Strona główna

Sprawozdanie merytoryczne


Pobieranie 26.79 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar26.79 Kb.
Poznań 16.02.2010 r.
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 1. NAZWA:


Fundacja Anny Wierskiej „Dar Szpiku”
SIEDZIBA I ADRES:
ul. Szczęsna 8

60-587 Poznań
DATA WPISU W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM:
08.02.2008


 1. NUMER KRS:


0000298748


 1. STATYSTYCZNY NUMER IDENTYFIKACYJNY W SYSTEMIE REGON:


300779698


 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Imię i nazwisko, adres zamieszkania:

PREZES: Tomasz Raczkiewicz


Wiceprezes Andrzej Piasecki

Członek Zarządu Rafał Borzeszkowski
 1. CELE STATUTOWE:
 1. prowadzenia działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, w szczególności profilaktyki chorób nowotworowych krwi,

 2. propagowania idei pozyskiwania dawców szpiku oraz transplantacji szpiku kostnego,

 3. wspierania postaw obywatelskich, w szczególności w zakresie dawstwa szpiku,

 4. zapewnienie obywatelom równego dostępu do informacji, w szczególności dotyczących profilaktyki i diagnozowania chorób nowotworowych,

 5. wspierania osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.
 1. ZASADY, FORMY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ:
 1. prowadzenie akcji informacyjnych i edukacyjnych na temat pozyskiwania dawców szpiku oraz transplantacji szpiku kostnego,

 2. tworzenie rejestru niespokrewnionych dawców szpiku,

 3. prowadzenie kampanii społecznych,

 4. prowadzenie działalności wydawniczej,

 5. prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej,

 6. prowadzenie punktów poradnictwa zdrowotnego, badań profilaktycznych oraz innych form poradnictwa i punktów informacyjnych,

 7. prowadzenie profilaktyki społecznej, terapii, socjoterapii i innych form pomocy,

 8. organizację imprez kulturalnych, sportowych, szkoleniowych i wypoczynkowych,

 9. organizację kampanii informacyjnych w zakresie promocji postaw społeczno-obywatelskich,

 10. współpracę z instytucjami samorządu lokalnego,

 11. współpracę międzynarodową z organizacjami zagranicznymi.
 1. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WEDŁUG WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO:

Nie dotyczy.
 1. UCHWAŁY: nie podjęto


 1. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW, Z WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ:
SPADEK

Nie dotyczy

ZAPIS

Nie dotyczy

DAROWIZNA

35038

1%

DOTACJA


53 714,91

56 000,00SKŁADKI

Nie dotyczy

INNE

Nie dotyczy

ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ PUBLICZNYCH:
- BUDŻETU PAŃSTWA

49000

- BUDŻETU GMINY

7000

ODPŁATNE ŚWIADCZENIA REALIZOWANE W RAMACH CELÓW STATUTOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH ŚWIADCZEŃ

Nie dotyczyWYNIK FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PROCENTOWY STOSUNEK PRZYCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z TEJ DZIAŁALNOŚCI DO PRZYCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ

Nie dotyczy


 1. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH NA:
a) realizację celów statutowych

130199,04 PLN

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)

13363,21PLN

c) działalność gospodarczą

Nie dotyczy

d) pozostałe koszty

0,00. PLN
 1. DANE O:

a) Liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:


Nie dotyczy.
b) Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
Nie dotyczy.
c) Wysokości rocznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody premie i inne świadczenia:
Nie dotyczy.
d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło
34316,00 zł
e) Udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielenia takich pożyczek:

Nie dotyczy.


f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:


000 PLNg) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:


Nie dotyczy.
h) Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie:
Nie dotyczy.
i) Nabytych pozostałych środkach trwałych:
Nie dotyczy.
j) Wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych:
Nie dotyczy.


 1. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ STOWARZYSZENIU PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) ORAZ WYNIKU FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI:

Nie dotyczy.
 1. INFORMACJA O ROZLICZENIACH STOWARZYSZENIA Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH I W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH:

Nie dotyczy.
W okresie sprawozdawczym w stowarzyszeniu nie była przeprowadzona kontrola.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość