Strona główna

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa w roku 2009


Pobieranie 57.04 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar57.04 Kb.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Chorych
z Zespołem Downa
w roku 2009

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego

zakresu sprawozdania z działalności fundacji, Dz. U. z dnia 22.05.2001 r.)

§ 2.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa

Łódź 91-421 ul. Kilińskiego 2

tel/fax 42 630 73 48

Strona internetowej www.bycrazem.republika.pl

e-mail stow.down@wp.pl

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 03.07.2001 roku

KRS 0000018766

REGON - 470758649

NIP- 726 17 91 205

Status organizacji pożytku publicznego przyznano – 31.03.2009 rokuAktualny skład zarządu Stowarzyszenia powołany 5.03.2011

 1. Szymczak Aleksandra – przewodnicząca Łódź ul. Kotwiczna 2

 2. Nowakowski Zdzisław – wiceprzewodniczący Łódź ul. Aleksandrowska 118 m28

 3. Brewinska-Górecka Zofia – skarbnik Łódź ul. Klonowa 3m34

 4. Brząkała Helena – sekretarz Łódź ul. Niemojewskiego 4m11

 5. Hofman Magdalena – członek Łódź ul. 11-go Listopada 35m4

 6. Małkus Marek – członek Łódź Narutowicza 117

 7. Sobczak Piotr – członek Zgierz Rosdanów ul. Bohaterska 28

Aktualny skład komisji rewizyjnej

 • Niedzielska Zenona – przewodnicząca

 • Olbromska Julita - członek

 • Sierocińska Łucja - członek

 • Lewandowska Teresa - członek

 • Zarzycka Beata - członek

Cele Statutowe Organizacji

Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie warunków do godnego życia, samorealizacji i wyrównywania szans osób z zespołem Downa w środowisku rodzinnym i społecznym, kształtowanie warunków do ich wszechstronnego rozwoju. Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje przez: 1. Szerzenie wiedzy na temat Zespołu Downa głównie wśród rodziców i opiekunów osób z zespołem Downa, wśród pracowników służb medycznych oraz oświaty i wychowania, a także w całym społeczeństwie.

 2. Współdziałanie ze specjalistami w zakresie problematyki zespołu Downa – organizowanie spotkań, warsztatów tematycznych, wystaw i innych.

 3. Prowadzenie działalności popularyzatorsko – wydawniczej.

 4. Współdziałanie z jednostkami administracji państwowej, służbą zdrowia, oświatą, środkami masowego przekazu, organizacjami społecznymi, zakładami pracy i innymi instytucjami w celu popularyzacji wiedzy na temat zespołu Downa.

 5. Inicjowanie i organizowanie właściwej działalności opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i zawodowej.

 6. Inicjowanie i organizowanie placówek stymulacyjno – rehabilitacyjnych dla osób z zespołem Downa mających na celu uzyskanie przez nich maksimum samodzielności takich jak świetlice środowiskowe, warsztaty, środowiskowe domy samopomocowe.

 7. Inicjowanie i organizowanie integracji osób z zespołem Downa w środowisku rodzinnym i społecznym poprzez organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i okolicznościowych. 1. Niesienie wszechstronnej pomocy rodzinom osób z zespołem Downa:

tworzenie grup terapeutycznych, wsparcia, samopomocowych

współpraca z właściwymi jednostkami na rzecz organizowania wypoczynku

oraz innych specjalistycznych form działania dla osób z zespołem Downa i ich rodzin.


 1. Tworzenie warunków formalno – prawnych i organizacyjnych mających na celu wprowadzenie osób z zespołem Downa do społeczności ludzi zdrowych. Poszukiwanie rozwiązań mających na celu:

szukanie i tworzenie miejsc pracy

przygotowanie tych osób do podjęcia pracy

organizowanie mieszkalnictwa chronionego


 1. Zdobywanie funduszy na działalność Stowarzyszenia,

 2. Inną działalność korzystną dla realizacji celów Stowarzyszenia.


2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej


A. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży

Rehabilitacja psychoruchowa z uwzględnieniem rehabilitacji ruchowej, terapii psychologicznej, logopedycznej, muzykoterapii, zajęć na basenie, muzyczno - tanecznych oraz zajęć wyrównawczych w szkołach, uaktywnia i poprawia jakość życia osób niepełnosprawnych. W tym roku z uwagi na przedłużający się remont wszystkie zajęcia przesunęły się o jeden miesiąc. • rehabilitacja ruchowa – 6 godz. w tygodniu łącznie dla 40 osób niepełnosprawnych ( IV – XII )

 • indywidualna terapia logopedyczna i instruktaż dla rodziców – 1 razy w tygodniu po 2 dzieci od września oraz po 4 godz. w m - cu dla 7 dzieci ze szkół integracyjnych i specjalnych w czasie roku szkolnego

 • zajęcia taneczne prowadzone przez instruktora tańca ze studenckiego zespołu tańca ludowego „Kujon” od X – XII dla 12 osób niepełnosprawnych, po 2 godziny tygodniowo

 • zajęcia muzykoterapii 2 godz. tygodniowo od IV – XII

 • zajęcia sportowe - na basenie S.K.S. ”Start” dla 7 osób 1 godz. tygodniowo, na pływalni MOSiRu „Wodny Raj” 2 razy w tygodniu dla 17 osób niepełnosprawnych oraz na basenie Wyższej Szkoły Informatycznej 1 godz. w tygodniu 8 osób, wszyscy pływają pod opieką instruktorów

 • zajęcia taneczno - muzyczne prowadzone przez instruktora O.K. ”Lutnia” – 3 godz. w tygodniu dla zespołu „ Mały Big Band” (18 osób) oraz 1 godz. w tygodniu dla 26 osób tzn. zespół 18 osób + 8 osób początkujących

 • indywidualne zajęcia wyrównawcze po 4 godz. w m-cu dla 8 dzieci ze szkół specjalnych

 • zajęcia na kręgielni - okresowo 1 godzina tygodniowo dla 14 osób

 • zajęcia edukacyjne w Grocie Solnej – w okresie VI – XII po 1 godz. tygodniowo

 • Wszystkie zajęcia realizowane są w trakcie roku szkolnego. Wyjątek stanowią zajęcia na basenie, z których korzystały również podczas wakacji uczestnicy warsztatów organizowanych w Bardzyninie.  B. Akcja letnia

  Wakacyjne warsztaty w Bardzyninie. Od 2002 roku organizujemy dla naszych podopiecznych różnorodne wyjazdy do ośrodka w Bardzyninie.

  • W tym roku zorganizowaliśmy w czasie wakacji, cztery 13 dniowe warsztaty łącznie dla 48 osób niepełnosprawnych. Uczestnicy pod opieką 3 opiekunów i 2 instruktorów uczyli się samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego, brali udział w zajęciach plastycznych, sportowych, muzycznych lub scenicznych. Ponadto uczestnicy 2 razy w tygodniu jeździli na basen do Aleksandrowa lub na zajęcia hipoterapii do Starego Adamowa. W wolnych chwilach robiono piesze wycieczki po okolicy, rozgrywki sportowe, a wieczorem ogniska lub dyskoteki. Prawie wszyscy chętnie pomagali w przygotowaniu posiłków oraz w sprzątaniu pokoi i terenu ośrodka, coraz lepiej dbając o estetykę własną i zajmowanych pomieszczeń. Takie wyjazdy bez stałej opieki rodziców ale wśród rówieśników bardzo się naszym dzieciom podoba i niektórzy niechętnie wracają do domów

  • Warsztaty wymiany doświadczeń dla rodzin dzieci z Zespołem Downa.

  Zadanie to zrealizowano również w Bardzyninie. Odbył się 1 tygodniowy wyjazd dla 8 dzieci niepełnosprawnych, 8 matek oraz 4 zdrowego rodzeństwa. Dzieci korzystały z różnorodnych zajęć terapeutycznych, plastycznych i sportowych. Ponadto wszyscy chętni korzystali z zajęć hipoterapii w ośrodku w Starym Adamowie.

C. Imprezy kulturalno - rozrywkowe


 • imprezy organizowane przez Zarząd:

 • 24.01.2009r. Zabawa noworoczna zorganizowana w dwóch grupach wiekowych w O.K. „Lutnia” na której wszyscy uczestnicy dostali od Mikołaja upominki

 • 13.06.2009r Niestety Dzień Dziecka zorganizowany przez Stowarzyszenie dnia w Safari Zoo w Borysewie z uwagi na ulewę i niemożność wejścia na teren obiektu zakończył się niepowodzeniem. Aby nie sprawić rozczarowania dzieciom zjedliśmy wcześniej zamówiony obiad, z okien autokaru obejrzeliśmy zwierzęta i gorące źródła w Uniejowie i wróciliśmy do Łodzi. W dniu 20.06.2009r Stowarzyszenie zorganizowało ponownie z własnych funduszy wyjazd do Borysewa

 • 9 – 11 października 2009r odbyła się 3-dniowa wycieczka „ U stóp Jasnej Góry”. Uczestnicy zwiedzili zabytki w Częstochowie i okolicy, a zespół „Mały Big Band” wystąpił na inauguracji X Ogólnopolskiego Sympozjum na temat „Możliwości wspierania rozwoju dzieci z zespołami uwarunkowanymi Genetycznie”

 • 12.12.2009r. odbyła się w O.K. ”Lutnia” wigilia dla członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości. W sumie w imprezie wzięło udział ok.100 osób. Wszystkie osoby niepełnosprawne oraz zaproszeni goście otrzymali od Mikołaja upominki gwiazdkowe. Wieczerzę uświetniło wspólne kolędowanie. • imprezy organizowane wspólnie z innymi placówkami

 • W dniach 03 – 05.06.2009r. w O.K. „Lutnia” odbył się VII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Moja sztuka – moje życie” organizowany przez Stowarzyszenie wspólnie z B.O.K. w której wzięło udział ponad 200 osób niepełnosprawnych, uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, WTZ - ów, świetlic środowiskowych, DPS - ów itp. placówek. Poza występami artystycznymi był konkurs prac plastycznych, warsztaty taneczno - muzyczne „ Taniec flamenco”, giełda wytworów artystycznych. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i dyplomy. Jury przyznało 5 „Złotych Lutni” za występy sceniczne i 1 za prace plastyczne. 6 placówek, których uczestnicy otrzymali „Złote Lutnie” otrzymało jako nagrody główne, kuchenki mikrofalowe. W mprezie brał udział „Mały Big Band” wraz z grupą początkującą oraz wielu naszych podopiecznych uczęszczających do innych placówek • udział w imprezach organizowanych przez inne instytucje:

  • akcja na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 11.01.2009 roku; zespół „Mały Big Band” jak co roku występował przed O.K. ”Lutnia” i na ul. Piotrkowskiej.

  • Zespół „Mały Big Band” wielokrotnie brał udział w koncertach na rzecz innych:

  • 11.05.2009r. „Piramida Dobrej Woli” w Al. Schillera

  • 16 maja w Zgierzu na imprezie „Sami o sobie”

  • 26.05.2009r. Z okazji Dnia Matki w Miejskim Ośrodku Kultury w Tuszynie

  • 2 czerwcu w Załęczu Wielkim na IX Wojewódzkich Obchodach Dnia Dziecka

  • 19.06.2009r. w Centrum Kultury Młodych na pikniku rodzinnym

  • 25 sierpnia podczas imprezy „Miłosierne Nutki” w Świnicach Warckich. W dniach 7-12 września zespół brał udział w VI Europejskim Festiwalu Filmowym w Koszalinie

  • 13.11.2009r braliśmy udział w Festiwalu Sztuk Wszelakich w Domu Kultury na ul. Siedleckiej

  • 15 grudnia w Załęczu Wielkim na wojewódzkiej imprezie „Nadwarciańskie Mikołajki”.

  • Ponadto zespół systematycznie występował na cyklicznych imprezach dla niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”, organizowanych przez O.K. ”Lutnia”.  D. Imprezy sportowe

W minionym roku nasi zawodnicy brali udział

a) w zawodach organizowanych przez Zarząd  • 16.11.2009r. odbyły się na basenie S.K.S. ”Start” zawody pływackie „Bądźmy razem w wodzie” dla 40 zawodników niepełnosprawnych z zaprzyjaźnionych szkół specjalnych, WTZ -ów i DPS -ów. Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy, medale i nagrody rzeczowe.

  b) w zawodach organizowanych przez inne placówki

  • 12.03.2009r. pięciu naszych zawodników wzięło udział w Regionalnym Turnieju Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych w Wieluniu

  • wiosną 4 zawodników wzięło udział w XII Mityngu Pływackim na basenie przy ul. Spadkowej 4/6

  • w dniach 2-5 lipca b. r. w Ogólnopolskich Igrzyskach Olimpijskich w Kielcach wzięli udział Piotr Wyderka w tenisie stołowym i Adam Źródelny w pływaniu.

  • W dniu 24 września b. r. 4 zawodników pojechało na Regionalny Mityng w biegach przełajowych do Stemplewa.  E. Rekreacja i wypoczynek

  • W ubiegłym roku Stowarzyszenie nie zorganizowało żadnego turnusu rehabilitacyjnego z uwagi na brak odpowiedniej liczby zainteresowanych osób. Aktywny wypoczynek letni jak już wcześniej wspomniano zorganizowaliśmy wyłącznie w naszym ośrodku w Bardzyninie.

  6. Praca społeczna dla naszego środowiska

  • na wiosnę gruntowne prace porządkowe wnętrza domu i na terenie ośrodka,

  • nieodpłatna praca opiekunów na wycieczkach i zawodach sportowych,

  • pomoc rodziców podczas niektórych zajęć rehabilitacyjnych,

  • pomoc rodziców w organizowaniu imprez okolicznościowych, warsztatów i wycieczek,

  • drobne naprawy sprzętu rehabilitacyjnego i muzycznego,

  • pomoc „nowym” rodzicom dzieci z Zespołem Downa,

  • nieodpłatna obsługa prywatnymi samochodami imprez artystycznych i okolicznościowych (transport instrumentów, zakup i transport prezentów noworocznych, pomocy dydaktycznych itp.),

  • użyczanie własnych samochodów do przewożenia do Bardzynina niezbędnych do prowadzenia warsztatów sprzętów, materiałów i pomocy dydaktycznych oraz artykułów spożywczych.

  3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej

  4. W celu sprawnej realizacji zadań w roku 2009 Zarząd zebrał się na 8 protokołowanych posiedzeniach i podjął 20 uchwał dotyczących:

  1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia z dn.01.04.2009 r.

Uchwała 01/09 – terminu zajęc rehabilitacyjnych

Uchwała 02/09 – wycieczki do ZOO safrii w Borysewie

Uchwała 03/09 – uprawnień wejścia na teren firmy „Atlas” siedziby Stowarzyszenia

Uchwała 04/09 – daty Walnego Zebrania2. Uchwały Walnego Zebrania w dn.18.04.2009 r.

Uchwała 05/09 zakazu palenia papierosów w pomieszczeniach Stowarzyszenia

- częstości zebrań rodziców z Zarządem

- opłat za sprzątanie pomieszczeń Stowarzyszenia

Uchwała zatwierdzenia Bilansu rocznego

Uchwała Udzielenie absolutorim Zarządowi

Uchwała powołująca nowy Zarząd w składzie

Wojtalik Zdzisława

Wyderka Iwona

Gąszcz Wiesława

Wnuk Elżbieta

Wołoszko Mirosława

Pająk Anna

Brząkała Helena3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia w dn.18.05.2009 r.

Uchwała 06/09 - Ukonstytuowanie się nowego Zarządu:

Uchwała 07/09 – wysokości odpłatność za warsztaty letnie w Bardzyninie

Uchwała 08/09 – tegorocznego Dnia dziecka

Uchwała 09/09 – odpłatności za zajęcia na basenie

4Uchwały Zarządu Stowarzyszenia z dn.27.10.2009 r.

Uchwała 10/09 – zakupu nagród za udział w zawodch pływackich

Uchwała 11/09 – organizacji tegorocznej Wigilii

Uchwała 12/09 – terminu i godzin zajaęc rehabilitacyjnych i logopedycznych5. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia z dn.27.11.2009 r.

Uchwała 13/09 – kosztu wycieczki W okolice Częstochowy

Uchwała 14/09 -plombowania pomieszczeń Stowarzyszenia.

Uchwała 15/09 - odpłatności za zajęcia taneczne

Uchwała 16/09 – terminu zabawy noworocznej

Uchwała 17/09 – odpłatności za udział w tegorocznej Wigilii i funduszy na upominki gwiazdkowe5. Przychody

Źródła przychodów 2009

1. Składki członkowski 2 730,00

2. Dofinansowania: 157 240,30

UMŁ 6 043,50

PEFRON 140 896,80

RCOS 10 300,00

4. Darowizny – wpłaty na cele statutowe 23 617,20

5. Dopłata na pokrycie kosztów rehabilitacji 18 849,50

6. Dopłata do warsztatów w tym 16 541,00


 1. Składki członkowskie – olimpiady specjalne 360

 2. Razem przychody z działalności statutowej 219 338,00

7.Przychody finansowe – oprocentowanie 272,39

kont bankowych

9.pozostałe przychody 12 038,00

Przychody ogółem 231 648,69

6. poniesione koszty

Koszty realizacji zadań statutowych 96 860,10

Koszty administracyjne 26 191,00

7.

a. stowarzyszenie nie zatrudnia na podstawie umowy o pracę

zatrudnia na podstawie Umowa o dzieło - 3 osóby

zatrudnia na podstawie umowy-zlecenie 23 osoby

b. nie dotyczy

c. nie dotyczy

d. wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia brutto - 69 705,08

e. Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych

f. 83 306,13 podac rachunek i bank

g. nie nabyto obligacji, udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego

h. nie nabyto nieruchomości

i. monitor, drukarkę laserową, stoły i ławki do zajęć plastycznych, sprzęt nagłaśniający

j. - wartości aktywów 305 316,14

- zobowiązania krótkoterminowe 2 866,69

8. nie zlecano

9. CIT-8, CIY-8/0, PIT-4R

III. Na przełomie roku 2008/2009 Komisja Rewizyjna przeprowadziła kilka kontroli wpływów i wydatków związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia oraz dbałością Zarządu o powierzone mienie.

Ustalono

 • Dotacje celowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na rehabilitacje i płace rehabilitantów, wypoczynek letni, imprezy okolicznościowe i wycieczkę, Wigilię i Choinkę dla podopiecznych.

 • Darowizny i składki członkowskie pokrywają częściowo działalność Stowarzyszenia tzn. utrzymanie biura, dom w Bardzyninie i rehabilitacji

 • Środki finansowe wpływające na konto Stowarzyszenia są przeznaczane na działalność statutową

V. Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego
od 01.01.2009 do 31.12.2009


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość