Strona główna

Spis treści 1 Dane ogólne 3 1 Podstawa opracowania 3 2 Przedmiot, cel I zakres opracowania 3


Pobieranie 221.35 Kb.
Strona1/8
Data18.06.2016
Rozmiar221.35 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Koncepcja modernizacji Oczyszczalni Ścieków „Południe” w Nowym Dworze Mazowieckim

SPIS TREŚCI


1 Dane ogólne 3

1.1 Podstawa opracowania 3

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania 3

1.3 Materiały wykorzystane w opracowaniu 3

1.4 Obszar zlewni oczyszczalni 4

1.5 Lokalizacja oczyszczalni 4

2 Bilans ilościowo-jakościowy oraz dane wyjściowe do projektowania 5

2.1 Bilans ilościowo-jakościowy 5

2.2 Wymagany stopień oczyszczania ścieków 6

3 Opis istniejących obiektów oczyszczalni ścieków 7

3.1 Linia ściekowa oczyszczalni 7

3.2 Ciąg gospodarki osadowej 11

3.3 Odprowadzenie ścieków do rzeki Wisły 13

3.4 Zaopatrzenie oczyszczalni w wodę 13

3.5 Zasilanie w energię elektryczną i system AKPiA 13

4 Ogólna ocena stanu istniejącego oraz rozwiązań i planowanych wariantów 14

4.1 Ocena linii ściekowej 14

4.2 Gospodarka osadowa 15

5 Opis projektowanych rozwiązań procesu oczyszczania ścieków 15

5.1 Pompownia główna ścieków 15

5.2 Linia oczyszczania ścieków 16

5.2.1 Piaskowniki i tłuszczowniki z napowietrzaniem 16

5.2.2 Blok biologiczny 16

5.2.3 Stacja dmuchaw 17

5.2.4 Osadniki wtórne 185.3 Gospodarka osadowa 19

5.3.1 Komora stabilizacji tlenowej 20

5.3.2 Zagęszczacze osadu 20

5.3.3 Stacja odwadniania osadu 215.4 System AKPiA 22

5.5 Zasilanie w energię elektryczną 25

6 Przewidywany koszt inwestycji 26

6.1 Linia ściekowa 26

6.2 Gospodarka osadowa 26

7 Analiza opcji 27


SPIS RYSUNKÓW.................................................................................................................29

Rysunek nr 1 – Orientacja – obszar zlewni oczyszczalni „Południe”

Rysunek nr 2 – Usytuowanie oczyszczalni „Południe”

Rysunek nr 3 – Plan lokalizacyjny obiektów oczyszczalni „Południe”

Rysunek nr 4 – Schemat blokowy oczyszczalni ścieków „Południe”

Rysunek nr 5 – Schemat pracy bloku biologicznego

Rysunek nr 6 – Schemat zakresu automatyki i sterowania

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW............................................................................................................30

Załącznik nr 1 – Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków
oczyszczonych

Załącznik nr 2 – Tabele analizy DGC:

1Dane ogólne

  1. Podstawa opracowania


Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o Umowę Nr 320/05, zawartą pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim a PROEKO Sp. z o.o. w Warszawie.
  1. Przedmiot, cel i zakres opracowania


Przedmiotem opracowania jest wykonanie koncepcji modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków „Południe” w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zakres koncepcji obejmuje optymalizację dostosowania obiektów ciągu oczyszczania ścieków do wymagań aktualnych przepisów prawa polskiego, szczególnie w zakresie redukcji związków azotu oraz rozbudowę gospodarki osadowej i wprowadzenie możliwości higienizacji osadów.


  1. Materiały wykorzystane w opracowaniu


Koncepcja niniejsza opracowana została w oparciu o następujące podstawowe materiały:

 • Projekt techniczny oczyszczalni ścieków dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki, opracowany przez firmę TEKOM na zlecenie CHEMADEX – Warszawa w 1992 r.

 • Projekt rozruchu oczyszczalni ścieków dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki – część technologiczna, opracowany przez CHEMADEX w sierpniu 1994 r.

 • Instrukcja obsługi w zakresie technologii dla stacji mechanicznego odwadniania, opracowana przez CHEMADEX w styczniu 1995 r.

 • Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Mazowieckim, opracowana przez Politechnikę Warszawską – Instytut Sytemów Inżynierii Środowiska w listopadzie 1996 r.

 • Aneks do powyższej oceny dotyczący oddziaływania akustycznego, wykonany w lutym 1998 r.

 • Aneks do instrukcji obsługi w zakresie technologii, wykonany przez CHEMADEX w lutym 2000 r.

 • Operat wodnoprawny dla oczyszczalni ścieków komunalnych „Południe” w Nowym Dworze Mazowieckim, na odprowadzenie ścieków oczyszczonych do rzeki Wisły, opracowany przez przedsiębiorstwo BIO HYDRO we wrześniu 2000 r.

 • Decyzja nr 2 Starosty Nowodworskiego nr ŚR-6223/12/2/2000 z dnia 02.01.2001 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków do rzeki Wisły.

 • Projekt budowlany modernizacji gospodarki osadowej z rozbudową ciągu przeróbki osadów dla oczyszczalni ścieków „Południe” w Nowym Dworze Mazowieckim, wykonany przez firmę EKO-KOMPLEKS w styczniu 2005 r.

 • Dane dotyczące ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków dla lat 2001-2004.

 • Wyniki comiesięcznych badań średniodobowych próbek ścieków dla lat 2003, 2004 i 2005.


  1. Obszar zlewni oczyszczalni


Nowy Dwór Mazowiecki jest miastem powiatowym leżącym w północno-zachodniej części Województwa Mazowieckiego, na dawnej terasie zalewowej rzeki Narwi, u jej ujścia do Wisły.

Administracyjnie do miasta należą dzielnice położone w widłach rzek: Wisły i Narwi oraz położone na prawym brzegu rzeki Narwi dzielnice Stary Modlin i Twierdza Modlin.

Na terenie Nowego Dworu w widłach rzek: Wisły i Narwi funkcjonowały do lat dziewięćdziesiątych trzy niezależne systemy kanalizacyjne.

System I obejmował obszar starej zabudowy „stary Nowy Dwór” położony na północ od torów kolejowych w kierunku rzeki Narwi.

System ten posiadał rozdzielczy układ kanalizacyjny zakończony mechaniczną oczyszczalnią ścieków „Sukienna”, z której ścieki odprowadzane były do rzeki Narwi.

Drugi układ kanalizacji również rozdzielczej obejmował dzielnicę przemysłową „Okunin”, z której ścieki odprowadzane były do pompowni, oczyszczalni mechanicznej, a następnie do rzeki Narwi.

Trzeci układ kanalizacyjny obejmował część południową miasta między torami kolejowymi, a rzeką Wisłą. W obszarze tym wybudowana została kanalizacja ogólnospławna, zakończona pompownią ścieków, a od 1995 r. mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków „Południe” z odprowadzeniem ścieków do rzeki Wisły.

Od kilku lat do oczyszczalni „Południe” doprowadzane są ścieki z terenu wszystkich trzech zlewni kanalizacyjnych oraz z prawego brzegu rzeki Narwi ze zlewni kanalizacyjnej dzielnicy Stary Modlin.

Można przyjąć, że obecnie do oczyszczalni „Południe” doprowadzane są ścieki z obszaru, dla którego była projektowana. Istotną różnicę stanowi ilość mieszkańców przebywających w obszarze zlewni. Ilość ich jest zdecydowanie mniejsza od zakładanej w dawnym projekcie, a prognoza demograficzna opracowana przez GUS nie przewiduje do 2030 r. wzrostu ilości mieszkańców, a nawet ich kilkuprocentowy spadek.

Do miasta Nowy Dwór Mazowiecki należy jeszcze dzielnica Twierdza Modlin. Posiada ona własną kanalizację podłączoną obecnie do oczyszczalni w Zakroczymiu.

Perspektywicznie zlewnia oczyszczalni „Południe” może rozszerzyć się jedynie w kierunku wschodnim na teren gminy Jabłonna. Większość terenów tej gminy ciąży w sposób naturalny do zlewni kanalizacji Warszawy, ale należy liczyć się z podłączeniem około 1 000 mieszkańców terenów przyległych do miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Obszar zlewni oczyszczalni „Południe” został przedstawiony na rysunku nr 1.


  1   2   3   4   5   6   7   8


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość