Spis treści I. Obszar I czas realizacji planu rozwoju wsi skorochóW 3Pobieranie 357.01 Kb.
Strona1/8
Data19.06.2016
Rozmiar357.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Plan Rozwoju Wsi Skorochów

NA LATA 2004-2006 ORAZ NA LATA 2007-2013


SPIS TREŚCI

I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU WSI SKOROCHÓW 3

 1. Podstawa prawna i forma prawna opracowania 3

 2. Cel, zakres i obszar opracowania 4

II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM 5
WDRAŻANIEM PLANU


 1. Położenie, powierzchnia i ludność 5

 2. Środowisko przyrodnicze 6

 3. Turystyka 8

 4. Zagospodarowanie przestrzenne 10
 1. Uwarunkowania ochrony środowiska 10

 2. Infrastruktura techniczna 11

 3. Kultura i zachowanie dziedzictwa kulturowego 12

 4. Identyfikacja problemów 12

5. Gospodarka 12

6. Sfera społeczna 13

 1. Sytuacja demograficzna 13

 2. Poziom wykształcenia i j ego specyfika 13

 3. Kultura 14

6.4 Centrum Informacji i Aktywizacji Społecznej OMNIBUS 14

 1. Poziom bezrobocia 14
 1. ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA OBSZARZE

WSI SKOROCHÓW 15 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego

 1. PLAN DZIAŁAŃ NA LATA 2004-2006 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2013 20

 2. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW 21

 3. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU WSI SKOROCHÓW 30

 4. PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 - 2006 31

 5. SYSTEM WDRAŻANIA 32

 6. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 33

 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU
  WSI SKOROCHÓW


1. Podstawa prawna i forma prawna opracowania.

Obowiązek opracowania i uchwalenia Planu Rozwoju Wsi Skorochów nakłada Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) przyjęty przez Radę Ministrów dnia 16 marca 2004r. oraz Uzupełnienie do Programu (UZPORR).

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z programów operacyjnych, który służy do realizacji Narodowego Planu Rozwoju i Podstaw Wsparcia Wspólnoty (Community Support Framework) na lata 2004-2006 (NPR/CSR) - dokumentów przyjętych przez Komisję Europejską w uzgodnieniu z rządem polskim, zawierającym strategię i priorytety działań, współfinansowanych z dwóch funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Program ten rozwija cele Narodowego Planu Rozwoju, przygotowanego zgodnie z wytycznymi zawartymi w artykule
18 Rozporządzenia Rady UE nr 1260 z dnia 21 czerwca 1999r. (1260/99/WE), wprowadzającego ogólne przepisy funduszy strukturalnych, określającego priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W oparciu o analizę cech społeczno-gospodarczych w kraju oraz w kontekście polityki spójności społeczno-ekonomicznej całej Wspólnoty, sformułowane zostały cele i strategie zmierzające do ich osiągnięcia.

Przedstawione w planie wybory strategiczne są zgodne z kierunkami określonymi w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-2006 (NSRR). Cele strategiczne będą realizowane poprzez szereg działań, zmierzających do rozwijania konkurencyjnej gospodarki, opartej na wiedzy, przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.

Realizacja ZPORR ma przyczynić się przede wszystkim do osiągnięcia celu polegającego na wspieraniu rozwoju i dostosowania strukturalnego regionów opóźnionych w rozwoju oraz gospodarczego i społecznego przekształcenia obszarów z trudnościami strukturalnymi. Proponowane w ramach programu kierunki interwencji i działania wynikają z kierunków i wstępnej oceny efektywności interwencji o charakterze regionalnym, podejmowanej w latach 2000-2003 w ramach realizacji Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju (WNPR), w szczególności - programu rozwoju regionalnego Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza (Phare SSG) i programu współpracy przygranicznej Phare-Crossborder, a także kontraktów wojewódzkich realizowanych w latach 2001-2003 na podstawie Ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego. ZPORR został przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (MGPiPS) w ścisłej współpracy z samorządami wszystkich województw. Proponowane cele, priorytety i działania obejmują terytorium całego kraju, jednakże wielkość środków finansowych przeznaczona na ich realizację jest zróżnicowana przestrzennie i zależy od sytuacji i struktury społeczno-gospodarczej województw, realizowanej strategii rozwoju oraz zdolności absorpcji wynikających ze stopnia przygotowania projektów. Podział środków strukturalnych zaangażowanych w realizację poszczególnych programów odzwierciedla stopień ich ważności dla budowania podstaw wzrostu konkurencyjności i spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z krajami i regionami Unii Europejskiej oraz uwzględnia faktyczne możliwości absorpcyjne. Zasady wdrażania programu opierają się na regulacjach funduszy strukturalnych UE oraz na krajowych regulacjach dotyczących finansów publicznych, pomocy publicznej i podziału odpowiedzialności w prowadzeniu i realizacji polityki regionalnej pomiędzy rządem a samorządami terytorialnymi.

2. Cel, zakres i obszar opracowania.

Plan Rozwoju Wsi Skorochów jest planem rozwoju gospodarczego i wieloletnim dokumentem strategicznym przyczyniającym się do realizacji najistotniejszych celów wsi. Plan Rozwoju Wsi Skorochów jest dokumentem wymaganym w przypadku ubiegania się o środki strukturalne Unii Europejskiej.

W celu unormowania procesu wieloletniego planowania rozwoju wsi Skorochów przystąpiono do procedury opracowania Planu Rozwoju Wsi Głównym celem opracowania jest określenie potrzeb inwestycyjnych, ich uzasadnienie i kwalifikacja do realizacji w sposób określony w dokumencie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Uzupełnienie Programu, który jest dokumentem regulującym sposób realizowania wydatków z funduszy strukturalnych.

Proponowana procedura Planu jest zgodna z zaleceniami ZPORR. Jej głównym przesłaniem jest przygotowanie Planu Rozwoju wsi Skorochów w taki sposób, by w procesie wyznaczania celów rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych społeczności włączyć jak najszersze spektrum odbiorców działań, realizowanych przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dokument ten tworzony jest przy współudziale partnerów społeczno-gospodarczych i stanowi istotny wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego. Potrzeba opracowania Planu Rozwoju Wsi Skorochów wynika z kilku przesłanek. Najważniejszą z nich jest konieczność zaprogramowania skoordynowanych działań, które


w określonej przestrzeni, czasie i sytuacji społeczno-politycznej, uwzględniając środki, jakimi dysponuje społeczność gminy oraz możliwe do uruchomienia regionalne zasoby, dadzą oczekiwane efekty.

Na zasoby regionalne składają się zasoby materialne, tj. uwarunkowania ekofizjograficzne (przyrodnicze), zasoby naturalne, położenie geograficzne, istniejąca infrastruktura techniczna, komunikacyjna i społeczna oraz zasoby niematerialne, czyli ludzka wiedza, dynamizm i przedsiębiorczość. Wychodząc z tych przesłanek Program Rozwoju Wsi ma się przyczyniać do zwiększenia konkurencyjności regionu w skali krajowej i międzynarodowej. Program ma stanowić z jednej strony program działania, formułujący cele strategiczne władz lokalnych, z drugiej zaś ma stać się formalną podstawą, umożliwiającą ubieganie się o środki wsparcia z budżetu państwa, jak i o środki pomocowe Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych.

Generalnie Plan Rozwoju Wsi Skorochów:

formułuje cele strategiczne gminy na lata 2004-2006 i określa sposoby ich realizacji,

korzystając ze wsparcia finansowego UE oraz odnosi się także do inicjatyw, które będą aktualne w następnym okresie programowania w Unii Europejskiej, tj. co najmniej do roku 2013,

ustala hierarchię powyższych celów,

cyklicznie jest aktualizowany i korygowany,

ma charakter partnerski (społeczny).Bezpośrednim celem Planu Rozwoju Wsi Skorochów jest zapewnienie koncentracji środków na strategicznych działaniach samorządu lokalnego, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym harmonogramem działań, uwzględniając przy tym przyjętą hierarchię zadań. Plan ma służyć koncentracji środków i efektywności ich wykorzystania. Plan Rozwoju Wsi będzie realizowany w wieloletniej perspektywie czasowej, co pozwoli samorządowi gminy Nysa na wykorzystać środki z funduszy strukturalnych również w kolejnych okresach programowania. Zgodnie z przyjętymi założeniami dokument ten będzie monitorowany przez partnerów społecznych i podlegał będzie okresowej aktualizacji.

Podstawą w pracach nad dokumentem były przede wszystkim: • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nysa,

 • Wieloletni Program Inwestycji Gminnych na lata 2003-2007 (załącznik do uchwały Nr XVIII/299/03

Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2003 r.),

 • Budżet gminy na rok 2004,

 • Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego

 • Plan Rozwoju Lokalnego Sołectwa

Rzetelna diagnoza istniejącego stanu gminy warunkuje poprawność określenia celów strategicznych w sferze gospodarczej i społecznej oraz wyodrębnienia pakietu zadań niezbędnych do realizacji.

Zakres Planu Rozwoju wsi Skorochów opiera się na: • diagnozowaniu stanu istniejącego,

 • budowaniu prognoz,

 • identyfikacji problemów,oraz wynikających z uwarunkowań zewnętrznych szans i zagrożeń.

Treść opracowania bierze pod uwagę specyfikę społeczno-gospodarczą oraz przyrodniczo-kulturową gminy Nysa. Zawartość niniejszego Planu obejmuje:

 • obszar i czas realizacji Programu Rozwoju Wsi

 • aktualną sytuację społeczno-gospodarczą (uwarunkowania wewnętrzne),

 • identyfikację problemów,

 • wykaz kierunków i zadań we wsi Skorochów

 • wykaz zadań i projektów przyjętych do realizacji,

 • powiązania projektów z innymi działaniami,

 • oczekiwane wskaźniki osiągnięć Programu Rozwoju Wsi

 • system wdrażania, monitoring i komunikację społeczną.

Obszarem realizacji Planu Rozwoju jest wieś Skorochów w gminie Nysa.

II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU

 1. Położenie, powierzchnia i ludność.

Wieś Skorochów położona jest w południowej części Przedgórza Sudeckiego, w dolinie Nysy Kłodzkiej w sąsiedztwie Jeziora Nyskiego, miasta Nysy i wsi Głębinów. Ze względu na atrakcyjne położenie pełni funkcje turystyczno- rekreacyjne oraz funkcje ostoi przyrodniczej. Do zalet również można zaliczy bliskość miasta Nysy oraz bliskość miejscowości o dużym znaczeniu historycznym, pobliskie Góry Opawskie, oraz przejścia graniczne z Czechami.

Tereny wokół malowniczo położonego Jeziora Nyskiego dla jednych stanowią cel podróży, dla innych są punktem wypadowym do pieszych i rowerowych wycieczek.

Zachęcają do tego przepiękne krajobrazy oraz atrakcyjne trasy rowerowe. Bliskie sąsiedztwo Czech umożliwia uprawianie górskiej turystyki przygranicznej.

Na północno- wschodnim brzegu jeziora usytuowany jest Nyski Ośrodek Rekreacji, którego infrastruktura techniczna, rozbudowana baza noclegowo- gastronomiczna, rozległa piaszczysta plaża ze strzeżonym kąpieliskiem oraz wypożyczalnią sprzętu pływającego,

w połączeniu z czystymi wodami jeziora, tworzy najatrakcyjniejszą bazę rekreacyjno- turystyczną.

Ze względu na swoje atrakcyjne położenie rozbudowuje się budownictwo jednorodzinne. które w sąsiedztwie jeziora i walorów krajobrazowo – wypoczynkowych przyciąga turystów do letniego wypoczynku.

Jezioro, położone nad nim tereny i ośrodki rekreacyjne wraz z Nyskim Ośrodkiem Rekreacji, będąc atrakcją Skorochowa, są jednocześnie szansą jej dalszego rozwoju, stwarzając doskonałe warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej i podejmowania dalszych przedsięwzięć.

Jednym z istotnych elementów funkcjonowania i rozwoju wszelakich form turystyki jest położenie miejsca, w którym będzie odpoczywał turysta, atrakcyjność jego najbliższego otoczenia , łatwość dostępu do atrakcji przy niskich nakładach czasowych.

Takie zalety właśnie spełnia położenie wsi Skorochów z dala od miejskiego zgiełku, ruchliwych dróg, krzykliwych centrów rozrywki, ale stąd jest wszędzie blisko z dogodnym

i łatwym dojazdem do okolicznych atrakcyjnych i interesujących pod względem historycznym, uzdrowiskowym i krajoznawczym miejsc i miejscowości.
: usr files
usr files -> Sprostowanie
usr files -> Regulamin organizacyjny
usr files -> Fax 433 27 05, 40 80 614, sekretariat – 40 80 505, 433 2274, 433 2234
usr files -> Informacja z działalności Burmistrza Nysy od dnia 26 maja 2008 roku do dnia 15 czerwca 2008 roku. Inwestycje
usr files -> Fax 433 27 05, 40 80 614, sekretariat – 40 80 505, 433 2274, 433 2234
usr files -> Wychowawstwo
usr files -> 90 zł Wykonane wydatki : 38. 325. 523,20 zł
usr files -> Priorytet 1: Zapewnienie funkcjonalnej, łatwo dostępnej infrastruktury technicznej oraz życia w czystym środowisku naturalnym
usr files -> Informacja z działalności Burmistrza Nysy od dnia 17 grudnia 2010 do 14 stycznia 2010 roku
usr files -> Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono umorzeń w okresie od 01. 01. 2005r do 31. 12. 2005r


  1   2   3   4   5   6   7   8


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy