Strona główna

Spis treści I. Handel zagraniczny federacji rosyjskiej w 2000 R. Oraz pozycja polski jako partnera handlowego 3


Pobieranie 0.5 Mb.
Strona1/9
Data20.06.2016
Rozmiar0.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9SPIS TREŚCII. HANDEL ZAGRANICZNY FEDERACJI ROSYJSKIEJ W 2000 R. ORAZ POZYCJA POLSKI JAKO PARTNERA HANDLOWEGO 3

1.Eksport – struktura towarowa 4

2.Import do Rosji – struktura towarowa 6

3.Struktura geograficzna obrotów handlowych 7

II. ROZWÓJ GOSPODARCZY FEDERACJI ROSYJSKIEJ W STYCZNIU-KWIETNIU 2001 ROKU. ELEMENTY PROGNOZY DO KOŃCA ROKU 9

1.Podstawowe tendencje 9

2.Przemysł 10

3.Rolnictwo 11

4.Budownictwo 11

5.Inwestycje 11

6.Transport 12

7.Handel detaliczny i usługi 12

8.Inflacja 13

9.Poziom życia ludności 13

10.Rynek pracy 14

11.Finanse przedsiębiorstw 14

12.Budżet federalny 14

III. WYNIKI HANDLU ZAGRANICZNEGO FEDERACJI ROSYJSKIEJ ZA I KWARTAŁ 2001 R. 16

IV. AKTUALNY STAN I PROGNOZA ROZWOJU HODOWLI W FEDERACJI ROSYJSKIEJ W ROKU 2001. 18

V. AKTUALNE MOŻLIWOŚCI DOSTAW EKSPORTOWYCH POLSKIEJ ŻYWNOŚCI DO FEDERACJI ROSYJSKIEJ 21

1.Sytuacja na rosyjskim rynku żywnościowym 21

2.Pozycja Polski w rosyjskim imporcie żywności. 22

3.Perspektywy rozwoju polskiego eksportu żywności do Federacji Rosyjskiej 22

4.Eksport żywności z Polski do Federacji Rosyjskiej w okresie I-II 2001 r. 24

VI. REFORMOWANIE „UNII CELNEJ” WNP 25

VII. ROSYJSKIE REGIONY W 2001 R. – PROGNOZA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO 26

1. Zadania priorytetowe 26

2. Prognoza zatrudnienia w rejonach 31

3. Inwestycje 31

4. Handel zagraniczny 32

VIII. REPUBLIKA KOMI FEDERACJI ROSYJSKIEJ 33

1.Ogólna informacja o Republice 33

2.Bogactwa naturalne 33

3.Sytuacja gospodarcza 34

4.Handel zagraniczny 36

5.Inwestycje zagraniczne 37

6.Możliwości pogłębienia współpracy gospodarczej Polski z Republiką Komi 38

IX. OBWÓD JAROSŁAWSKI 38

Struktura administracyjno-polityczna 39

Klimat i zasoby naturalne 39

Transport. 39

Charakterystyka ekonomiczna obwodu. 40

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne. 40

Handel zagraniczny 42

Inwestycje. 45

Możliwości współpracy gospodarczej Polski z Obwodem Jarosławskim. 46

X. OBWÓD SARATOWSKI. 47

Kontakty gospodarcze Obwodu Saratowskiego z zagranicą. 48

Stan i perspektywy współpracy obwodu z Polską. 49


I.HANDEL ZAGRANICZNY FEDERACJI ROSYJSKIEJ W 2000 R. ORAZ POZYCJA POLSKI JAKO PARTNERA HANDLOWEGO

W 2000 r. po raz pierwszy od czasu wprowadzania rynkowych reform w gospodarce rosyjskiej, wartość eksportu rosyjskich towarów przekroczyła poziom100 mld USD. Tak dynamicznie rosnącemu eksportowi sprzyjały rekordowo wysokie ceny kontraktowe na ropę naftową, znaczący wzrost cen eksportowych na inne rodzaje produktów paliwowo-energetycznych, a także wzrost cen na metale żelazne i kolorowe oraz inne towary zaliczane do grupy podstawowych w strukturze towarowej eksportu.


Wg statystyki celnej w 2000 r. obroty handlowe Federacji Rosyjskiej z zagranicą wynosiły ogółem 136,6 mld USD (bez wwozu/ wywozu nierejestrowanego), co w porównaniu do wyników handlu zagranicznego za 1999 r. stanowiło 132,4% (wzrost o 32,4%). Eksport rosyjskich towarów osiągnął wartość 102,8 mld USD (wzrost o 41%), natomiast import również wyższy niż w 1998 r. i wynosił 33,8 mld USD (wzrost o 11,5%).
Saldo bilansu handlowego Rosji na koniec 2000 r. było dodatnie i wynosiło 69 mld USD (w 1999 r. saldo dodatnie wynosiło 41,6 mld USD).
W tabeli poniżej przedstawiono eksport i import FR zrealizowany w 2000 r., w podziale na miesiące.

(wartości w mln USD)


ogółem

w tym

dalsza zagranica”

państwa WNP

eksport

import

eksport

import

eksport

import

styczeń

luty


marzec kwiecień maj

czerwiec

lipiec

sierpień


wrzesień

październ.

listopad

grudzień


6.799

7.922


9.054

7.865


8.059

8.366


8.420

8.947


8.779

8.784


10.055

9.746


1.851

2.744


2.921

2.657


2.648

2.827


2.712

2.803


2.768

3.041


3.251

3.546


5.667

6.748


7.718

6.799


7.025

7.274


7.468

7.902


7.689

7.652


8.754

8.374


1.167

1.990


1.892

1.749


1.717

1.897


1.772

1.807


1.728

1.949


2.082

2.419


1.133

1.174


1.336

1.066


1.035

1.092


952

1.046


1.090

1.132


1.301

1.372


683

754


1.029

908


931

929


940

996


1.040

1.091


1.170

1.127

W ciągu całego ubiegłego roku narastała w okresach kwartalnych wartość realizowanych operacji eksportowo-importowych.

W rezultacie obroty handlowe w IV kwartale były wyższe o 23% w porównaniu do obrotów zrealizowanych w I kwartale. Taka sytuacja związana była z wzrastającymi cenami kontraktowymi na eksportowane z Rosji nośniki energetyczne.


Głównym partnerem handlowym Rosji są kraje tzw. „dalszej zagranicy”, na które przypada 81% ogólnych obrotów handlowych.

Obroty handlu zagranicznego Rosji w 2000 r., w układzie stosowanym przez Państwowy Komitet Ceł FR, przedstawiały się następująco: • obroty z krajami „dalszej zagranicy” wynosiły 111,3 mld USD, co stanowi wzrost o 32,2% w porównaniu do 1999 r., w tym:

 • eksport – 89,1 mld USD (wzrost o 43,2%)

 • import – 22,2 mld USD (wzrost o 1,1%)
 • obroty z krajami WNP wynosiły 25,3 mld USD, co stanowi wzrost o 33%, w tym:

 • eksport – 13,7 mld USD (wzrost o 28,2%)

 • import - 11,6 mld USD (wzrost o 39,0%). 1. Eksport – struktura towarowa

W ubiegłym roku w rosyjskim eksporcie najważniejszą pozycję stanowiły tradycyjnie towary paliwowo-energetyczne. Bardzo wysokie średnie ceny kontraktowe na ropę naftową i produkty naftowe, które utrzymały się od 1999 r., sprzyjały wzrostowi wartości eksportu produkcji paliwowo-energetycznej o 80%, w tym w wyniku wzrostu cen o 71%, oraz w wyniku wzrostu fizycznych wielkości eksportu tych towarów o 5%. W efekcie udział tych towarów w ogólnej wartości eksportu do krajów „dalszej zagranicy” wzrósł w porównaniu do 1999 r. o 9,2 punktu i wynosił 53,5%.


Podstawowym towarem eksportowanym w 2000 r. do krajów „dalszej zagranicy” była surowa ropa naftowa, której udział wynosił ponad 25% eksportu do tych państw. W porównaniu z 1999 r. fizyczna wielkość dostaw ropy naftowej wzrosła o 10%, a średnia cena kontraktowa o 62%. Należy zaznaczyć, iż tendencja wzrostowa ceny kontraktowej utrzymywała się w ciągu całego ubiegłego roku – w I półroczu około 174 USD/tonę, w III kwartale 183 USD/tonę, a w IV kwartale 187 USD/tonę. Dwukrotnie cena na ropę przekroczyła granicę 200 USD/tonę – we wrześniu i listopadzie, przy czym w całym 2000 r. realizowano dostawy eksportowe stosunkowo stabilnie po około 31-33 mln ton w kwartale.

Analogiczne tendencje występowały i w eksporcie produktów naftowych. Cena eksportowa produktów ropopochodnych w porównaniu do 1999 r. wzrosła o 81%, olej napędowy o 92%, benzynę o 70% oraz mazut o 66%.

W drugiej połowie roku ubiegłego cena eksportowa produktów ropopochodnych w porównaniu do pierwszej połowy wzrosła o 17%.

Dostawy eksportowe gazu ziemnego w wyrażeniu fizycznym wzrosły w porównaniu do 1999 r. o 2%, a węgla kamiennego o 68%.


W warunkach znacznego wzrostu cen światowych na ropę naftową i szereg innych towarów stanowiących podstawę rosyjskiego eksportu, systematycznie wzrastał dopływ waluty wymienialnej, co z kolei umożliwiało finansowanie programów socjalnych i obsługę długu zagranicznego.
Drugą pod względem wielkości grupą towarową w rosyjskim eksporcie są metale i ich wyroby. Udział tej grupy w ogólnej wielkości eksportu do krajów „dalszej zagranicy” zmniejszył się z 22,2% w1999 r. do 17,9 % w 2000 r. Równocześnie pod względem wartościowym eksport tych towarów zwiększył się o 16% w wyniku wzrostu średnich cen kontraktowych o 22%. Przykładowo ceny na węgiel kamienny wzrosły o 21%, półfabrykaty z żelaza i stali o 34%, surówkę o 23%, miedź o 11%, nikiel o 49%, aluminium o 12%.
Eksport maszyn i urządzeń wzrósł o 14%, a udział tych dostaw w ogólnej wielkości eksportu do państw „dalszej zagranicy” wynosił 7,7% wobec 9,6% w 1999 r.

Produkty przemysłu chemicznego stanowią 6,7% w ogólnym eksporcie do „dalszej zagranicy”, a wartość dostaw tej grupy towarów wzrosła o 17%. Wzrosły fizyczne wielkości dostaw eksportowych nawozów sztucznych o 6%, amoniaku o 14%, złomu metali o 57%, kauczuku syntetycznego o 13%.

Podobna sytuacja wystąpiła w eksporcie drewna i jego wyrobów, odnotowano wzrost wartości eksportu o 17%, a udział tych towarów w eksporcie ogółem do „dalszej zagranicy” wynosił 4,5% ( w 1999 r. 5,5%). Wynik ten osiągnięto zwiększając znacznie fizyczne wielkości dostaw poszczególnych rodzajów w tej grupie towarowej (tabela poniżej). Średnie ceny kontraktowe na drewno i jego wyroby w 2000 r. również były wyższe niż w 1999 r.
Poniżej przedstawiono towary i wskaźniki wzrostu fizycznych wielkości dostaw na eksport do państw „dalszej zagranicy” w 2000 r., w porównaniu do 1999 r.:


nazwa towaru

wskaźnik wzrostu dostaw


nazwa towaru

wskaźnik wzrostu dostaw

produkty naftowe

benzyna


mazut

gaz ziemny

węgiel kamienny

surówka żelaza

walcówka stalowa

złom metali8 %

dwukrotnie

8 %

2 %


68 %

27 %


5 %

57 %


nawozy sztuczne

amoniak


drewno surowiec

tarcica


płyty wiórowe

celuloza
kauczuk syntetyczny6 %

14 %


11 %

21 %


6 %

23 %
13 %


W strukturze towarowej rosyjskiego eksportu do WNP produkty paliwowo - energetyczne stanowiły 48% całego eksportu do WNP wobec 57% w 1999 r. (spadek o 9 punktów). Wartość dostaw tej grupy towarów do WNP pozostała na poziomie 1999 r. Przy czym średnie ceny kontraktowe wzrosły o 37%, a fizyczna wielkość dostaw zmniejszyła się o 27%. Eksport ropy naftowej do WNP zmniejszył się pod względem fizycznych wielkości o 44%, gazu ziemnego o 26%.

Zwiększyły się dostawy do WNP (w wyrażeniu fizycznym) węgla kamiennego o 3% i produktów naftowych o 6%.

Również dostawy eksportowe maszyn i urządzeń do WNP wzrosły o 30%, a ich udział w eksporcie ogółem do tych państw wynosił 20,3 % (w 1999 r. 18,5%).

Eksport produktów chemicznych do WNP zwiększył się w 2000 r. o 41%, a metali i ich wyrobów o 79%. Udział tych grup towarów w eksporcie ogółem do WNP wynosił odpowiednio 10% i 7,5% ( w 1999 r. 8,4% oraz 5%).
Przytoczone powyżej liczby i wskaźniki wyraźnie wskazują, że w rosyjskim eksporcie, pod względem strukturalnym nie zachodzą większe zmiany, a podstawą eksportu są towary surowcowe. Taka struktura towarowa powoduje określone ograniczenia w zakresie szybkich zmian wielkości tego eksportu, a w okresie dobrej koniunktury cenowej na rynkach światowych w zasadzie nie zachęca do jakichkolwiek zmian w kierunku zwiększenia eksportu towarów przetworzonych. W 2000 r. ukształtowała się na rynkach światowych wyjątkowo korzystna koniunktura na surowce, co dodatnio wpłynęło na zwiększenie dopływu waluty z eksportu rosyjskich surowców. Zwiększone wpływy walutowe pozwoliły rządowi FR na obsługę długu zagranicznego bez zaciągania nowych kredytów zagranicznych.
Należy jednak zaznaczyć, iż wzrost eksportu rosyjskich towarów jest niejednokrotnie hamowany w wyniku stosowanej przez państwa zachodnie polityki antydumpingowej wobec szeregu rosyjskich towarów, np. metali żelaznych, niektórych produktów chemicznych.


 1. Import do Rosji – struktura towarowa

Import towarów do Rosji w 2000 r. był wyższy niż w 1999 r. o 11,5% i wynosił ogółem 33,8 mld USD, w tym:
 • z państw „dalszej zagranicy” wartość importu wynosiła 22,2 mld USD; wzrost o 1,1 %

 • z krajów WNP wartość importu wynosiła 11,6 mld USD; wzrost o 39 %

Najważniejszą pozycję w imporcie z „dalszej zagranicy” stanowią maszyny i urządzenia. Udział tych towarów w ogólnej wartości importu z „dalszej zagranicy” wynosił ponad 36% i w porównaniu z 1999 r. nie zmienił się, jak również wartość importu tych towarów pozostała na poziomie 1999 r. (w 1999 r. zanotowano spadek o 38%).


W strukturze towarowej importu towarów przemysłu maszynowego z „dalszej zagranicy” 75% stanowią urządzenia technologiczne, 13% - narzędzia oraz 9% - środki transportu lądowego. W porównaniu z 1999 r. o 21% wzrosły zakupy z zagranicy środków transportu lądowego, a dwukrotnie wzrósł import statków i urządzeń instalowanych na statkach/ okrętach. Dostawy pozostałych rodzajów maszyn i urządzeń pozostały na poziomie poprzedniego roku.
W zakresie importu żywności nastąpił dalszy spadek dostaw z zagranicy o 16% w porównaniu do 1999 r., który to rok odznaczał się szczególnie niskimi zakupami żywności z importu. Udział tych towarów w ogólnej wartości importu z „dalszej zagranicy” zmniejszył się odpowiednio do 23,9% wobec 28,8% w 1999 r.

W tym miejscu należy zauważyć, iż eksport towarów rolno-spożywczych na rosyjski rynek w 2000 r. stanowił 27% ogólnego eksportu do Rosji, co oznacza utrzymywanie się polskich dostaw tych towarów na poziomie średniego udziału w imporcie.


Poniżej przedstawiono niektóre pozycje towarowe, których spadek wartości zakupu z państw „dalszej zagranicy” był relatywnie wysoki (w porównaniu do 1999 r.):


nazwa towaru

wskaźnik spadku wartości importu

Nazwa towaru

wskaźnik spadku wartości importu

mięso świeże i mroż.

mleko w proszku

masło śmietankowe

olej słonecznikowy2,4 krotny

4,1 krotny

24%

3,9 krotnyProdukty mineralne

metale i ich wyroby

papierosy

cukier półsurowiec
14 %

6 %


38%

21%

W szeregu pozycji towarowych importu z „dalszej zagranicy” nastąpił w 2000 r. wzrost dynamiki dostaw, np.: mięsa drobiowego 2,9 krotnie, ryby świeżej i mrożonej o 6%, owoców cytrusowych o 18%, kawy 2,2 krotnie, konserw mięsnych o 33%, cukru białego 3,8 krotnie, ziarna kakaowego o 45%, a także napojów alkoholowych i bezalkoholowych o 17%.

W 2000 r. znacząco (o 25%) wzrosły dostawy towarów przemysłu chemicznego z „dalszej zagranicy”, których brak odczuwany był na rosyjskim rynku pod koniec 1999 r. (po kryzysowym załamaniu importu). Udział produktów chemicznych w imporcie ogółem z „dalszej zagranicy” w 2000 r. wzrósł do 20,7%. Z podstawowej grupy towarów chemicznych należy wyodrębnić lekarstwa, których dostawy wzrosły o 42%, środków ochrony roślin o 43% , a dostawy kauczuku o 100%.


Import z krajów WNP rozwija się bardziej dynamicznie niż z „dalszą zagranicą”. W 2000 r. wartość importu z WNP na rosyjski rynek wynosiła 11,6 mld USD, co stanowi wzrost o 39%. Przeważały dostawy żywności i surowców rolno-spożywczych (21% ogólnej wartości importu z WNP). W szczególności wzrosły dostawy takich towarów, jak: masło śmietankowe 3,4 krotnie (w porównaniu do 1999 r.), pszenica o 28%, wyroby czekoladowe 3 krotnie, napoje alkoholowe i bezalkoholowe o 40%, bawełna o 29%, odzież tekstylna i trykotaż 2,2 krotnie, rury stalowe o 70%, węgiel kamienny o 59%.
W rosyjskim imporcie wyraźnie można zaobserwować tendencję polegającą na ograniczaniu importu towarów konsumpcyjnych żywnościowych i przemysłowych. W ciągu ostatnich dwu lat zaktywizowano wiele branż i gałęzi przemysłu pracujących na rynek wewnętrzny i produkujących towary zastępujące importowane wyroby, szczególnie w zakresie żywności i przemysłu lekkiego.

Wg oceny Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu FR w II połowie ubiegłego roku nastąpiło spowolnienie tempa produkcji w gospodarce rosyjskiej, co może pośrednio wpłynąć na zwiększenie zainteresowania importerów rosyjskich dostawami z zagranicy. W znacznym stopniu tendencje wzrostowe w imporcie będą w 2001 r. uzależnione od poziomu kursu walutowego rosyjskiego rubla. Jeśli kurs rubla do USD nie będzie radykalnie zmieniał się, to wówczas należałoby oczekiwać stopniowego zwiększania importu do Rosji.


W miarę możliwości finansowych przedsiębiorstw, utrzymywany jest stosunkowo duży import maszyn i urządzeń. Ministerstwo RG i H zapowiada wprowadzenie niższych stawek celnych na import maszyn i urządzeń technologicznych (nawet stawka „0”), jednakże ten projekt nie jest akceptowany przez Państwowy Komitet Ceł FR ze względu na zadania określone w budżecie federalnym (dochody budżetowe z opłat celnych).

 1. Struktura geograficzna obrotów handlowych

W strukturze geograficznej obrotów handlowych Rosji z zagranicą utrzymują się relacje wypracowane w ciągu kilku ostatnich lat. Podstawowa część rosyjskich obrotów handlowych z zagranicą przypada na kraje Unii Europejskiej i kraje członkowskie WNP.


Poniżej w tabeli przedstawiono udział poszczególnych ugrupowań gospodarczych i krajów, które zajmują znaczącą pozycję wśród partnerów handlowych Rosji.

Wielkość obrotów i wskaźnik udziału w rosyjskich obrotach

1999 r.

2000 r.

mld USD

% udział

mld USD

% udział
 1. Unia Europejska

 2. WNP

 3. Europa Centralna i Wschodnia

 4. APEC (АТЭС)


ogółem obroty FR

36,1

18,9
13,1

17,3
102,0


34,5

18,5
12,8

17,0
100


47,8

25,3
20,4

20.8
136,6


35,0

18,5
14,9

15,3
100


źródło: statystyka celna GTK FR
Najważniejszymi partnerami handlowymi Rosji spośród krajów „dalszej zagranicy” są Niemcy, Włochy i Stany Zjednoczone. Na wymienione trzy kraje przypadało w sumie 28 mld USD obrotów handlowych Rosji, co stanowiło 22,7% obrotów.
W tabeli poniżej przedstawiono 20 krajów – najważniejszych partnerów Rosji w zakresie handlu zagranicznego, na które przypada 73,3% rosyjskich obrotów.
(wartość obrotów w mld USD)

nazwa kraju

2000 r.

Nazwa kraju

2000 r.

obrót handlowy

% udział

obrót handlowy

% udział

 1. Niemcy

 2. Białoruś

 3. Ukraina

 4. Włochy

 5. USA

 6. Chiny

 7. Wielka Bryt.

 8. Polska

 9. Holandia

 10. Kazachstan

13,1

9,3


8,6

8,5


7,4

6,2


5,3

5,2


5,1

4,4


9,6

6,8


6,3

6,2


5,4

4,5


3,9

3,8

3,7


3,2

 1. Finlandia

 2. Turcja

 3. Japonia

 4. Francja

 5. Węgry

 6. Słowacja

 7. Litwa

 8. Szwecja

 9. Czechy

 10. Cypr

4,1

3,4


3,3

3,1


2,9

2,2


2,2

2,2


2,0

1,8


3,0

2,5


2,4

2,3


2,1

1,6


1,6

1,6


1,5

1,3


źródło: statystyka celna GTK FR
Wg rosyjskiej statystyki celnej Polska zajmuje 8 miejsce pod względem wielkości obrotów z Rosją.

Polsko-rosyjskie obroty wynosiły 5.165 mln USD, w tym eksport do Rosji 715 mln USD, import z Rosji 4.450 mln USD.
Porównując powyższe wyniki z danymi statystycznymi wg statystyki polskiej (eksport z Polski – 862 mln USD, import z Rosji – 4.619 mln USD), należy zwrócić uwagę na znaczącą różnicę w wartości polskiego eksportu; rosyjskie dane wykazują niższy import z Polski o 147 mln USD.
/WŁ/


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość