Strona główna

Spotkanie dekanalne w wigilię zesłania ducha śWIĘtego 2013 roku spotkanie formacyjne


Pobieranie 72.24 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar72.24 Kb.
SPOTKANIE DEKANALNE

W WIGILIĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

2013 ROKU
1. SPOTKANIE FORMACYJNE
A/ Spotkanie rozpoczynamy od zawiązania wspólnoty przez śpiew z gestami oraz przedstawienie się indywidualne lub parafiami.
B/W ramach konferencji wyświetlamy film „Cyrk Motyli” - www.youtube.com/watch?v=356V32f1gMo

Następnie dzielimy przybyłych na małe grupy.


C/ Rozmowa w małej grupie z animatorem

Proponowane spotkanie jest przygotowaniem do Spotkania w Wiślicy.Temat: „Być solą ziemi”

I etap:

Jakie macie odczucia po filmie?

Jak w kontekście tego obrazu rozumiecie hasło: „Być solą ziemi”?

W jaki sposób wy stajecie się solą ziemi?

Chcemy dziś spojrzeć na ten problem, wykorzystując narzędzie jakim jest ewangeliczna rewizja życia. Służy ona odczytywanie znaków i obecności Bożej w codziennym życiu i zrozumieniu sposobu stawania się solą ziemi.

Odwołuje się ona do posiadanych przez nas zdolności. Omawiany poniższy schemat reagowania na rzeczywistość.Widzieć $ zmysły

Osądzić s rozum
Działać † wola
II etap:
Zobaczmy teraz na przykładach z Pisma świętego, dobre i złe wykorzystanie naszych zdolności, abyśmy lepiej zrozumieli reakcje bohaterów filmu oraz nasze własne. Słuchając fragmentów oceńmy przyczyny właściwego i niewłaściwego reagowania na danym etapie rozwiązywania jakiegoś problemu.
Widzieć Łk 24, 13-24 Łk 19, 1-8

Uczniowie z Emaus początkowo nie rozpoznali Jezusa, Zacheusz wyszedł na drzewo, żeby lepiej widzieć.


Osądzić 2 Sm 11, 2-5 2 Sm 12, 1-7

Dawid i Batszeba (przewaga zmysłów nad rozumem), prorok Nataan i jego komentarz do tego zdarzenia pochodzący od Boga.


Działać Mk 10, 17-22 1 Sm 17, 38-50

Bogaty młodzieniec przeląkł się i nie zadziałał, Dawid, pomimo małych szans walczył z Goliatem (ale osądził dobrze, bo wiedział, że świetnie strzela, zabijał przecież lwy).


Jakie macie doświadczenia w swoim życiu związane z wykorzystaniem tej zasady rozwiązywania problemów?
III etap:
W czym tkwił problem Willego, w kontekście poznanej przez nas zasady wyboru drogi?

Jak poznaną przez nas zasadę rozwiązywania problemów zastosował dyrektor cyrku, Mendez?

Co dzięki Mendezowi zyskał Willi?

Jakie my popełniamy błędy w rozeznawaniu i zmienianiu życia tak, by było ono solą ziemi?

Jaką rolę w tym rozeznawaniu ma Duch Święty?

Modlitwa jaką dziś podejmujemy ma pomóc nam w otwarciu się na łaski Ducha Świętego.
2. CZUWANIE MODLITEWNE
I. LITURGIA SŁOWA

 1. Pieśń na wejście – hymn

 2. Znak krzyża / pozdrowienie

3. Ogólne wprowadzenie do liturgii (komentator)
Oczekując na zesłanie obietnicy Ojca – Ducha Pocieszyciela – gromadzimy się dziś na czuwaniu modlitewnym. Noc, w której zbieramy się wspólnie przywodzi na myśl pierwsze ciemności stworzenia, w których Duch Boży unosi się nad bezmiarem wód. Jest również pamiątką tej nocy, w której Chrystus skruszywszy więzy śmierci, wyszedł z otchłani. Paschalny Baranek zabity i żyjący na wieki staje teraz pośród nas. On sam karmi nas dzisiaj swoim ciałem, którym jest Słowo Boże pieczone w ogniu Ducha Świętego. Spożywajmy je w naszych sercach i prośmy naszego Ojca, by przez Jezusa Chrystusa wylał na nas Ducha Świętego – Ducha swojej Miłości.

Kolekta

Królu niebieski, Duchu Pocieszycielu, Duchu Prawdy, który jesteś wszędzie obecny i napełniasz wszystko, skarbcu wszelkiego dobra i źródło życia, przyjdź, zamieszkaj w nas, oczyść nas i zbaw nas, Ty, który jesteś dobry. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.5. Wprowadzenie do liturgii słowa (komentator)
Niepozorny, jak odrastająca gałązka powalonego drzewa, nowy Król Izraela, będzie jak mówi Izajasz, napełniony wielkimi darami Ducha. Proroctwo to wypełnia się w Jezusie Chrystusie, który w pożegnalnych mowach do swoich uczniów zapowiada ich udział w darach tego samego Ducha. Duch Święty – Obrońca i Pocieszyciel, który od Ojca i Syna pochodzi, ma do wykonania Boską misję, świadczenie udzielania tego, co jest własnością Chrystusa, to jest – samej Prawdy. W liście do Koryntian św. Paweł pogłębia naukę o duchowych darach. W ten sposób udzielając ich poszczególnym wiernym. Duch Święty kieruje rozwojem i życiem Kościoła. Również teraz słuchając Bożego Słowa, prośmy Ducha Świętego o łaskę, bo tylko dzięki Jego działaniu te Słowa mogą być przyjęte i wzbudzą w nas życie wiary.

6. Czytanie pierwsze (Iz 11,1nn)

Czytanie z księgi proroka Izajasza

Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego spoczynku.Oto Słowo Boże
7. Psalm responsoryjny Ps 104, 24. 27-28. 30 –31 . 33- 34

Refren: Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Błogosław duszo moja Pana,

Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!

Jak liczne są dzieła Twoje Panie!

Tyś wszystko mądrze uczynił,

Ziemia jest pełna Twoich stworzeń
Wszystko to oczekuje Ciebie

Byś dał im pokarm w swoim czasie.

Gdy dajesz, zbierają,

Gdy otwierasz swą rękę sycą się Twym dobrem.
Stwarzasz je, napełniając swym duchem

I odnawiasz oblicze ziemi.

Niech chwała Pana trwa na wieki,

Niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Póki mego życia, chcę śpiewać dla Pana,

Grać memu Bogu, póki życia starczy.

Niech mila Mu będzie pieśń moja.

Będę radował się w Panu.
8. Drugie czytanie (Dz 2,1-11 )

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? - mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.


Oto Słowo Boże
9. Śpiew – Sekwencja do Ducha Świętego.
Przybądź, Duchu Święty,

Ześlij z nieba wzięty

Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,

Przyjdź, Dawco łask drogich,

Przyjdź, Światłości sumień.
O, najmilszy z gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

W pracy tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utuleniem
Światłości najświętsza,

Serc wierzących wnętrza

Poddaj swej potędze.

Bez Twojego tchnienia,

Cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze.
Obmyj, co nie święte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym

W Tobie ufającym

Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary.

10. Ewangelia według św. Marka (5,24-34)
(...) i szedł za nim wielki tłum, i napierali na niego. A niewiasta, która od dwunastu lat miała krwotok i dużo wycierpiała od wielu lekarzy, i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło, gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty jego, bo mówiła: Jeśli się dotknę choćby szaty jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok, i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus poznawszy zaraz, że z niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: Kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie jego: Widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz: Kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A On jej rzekł: Córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej.”

Oto Słowo Pańskie
11. Pieśń o Dar Słowa.
12. Homilia

II MODLITWA O DARY DUCHA ŚWIĘTEGO


Komentator:
Zachęceni Słowem Bożym przystępujemy do modlitwy o wylanie Ducha Świętego. Na wzór Maryi i apostołów, zgromadzonych w Wieczerniku, będziemy jednym głosem wołać do Ojca, aby napełnił nas Duchem Pocieszycielem. Prosząc o siedem darów Ducha Świętego wspólnie włączmy się w wielkie wołanie Kościoła – Veni Sancte Spiritus.

Modlitwie naszej towarzyszyć będą symbole krzyża, światła, wody soli, które połączone z prośbą o dary, pomogą nam pełniej przeżyć spotkanie z Duchem Świętym. Jeśli pragniemy być obdarzeni mocą z wysoka, jeśli z letnich pragniemy przemienić się w gorących, jeśli chcemy, by nasza oschłość została zroszona łaską Ducha Świętego, wołajmy z wiarą, by zstąpiła na nas Duch Pocieszyciel.


1. DAR MĄDROŚCI • Komentarz (komentator)

Mądrość jest pierwszym darem Ducha Świętego. Według biblii mądrość pochodzi od Boga, jest z Nim na wieki. To Pan Bóg ją stworzył i przelał na wszystkie swe dzieła, hojnie wyposażył nią tych, którzy Go miłują.

Uczy ona umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości męstwa, pozwala rozwiązywać zagadki, zna przeszłość, uczy o przyszłości, pozwala zrozumieć słowo. Przez mądrość można zdobyć podziw, chwałę, nieśmiertelność. To dzięki niej tworzymy i odnosimy sukcesy. Mądrość jest podstawą w sprawowaniu jakiejkolwiek władzy. Mądrość pochodząca od Boga waży słowa i ceni milczenie, wie bowiem, że tego, co najcenniejsze nie przekazuje się przez długie wykłady, lecz przez świadectwo. Jeżeli jej będziesz pożądał posiądziesz naukę, jeśli dołożysz uwagi zdatny będziesz do zrobienia wszystkiego, jeżeli będziesz lubił słuchać i nakłonisz swego ucha, będziesz mądry. Módlmy się i prośmy o ten dar Ducha Świętego; dar, który przewyższa wszelką uczona mądrość ludzką. • Krótka modlitwa zbierająca

Duchu Święty, zstąp

I spraw, aby odnowiło się

Oblicze ziemi.
Niech pokój stanie się prawdziwą więzią

Wszędzie, gdzie żyją ludzie –

Ten pokój, którego nie umiemy zbudować sami,

Twój pokój mocniejszy od przemocy,

Pokój – nowe przymierze z ludźmi,

Moc Jezusa Chrystusa

Wśród nas.

Amen. (H. Oosterhuis)


 • Znak – poświęcenie soli


Móldlmy się:
Wszechmogący Boże, prosimy Cię pobłogosław tę sól, która chroni przed zepsuciem, dodaje smaku naszym pokarmom. Spraw, aby była, dla nas znakiem i wezwaniem, że mamy być w tym świecie solą, która chroni świat przed zepsuciem i nadaje ewangeliczny smak życiu naszemu i naszych bliźnich. Niech nas uświęca i strzeże od napaści złego Ducha. Prosimy o to przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.


 • Rozdzielamy sól na dłonie wiernych (śpiew)


Kolekta :
Wszechmogący Boże w Twojej mądrości nas stworzyłeś i Twoja opatrzność nami rządzi, oświeć nasze serca światłem Ducha Świętego, abyśmy zawsze Tobie byli oddani. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.
2. DAR ROZUMU

Komentarz : (komentator)
Dar rozumu pozwala na zrozumienie bogactwa objawienia. Jest on kluczem do właściwego odczytania Pisma Świętego i poznania nauki objawionej. Dar rozumu potrzebny jest, aby poznać prawdy objawione na ile pozwala nieudolność ludzka. Dar ten umożliwia lub przynajmniej ułatwia rozumowi ludzkiemu odpowiedni sposób reagowania na pochodzące od Ducha Świętego poruszenia dotyczące rozumu. Dzięki temu darowi umysł ludzki nie zatrzymuje się na powierzchni prawd objawionych, ale sięga do ich głębi. Dzięki niemu umył ludzki dostrzega harmonię i swoiste piękno tajemnic Bożych i potrafi zatrzymać się nad nimi – aż do kontemplacji. Przez ten dar umysł ludzki lepiej docenia wartości rzeczy nadprzyrodzonych. Dar rozumu umacnia także wolę trwania przy tym co dobre i zbawienne – łaskę wytrwania w dobrym do końca. W sposób szczególny potrzebny jest on nauczycielom i wszystkim głosicielom prawd Bożych. Płomień świecy zapalonej od Paschału, który jest powierzony chrześcijaninowi. Zarówno jeden jak i drugi, aby był w pełni skuteczny – wymaga zaangażowania ze strony człowieka.


 • Krótka modlitwa zbierająca


Twego Ducha doświadczam Panie

Kiedy milknę

Doznaję niesprawiedliwości chociaż mógłbym się

Obronić

Kiedy przebaczam

Mimo, że nikt mi tego nie nagrodzi

Kiedy coś co mnie dużo kosztuje czynię
Bez podziękowania, uznania, a nawet wewnętrznego zadowolenia

Kiedy wybieram zgodnie z sumieniem

Chociaż wiem, że nikt mnie nie zrozumie

Kiedy działam wyłącznie z miłości do Ciebie

Mimo że wygląda to na skok w przepaść i bez sensu

Kiedy...

Podaruj mi odwagę do takich doświadczeń

Pozwól mi trwać w Duchu

Twoim Duchu. ( ks. W.A. Niwęgłowski)

Znak – błogosławieństwo świec
Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Światłości prawdziwa, Ty oświecasz każdego człowieka przychodzącego na ten świat. Pobłogosław te świece i spraw, abyśmy oświeceni światłem Ducha Świętego poznawali, co jest miłe Tobie i mogli kiedyś oglądać blask Twojej chwały. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
( śpiew)
Kolekta:
Boże, nasz Ojcze, który objawiłeś siebie w Chrystusie, wlej w nas dar rozumu, abyśmy wnikając w głębie Twego Słowa, doświadczyli jego słodyczy i mocy. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

DAR RADY  • Komentarz: (komentator)

Dar Rady uzdalnia człowieka do dokonywania właściwych wyborów, przed jakimi staje każdego dnia w swoim życiu. Pozwala człowiekowi dostrzec, co należy czynić w najbardziej skomplikowanych sytuacjach. Działa zwykle gdy na drodze życia spotyka nas coś nieoczekiwanego, niezwykłego, co wymaga specjalnego światła. Dar ten służy także do praktycznego rozeznania, która z dwóch rzeczy dobrych jest lepsza, ważniejsza

w planach Bożych. Zachęca i pociąga serce do rzeczy wyższych, do czynienia tego, co przekracza granicę konieczności. Człowiek obdarowany darem rady nie ma nic w sobie z człowieka pysznego, który uważa, że wszystko wie. Człowieka obdarzony darem rady jest skłonny do przyjmowania rad i chętnie poddaje się kierownictwu. On szuka rady, wsłuchując się w to co Pan Bóg mówi, co mówi Kościół. Aby dar ten rozwijać trzeba unikać zbytniego zaufania we własne siły, przywiązania do swego zdania, a także pośpiechu w podejmowaniu jakiegoś zadania, czy formułowaniu postanowień. Przekazane teksty biblijne z „biblijnymi radami” niech pomogą nam w prowadzeniu życia według Ducha.


 • Śpiew

 • Krótka modlitwa zbierająca


Duchu Przenajświętszy ,

Którego kocham z całej duszy mojej,

Uwielbiam Cię.

Oświecaj mnie,

Wzmacniaj mnie, kieruj mną.

Pokrzepiaj mnie,

Pocieszaj mnie.

Obiecuje poddać się wszystkiemu,

Co mnie spotyka z Twojej woli,

I przyjąć wszystko,

Co pragniesz

Aby mnie spotkało.

Amen.


 • Znak – rozdajemy „biblijne rady” (śpiew)

Kolekta:


Wszechmogący i miłosierny Ojcze, uczyń nas otwartymi na głos Ducha Świętego i udziel nam łaski Jego rady, kiedy błądzimy, światła Jego przewodnictwa w cierpieniu, radości Jego pocieszenia w smutku, Jego przyjacielskiej obecności w samotności. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

4. DAR MĘSTWA

 • komentarz: (komentator)

Męstwo jest cnotą pozwalającą na przezwyciężanie przeszkód i cierpliwe znoszenie przeciwności. Mocą człowieka wierzącego jest sam Bóg. Duch męstwa pomaga nam w nieustannym podtrzymywaniu odwagi miłości, odwagi nie pozawalania sobie nigdy na kompromisy, odwagi prawdy, modlitwy, nie szukania nigdy własnego interesu, dawania świadectwa Słowu Chrystusa nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się sprzysięgać przeciw niemu, odwagi trwania w wyznawaniu wiary. Oto chrześcijańska odwaga! Właśnie główną cechą daru męstwa jest to, że czyni nas odważnymi i nieustraszonymi. Odwaga ta jest odwagą w pełni Bożą. Daje sercu pewność, że już jesteśmy zwycięzcami: „Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia” Nasze nabożeństwo rozpoczęliśmy znakiem krzyża, który jest dla chrześcijan znakiem zwycięstwa i źródłem mocy. Po prośbach jakie zaniesiemy do Boga ojca ucałujemy ten krzyż, podobnie jak to czynimy w Wielki Piątek. W krzyżu jest nie tylko miłość i nauka, ale i moc do mężnego wyznawania wiary.
 • Krótka modlitwa zbierająca


Duchu Przenajświętszy, przyjdź

I udziel mi pokoju w cierpieniach

Pokoju wśród goryczy serca

Pokoju wśród nagłych i nieprzyjemnych wypadków,

Pokoju w pracy,

Pokoju z ludźmi, z którymi przychodzi mi obcowaćPokoju ze sobą,

Pokoju, gdy grzechy mi dokuczać będą,

Pokoju, gdy będą na mnie nacierać pokusy,

Pokoju u progu do wieczności. Amen. • Znak – podajemy krzyż do ucałowania (śpiew)Kolekta:
Boże, nasz Ojcze, Ty w Krzyżu Twojego Syna, objawiłeś niezwyciężoną potęgę Twojej miłości. Umocnij w męstwie nasze serca, abyśmy ożywieni przez Ducha Świętego odważnie zwyciężali zakusy zła. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

5. DAR UMIEJĘTNOŚCI


 • komentarz: (komentator)

Dar umiejętności pozwala przeżywać rzeczywistość ziemską nie jako cel działań człowieka, ale jako środek prowadzący do celu – do Boga. Poprzez świat dochodzę do Boga. Patrząc na świat dostrzegam samego Stwórcę. Skoro zachwycam się pięknem przyrody, to sobie myślę, jak piękny musi być Pan Bóg. Gdy zachwycam się jakąś tajemnicą życia, to jak wielką tajemnicą musi być sam Stwórca życia. Dar umiejętności uzdalnia do tego, że patrząc na świat, potrafimy odnaleźć Boga. Nie wolno nam zatem ograniczać swojego spojrzenia do tego co widać powierzchownie tak po ludzku. Ten dar czyni nas zdolnymi do swoistego udziału w mądrości samego Boga i pozwala żyć w blasku Bożej prawdy. Pokropienie wodą święconą oznacza potrzebę wewnętrznego oczyszczenia, by móc przyjąć dar umiejętności.

 • Krótka modlitwa zbierająca


Duchu Święty, spocznij na mnie

  • napełnij mnie Twoim światłem.

Duchu Święty, uświęć mnie

  • uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju i twojej radości.

Duchu Święty, oświeć mnie,

Abym życiem swoim głosił królestwo Chrystusowe

Narodom i Dobrą nowinę ubogim;

Abym umiał pocieszać serca złamane i dotknięte cierpieniem.

Duchu Święty przyjdź i umocnij mnie

W wierze, nadziei i miłości. Amen.


 • Znak – poświęcenie wody


Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, wszystko co istnieje pochodzi od Ciebie. Pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni jako znak nowego życia i oczyszczenia z grzechów. Ufni w Twoje miłosierdzie błagamy Cię: odpuść nam nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem mogli Ci służyć. A gdy choroba lub inne zakusy złego ducha będą nam zagrażać, niech nas chroni Twoja opieka. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.
 • Kropimy wiernych poświęconą wodą (śpiew)


Kolekta:
Boże Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości, nie dopuść aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku twojej prawdy oraz abyśmy stale rozważając Twoja naukę spełniali słowem i czynem to, co się Tobie podoba. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.
6. DAR POBOŻNOŚCI


 • Komentarz: (komentator)

Pobożność oznacza postawę wyrażającą stosunek czci, miłości i wdzięczności człowieka ku Bogu w nim samym i w Jego stworzeniach. Wypowiada się w aktach kultu religijnego o raz w poprawnych stosunkach z całym stworzeniem: samym sobą, bliźnim i światem. Inicjatorem pobożności jest Bóg. On wchodzi w zażyłą wspólnotę z ludźmi, objawiając im Swoją doskonałość i miłość. Pobożność wyraża się nie tylko w relacji Bóg – człowiek, lecz również w kontaktach międzyludzkich. Boga należy szukać i odkrywać przede wszystkim w ludziach. Chrześcijanin jest w pełni pobożny wtedy, gdy każdym swoim uczynkiem prowadzi do służby Bogu siebie samego, swoich braci i cały świat, który został mu zlecony w opiekę. Przez dar pobożności Duch Święty kieruje serce człowieka ku Bogu, budząc w nim uczucia, myśli i modlitwy, które wyrażają postawę synostwa wobec Ojca. Symbolem naszej pobożnej modlitwy w dzisiejszym nabożeństwie będzie dym kadzidła, który wzniesie się w górę jako woń miła i przyjemna Bogu.
 • Krótka modlitwa zbierająca


Żyj we mnie, Duchu Święty

Abym myślał o świętości.

Prowadź mnie Duchu Święty,

Abym czynił to, co święte

Uświęcaj mnie, Duchu Święty,

Abym kochał to, co święte

Wzmacniaj mnie, Duchu Święty,

Abym chronił to, co święte

Ochraniaj mnie Duchu Święty,

Abym nigdy nie zatracił tego co święte. (św. Augustyn)


 • Znak : Okadzamy ołtarz i wiernych (śpiew)


Kolekta:

Prosimy Cię Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Daj nam bez przeszkody dążyć do zbawienia, które obiecujesz. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.
7. DAR BOJAŹNI BOŻEJ


 • Komentarz: (komentator)

Dar Bojaźni Bożej wzbudza synowski szacunek i uległość wobec majestatu Boga przez co pomaga zerwać z grzechem, a doskonali cnotę umiarkowania. Dar Bojaźni Bożej napełnia nas szacunkiem dla Pana. Psalmista powie: „bojaźń Boża początkiem mądrości”, a mądrość jest według Izajasza największym darem Ducha Świętego. Bojaźń ta nie jest niewolniczym lękiem, lecz uczuciem synowskim. W królestwie Bożym nie ma bowiem miejsca na lęk, jest tylko bojaźń synowska, której najpełniejszym wyrazem jest sam Chrystus. On przyniósł wyzwolenie poprzez miłość, abyśmy uwolnieni od wszelkiego lęku przed potęgą wszechobecnego Boga dbali, ażeby w świecie urzeczywistniała się Jego wola.
 • Krótka modlitwa zbierająca


O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię

Oświecaj, kieruj, wzmacniaj i pocieszaj mnie.

I powiedz mi, co mam robić,

I rozkaż mi to wykonać.

Obiecuję Ci uległość we wszystkim,

Co z woli Twojej mnie spotka,

Tylko okaż mi Twoją wolę. Amen

Kolekta:
Wszechmogący wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie, okaż nam swoje miłosierdzie, odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy Cię prosić. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. • Dziękczynienie (wspólny śpiew)

 • Zachęta do modlitwy Pańskiej (przewodniczący)

 • Modlitwa PańskaKolekta:
Wszechmogący wieczny Boże, Ty chciałeś aby obchód świąt paschalnych objął okres pięćdziesiątnicy + spraw, niech Duch Święty zjednoczy rozdzielone narody, * aby każdy w swoim języku oddawał Ci chwałę. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.
Następuje wystawienie Najświętszego Sakramentu. Adoracja śpiewem.


 • Błogosławieństwo i rozesłanie
 1. AGAPA

Po czuwaniu modlitewnym prosimy o zorganizowanie skromnego poczęstunku.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość