Strona główna

Sprawozdanie rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy”


Pobieranie 83.67 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar83.67 Kb.


SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

Kurdwanów Nowy” w Krakowieza okres od 7 czerwca 2013 r. do 02 czerwca 2014 r.
Rada Nadzorcza działa na podstawie: Prawa Spółdzielczego, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” w Krakowie oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza pracowała w niżej wymienionym składzie :

Desperak Jerzy

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Burmer Jan

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Mochocki Ryszard

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Grudzień Adam

Sekretarz Rady Nadzorczej
Gotowała Andrzej

Przewodniczący Komisji

Organizacyjno – Samorządowej


Korbecka Wanda

Przewodniczący Komisji

Członkowsko – Lokalowej


Kiełbasa Marek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Bożek Kazimierz

Przewodniczący Komisji

Kulturalno – Wychowawczej


Satora Piotr

Przewodniczący Komisji

Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi


Buchaniec Andrzej

Członek Rady Nadzorczej
Homa Dominik

Członek Rady Nadzorczej
Kapuśniak Edward

Członek Rady Nadzorczej
Kmieć Ryszard

Członek Rady Nadzorczej
Kuźmiński Czesław

Członek Rady Nadzorczej
Marzec Władysław

Członek Rady Nadzorczej
Pawlik-Kuchna Krystyna

Członek Rady Nadzorczej
Walawski Zbigniew

Członek Rady NadzorczejW okresie sprawozdawczym odbyło się 12 plenarnych posiedzeń Rady Nadzorczej, które poprzedzone były posiedzeniami właściwych Komisji i Prezydium.

Na plenarnych posiedzeniach Rada Nadzorcza zajmowała się przede wszystkim:


 • gospodarką finansową,

 • eksploatacją i modernizacją zasobów Spółdzielni,

 • działalnością kulturalno – wychowawczą,

 • sprawami wynikającymi z członkostwa, będących w kompetencji Rady.

Rada Nadzorcza uchwalała roczne plany: • finansowo – gospodarczy,

 • remontów i konserwacji.

Rada Nadzorcza podjęła 95 uchwał, m.in. w sprawach:
1.

Ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny przez mieszkańców lokali mieszkalnych od 1 lipca 2013 r.

2.

Zwiększenia planu remontów i konserwacji na 2013 r.

3.

Zmiany przeznaczenia pomieszczenia po hydroforni na lokal użytkowy.

4.

Wyrażenia zgody na przeprowadzenie przetargu na nabycie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych: przy ul. Witosa 35/82 i przy ul. Bojki 5/58 w Krakowie.

5.

Oddelegowania członków Rady Nadzorczej do udziału w Komisji Przetargowej na nabycie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych: przy ul. Witosa 35/82 i przy ul. Bojki 5/58 w Krakowie.

6.

Przyjęcia informacji od Lustratorów na temat przeprowadzonej lustracji Spółdzielni za lata 2010 – 2012 wraz z wnioskami polustracyjnymi.

7.

Przyjęcia Regulaminu finansowania remontów zasobów mieszkaniowych oraz gromadzenia i wydatkowania środków funduszu remontowego SM „Kurdwanów Nowy” w Krakowie.

8.

Oddelegowania członków Rady Nadzorczej do udziału w Komisji Przetargowej na wyłonienie wykonawcy remontu budynku Wysłouchów 27.

9.

Wyboru firmy na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego (bilansu) SM „Kurdwanów Nowy” za 2013 r.

10.

Wynajęcia lokalu użytkowego przy ul. Witosa 23 dla Stowarzyszenia Hospicjum Maryi Królowej Apostołów w Krakowie.

11.

Zmiany od 1.01.2014 r. opłat w :
a) lokalach mieszkalnych,
b) lokalach użytkowych,
c) garażach.

12.

Wprowadzenia od 1.01.2014 r. opłaty za obsługę serwisową instalacji domofonowej w budynkach mieszkalnych.

13.

Zatwierdzenia Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie konserwacji i napraw wewnątrz lokali w SM „Kurdwanów Nowy”.

14.

Podziału Walnego Zgromadzenia SM „Kurdwanów Nowy” na 2 części i zaliczenie członków do poszczególnych części.

15.

Odstąpienia od naliczenia odsetek od wnoszenia nieterminowych opłat.

16.

Przeznaczenia nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2013 r. na pozostałej działalności na Rezerwę Funduszu Remontowego.

17.

Rozwiązania umowy wieczystego użytkowania gruntu z Gminą Kraków.

18.

Zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady rozliczania kosztów dostarczania wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzania ścieków w SM „Kurdwanów Nowy” w Krakowie.

19.

Wykluczenia z grona członków Spółdzielni.

20.

Przywrócenia członkostwa.

21.

Wykreślenia z rejestru członków.

Przedstawiciele Rady Nadzorczej pełnili cotygodniowe dyżury celem przyjęcia skarg, wniosków i uwag dotyczących funkcjonowania Spółdzielni.

Szczególną uwagę Rada Nadzorcza zwracała na działania zmierzające do uzyskania minimalizacji kosztów związanych z funkcjonowaniem Spółdzielni analizując zasadność wykonywania poszczególnych prac remontowych i modernizacyjnych.
Działalność Rady Nadzorczej była realizowana poprzez jej stałe Komisje.


KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

działała w składzie:1. Satora Piotr

- Przewodniczący

2. Kuźmiński Czesław

- Zastępca Przewodniczącego

3. Korbecka Wanda

- Sekretarz

4. Bożek Kazimierz

- Członek

5. Buchaniec Andrzej

6. Burmer Jan- Członek

- Członek7. Desperak Jerzy

- Członek

8. Gotowała Andrzej

- Członek

9. Kapuśniak Edward

- Członek

10. Marzec Władysław

- Członek

Zakres prac Komisji obejmował : 1. opiniowanie korekty planu remontów i konserwacji na 2013 r.,

 2. opiniowanie planu remontów i konserwacji na 2014 r.,

 3. analizę wykonania planu remontów,

 4. opiniowanie i analizowanie planowanych programów remontowych,

 5. opiniowanie wniosków mieszkańców i przedstawianie własnych,

 6. opiniowanie regulaminów,

 7. udział przedstawicieli Komisji w Komisjach przetargowych dotyczących:

 1. wykonywania prac remontowo - budowlanych w zasobach Spółdzielni,

 2. wyłonienia osoby na nabycie prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych,

 3. udział w komisjach odbioru prac remontowo - budowlanych w zasobach Spółdzielni,

 4. udział w komisjach rocznej kontroli stanu budynków i budowli w zasobach Spółdzielni,

 1. opiniowanie wynajęcia lokali użytkowych,

 2. sprawy terenowo - prawne, wydawanie opinii w sprawach :

 1. lokalizacji miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,

 2. rozwiązania umowy użytkowania wieczystego z Gminą Kraków.

Komisja GZM współpracowała z pozostałymi Komisjami Rady Nadzorczej.
KOMISJA ORGANIZACYJNO – SAMORZĄDOWA

działała w składzie :1.

Andrzej Gotowała

-

Przewodniczący

2.

Czesław Kuźmiński

-

Zastępca Przewodniczącego

3.

Wanda Korbecka

-

Sekretarz

4.

Jerzy Desperak

-

Członek

5.

6.


Ryszard Kmieć

Piotr Satora-

-


Członek

Członek


Zakres prac Komisji obejmował:

Analizowanie sposobu załatwiania spraw zgłaszanych przez Członków Spółdzielni podczas cotygodniowych dyżurów Rady Nadzorczej.Opiniowanie Sprawozdań z działalności Działu Członkowsko – Organizacyjnego.


Opiniowanie projektu Regulaminu finansowania remontów zasobów mieszkaniowych oraz gromadzenia i wydatkowania środków funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” w Krakowie.Opiniowanie projektu Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie konserwacji i napraw wewnątrz lokali w SM „Kurdwanów Nowy”.Opiniowanie podziału na 2 części Walnego Zgromadzenia SM „Kurdwanów Nowy” w 2014 r. i zaliczenia członków do poszczególnych grup.Opiniowanie projektu uchwał Walnego Zgromadzenie w 2014 r. SM „Kurdwanów Nowy”.Opiniowanie realizacji wykonania wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie SM „Kurdwanów Nowy” w 2013 r.Opiniowanie projektu „Harmonogramu realizacji wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2010 – 2012”.


Opracowanie projektu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni na Walne Zgromadzenie w 2014 r.Opiniowanie projektu Regulaminu określającego szczegółowe zasady rozliczania kosztów dostarczania wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzania ścieków w SM „Kurdwanów Nowy” w Krakowie.

Ponadto Komisja współpracowała z pozostałymi Komisjami Rady Nadzorczej.


KOMISJA CZŁONKOWSKO – LOKALOWA

działała w składzie:1.

Wanda Korbecka

-

Przewodniczący

2.

Ryszard Kmieć

-

Zastępca Przewodniczącego

3.

Dominik Homa

-

Sekretarz

4.

Kazimierz Bożek

-

Członek

5.

Jerzy Desperak

-

Członek

6.

Edward Kapuśniak

-

Członek

7.

Władysław Marzec

-

Członek

8.

Zbigniew Walawski

-

Członek

Komisja opiniowała sprawy skierowane przez Zarząd Spółdzielni, a dotyczące:
wykluczenia z grona członków Spółdzielni osób zalegających w opłatach za zajmowany lokal mieszkalny,wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni,przywrócenia członkostwa,odstąpienia od naliczenia odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat,sprawozdania z działalności Działu Członkowsko – Organizacyjnego.

Na posiedzenia Komisji zaproszono 108 osób zalegających z opłatami za zajmowany lokal mieszkalny. Znaczna część zaproszonych osób dokonała wpłaty całości lub części zadłużenia. Niektórzy zwrócili się do Zarządu z prośbą o rozłożenie zaległości na raty. Do każdej rozpatrywanej sprawy podchodzono indywidualnie, mając na uwadze sytuację finansową oraz rodzinną danej osoby. Komisja proponowała różne sposoby zlikwidowania zadłużenia: podpisanie ugody na spłatę zadłużenia w ratach, zamianę mieszkania na mniejsze, ubieganie się o pomoc finansową z MOPS oraz z Wydziału Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Krakowa.


W wyniku przeprowadzonych rozmów z Komisją:
a)

24 osoby zadeklarowały i dokonały spłaty zaległości w ciągu miesiąca,
b)

22 osoby podpisały ugody z Zarządem Spółdzielni na spłatę zaległości w ratach,
c)

zaproszono 35 osób na kolejne posiedzenia Komisji.

Komisja wnioskowała do Zarządu SM „Kurdwanów Nowy” o:


a)

skierowanie 1 osoby na drogę postępowania sądowego,
b)

zaproszenie na plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej 27 osób w celu wysłuchania ich wyjaśnień przed ewentualnym podjęciem decyzji o wykluczeniu ich z grona członków Spółdzielni.

W wyjątkowych przypadkach, takich jak zgon, czy ciężka choroba w rodzinie, Komisja wydawała pozytywną opinię w sprawie odstąpienia w całości lub w części od naliczenia odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat. Warunkiem rozpatrzenia wniosku było uregulowanie podstawowych zaległości, jak również udokumentowanie bardzo trudnej sytuacji finansowej i materialnej.

Komisja Członkowsko-Lokalowa współpracowała z pozostałymi Komisjami Rady Nadzorczej.

KOMISJA KULTURALNO – WYCHOWAWCZA

działała w składzie:1.

Kazimierz Bożek

-

Przewodniczący

2.

Dominik Homa

-

Zastępca Przewodniczącego

3.

Krystyna Pawlik-Kuchna

-

Sekretarz

4.

Andrzej Buchaniec

-

Członek

5.

Jan Burmer

-

Członek

6.

Adam Grudzień

-

Członek

7.

Ryszard Kmieć

-

Członek

Komisja podczas swoich posiedzeń omawiała następujące tematy: 1. opiniowanie kwartalnych sprawozdań z działalności Społeczno -Wychowawczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy”,

 2. opiniowanie i analiza prowadzonych Akcji „Lato i Zima w Mieście”,

 3. Komisja pozytywnie zaopiniowała bezpłatny udział 60 dzieci z ubogich rodzin z naszego osiedla w letnich i zimowych półkoloniach organizowanych w naszym Domu Kultury.

 4. opiniowanie rocznego, merytorycznego planu pracy Domu Kultury S.M. „Kurdwanów Nowy” .

Członkowie Komisji współpracowali z Działem Społeczno – Wychowawczym naszej Spółdzielni i czynnie uczestniczyli w realizacji okolicznościowych imprez przeprowadzanych w ramach Festynu „Jesień Kurdwanów 2013” m.in. turnieju piłkarskiego, meczu oldbojów Kurdwanów kontra TVP Kraków, konkursu psich piękności i mini maratonu.

Komisja podczas analizy sprawozdań z działalności Społeczno - Wychowawczej naszej Spółdzielni, zwróciła uwagę na duże zainteresowanie mieszkańców Kurdwanowa propozycjami Domu Kultury, a zwłaszcza zajęciami pracowni plastycznej, zajęciami muzycznymi i tanecznymi, Klubem „Przyjaciół Bajki i Ruchu”, Kołem Brydżowym, turniejami Grand Prix w tenisie stołowym oraz urozmaiconymi wycieczkami krajoznawczymi – „Pomysł na Weekend”.

Na podkreślenie zasługuje współpraca naszej Spółdzielni z wieloma instytucjami i placówkami na terenie Kurdwanowa w realizacji i poszerzeniu wachlarza propozycji kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych wchodzących później w program bieżącej działalności społeczno – wychowawczej.

Komisja podkreśla również fakt, licznego grona osób reprezentujących nasze osiedle w różnych konkursach i zawodach na terenie małopolski, a w roku sprawozdawczym dołączyła do nas drużyna tenisa stołowego występująca w VI lidze.

Nie bez znaczenia w pracach Komisji była troska i dbałość o najstarszych mieszkańców naszego osiedla. Osobom starszym stworzono warunki do cotygodniowych spotkań na terenie naszego Domu Kultury, a masowy udział w bardzo klimatycznych, zwłaszcza świątecznych spotkaniach z Przedstawicielami naszej Spółdzielni świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu na ten rodzaj troski o człowieka.


Członkowie Komisji Kulturalno - Wychowawczej czynnie współpracowali również z pozostałymi Komisjami Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni.

KOMISJA REWIZYJNA

działała w składzie:1.

Marek Kiełbasa

-

Przewodniczący

2.

Ryszard Mochocki

-

Zastępca Przewodniczącego

3.

Krystyna Pawlik-Kuchna

-

Sekretarz

Jako organ kontrolny zgodnie z regulaminem zajmowała się: 1. analizowaniem i opiniowaniem projektów kwartalnych planów finansowo-gospodarczych oraz sprawdzaniem prawidłowości ich wykonania,

 2. analizą należności i zobowiązań,

 3. kontrolą operacji gospodarczych ich dokumentacji i ewidencji księgowej,

 4. badaniem celowości wydatków i ich wysokości,

 5. analizą zaległości czynszowych lokali użytkowych i mieszkalnych.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej § 9 pkt 3 Komisja Rewizyjna delegowała swoich przedstawicieli do udziału w komisjach przetargowych organizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową na: • wyłonienie firmy, która wykona remont elewacji budynku przy ul. Wysłouchów 27,

 • wyłonienie wykonawcy, który w 2013 r. dokonał wymiany wodomierzy w ramach legalizacji,

 • nabycie prawa odrębnej własności do nieruchomości przy ul. Witosa 35/82 oraz ul. Bojki 5/58,

 • wyłonienie wykonawców robót budowlano-remontowych oraz firm przeprowadzających kontrolę instalacji: elektrycznej, odgromowej oraz gazowej w zasobach Spółdzielni w roku 2014,

 • wybór wykonawcy remontu instalacji gazowej w roku 2014 w zasobach Spółdzielni,

 • wybór wykonawcy robót malarskich oraz wymiany stolarki okiennej na PCV,

 • wybór wykonawcy wymiany dźwigów w budynku przy ul. Wysłouchów 24,

 • sprzedaż urządzeń po hydroforni przy ul. Wysłouchów 30„D” i kotłowni gazowej przy ul. Wysłouchów 27,

 • wyłonienie wykonawcy prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wysłouchów 38.

Komisja Rewizyjna dokonała przeglądu operacji finansowych związanych z 20 festynem „Jesień Kurdwanów 2013”. Zapoznała się z wysokością środków finansowych pozyskanych od poszczególnych sponsorów oraz kosztami zorganizowania festynu. Analiza wykazała zbilansowanie się wpływów z kosztami. Jak to miało już miejsce w latach poprzednich Spółdzielnia nie musiała angażować własnych środków dla zorganizowania tej plenerowej imprezy.

Komisja uczestniczyła czynnie w postępowaniu przetargowym mającym na celu wyłonienie firmy do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej - badanie bilansu za 2013 r.

Opiniowała wnioski Zarządu dotyczące odstąpienia od naliczania odsetek za nieterminowe regulowanie należności czynszowych po uregulowaniu przez dłużnika zaległości podstawowych.

Zajęła stanowisko w sprawie rozwiązania umów wieczystego użytkowania gruntów na rzecz Gminy Kraków.
Pozytywnie zaopiniowała wnioski Zarządu w sprawach:


 • korekty Planu remontów i konserwacji na 2013 r.

 • wydanie opinii w sprawie zmiany (podwyższenia) opłat: centralnego ogrzewania, wywozu nieczystości oraz za wodę i odprowadzenie ścieków w roku 2014,

 • wniosku o wprowadzenie do opłat czynszowych składnika: „utrzymanie instalacji domofonowej”,

 • ustalenia wysokości stawki jednostkowej opłaty za wywóz odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny przez mieszkańców lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie Spółdzielni od dnia 01.07.2013 r.

Komisja zapoznała się z informacją i wnioskami z przeprowadzonej pełnej lustracji Spółdzielni za lata 2010-2012.

Komisja opiniowała również założenia do planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” na 2014 r. oraz plan remontów i konserwacji na 2014 r.

Pozytywną opinię komisji, uzyskał wniosek Zarządu Spółdzielni w sprawie przeznaczenia nadwyżki wpływów nad kosztami z roku 2013 w kwocie 771.256,94 zł, na zasilenie rezerwy funduszu remontowego.

Komisja Rewizyjna po dokonaniu analizy Sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat ….) za rok 2013 Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy”, pozytywnie zaopiniowała raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

Na bieżąco oceniała wykorzystanie funduszu remontowego i funduszu społeczno-wychowawczego.Przeprowadzone przez Komisję analizy wykazały prawidłową działalność Spółdzielni, zgodną z obowiązującymi przepisami. Nie stwierdzono stanu naruszenia prawa.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kurdwanów Nowy” w Krakowie posiada płynność finansową, działalność prowadzona jest prawidłowo i jej kontynuacja nie jest zagrożona.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o:

 1. przyjęcie „Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 rok”,

 2. przyjęcie „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Kurdwanów Nowy za 2013 rok”,

 3. udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za okres sprawozdawczy.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość