Strona główna

Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Ogólna charakterystyka miejscowości pełkinie 5


Pobieranie 0.51 Mb.
Strona1/5
Data18.06.2016
Rozmiar0.51 Mb.
  1   2   3   4   5Plan Odnowy Miejscowości

PEŁKINIE

na lata 2009-2016

Opracowanie:


Pracownicy Urzędu Gminy Jarosław

we współpracy z sołtysem, radnymi

i mieszkańcami miejscowości Pełkinie
Pełkinie, styczeń 2009 r.

SPIS TREŚCI


I.WPROWADZENIE 3

II.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI PEŁKINIE 5

2.1Położenie miejscowości 5

2.2Rys historyczny miejscowości 8

2.3Struktura przestrzenna miejscowości 9

III.INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI PEŁKINIE 11

3.1Zasoby przyrodnicze 11

32Dziedzictwo kulturowe i turystyka 11

Źródło: UG Jarosław 12

3.3Infrastruktura społeczna 13

3.4Gospodarka i rolnictwo 26

3.5Infrastruktura techniczna 26

IV.ANALIZA SŁABYCH I MOCNYCH STRON MIEJSCOWOŚCI PEŁKINIE 30

V.PLANOWANE KIERUNKI ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI Pełkinie 33

VI.PLAN WYKONAWCZY PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI PEŁKINIE 34

6.1Zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych 35

6.2Źródła finansowania planowanych zadań inwestycyjnych 37

6.3Harmonogram realizacji planowanych zadań inwestycyjnych 38

VII.SYSTEM REALIZACJI PLANU 40

7.1Wdrażanie Planu 40

72Monitoring, sprawozdawczość i promocja 41


 1. WPROWADZENIE

Opracowanie planu odnowy miejscowości to wyzwanie, przed którym stanęły wszystkie aktywne społeczności lokalne zaangażowane w działania rozwojowe podejmowane na terenie ich małych ojczyzn. Opracowanie, a następnie wdrożenie planu odnowy, wiąże się

z określonymi korzyściami dla społeczności lokalnej:


 • możliwość korzystania z funduszy strukturalnych i innych zewnętrznych źródeł finansowania działań rozwojowych;

 • zdynamizowanie rozwoju społeczno – gospodarczego miejscowości, dzięki pojawiającym się nowym możliwościom podejmowania działań rozwojowych;

 • wzrost atrakcyjności życia społeczno – kulturalnego;

 • wdrażanie pozytywnych zmian akceptowanych przez mieszkańców;

 • wzrost wartości majątku komunalnego – nieruchomości;

 • aktywizacja społeczności lokalnej – wzrost tożsamości z miejscem zamieszkania
  i stopnia integracji mieszkańców wokół działania na rzecz własnego środowiska - miejscowości;

 • stworzenie lokalnego forum wymiany informacji i doświadczeń.

Plan Odnowy Miejscowości Pełkinie jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego miejscowości oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Dokument ten jest niezbędny do ubiegania się przez gminę Jarosław o środki z funduszy strukturalnych na realizację zadań inwestycyjnych w miejscowości Pełkinie, głównie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 Działanie Odnowa i Rozwój Wsi.

Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości Pełkinie jest obszar tej miejscowości i obejmuje lata 2009-2016

. Horyzont czasowy Planu pokrywa się z okresem nowej perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013 wraz z zastosowaniem reguły wydatkowania środków n + 2 (tj. w ciągów dwóch kolejnych lat). Przedkładany Plan Odnowy Miejscowości Pełkinie jest zgodny z dokumentami strategicznymi rozwoju kraju, powiatu oraz Gminy Jarosław.

Plan Odnowy Miejscowości Pełkinie jest planem otwartym, który w zależności od potrzeb i uwarunkowań finansowych będzie mógł być aktualizowany. Takie sformułowanie pozwala na pewną swobodę, jeśli chodzi o możliwości dopisywania nowych działań, a także zmienianie kolejności ich realizacji w latach 2007 – 2013 w zależności od uruchamiania i dostępu do funduszy Unii Europejskiej. Plan Odnowy Miejscowości Pełkinie poprzez realizację wskazanych w nim przedsięwzięć przyczyni się do podniesienia standardu życia jego mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności całej miejscowości
Podstawę opracowania Planu Odnowy Miejscowości Pełkinie stanowiły:


 • Strategia Rozwoju Powiatu Jarosławskiego

 • Strategia Rozwoju Gminy Jarosław na lata 2000-2005,

 • Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2005–2006 oraz 2007-2013 Gminy Jarosław,

 • dane udostępnione przez Urząd Gminy w Jarosławiu,

 • dane udostępnione przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu,

 • strona internetowa Urzędu Gminy w Jarosławiu www.jaroslaw.itl.pl,

 • publikacja: Michałowicz Kubal M., Kubal G., Panorama Powiatów – Województwo Podkarpackie. Powiat jarosławski, oficyna wyd. „APLA”, Krosno 2001;

 • publikacja: Kulczycki Cz.,W Gminie Jarosław, P.U.W. „Roksana” w Krośnie, Jarosław 2001;

 • folder: Powiat jarosławski, Stronnictwo Powiatowe w Jarosławiu, Jarosław 2002r.

 • wizja lokalna miejscowości Pełkinie. 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI PEŁKINIE
  1. Położenie miejscowości


Miejscowość Pełkinie leży w województwie podkarpackim w gminie Jarosław. Według nowego podziału administracyjnego kraju, wprowadzonego 1 stycznia 1999 roku, gmina Jarosław należy do Powiatu Jarosławskiego - jednego z 20 powiatów Województwa Podkarpackiego.
DANE O GMINIE JAROSŁAW

Województwo

Podkarpackie

Powiat

Jarosławski

Powierzchnia

114 km2

Liczba mieszkańców w 2006r.

12 664

Liczba gospodarstw rolnych w 2002 r.

2 629

Podmioty gospodarcze zarejestrowane w 2006r.

544


Liczba sołectw

13

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl
Gmina Jarosław o powierzchni 114 km² położona jest na obrzeżach miasta Jarosławia. Liczba mieszkańców w gminie wynosi 12 664, co daje ok. 111 osób na km². W skład gminy wchodzi 13 sołectw otaczając miasto Jarosław z trzech stron: z południowej − Tuczempy, Munina, Morawsko, wschodniej − Makowisko, Koniaczów, Surochów, Sobiecin, Zgoda oraz północnej − Pełkinie, Wólka Pełkińska, Kostków, Wola Buchowska, Leżachów Osada.
Część miejscowości wchodzących w skład gminy położona jest nad rzeką San. Funkcjonują dwa obiekty mostowe. Gmina położona jest na strategicznym szlaku komunikacyjnym, zarówno kolejowym, jak i drogowym. Przez teren gminy przebiega:

- droga krajowa nr 4 od przejścia granicznego do Niemiec w Nierzajowicach do przejścia granicznego na Ukrainę w Korczowej, (w granicach gminy jest odcinek o długości 4,96 km);

- droga krajowa nr 77 Lipnik – Przemyśl (w granicach gminy jest odcinek o długości 4,96 km); ;

- droga wojewódzka nr 865 Jarosław – Bełżec (w granicach gminy jest odcinek o długości 8,64 km); .

W przyszłości planowana trasa autostrady E4 ma omijać gminę Jarosław. Położenie komunikacyjne gminy w układzie przebiegu tej autostrady stanowić będzie istotnie znaczący czynnik rozwoju gospodarczego gminy.

Gmina posiada 46 km dróg własnych, z czego 27 km powierzchni utwardzonej.

Przebiegająca przez gminę magistrala kolejowa z Krakowa przez Przemyśl do Lwowa ma znaczenie historyczne (funkcjonuje od 1861 r) oraz strategiczne. We wsi Pełkinie znajduje się stacja osobowa.

Gmina Jarosław jest gminą podmiejską, w dużym stopniu rolniczą. Ze względu na umiejscowienie zakładów przemysłowych w mieście Jarosław nie ma rozwiniętego własnego przemysłu. W gminie znajdują się placówki handlowo-gastronomiczne, drobne rzemiosło


i usługi. Wszystkie miejscowości w gminie posiadają pełne wyposażenie w zakresie infrastruktury komunalnej, takie jak: gazyfikacja, wodociągi, zbiórka i utylizacja odpadów stałych w oparciu o własne wysypisko. W zakresie telefonizacji potrzeby są zaspokojone w 100%. Dominacja rolnictwa oraz podmiejski charakter łączą się z walorami turystycznymi gminy. Do najcenniejszych zabytków leżących na terenie gminy Jarosław należy Zespół Pałacowo-Parkowy w Pełkiniach, dawna rezydencja Czartoryskich.

Gmina posiada także bardzo dobre warunki do rozwoju rolnictwa specjalistycznego np. ogrodnictwo, warzywnictwo ze względu na bliski rynek zbytu.


Miejscowość Pełkinie położona jest na północ od Jarosławia wzdłuż drogi biegnącej do Leżańska i jest jedną z trzynastu miejscowości wchodzących w skład gminy Jarosław. W obrębie gminy znajdują się następujące sołectwa: Koniaczów, Makowisko, Surochów, Sobiecin, Zgoda, Munina, Tuczempy, Morawsko, Pełkinie, Kostków, Wólka Pełkińska, Wola Buchowska i Leżachów Osada.

Tabela 1. Liczba mieszkańców i średnia gęstość zaludnienia dla poszczególnych miejscowości gminy Jarosław (stan na dzień 31.12.2007 r.)

Lp.

Miejscowość

Liczba

Ludności

Powierzchnia

w km2

Gęstość zaludnienia na km2

1.

Koniaczów

509

2,31

220

2.

Kostków

496

8,41

59

3.

Leżachów Osada

129

4,75

27

4.

Makowisko

1 249

14,13

88

5.

Morawsko

1 066

8,74

122

6.

Munina

2 074

12,70

163

7.

Pełkinie

1 843

15,60

118

8.

Sobiecin

440

3,00

147

9.

Surochów

1 041

14,97

70

10.

Tuczempy

1 666

11,82

141

11.

Wola Buchowska

795

5,90

135

12.

Wólka Pełkińska

1 461

9,69

151

13.

Zgoda

226

1,51

150
Razem

12 995

113,53

114

Źródło: Urząd Gminy w Jarosławiu
Na dzień 31 grudnia 2007 r. zamieszkiwało Pełkinie 1 843 mieszkańców, co stanowiło około 14% mieszkańców całej gminy. Na tle innych miejscowości gminy pod względem liczby mieszkańców Pełkinie zajmują drugie miejsce, a pod względem gęstości zaludnienia zajmują dziewiąte miejsce z wynikiem 118 osoby na 1 km.

Wieś Pełkinie graniczy z Wierzbną, gm. Pawłosiów, Ujezdną, gm Przeworsk, Wólką Pekińską i Kostkowem, gm. Jarosław oraz Kruchelem i Łazami Kostkowskimi – dzielnicami Jarosławia. Głównym ośrodkiem pracy, usług, administracji, kształcenia i lecznictwa dla mieszkańców miejscowości Pełkinie jest miasto Jarosław.


Rysunek 1. Mapka przedstawiająca położenie miejscowości Pełkinie na tle gminy Jarosław

Źródło: opracowanie własne, www.starostwo.jaroslaw.pl
  1   2   3   4   5


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość