w środowisku wodnym

PŚl

P

Barbara COSTAZZA, Aleksandra JURSKA, Anna WIECHETEK: Wpływ zanieczyszczeń podłoża na zawartość chlorofilu w liściach wybranego gatunku rośliny wskaźnikowej

PŚl

P

Anna CZEKAJSKA: Sprawdzenie toksycznego działania mieszaniny środków kontrastujących (X-ray media) na mikroorganizmy osadu czynnego

PŚl

R

Piotr SINDERA: Kinetyka naprawy DNA w komórkach linii HCT 116 poddanych działaniu promieniowania jonizującego i efektu sąsiedztwa

PŚl

R

Beata KOŃCZAK, Korneliusz MIKSCH: Formowanie granulowanego osadu czynnego w warunkach tlenowych

PŚl

R

Katarzyna KUNDA: Identyfikacja genów oporności antybiotykowej w wybranych bakteriach osadu czynnego

PŚl

R

Tadeusz SÓJKA: Ocena toksyczności gruntów zanieczyszczonych materiałami wybuchowymi

PŚl

R

Aleksandra STERKOWICZ: Wpływ substancji ropopochodnych na dynamikę składu biocenozy osadu czynnego w bioreaktorze membranowym

PŚl

R

Anna WATOLA: Wpływ substancji ropopochodnych na stabilność oczyszczania syntetycznych ścieków miejskich w bioreaktorze membranowym

PŚl

R

Piotr SINDERA: Kinetyka naprawy DNA w komórkach linii HCT 116 poddanych działaniu promieniowania jonizującego i efektu sąsiedztwa

PŚl

R

Anna WIECHETEK, Magdalena GROMADZIŃSKA, Korneliusz MIKSCH: Efektywność usuwania substratu tłuszczowego w konwencjonalnym układzie osadu czynnego oraz w warunkach bioagumentacji

PŚl

R

Aleksandra OŚLIŚLOK: Wykorzystanie bioindykatorów w badaniach toksykologicznych ścieków szpitalnych

PŚl

R

Katarzyna KRAJEWSKA: Nitrozwiązki w glebie - źródła, wykrywanie, techniki remediacji

PŚl

R

Lidia BOGAL: Proces anaerobowego utleniania amoniaku (ANAMMOX) w reaktorach z modułami membranowymi

PŚl

R

Magda WIERCIAK: Badanie toksyczności i genotoksyczności odcieków ze składowisk odpadów komunalnych

PŚl

R

Patrycja SZAFRANEK: Szacowanie ryzyka środowiskowego wybranych farmaceutyków weterynaryjnych

PŚl

R

Michał OSSOLIŃSKI:Badanie biodegradacji wybranych farmaceutyków weterynaryjnych w środowisku wodnym

PŚl

R

Aneta OBTUŁOWICZ: Zastosowanie bioindykacji do oceny skuteczności usuwania farmaceutyków ze ścieków metodami AOPs

PŚl

R

Radosław BUCZYŃSKI: Usuwanie środków kontrastujących w reaktorze membranowym

PŚl

R

Arkadiusz STACHURSKI: Rozruch procesów biotechnologicznych w oczyszczalniach / Usuwanie azotu amonowego z odcieków wysypiskowych w procesie CANON

PŚl

R

Dorota ANDRZEJEWSKA: Bioługowanie metali ciężkich z popiołów

PWa

R

Andrzej LEWANDOWSKI, Krzysztof W. SZEWCZYK: Modelowanie oczyszczania ścieków w bioreaktorze membranowym

PWa

R

Anna ZAMOJSKA-JAROSZEWICZ, Krzysztof W. SZEWCZYK: Utylizacja odpadów przemysłu rolno-spożywczego w beztlenowych bioreaktorach sekwencyjnych

PWa

P

Paweł SZATKOWSKI: Częściowe oczyszczenie i charakterystyka hydrolazy fosfonooctanu wyizolowanej ze szczepu Streptomyces lusitanus StA

PWr

P

Barbara MALINOWSKA: Prosta i przyjazna środowisku metoda biokatalitycznej deracemizacji α-hydroksyfosfonianów

PWr

P

Małgorzata KRAWCZYŃSKA, Joanna BIAZIK: Wstępne badania toksykologiczne odpadów poflotacyjnych z rejonu Iwin (zbiornik Konrad, gmina Warta Bolesławiecka)

PWr

P

Małgorzata KRAWCZYŃSKA, Joanna BIAZIK: Wpływ zabiegów nawożenia na poprawę właściwości osadu poflotacyjnego jako podłoża dla wzrostu roślin

PWr

R

Małgorzata KAŁUŻA, Zygmunt SADOWSKI: Bioługowanie laterytowych rud niklu z wykorzystaniem układu hybrydowego: reaktor zbiornikowy –membrana - reaktor kolumnowy

PWr

R

Izabela WRÓBEL, Barbara OZDOBA, Zygmunt SADOWSKI: Wpływ ramnolipidów na transport koloidalnego hematytu przez złoże porowate

PWr

R

Justyna KLEIN: Biodegradacja odpadów pogazowniczych

PWr

R

Aldona PIECIUL: Analiza ekspresji niektórych genów związanych ze stymulacją mikoryzy arbuskularnej u grochu

PWr

R

Natalia WROŃSKA, M. SŁABA, K. LISOWSKA, J. DŁUGOŃSKI: Badanie toksycznego wpływu metali ciężkich i ksenobiotyków na podstawie analizy profilu kwasów tłuszczowych szczepu Paecilomyces marquandii IM 6003P

Paulina RUTKOWSKA-NOWACKA, Katarzyna SZYMAŃSKA, Joanna KUD, Krzysztof GRZYWNOWICZ: Razem i osobno - synergizm wśród grzybów rozkładających drewno w środowisku naturalnym

UMCS

P

Katarzyna SZYMAŃSKA, Paulina RUTKOWSKA-NOWACKA, Krzysztof GRZYWNOWICZ: Alergik na grzybobraniu, czyli czy zarodniki grzybów jadalnych mogą być niebezpieczne?

UMCS

R

Kamila RYBCZYŃSKA, Teresa KORNIŁŁOWICZ-KOWALSKA: Dekoloryzacja wybranych barwników antrachinonowych przez Bjerkandera adusta CCBAS 930 i jego mutanty w warunkach hodowli wgłębnej i stacjonarnej

UP-L

P

Anna CHOIŃSKA, Anna RODZIEWICZ, Justyna SOBOLCZYK, Karolina DROBNY, Aleksandra DUCHNIK: Biodegradacja szczeciny przez bakterie z rodzaju bacillus i keratynolityczne grzyby strzępkowe w warunkach laboratoryjnych i w kompoście

UP-W

R

Wiesław BARABASZ, Anna BORLA: Ekotoksykologiczne aspekty występowania grzybów toksyno twórczych w glebach

UR-K

R

Dorota NOWAK: Wykorzystanie mikrobiotestów w badaniach toksyczności środowiska

UR-K

P

Paweł BOCHYŃSKI, Anna KOMOROWSKA, Krzysztof KUGLARZ: Wstępne badania wybranej makrofauny glebowej na modelu rekultywacji

ZUT

R

Grazyna KAUP, Anna KOMOROWSKA, Krzysztof KUGLARZ, Paweł BOCHYŃSKI: Wstępne badania wybranej makrofauny glebowej na modelu rekultywacji

ZUT
PŁ – Politechnika Łódzka

PP - Politechnika Poznańska

PŚl – Politechnika Śląska – Gliwice

PWa – Politechnika Warszawska

PWr – Politechnika Wrocławska

UŁ – Uniwersytet Łódzki

UMCS – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej – Lublin

UP-L – Uniwersytet Przyrodniczy – Lublin

UP-W – Uniwersytet Przyrodniczy – Wrocław

UR-K – Uniwersytet Rolniczy – Kraków

ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – Szczecin


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość