Strona główna

Sprawozdanie nr 12 z działalności Prezydenta Miasta Tarnowa w okresie od 15 grudnia 2007 r do 11 stycznia 2008 r


Pobieranie 99.13 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar99.13 Kb.
S P R A W O Z D A N I E Nr 12

z działalności Prezydenta Miasta Tarnowa

w okresie od 15 grudnia 2007 r. do 11 stycznia 2008 r.
I. Wykaz wydanych zarządzeń.

We wskazanym okresie Prezydent Miasta Tarnowa wydał 25 zarządzeń, w tym Zarządzenia Prezydenta Miasta jako organu wykonawczego Gminy Miasta Tarnowa.

Przedmiot spraw uregulowanych zarządzeniami obejmuje w szczególności:
Zarządzenie Nr 430/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie rocznego harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy na terenie miasta Tarnowa.

Ustalono roczny harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej,


w niedziele, święta i dni wolne od pracy na rok 2008. Całodobowy dyżur (w porze nocnej,
w niedziele, święta i dni wolne od pracy) na terenie miasta Tarnowa pełnić będą apteki przy ul. Lwowskiej 22 oraz Słonecznej 32.
Zarządzenie Nr 431/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 grudnia 2007 r.
w sprawie odwołania członka Rady Sportu Gminy Miasta Tarnowa.

Ze składu Rady Sportu Gminy Miasta Tarnowa został odwołany Pan Stanisław Piwowarski.


Zarządzenie Nr 432/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 grudnia 2007 r.
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów sportowych i wyznaczenia jej Przewodniczącego.

Powołano Komisję Stypendialną opiniującą wnioski o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników posiadających licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym oraz dla zawodników nieposiadających licencji zawodnika, zwaną dalej „Komisją Stypendialną” w następującym składzie:

1) Przewodniczący Komisji - Pan Krzysztof Janas - przedstawiciel Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miejskiej w Tarnowie,

2) Pan Piotr Skrzyniarz - Przewodniczący Rady Sportu Gminy Miasta Tarnowa,

3) Pan Marek Baran - pracownik Biura Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Miasta Tarnowa.
Zarządzenie Nr 433/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Tarnowa.

Zmieniono godziny pracy Urzędu Miasta Tarnowa w następujący sposób:

- poniedziałek od godz. 730 - 1800,

- wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 730 - 1530.


Zarządzenie nr 434/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich w Tarnowie dysponentem części środków finansowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ustanowiono Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich w Tarnowie (TZDM) dysponentem części środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej GFOŚiGW. Ustalono na rok 2007 wykaz zadań finansowanych ze środków GFOŚiGW do zrealizowania przez TZDM oraz wysokość środków GFOŚiGW przeznaczonych na wykonanie tych zadań, oddanych do dyspozycji TZDM, według poniższego zestawienia:

Dział: 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział: 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fundusz Gminny

§

Zadanie

Plan wydatków [zł]

6110

Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

500.000,00
*budowa ekranów akustycznych w ciągu Al. Jana Pawła II

500.000,00


Zarządzenie Nr 435/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie Planu Kontroli Urzędu Miasta Tarnowa na 2008 r.

Przyjęto Plan kontroli Urzędu Miasta Tarnowa na 2008 r.


Zarządzenie Nr 436/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Środkowej w Tarnowie.

Postanowiono sprzedać w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną przy ul. Środkowej, oznaczoną numerem działki 8 obr. 209 o powierzchni 2771 m2 stanowiącą własność Gminy Miasta Tarnowa, objętą księgą wieczystą TR1T/00090191/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie – przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie wolnostojącej, gdzie dopuszcza się realizację usług związanych z zaspokojeniem bieżących, podstawowych potrzeb mieszkańców. Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 270 500, 00 zł.


Zarządzenie Nr 437/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych na eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tarnowa.

Powołano komisję przetargową do przeprowadzenia postępowań przetargowych pn.: „Eksploatacja sieci oświetlenia ulicznego w Tarnowie” oraz „Eksploatacja sieci oświetlenia ulicznego w Tarnowie-Mościcach” w następującym składzie:

1) Jerzy Woliński - Przewodniczący komisji

2) Piotr Wardawa - Członek komisji

3) Elżbieta Iwaniec - Członek komisji

4) Beata Broniek – Kęska - Członek Komisji

5) Daniel Antoniewski - Członek Komisji

6) Wojciech Knapik - Członek Komisji – Sekretarz.


Zarządzenie Nr 438/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 19 grudnia 2007 r . w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetowych i związanych z tym zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Tarnowa na rok 2007.

Zgodnie z kompetencjami Prezydent Miasta dokonał przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej


Zarządzenie nr 439/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie nabycia od Zakładów Mechanicznych „Tarnów” Spółki Akcyjnej w Tarnowie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz prawa własności położonych na nich budynków i innych urządzeń - w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości.

Postanowiono nabyć od Zakładów Mechanicznych „Tarnów” Spółki Akcyjnej w Tarnowie prawo wieczystego użytkowania wieczystego następujących gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z prawem własności znajdujących się na nich budynków i innych urządzeń:  1. działek nr nr 1/69 i 1/70 o łącznej powierzchni 0,3313 ha - obręb 247, objętych księgą wieczystą KW TR1T/00117388/2 Sądu Rejonowego w Tarnowie zabudowanych budynkiem hali produkcyjnej (obiekt nr 12),

  2. działki nr 1/109 o powierzchni 0,6543 ha – obręb 247, objętej księgą wieczystą KW TR1T/00123214/7 Sądu Rejonowego w Tarnowie zabudowanej budynkiem magazynu zbytu (obiekt nr 84) i trzema kompletami suwnic,

  3. działki nr 1/112 o powierzchni 0,6954 ha – obręb 247, objętej księgą wieczystą KW TR1T/00123214/7 Sądu Rejonowego w Tarnowie zabudowanej budynkami: magazynu cyjanków (obiekt nr 114), magazynu kwasów (obiekt nr 53), magazynu gazów technicznych (obiekt nr 52),

  4. działki nr 1/50 o powierzchni 0,0206 ha – obręb 247, objętej księgą wieczystą KW TR1T/00123214/7 Sądu Rejonowego w Tarnowie,

  5. działki nr 155/6 o powierzchni 0,2362 ha – obręb 199, objętej księgą wieczystą KW TR1T/00027290/7 Sądu Rejonowego w Tarnowie,

  6. działki nr 347/11 o powierzchni 0,1275 ha – obręb 199, objętej księgą wieczystą KW TR1T/00123214/7 Sądu Rejonowego w Tarnowie,

  7. działki nr 78/3 o powierzchni 0,2742 ha - obręb 192, objętej księgą wieczystą KW TR1T/00123214/7 Sądu Rejonowego w Tarnowie,

  8. działki nr 78/4 o powierzchni 0,4101 ha – obręb 192, objętej księgą wieczystą KW TR1T/00123214/7 Sądu Rejonowego w Tarnowie,

  9. działki nr 88/3 o powierzchni 0,0058 ha - obręb 200, objętej księgą wieczystą KW TR1T/00123214/7 Sądu Rejonowego w Tarnowie,

  10. działki nr 89/1 o powierzchni 0,0166 ha - obręb 200, objętej księgą wieczystą KW TR1T/00123214/7 Sądu Rejonowego w Tarnowie,

o łącznej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego wynoszącej 3 662 210,00 złotych.

Nabycie nastąpi w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 3 662 210,00 złotych, w tym: 1. zaległość podatkowa z tytułu części podatku od nieruchomości za 2004 r., z tytułu podatku od nieruchomości za 2005 r. oraz z tytułu części podatku od nieruchomości za 2006 r. – 2 660 012,65 złotych,

 2. odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych z tytułu części podatku od nieruchomości za 2003 r., od zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości za 2004 i 2005 rok oraz od zaległości podatkowych z tytułu części podatku od nieruchomości za 2006 r. – 1 002 197,35 złotych.


Zarządzenie Nr 440/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko podinspektora w Biurze Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Miasta Tarnowa.

Ogłoszono nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnowa – podinspektor w Biurze Sportu, Turystyki i Rekreacji. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wyżej wymienione stanowisko, powołano Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej „Komisją” w składzie:

1) Pani Dorota Skrzyniarz – Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa – Przewodnicząca Komisji,

2) Pani Aleksandra Mizera – Sekretarz Miasta Tarnowa – Zastępca Przewodniczącej Komisji,

3) Pani Bożena Kaczor – Dyrektor Wydziału Organizacyjno - Prawnego Urzędu Miasta Tarnowa – Członek Komisji,

4) Pan Marek Baran – p.o. Kierownika Biura Sportu, Turystyki i Rekreacji – Członek Komisji,

5) Pani Stanisława Radke – Inspektor w Wydziale Organizacyjno – Prawnym Urzędu Miasta Tarnowa – Sekretarz Komisji.

Za spełnienie kryteriów uznano uzyskanie przez kandydata co najmniej 20 punktów (minimalna liczba punktów).

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upłynął z dniem 7 stycznia 2008 r.
Zarządzenie Nr 441/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Budownictwa Urzędu Miasta Tarnowa.

Ogłoszono nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnowa – podinspektor w Wydziale Urbanistyki i Budownictwa. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wyżej wymienione stanowisko, powołano Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej „Komisją” w składzie:

1) Pan Henryk Słomka - Narożański – Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa – Przewodniczący Komisji,

2) Pani Aleksandra Mizera – Sekretarz Miasta Tarnowa – Zastępca Przewodniczącego Komisji,

3) Pani Bożena Kaczor – Dyrektor Wydziału Organizacyjno - Prawnego Urzędu Miasta Tarnowa – Członek Komisji,

4) Pan Andrzej Banach – Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Budownictwa Urzędu Miasta Tarnowa – Członek Komisji,

5) Pan Jacek Czarnik – Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego w Wydziale Urbanistyki i Budownictwa Urzędu Miasta Tarnowa – Członek Komisji,

6) Pani Beata Micko – Inspektor w Wydziale Organizacyjno – Prawnym Urzędu Miasta Tarnowa – Sekretarz Komisji.

Za spełnienie kryteriów przyjęto uzyskanie przez kandydata co najmniej 20 punktów (minimalna liczba punktów).

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upłynął z dniem 7 stycznia 2008 r.


Zarządzenie Nr 442/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie nr XVII/224/2007 r. z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Tarnowa na rok 2007.

Zgodnie z kompetencjami Prezydent Miasta ustalił układ wykonawczy do uchwały Rady Miejskiej


w Tarnowie nr XVII/224/2007r z dnia 27 grudnia 2007r w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Tarnowa na rok 2007.
Zarządzenie Nr 443/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 27 grudnia 2007 r . w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie nr XVII/225/2007 r. dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie.

Zgodnie z kompetencjami Prezydent Miasta ustalił układ wykonawczy do uchwały Rady Miejskiej

w Tarnowie nr XVII/225/2007r z dnia 27 grudnia 2007r w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego
w wykazie.
Zarządzenie Nr 444/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Tarnowa na rok 2007 oraz przeniesień w planie wydatków budżetowych i związanych z tym zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Tarnowa na rok 2007.

Zgodnie z kompetencjami Prezydent Miasta dokonał zmian planu budżetu oraz przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.


Zarządzenie Nr 445/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Tarnowa prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Postanowiono nabyć od Zenit spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie, do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Tarnowa, prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa oznaczonego numerami działek 58/77, 58/79 o pow. łącznej 416 m2 obrębu 299 wpisanych do księgi wieczystej TR1T/00083954/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowie, ustanowione do dnia 04 grudnia 2089 roku – za cenę 9 849,00, z przeznaczeniem pod poszerzenie pasa drogowego ul. Ostrogskich.


Zarządzenie Nr 446/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Domu Dziecka Nr 2 w Tarnowie.

Zwolniono Panią Annę Smędę ze stanowiska Dyrektora Domu Dziecka Nr 2 w Tarnowie


w drodze wypowiedzenia umowy o pracę zawartej w dniu 6 stycznia 2005 roku
a obowiązującą od dnia 12 stycznia 2005 roku z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpocznie się 01 stycznia 2008 roku i zakończy 31 marca 2008 roku.
Zarządzenie Nr 447/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 31 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osób do wykonywania niektórych czynności dotyczących pracowników Urzędu Miasta Tarnowa z zakresu prawa pracy.

Wyznaczono Panią Aleksandrę Mizerę - Sekretarza Miasta Tarnowa – Dyrektora Urzędu Miasta Tarnowa do wykonywania wszystkich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy pracowników Urzędu Miasta Tarnowa.


Zarządzenie Nr 448/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie.

Wprowadzono zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy


w Tarnowie, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 222/2005 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, zmienionym zarządzeniem Nr 391/2006 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie.

Zarządzenie Nr 449/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w roku 2008 - dożywianie uprawnionych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w formie posiłków gorących jednodaniowych oraz warunków zlecenia realizacji tego zadania.

Ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w roku 2008 - dożywianie uprawnionych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w formie posiłków gorących jednodaniowych oraz warunki zlecenia realizacji tego zadania (przygotowywanie i wydawanie codziennie posiłków - dla 120 osób wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie – w okresie od 02 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.).

W drodze konkursu wybrano Caritas Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30 w Tarnowie, który uzyskał największą ilość punktów, zgodnie z rekomendacją Zespołu Opiniującego oferty. Na wykonanie zadania udziela się dotacji w kwocie do 138.862,80 zł. (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote 80/100).
Zarządzenie Nr 450/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w roku 2008 - prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz warunków zlecenia realizacji tego zadania

Ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w roku 2008 - prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz warunki zlecenia realizacji tego zadania. Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 16 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym w 2008 r. powierzono Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób


z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Tarnowie, które uzyskało największą ilość punktów, zgodnie z rekomendacją Zespołu Opiniującego Oferty. Wysokość dotacji na realizację zadania w 2008 r. wynosi 244.392,- zł.
Zarządzenie Nr 1/2008 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 4 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia priorytetowych kierunków rozwojowych do 2010 r. - Program „Tarnów 2010”.

Zmieniono §3 zarządzenia nr 275/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 23 lipca 2007 r.


w sprawie określenia priorytetowych kierunków rozwojowych do 2010 r. - Program „Tarnów 2010” - dotyczący zakresu odpowiedzialności i zobowiązań Wydziału Strategii oraz kierowników i koordynatorów projektów oraz dokonano aktualizacji załącznika do w/w zarządzenia.
Zarządzenie Nr 2/2008 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Tarnowa.

Ogłoszono nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnowa – Dyrektor Wydziału Kultury. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wyżej wymienione stanowisko, powołano Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej „Komisją” w składzie:

1) Pan Ryszard Ścigała – Prezydent Miasta Tarnowa – Przewodniczący Komisji,

2) Pani Dorota Skrzyniarz – Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa - Zastępca Przewodniczącego Komisji,

3) Pani Aleksandra Mizera – Sekretarz Miasta Tarnowa – Członek Komisji,

4) Pani Bożena Kaczor – Dyrektor Wydziału Organizacyjno - Prawnego Urzędu Miasta Tarnowa – Członek Komisji,

5) Pani Mirosława Derlaga – Inspektor w Wydziale Organizacyjno – Prawnym Urzędu Miasta Tarnowa – Sekretarz Komisji.

Za spełnienie kryteriów uznano uzyskanie przez kandydata co najmniej 35 punktów (minimalna liczba punktów).

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upłynie z dniem 31 stycznia 2008 r.
Zarządzenie Nr 3/2008 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Miasta Tarnowa oraz nieruchomości Skarbu Państwa.

Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzania przetargów na oddanie w dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Miasta Tarnowa oraz nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w składzie:

1) pełniący obowiązki Dyrektora Wydziału Geodezji i Nieruchomości Marek Idzkiewicz – Przewodniczący Komisji,

2) Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Nieruchomości Bogdan Bednarz – Zastępca Przewodniczącego Komisji,

3) Główny specjalista w Referacie Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Jerzy Hejman - członek Komisji,

4) przedstawiciel Rady Miejskiej w Tarnowie Stanisław Madeja - członek Komisji,

5) Zastępca Skarbnika Miasta Marek Witek – członek Komisji.
Zarządzenie Nr 4/2008 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych i cen za usługi świadczone przez Miejski Zarząd Cmentarzy
w Tarnowie

Ustalono opłaty cmentarne na cmentarzach komunalnych w Tarnowie oraz ceny usług pogrzebowych i cmentarnych świadczonych przez Miejski Zarząd Cmentarzy. Zarządzenie obowiązywać będzie od 1 lutego 2008 r. Równocześnie traci moc zarządzenie nr 382/2006 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 10 listopada 2005 r.


II. Informacja o czynnościach podjętych w ramach gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.Czynności podejmowane w ramach gospodarowania

gminnym zasobem nieruchomości

w tym: ilość nowych wniosków z datą wpływu pomiędzy

15 grudnia 2007 r.

a 11 stycznia 2008 r.

ilość spraw zakończonych w terminie pomiędzy

15 grudnia 2007 r.

a 11 stycznia 2008 r.

dzierżawy

34

10

nabycia

-

1

trwały zarząd

9

10

oddawanie w użytkowanie wieczyste

-

-

odszkodowania za przejęte grunty

18

18

podziały i rozgraniczenia

5

4

przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

2

4

sprzedaże

8

5

regulacje stanów prawnych nieruchomości opuszczonych i innych

1

1

użytkowanie

1

1

wejścia w teren

14

14

wyłączenia z produkcji rolnej

26

3

zarządzanie mieniem

-

-

zbycia lokali komunalnych

-

-

zwroty i wywłaszczenia

2

4

wnioski o wynajem lokali

27

6

prośba o ponowne rozpatrzenie wniosku o mieszkanie

2

-

wnioski o uznanie wstąpienia w stosunek najmu lokalu

5

2

wnioski o wynajem lokalu o wyższym standardzie

1

-

wnioski o zawarcie umowy najmu

2

-

skreślenia z listy osób uprawniony do wynajmu lokaluwydane skierowania do objęcia lokalu

6

6

uchwały Wspólnot Mieszkaniowych

5

5

zebrania Wspólnot Mieszkaniowychwizje lokali mieszkalnych

15

15

zawiadomienie o wszczęciu egzekucji w celu dokonania eksmisjizawieszenie postępowania eksmisyjnego

4

4

zawiadomienie dłużnika o dokonaniu eksmisji

2

2

oferta objęcia l. socjalnegowyrok orzekający eksmisję

10

2

interwencje w sprawach mieszkaniowych

-

1

pisma w sprawach mieszkaniowych

33

24

wnioski o wykreślenie hipoteki przymusowej na rzecz Skarbu Państwa

1

1

przygotowanie inf. nt. pozyskania lokali mieszkalnych do zasobu GMT w latach 2008 - 2012realizacja projektu „Stare i nowe w Tarnowie...” – renowacja kamienicy Rynek 22pozostałe sprawy

1228

216

RAZEM

1.461

359

W okresie sprawozdawczym do Wydziału Geodezji i Nieruchomości wpłynęło 537 pism. Ponadto, Wydział ponadto prowadzi sprawy, które są w toku, a nie mogły być uwzględnione

w tym zestawieniu.

III. Informacja o prowadzonych w ramach Urzędu Miasta Tarnowa postępowaniach w sprawie udzielenia zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej 14 000 EURO netto i zawartych w ich wyniku umowach.


 1. Prowadzone postępowania.

1. Nazwa Wydziału: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.


Postępowanie nr 1
a/ Przedmiot zamówienia: Dostawa czasopisma Aura w 2008 r.

b/ Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

c/ Rodzaj procedury: procedura uproszczona.

d/ Data ogłoszenia zamówienia lub wszczęcia postępowania: 09.01.2008 r.


Postępowanie nr 2
a/ Przedmiot zamówienia: Eksploatacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tarnowa.

b/ Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki.

c/ Rodzaj procedury: procedura pełna.

d/ Data ogłoszenia zamówienia lub wszczęcia postępowania: 17.12.2007 r.


Postępowanie nr 3
a/ Przedmiot zamówienia: Eksploatacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tarnowa (Mościce).

b/ Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki.

c/ Rodzaj procedury: procedura uproszczona.

d/ Data ogłoszenia zamówienia lub wszczęcia postępowania: 17.12.2007 r.


.

2. Nazwa Wydziału: Wydział Informatyzacji.


Postępowanie nr 1
a/ Przedmiot zamówienia: Serwis i opieka nad oprogramowaniem finansowo-księgowym.

b/ Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki.

c/ Rodzaj procedury: procedura uproszczona.

d/ Data ogłoszenia zamówienia lub wszczęcia postępowania: 21.12.2007 r.

3. Nazwa Wydziału: Wydział Obsługi Urzędu.
Postępowanie nr 1
a/ Przedmiot zamówienia: Wykonanie budowlanych prac remontowych – Mickiewicza 2.

b/ Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki.

c/ Rodzaj procedury: procedura uproszczona.

d/ Data ogłoszenia zamówienia lub wszczęcia postępowania: 27.12.2007 r.


Postępowanie nr 2
a/ Przedmiot zamówienia: Dostawa energii cieplnej do budynków UMT.

b/ Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki.

c/ Rodzaj procedury: procedura uproszczona.

d/ Data ogłoszenia zamówienia lub wszczęcia postępowania: 20.12.2007.r.II. Zawarte umowy.
1. Nazwa Wydziału: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Umowa nr 1

a/ Przedmiot umowy: Eksploatacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tarnowa.

b/ Nazwa wykonawcy: Enion S.A.

c/ Kwota wynagrodzenia określonego w umowie w PLN: 1 652 779,44.

d/ Termin realizacji umowy: 01.01.2008 – 31.12.2008 r.

Umowa nr 2

a/ Przedmiot umowy: Eksploatacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tarnowa (Mościce).

b/ Nazwa wykonawcy: Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.

c/ Kwota wynagrodzenia określonego w umowie w PLN: 55 416,00.

d/ Termin realizacji umowy: 01.01.2008 – 31.12.2008.
2. Nazwa Wydziału: Wydział Organizacyjno-Prawny.

Umowa nr 1

a/ Przedmiot umowy: Świadczenie usług pocztowych dla urzędu Miasta Tarnowa w 2008r.

b/ Nazwa wykonawcy: PPUP Poczta Polska Centrum Usług Pocztowych Oddział Regionalny w Krakowie.

c/ Kwota wynagrodzenia określonego w umowie w PLN: 200 000,00.

d/ Termin realizacji umowy: 02.01.2008 – 31.12.2008 r.

3. Nazwa Wydziału: Wydział Informatyzacji.


Umowa nr 1
a/ Przedmiot umowy: Serwis i opieka nad oprogramowaniem finansowo-księgowym.

b/ Nazwa oferenta: ZETO Koszalin.

c/ Kwota wynagrodzenia określonego w umowie w PLN: 87 840,00.

d/ Termin realizacji umowy: 02.012008. – 31.12.2008 r.

4. Nazwa Wydziału: Wydział Obsługi Urzędu.
Umowa nr 1
a/ Przedmiot umowy: Usługi ochrony obiektów UMT.

b/ Nazwa wykonawcy: CERBER s.c.

c/ Kwota wynagrodzenia określonego w umowie w PLN: 279 711,60.

d/ Termin realizacji umowy: 01.01.2008 – 31.12.2008 r.


Umowa nr 2
a/ Przedmiot umowy: Sprzątanie obiektów UMT.

b/ Nazwa wykonawcy: OMNI-SERWIS

c/ Kwota wynagrodzenia określonego w umowie w PLN: 200 834,28.

d/ Termin realizacji umowy: 01.01.2008 – 31.12.2008 r.


Umowa nr 3
a/ Przedmiot umowy: Usługi telekomunikacyjne dla UMT w 2008 r.

b/ Nazwa wykonawcy: Tarnowski Ośrodek Informacyjny.

c/ Kwota wynagrodzenia określonego w umowie w PLN: 134 677,08.

d/ Termin realizacji umowy: 01.01.2008 – 31.12.2008 r.


Umowa nr 4
a/ Przedmiot umowy: Ubezpieczenie majątku i OC Gminy Miasta Tarnowa.

b/ Nazwa wykonawcy: CIGNA STU S.A.

c/ Kwota wynagrodzenia określonego w umowie w PLN:
część I – ubezpieczenie mienia: 210 665,80.
część II – ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów: 82 362,00.

d/ Termin realizacji umowy: 01.01.2008 – 31.12.2009 r.


Umowa nr 5
a/ Przedmiot umowy: Dostawa środków eksploatacyjnych dla UMT.

b/ Nazwa wykonawcy: PHU LOBOS Sp. z o.o.

c/ Kwota wynagrodzenia określonego w umowie w PLN: 58 324,98.

d/ Termin realizacji umowy: 02.01.2008 – 30.06.2008 r.


Umowa nr 6


a/ Przedmiot umowy: Dostawa materiałów biurowych dla UMT.

b/ Nazwa wykonawcy: MARCOM Sp. z o.o.

c/ Kwota wynagrodzenia określonego w umowie w PLN: 160 460,30.

d/ Termin realizacji umowy: 02.01.2008 – 31.12.2008 r.

Umowa nr 7
a/ Przedmiot umowy: Dostawa prasy dla UMT.

b/ Nazwa wykonawcy: GARMOND-PRESS Sp. z o.o.

c/ Kwota wynagrodzenia określonego w umowie w PLN: 68 619,47.

d/ Termin realizacji umowy: 02.01.2008 – 31.12.2008 r.


Umowa nr 8
a/ Przedmiot umowy: Publikacja ogłoszeń prasowych – prasa lokalna.

b/ Nazwa wykonawcy: POLSKAPRESSE sp. z o.o.

c/ Kwota wynagrodzenia określonego w umowie w PLN: 28 108,80.

d/ Termin realizacji umowy: 02.01.2008 – 31.12.2008 r.


Umowa nr 9
a/ Przedmiot umowy: Publikacja ogłoszeń prasowych – prasa ogólnokrajowa.

b/ Nazwa wykonawcy: DAMWID

c/ Kwota wynagrodzenia określonego w umowie w PLN: 24 080,00.

d/ Termin realizacji umowy: 02.01.2008 – 31.12.2008 r.


Umowa nr 10
a/ Przedmiot umowy: Wykonanie budowlanych prac remontowych – Mickiewicza 2.

b/ Nazwa wykonawcy: FHU EFEKT

c/ Kwota wynagrodzenia określonego w umowie w PLN: 80 000,00.

d/ Termin realizacji umowy: 04.01.2008 – 15.02.2008 r.IV. Informacja o powołaniu i odwołaniu członków władz miejskich spółek handlowych, a także podaniu liczby przyjętych i zwolnionych pracowników Urzędu Miasta Tarnowa.

W okresie sprawozdawczym nie było zmian osobowych w organach miejskich spółek handlowych.

W okresie od 15.12.2007 r. do 11.01.2008 r. w Urzędzie Miasta Tarnowa
- zatrudniono: 4 osoby (4 etaty) w tym: 1 osoba na okres próbny ( w ramach naboru), 1 osoba w ramach umowy o zastępstwo, 2 osoby na czas określony (pracownicy obsługi),

- zwolniono: 7 osób (7 etatów) w tym: 1 osoba rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron, 4 osoby rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron


w związku z przejściem na emeryturę, 2 osoby zakończenie umów o zastępstwo.

V. Informacja o wykonywaniu praw wynikających z posiadanych przez Miasto udziałów i   akcji.


 • W dniu 20 grudnia 2007 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A., na którym podjęto uchwałę
  w sprawie zatwierdzenia planu techniczno – ekonomicznego Spółki na 2008 r.
 • W dniu 10 stycznia 2008 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., na którym podjęto uchwałę
  w sprawie zatwierdzenia planu techniczno – ekonomicznego na 2008 r.VI. Informacja o udziale w oficjalnych spotkaniach i uroczystościach.
Ryszard Ścigała – Prezydent Miasta

 1. Spotkanie z rektorem PWSZ w sprawie stypendiów dla najzdolniejszych – podpisanie porozumienia.

 2. Udział w nagraniu dla TVP3 Kraków – prezentacja nowego logotypu miasta, rozmowa na temat budowy marki terytorialnej Tarnowa.

 3. Spotkanie z parlamentarzystami ziemi tarnowskiej w sprawie współpracy w 2008 roku.

 4. Podpisanie aktu notarialnego w sprawie przejęcia nieruchomości od MPK.

 5. Udział w konferencji przygotowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie na temat badań i analizy tarnowskiego rynku pracy.

 6. Udział w posiedzeniu Rady Kultury.

 7. Udział w Telewizyjnej Kolacji Wigilijnej organizowanej przez Telewizję Małopolską – Grupy Star Media.

 8. Udział w uroczystym otwarciu utworzonego w Urzędzie Miasta Tarnowa Punktu Obsługi Przedsiębiorcy.

 9. Udział w uroczystym spotkaniu świątecznym zorganizowanym przez Komendę Miejską Policji w Tarnowie.

 10. Udział w Małopolskim spotkaniu opłatkowym organizowanym w Krakowie przez Wojewodę Małopolskiego Jerzego Millera i Marszałka Województwa Marka Nawarę - spotkanie z udziałem J.E Kardynała Stanisława Dziwisza w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

 11. Spotkanie z członkami Izby Rzemieślniczej – rozmowy na tematy gospodarcze.

 12. Udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie z okazji 80 – lecia Zakładów Azotowych i dzielnicy Mościce. Uhonorowanie działalności Towarzystwa Przyjaciół Mościc – wręczenie „Dukata tarnowskiego”.

 13. Udział w spotkaniu opłatkowym przedstawicieli miasta i powiatu – opłatek samorządowy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Solidarności.

 14. Spotkanie z Henrykiem Sobańskim w sprawach związanych z majątkiem rodziny Sanguszków.

 15. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie udział w świątecznym spotkaniu opłatkowym.

 16. Spotkanie z członkami tarnowskiego Bractwa Kurkowego - walne zgromadzenie.

 17. Spotkanie z grupą tarnowskich kardiologów.

 18. Spotkanie z przedstawicielami Rady Osiedla Koszyce

 19. Uroczyste pożegnanie Komendanta Hufca ZHP Jerzego Gaconia - spotkanie
  z przedstawicielami Komendy Hufca ZHP.

 20. II część sesji 27 grudnia 2007 r.

 21. Podpisanie protokołu NIK – u.

 22. Udział w wigilijnym spotkaniu z mieszkańcami na tarnowskim rynku.

 23. Spotkanie z goszczącymi w Tarnowie na zaproszenie J.E Ks. Biskupa Wiktora Skworca Arcybiskupami i Biskupami. – Ratusz . Spotkanie z J.E Ks. Biskupem z okazji jubileuszu 10 lecia jego konsekracji.

 24. Spotkanie z osobami zaproszonymi do współpracy w sprawie organizacji w Tarnowie obchodów Święta Niepodległości.

 25. Spotkanie z Dyrektorem ds. Rozwoju na Polskę Quinlan Private Golub - Piotrem Pawłowskim w sprawie realizowanej inwestycji.

 26. Udział w II posiedzeniu Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny w latach 2007-2013 – Zakopane – dobór kryteriów wyboru projektów.


Henryk Słomka – Narożański – Zastępca Prezydenta Miasta

 1. Spotkanie świąteczne z Mieszkańcami na Rynku tarnowskim.

 2. Udział w spotkaniu opłatkowo-noworocznym, organizowanym przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.

 3. Podpisywanie w imieniu Gminy Miasta Tarnowa umów notarialnych.

 4. Spotkania z Inwestorami.

 5. Udział w spotkaniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski (podsumowanie
  VII edycji Konkursu „Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce. Lider Małopolski 2007”).

 6. Udział w XVII Noworocznym Spotkaniu Opłatkowym Samorządów Małopolski
  i Polski, organizowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

 7. Udział w spotkaniu opłatkowo – noworocznym organizowanym przez „Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939”.

 8. Udział w spotkaniu opłatkowo – noworocznym organizowanym przez Związek Sybiraków.


Dorota Skrzyniarz – Zastępca Prezydenta Miasta

 1. Spotkanie z udziałem parlamentarzystów ziemi tarnowskiej.

 2. Udział w spotkaniu: Telewizyjnej Kolacji Wigilijnej - Cristal Park

 3. Spotkanie z udziałem przedstawicieli ościennych gmin i powiatów dot. współdziałania
  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 4. Udział w uroczystym posiedzeniu podsumowującym całoroczną pracę Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 5. Spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych dot. możliwości współpracy: m.in. organizatorzy wyścigu MTB, Kuźnica, PTTK.

 6. Udział w otwarciu wystawy w Muzeum Etnograficznym: Szopka Różnych Kultur.

 7. Udział w wernisażu wystawy "Stasysa Edrigeviciusa" w Pasażu Tertila połączonym z wigilią środowisk twórczych.

 8. Spotkanie z przedstawicielami Komendy Hufca.

 9. Spotkanie z pp. Barbarą i Stanisławem Wiatr dot. współpracy w obchodach świąt narodowych.

 10. Udział w II posiedzeniu Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny w latach 2007-2013 – Zakopane.

 11. Spotkanie z medalistami sztuk walki i trenerem M. Baranem – wręczenie lisów i nagród młodym sportowcom.

 12. Udział w spotkaniu inaugurującym prace zespołów powołanych do przygotowania
  i przeprowadzenia obchodów 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości „Tarnów – pierwsze niepodległe”.

 13. Posiedzenie Rady Kultury.

 14. Uroczystość wigilijna z udziałem wojewody, starosty i prezydenta Miasta oraz zaproszonych gości – siedziba Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Solidarności.

 15. Udział w wigilijnym spotkaniu z mieszkańcami na tarnowskim rynku.


Kazimierz Koprowski – Zastępca Prezydenta Miasta

 1. Udział w Mszy Św. podczas Dnia Skupienia dla pracowników samorządowych oraz udział w prelekcji "Uczeń Chrystusa realizujący swoje powołanie w pracy samorządowej”.

 2. Udział w Konferencji organizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie –
  „Badania i analiza tarnowskiego rynku pracy”.

 3. Udział w oficjalnym otwarciu Punkt Obsługi Przedsiębiorców przy Biurze Obsługi Mieszkańców.

 4. Udział w spotkaniu opłatkowym w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie,

 5. Uczestnictwo w spotkaniu opłatkowym samorządowców w Urzędzie Wojewódzkim,
  al. Solidarności 5.

 6. Wigilia w tarnowskim oddziale Caritas- Dom dla Bezdomnych Mężczyzn.

 7. Udział w spotkaniu wigilijnym i spotkanie z wychowankami Domu Dziecka Nr 1
  w Tarnowie.

 8. Spotkanie z Komendantem Wojskowej Komisji Uzupełnień.

 9. Wizyta w Domu Samotnej Matki w Tarnowie, spotkanie z pracownikami
  i mieszkańcami Domu.

 10. Udział w uroczystościach 10 - lecia - Ingresu Biskupa Wiktora Skworca.

 11. Udział w konferencji poświęconej problem anoreksji i bulimii.

 12. Udział w uroczystości oddania do eksploatacji pracowni USG KOL-MED.

 13. Spotkanie z Panią Jessicą Lapinski, która od kilku lat wpiera działalność Domu Dziecka Nr 2 w Tarnowie, wręczenie gratulacji, wizyta w Domu Dziecka.

 14. Spotkania i rozpatrywanie interwencji mieszkańców Miasta Tarnowa.

Tarnów, dnia 15 stycznia 2008 r.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość