Strona główna

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Mazowieckiego Stowarzyszenia Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto


Pobieranie 69.59 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar69.59 Kb.
Mazowieckie Stowarzyszenie

Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Mazowieckiego Stowarzyszenia Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”

za rok 2009 r. 1. Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy Dla Niepełnosprawnych „De Facto” w 2009 roku prowadziło swoją działalność w lokalach w Płocku:

 • 09-400 Płock, Małachowskiego 4b/3, oraz

 • 09-400 Płock, Bohaterów Warszawy 1/1.

Ponadto Stowarzyszenie prowadziło działalność w Warszawie:

 • 01-873 Warszawa, ul. Ogrodowa 37/14,

W Poznaniu prowadzi działalność w użyczonym przez Polski Związek Niewidomych lokalu:

 • 61-714 Poznań, Al. Niepodległości 29.

II. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 21.12.2005 r. przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247597. Stowarzyszenie 02.11.2006 otrzymało status organizacji pożytku publicznego.


III. Członkowie Organów Mazowieckiego Stowarzyszenia Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”

Zarząd Stowarzyszenia: • Renata Nych - Przewodnicząca Stowarzyszenia

 • Jerzy Myszak - Zastępca Przewodniczącego

 • Iwona Maciąg – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

 • Dagmara Pardej – zastępca przewodniczącego

 • Aleksander Rodziewicz- sekretarz Komisji Rewizyjnej

IV. Cele statutowe Stowarzyszenie z podziałem na: 1. działalność nieodpłatna:

 1. Tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia zatrudniających osoby niepełnosprawne, zatrudnienie socjalne, w tym spółdzielnie socjalne dla niepełnosprawnych.

 2. Doradztwo zawodowe, prawne, psychologiczne, oraz poradnictwo obywatelskie dla osób niepełnosprawnych, poprzez grupy wsparcia, szkolenia, oraz warsztaty dla osób niepełnosprawnych.

 3. Współpraca z władzami lokalnymi w budowaniu partnerstwa publiczno- społecznego w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw obywatelskich na rzecz aktywizacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 4. Upowszechnianie edukacji, wiedzy, informacji wśród niepełnosprawnych poprzez ułatwianie dostępu do nowoczesnych technologii, realizowane między innymi poprzez prowadzenie biblioteki dla niepełnosprawnych, oraz biblioteki wydawnictw na nośnikach dostępnych dla niewidomych.

b) działalność odpłatna:

 1. Tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia zatrudniających osoby niepełnosprawne, zatrudnienie socjalne, w tym spółdzielnie socjalne dla niepełnosprawnych.

 2. Doradztwo zawodowe, prawne, psychologiczne, oraz poradnictwo obywatelskie dla osób niepełnosprawnych, poprzez grupy wsparcia, szkolenia, oraz warsztaty dla osób niepełnosprawnych.

 3. Współpraca z władzami lokalnymi w budowaniu partnerstwa publiczno- społecznego w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw obywatelskich na rzecz aktywizacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 4. Upowszechnianie edukacji, wiedzy, informacji wśród niepełnosprawnych poprzez ułatwianie dostępu do nowoczesnych technologii, realizowane między innymi poprzez prowadzenie biblioteki dla niepełnosprawnych, oraz biblioteki wydawnictw na nośnikach dostępnych dla niewidomych

V. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

VI. Opis działalności prowadzonej w 2009 roku.

W 2009 roku, Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe wykonało następujące działania: 1. Projekt „Internetowy kiosk z prasą dostępną dla osób niewidomych i słabo widzących”, realizowany na podstawie umowy nr 0045/R/2/2008 z dnia 23 lipca 2008 roku z Ecorys Polska. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Islandię. Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej. Celem projektu było usunięcie bariery w dostępie osób niewidomych i słabowidzących do społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie w Płocku kiosku internetowego dla polskich niewidomych gdzie będą dostępne tekstowe wersje czasopism.

 2. Projekt „Od wykluczenia do powodzenia” - szkolenia zawodowe i psychospołeczne prowadzące do nabycia kwalifikacji i wykonywania pracy skierowane do osób niewidomych ze wsi. Projekt realizowany na podstawie umowy nr POKL.07.02.01-30-015/08-00 zawartej z WUP Poznań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

 3. Projekt „Z Ludwikiem Brajlem po Płocku - wykonanie map barwno-wypukłych z obiektami kultury i edukacji, obiektami sakralnymi umożliwiającymi osobom niewidomym i słabowidzącym niwelowanie skutków inwalidztwa wzroku”, realizowany na podstawie umowy nr 64/WZS/Z/296/2009 z Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Płocka.

 4. Zadanie „Prowadzenie dla osób niewidomych i słabowidzących z całej Polski specjalistycznego serwisu internetowego z czasopismami z otwartego rynku prasowego, adaptowanymi na format dostępny i przyjazny dla osób niewidomych”, realizowane na podstawie umowy ZZO/000006/07/D z PFRON, w ramach art. 36 ustawy dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 5. Projekt „Płocki e-serwis obywatelski dla Niewidomych”, realizowany dzięki wsparciu przez Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka, oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

 6. Projekt „Jedna wspólna szkoła”, wyrównanie szans w równym dostępie do edukacji uczniów niewidomych ze wsi, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy UDA-POKL.09.05.00-14-150/08-00 z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

 7. Projekt „Jedna wspólna szkoła”, wyrównanie szans w równym dostępie do edukacji uczniów niewidomych uczących się w szkołach ogólnodostępnych w Płocku, na podstawie umowy nr 49/52/ES.I.HG/D/09 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

 8. Projekt „Usłyszeć kolor i kształt – Serwis Pomocy Niewidomym Uczniom”, realizowany dzięki wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, oraz wsparciu finansowemu udzielonemu przez Islandię. Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie umowy nr 0421/R/3/2009 z Ecorys Polska.

 9. Zadanie „Przetwarzanie czasopism regionalnych z otwartego rynku prasowego na formę dostępną dla osób niewidomych i słabowidzących i przesyłanie ich do bibliotek dla niewidomych czytelników z całej Polski”, realizowane na podstawie umowy ZZO/000062/07/D z PFRON, w ramach art. 36 ustawy dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 10. Zadanie realizowane w partnerstwie z PZN Okręg Wielkopolski pod nazwą „Rekreacja to też rehabilitacja”, w wyniku konkursu nr 3 w ramach art. 36 ustawy dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; umowa z PFRON nr ZZO/000027/15/D  z dnia 20.10.2009 roku.

 11. Projekt pod nazwą „Ekonomia społeczna szansą dla niewidomych mieszkańców wsi województwa Wielkopolskiego”, realizowany na podstawie umowy POKL.07.02.02-30-001/09 zawartej z WUP Poznań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

VII. Wykaz uchwał zarządu podano w załączniku nr 1 do sprawozdania.


VIII. Przychody Stowarzyszenia.

 1. Przychody działalności statutowej tradycyjnej – 156 784,08 zł, w tym:

 • składki członkowskie - 1700 zł,

 • 1% pdof – 11270 zł,

 • darowizny od osób fizycznych – 60668 zł,

 • darowizny od osób prawnych – 10000 zł,

 • dofinansowanie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 73146,08 zł.

 1. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego nieodpłatnej – 816416,01 zł. 

Koszty działalności statutowej pożytku publicznego nieodpłatnej – 829180,58 zł.

 1. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego odpłatnej - 46176 zł.

Koszty działalności statutowej pożytku publicznego odpłatnej – 46176 zł.

 1. Koszty ogólno administracyjne – 4500 zł.

Razem przychody 1 019 376,09 zł.

Razem koszty 867 092,01 zł. 1. Kwoty uzyskane z wpłat 1%, w sumie 11270,00 zł zostały przeznaczone na prowadzenie Kiosku z czasopismami dostępnymi dla osób niewidomych i słabo widzących.

IX. Łączna liczba osób zatrudnianych przez Stowarzyszenie „De Facto” w 2009 roku stan na grudzień to: 1. 18 osób na podstawie umowy o pracę, w tym 8 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

 2. 39 osób na umowy cywilno prawne, w tym 10 z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

 3. Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń brutto z tytułu umów o pracę i umów cywilno prawnych w roku 2009 to 489 267,60 zł, w tym:

 • z tytułu umów zleceń: 298 921,50 zł,

 • z tytułu umów o pracę: 190 346,50 zł.

Płock, 10.01.2010 r.

Zarząd Stowarzyszenia :


………………………………. …………………......... …………………………
*) W załączeniu wykaz uchwał zarządu Stowarzyszenia podjętych w 2009 roku.

Załącznik nr 1 do

Sprawozdania z działalności Mazowieckiego Stowarzyszenia

Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” w 2009 roku.Uchwały podjęte w roku 2009 przez Zarząd Mazowieckiego Stowarzyszenia Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”.


Nr Uchwały

Data podjęcia Uchwały


Cel powołania uchwały


Uchwała nr 1/2009

5 stycznia 2009 r.
Kontynuacja uchwały nr 24/2008 Zarządu Mazowieckiego Stowarzyszenia Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” z dnia 4 lipca 2008 r., ,w celu realizacji umowy nr 0045/R/2/2008 z dnia 23 lipca 2008 roku z Ecorys Polska.

Uchwała nr 2/2009


5 stycznia 2009 r.


Udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 9911,04 zł na rzecz osób niewidomych w zdobyciu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego.

Uchwała nr 3/2009


5 stycznia 2009 r.


Kontynuacja współpracy z firmą Gruner + Jahr Poland w celu wydawania czasopisma Claudia w formie dostępnej dla osób niewidomych i słabo widzących.

Uchwała nr 4/2009


5 stycznia 2009 r.Kontynuacja współpracy z Wydawnictwem Polskapresse w celu wydawania czasopism z oferty Wydawnictwa w formie dostępnej dla osób niewidomych i słabo widzących..

Uchwała nr 5/2009
5 stycznia 2009 r.


Kontynuacja współpracy z Wydawnictwem AVT w celu wydawania czasopism Młody Technik i Gitarzysta w formie dostępnej dla osób niewidomych i słabo widzących.

Uchwała nr 6/2009


5 stycznia 2009 r.Kontynuacja współpracy z Wydawnictwem tygodnika Wprost w celu wydawania czasopism z oferty Wydawnictwa, przede wszystkim tygodnika „Wprost” w formie dostępnej dla osób niewidomych i słabo widzących.

Uchwała nr 7/2009


19 stycznia 2009 r.Organizacja szkoleń psychospołecznych w lutym 2009 roku w ramach projektu p.n „Od wykluczenia do powodzenia” - szkolenia zawodowe i psychospołeczne prowadzące do nabycia kwalifikacji i wykonywania pracy skierowane do osób niewidomych ze wsi – nr umowy POKL.07.02.01-30-015/08-00 z WUP Poznań.

Uchwała nr 8/2009
5 lutego 2009 r.


Kontynuacja współpracy ze Spółdzielnią Polityka w celu wydawania czasopism z oferty Wydawnictwa, przede wszystkim tygodnika „Polityka” w formie dostępnej dla osób niewidomych i słabo widzących.

Uchwała nr 9/2009


2 marca 2009 r.


Realizacja umowy nr 64/WZS/Z/296/2009 o tytule „Z Ludwikiem Brajlem po Płocku - wykonanie map barwno-wypukłych z obiektami kultury i edukacji, obiektami sakralnymi umożliwiającymi osobom niewidomym i słabowidzącym niwelowanie skutków inwalidztwa wzroku”.

Uchwała nr 10/2009


2 marca 2009 r.

Realizacja umowy ZZO/000006/07/D o tytule „Prowadzenie dla osób niewidomych i słabowidzących z całej Polski specjalistycznego serwisu internetowego z czasopismami z otwartego rynku prasowego, adaptowanymi na format dostępny i przyjazny dla osób niewidomych ”.

Uchwała nr 11/2009


2 marca 2009 r.

Określenie zasad realizacji projektu: „Od wykluczenia do powodzenia” - szkolenia zawodowe i psychospołeczne prowadzące do nabycia kwalifikacji i wykonywania pracy skierowane do osób niewidomych ze wsi – nr umowy POKL.07.02.01-30-015/08-00 z WUP Poznań.

Uchwała nr 12/2009


18 marca 2009 roku.


Skreślenie p. Barbary Urbaniak z członkostwa w Stowarzyszeniu.

Uchwała nr 13/2009
18 marca 2009 roku.

Przyjęcie na członka Stowarzyszenia p. Dagmary Pardej.

Uchwała nr 14/2009


18 marca 2009 roku.


Przyjęcie na członka Stowarzyszenia p.Aleksandry Koczara.

Uchwała nr 15/2009


1 kwietnia 2009 r.Określenie zasad realizacji umowy z dnia 30 marca 2009 roku projektu: „Płocki e-serwis obywatelski dla Niewidomych” dofinansowanego przez Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka.

Uchwała nr 16/2009


15 maja 2009 r.Określenie zasad realizacji umowy UDA-POKL.09.05.00-14-150/08-00 z dnia 14.05.2009 roku projektu: „Jedna wspólna szkoła”, wyrównanie szans w równym dostępie do edukacji uczniów niewidomych ze wsi, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Uchwała nr 17/2009


15 maja 2009 r.


Określenie zasad realizacji umowy nr 49/52/ES.I.HG/D/09 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2009 roku projektu: „Jedna wspólna szkoła”, wyrównanie szans w równym dostępie do edukacji uczniów niewidomych uczących się w szkołach ogólnodostępnych w Płocku

Uchwała nr 18/2009
1 czerwca 2009 r.

Określenie zasad realizacji umowy nr 43/ON.OP.IV/D/09 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2009 roku projektu „Płocki e-Serwis Obywatelski dla Osób Niewidomych”.

Uchwała nr 19/2009
15 czerwca 2009 r.


Określenie zasad realizacji umowy nr 135 z dnia 22 lipca 2009 z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009.

Uchwała nr 20/2009


15 czerwca 2009 r.

Kontynuacja współpracy z wydawnictwem Axel Springer w celu wydawania czasopism z oferty Wydawnictwa, przede wszystkim tygodnika „Newsweek” w formie dostępnej dla osób niewidomych i słabo widzących.

Uchwała nr 21/2009


18 lipca 2009 roku.


Przyjęcie na członka Stowarzyszenia p. Aleksandrę Rodziewicza.

Uchwała nr 22/2009


14 sierpnia 2009 r.


Określenie zasad realizacji projektu o tytule „Usłyszeć kolor i kształt" internetowy kiosk samopomocy dla niewidomych i słabowidzących czytelników”, wybranego do dofinansowania w konkursie ogłoszonym przez Ecorys Polska w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Uchwała nr 23/2009


14 sierpnia 2009 r.


Przyjęcie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Stowarzyszenia.

Uchwała nr 24/2009


14 sierpnia 2009 r.


Przyjęcie Regulaminu Pracy Stowarzyszenia.

Uchwała nr 25/2009


14 sierpnia 2009 r.

Uchwalenie:

   1. Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Mazowieckim Stowarzyszeniu Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”.

   2. Polityki bezpieczeństwa Mazowieckiego Stowarzyszenia Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”.

Uchwała nr 26/2009


09 września 2009 r.


Udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 1000,00 zł na rzecz osób niewidomych z Polskiego Związku Niewidomych Koło Terenowe w Płocku na koszty udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Osób Niewidomych w Gostyniu w Wielkopolsce.

Uchwała nr 27/2009


2 października 2009 r.


Realizacja projektu nr umowy ZZO/000062/07/D o tytule „Przetwarzanie czasopism regionalnych z otwartego rynku prasowego na formę dostępną dla osób niewidomych i słabowidzących i przesyłanie ich do bibliotek dla niewidomych czytelników z całej Polski”.

Uchwała nr 28/2009


7 października 2009 r.


Udzielenie wsparcia na rzecz osób niewidomych w zdobyciu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, poprzez przyznanie p. Czesławowi Łoś, odtwarzacza mp3.

Uchwała nr 29/2009


7 października 2009 r.


Realizacja II tury szkoleń psychospołecznych w ramach projektu p.n „Od wykluczenia do powodzenia” - szkolenia zawodowe i psychospołeczne prowadzące do nabycia kwalifikacji i wykonywania pracy skierowane do osób niewidomych ze wsi – nr umowy POKL.07.02.01-30-015/08-00 z WUP Poznań.

Uchwała nr 30/2009


7 października 2009 r.


Realizacja projektu pod nazwą „Rekreacja to też rehabilitacja”.

Uchwała nr 31/2009


28 października 2009 r.


Przyznanie darowizny w wysokości 378,00 zł na rzecz Domu Dziecka Niewidomego w Warszawie, na pokrycie kosztów warsztatów z edukacji ekologicznej w gospodarstwie ekologiczno kulturalnym „Ziarno”.

Uchwała nr 32/2009


28 października 2009 r.


Realizacja umowy POKL.07.02.02-30-001/09 projektu pod nazwą „Ekonomia społeczna szansą dla niewidomych mieszkańców wsi województwa Wielkopolskiego”.

Uchwała nr 33/2009


2 grudnia 2009 r.


Zorganizowanie spotkania Bożonarodzeniowego dla dzieci niewidomych uczących się w szkołach masowych w Płocku, z udziałem rówieśników, rodziców i nauczycieli.

Uchwała nr 34/2009


2 grudnia 2009 r.


Przeprowadzenie badań preferencji osób niewidomych i słabo widzących na zlecenie „STUDIA TYFLOGRAFII” działającego przy Szkole dla Niewidomych w Owińskach k/Poznania. Działalność statutowa pożytku publicznego odpłatna.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość