Spis referatóW I posteróWPobieranie 48.11 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar48.11 Kb.
SPIS REFERATÓW i POSTERÓW

P

Izabela DONIEC, Ewa LIWARSKA-BIZUKOJĆ: Biodegradacja wybranych cieczyR

Józef GRABOWSKI, Douglas A. Dawson: Narzędzie do modyfikacji szlaków metabolicznych

PP

R

K. SAŁEK, E. KACZOREK, A. OLSZANOWSKI: Aktywność enzymów uczestniczących w degradacji węglowodorów

PP

R

Ł. ŁAWNICZAK, E. KACZOREK, A. OLSZANOWSKI: Wykorzystanie immobilizowanych bakterii w bioremediacji środowiska

PP

R

A. MUSIAŁ, E. KACZOREK, A. OLSZANOWSKI: Zastosowanie ramnolipidów i saponin w usuwaniu skażeń substancjami ropopochodnymi

PP

P

Marcin SZULC, Marcin HEROK, Malwina JAROSZ, Aleksandra Ziembińska: Analiza liczebności mikroorganizmów opornych na wybrane antybiotyki w środowisku wodnym

PŚl

P

Barbara COSTAZZA, Aleksandra JURSKA, Anna WIECHETEK: Wpływ zanieczyszczeń podłoża na zawartość chlorofilu w liściach wybranego gatunku rośliny wskaźnikowej

PŚl

P

Anna CZEKAJSKA: Sprawdzenie toksycznego działania mieszaniny środków kontrastujących (X-ray media) na mikroorganizmy osadu czynnego

PŚl

R

Piotr SINDERA: Kinetyka naprawy DNA w komórkach linii HCT 116 poddanych działaniu promieniowania jonizującego i efektu sąsiedztwa

PŚl

R

Beata KOŃCZAK, Korneliusz MIKSCH: Formowanie granulowanego osadu czynnego w warunkach tlenowych

PŚl

R

Katarzyna KUNDA: Identyfikacja genów oporności antybiotykowej w wybranych bakteriach osadu czynnego

PŚl

R

Tadeusz SÓJKA: Ocena toksyczności gruntów zanieczyszczonych materiałami wybuchowymi

PŚl

R

Aleksandra STERKOWICZ: Wpływ substancji ropopochodnych na dynamikę składu biocenozy osadu czynnego w bioreaktorze membranowym

PŚl

R

Anna WATOLA: Wpływ substancji ropopochodnych na stabilność oczyszczania syntetycznych ścieków miejskich w bioreaktorze membranowym

PŚl

R

Piotr SINDERA: Kinetyka naprawy DNA w komórkach linii HCT 116 poddanych działaniu promieniowania jonizującego i efektu sąsiedztwa

PŚl

R

Anna WIECHETEK, Magdalena GROMADZIŃSKA, Korneliusz MIKSCH: Efektywność usuwania substratu tłuszczowego w konwencjonalnym układzie osadu czynnego oraz w warunkach bioagumentacji

PŚl

R

Aleksandra OŚLIŚLOK: Wykorzystanie bioindykatorów w badaniach toksykologicznych ścieków szpitalnych

PŚl

R

Katarzyna KRAJEWSKA: Nitrozwiązki w glebie - źródła, wykrywanie, techniki remediacji

PŚl

R

Lidia BOGAL: Proces anaerobowego utleniania amoniaku (ANAMMOX) w reaktorach z modułami membranowymi

PŚl

R

Magda WIERCIAK: Badanie toksyczności i genotoksyczności odcieków ze składowisk odpadów komunalnych

PŚl

R

Patrycja SZAFRANEK: Szacowanie ryzyka środowiskowego wybranych farmaceutyków weterynaryjnych

PŚl

R

Michał OSSOLIŃSKI:Badanie biodegradacji wybranych farmaceutyków weterynaryjnych w środowisku wodnym

PŚl

R

Aneta OBTUŁOWICZ: Zastosowanie bioindykacji do oceny skuteczności usuwania farmaceutyków ze ścieków metodami AOPs

PŚl

R

Radosław BUCZYŃSKI: Usuwanie środków kontrastujących w reaktorze membranowym

PŚl

R

Arkadiusz STACHURSKI: Rozruch procesów biotechnologicznych w oczyszczalniach / Usuwanie azotu amonowego z odcieków wysypiskowych w procesie CANON

PŚl

R

Dorota ANDRZEJEWSKA: Bioługowanie metali ciężkich z popiołów

PWa

R

Andrzej LEWANDOWSKI, Krzysztof W. SZEWCZYK: Modelowanie oczyszczania ścieków w bioreaktorze membranowym

PWa

R

Anna ZAMOJSKA-JAROSZEWICZ, Krzysztof W. SZEWCZYK: Utylizacja odpadów przemysłu rolno-spożywczego w beztlenowych bioreaktorach sekwencyjnych

PWa

P

Paweł SZATKOWSKI: Częściowe oczyszczenie i charakterystyka hydrolazy fosfonooctanu wyizolowanej ze szczepu Streptomyces lusitanus StA

PWr

P

Barbara MALINOWSKA: Prosta i przyjazna środowisku metoda biokatalitycznej deracemizacji α-hydroksyfosfonianów

PWr

P

Małgorzata KRAWCZYŃSKA, Joanna BIAZIK: Wstępne badania toksykologiczne odpadów poflotacyjnych z rejonu Iwin (zbiornik Konrad, gmina Warta Bolesławiecka)

PWr

P

Małgorzata KRAWCZYŃSKA, Joanna BIAZIK: Wpływ zabiegów nawożenia na poprawę właściwości osadu poflotacyjnego jako podłoża dla wzrostu roślin

PWr

R

Małgorzata KAŁUŻA, Zygmunt SADOWSKI: Bioługowanie laterytowych rud niklu z wykorzystaniem układu hybrydowego: reaktor zbiornikowy –membrana - reaktor kolumnowy

PWr

R

Izabela WRÓBEL, Barbara OZDOBA, Zygmunt SADOWSKI: Wpływ ramnolipidów na transport koloidalnego hematytu przez złoże porowate

PWr

R

Justyna KLEIN: Biodegradacja odpadów pogazowniczych

PWr

R

Aldona PIECIUL: Analiza ekspresji niektórych genów związanych ze stymulacją mikoryzy arbuskularnej u grochu

PWr

R

Natalia WROŃSKA, M. SŁABA, K. LISOWSKA, J. DŁUGOŃSKI: Badanie toksycznego wpływu metali ciężkich i ksenobiotyków na podstawie analizy profilu kwasów tłuszczowych szczepu Paecilomyces marquandii IM 6003P

Paulina RUTKOWSKA-NOWACKA, Katarzyna SZYMAŃSKA, Joanna KUD, Krzysztof GRZYWNOWICZ: Razem i osobno - synergizm wśród grzybów rozkładających drewno w środowisku naturalnym

UMCS

P

Katarzyna SZYMAŃSKA, Paulina RUTKOWSKA-NOWACKA, Krzysztof GRZYWNOWICZ: Alergik na grzybobraniu, czyli czy zarodniki grzybów jadalnych mogą być niebezpieczne?

UMCS

R

Kamila RYBCZYŃSKA, Teresa KORNIŁŁOWICZ-KOWALSKA: Dekoloryzacja wybranych barwników antrachinonowych przez Bjerkandera adusta CCBAS 930 i jego mutanty w warunkach hodowli wgłębnej i stacjonarnej

UP-L

P

Anna CHOIŃSKA, Anna RODZIEWICZ, Justyna SOBOLCZYK, Karolina DROBNY, Aleksandra DUCHNIK: Biodegradacja szczeciny przez bakterie z rodzaju bacillus i keratynolityczne grzyby strzępkowe w warunkach laboratoryjnych i w kompoście

UP-W

R

Wiesław BARABASZ, Anna BORLA: Ekotoksykologiczne aspekty występowania grzybów toksyno twórczych w glebach

UR-K

R

Dorota NOWAK: Wykorzystanie mikrobiotestów w badaniach toksyczności środowiska

UR-K

P

Paweł BOCHYŃSKI, Anna KOMOROWSKA, Krzysztof KUGLARZ: Wstępne badania wybranej makrofauny glebowej na modelu rekultywacji

ZUT

R

Grazyna KAUP, Anna KOMOROWSKA, Krzysztof KUGLARZ, Paweł BOCHYŃSKI: Wstępne badania wybranej makrofauny glebowej na modelu rekultywacji

ZUT
PŁ – Politechnika Łódzka

PP - Politechnika Poznańska

PŚl – Politechnika Śląska – Gliwice

PWa – Politechnika Warszawska

PWr – Politechnika Wrocławska

UŁ – Uniwersytet Łódzki

UMCS – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej – Lublin

UP-L – Uniwersytet Przyrodniczy – Lublin

UP-W – Uniwersytet Przyrodniczy – Wrocław

UR-K – Uniwersytet Rolniczy – Kraków

ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – Szczecin
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy