Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego w 2011 rokuPobieranie 24.22 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar24.22 Kb.
Sprawozdanie z działalności

Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego w 2011 roku
1. Informacje na temat Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego.

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego,


ul. Słowackiego 5A, 19-100 Mońki, województwo podlaskie.

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 31.12.2004 r.


Numer KRS: 0000225540
REGON: 451209883
Dane osób wchodzących w skład Zarządu Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego:
1. Prezes Fundacji

Arkadiusz Studniarek


2. Członek Zarządu

Andrzej Anszczak


3. Członek Zarządu

Rafał Gawędzki


Celem podstawowej działalności "Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego" jest:

 1. Wspieranie przedsiębiorczości i wszelkich inicjatyw lokalnych zgodnych z celami Fundacji.

 2. Pozyskiwanie zasobów materialnych w celu rozwoju ekologicznych gospodarstw rolnych, ochrony środowiska, bazy turystycznej, wyposażenia szkół i ośrodków kultury, Zakładów Opieki Zdrowotnej.

 3. Organizowanie i finansowanie:

 • konferencji, seminariów, zjazdów i kursów edukacyjnych,

 • konkursów, olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych,

 • stypendiów socjalnych, zapomóg dla mieszkańców Powiatu.

 1. Pobudzanie ofiarności publicznej, oraz gromadzenie środków materialnych pochodzących od instytucji i osób prywatnych w kraju i zagranicą na realizację celów Fundacji.

 2. Udzielanie rzeczowego i finansowego wsparcia na terenie Powiatu Monieckiego placówkom zajmującym się działalnością na rzecz Ochrony Zdrowia, Kultury, Opieki Społecznej, Oświaty, Sportu i Rekreacji, Ochrony Środowiska.

 3. Udzielanie pomocy przedsięwzięciom pobudzającym rozwój uczestnictwa i aktywności mieszkańców Powiatu Monieckiego w zakresie kultury, pomocy społecznej, edukacji, sportu i rekreacji, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i zabytków, rozwoju przedsiębiorczości.

 4. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej osobom niepełnosprawnym.

 5. Dążenie do likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w formie dofinansowania prac projektowo-wykonawczych, oraz dążenie do likwidacji istniejących utrudnień komunikacyjnych w formie dofinansowania zakupu wózków inwalidzkich i innego sprzętu rehabilitacyjnego.

 6. Popularyzację osiągnięć i dokonań mieszkańców Powiatu Monieckiego, w szczególności osób niepełnosprawnych w dziedzinie nauki, sztuki, sportu w formie organizowania lub dofinansowania organizacji wystaw artystycznych, okolicznościowych ekspozycji oraz różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym i promocyjnym.

 7. Upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności i prowadzenia działalności profilaktycznej w środowiskach młodzieży szkolnej oraz zakładach pracy w formie finansowania bezpłatnych wydawnictw i publikacji dotyczących tej tematyki.

 8. Zbieranie i przekazywanie środków na dożywianie oraz organizowanie i dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych i ubogich, pobytu dzieci i młodzieży na koloniach, obozach, leczenia w kraju i za granicą.

 9. Wspieranie domów pomocy społecznej lub placówek pobytu dziennego dla ludzi starych i potrzebujących.

 10. Pomoc w organizowaniu zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

 11. Wspieranie placówek opieki i rewalidacji dla osób niepełnosprawnych.

 12. Wspieranie rozwoju kultury i sztuki w postaci mecenatu nad przedsięwzięciami z tego obszaru.

 13. Organizowanie konkursów muzycznych, teatralnych, plenerów plastycznych i fotograficznych, wykładów, seminariów, sympozjów naukowych, koncertów, spektakli, wystaw i innych imprez.

 14. Inicjowanie i pomoc w działaniach mających na celu opiekę nad zabytkami i miejscami pamięci, ważnymi dla historii Powiatu Monieckiego.

 15. Wspieranie twórczości młodych artystów, naukowców, sportowców, w szczególności inspirowanie i dofinansowanie publikacji, wystaw, prezentacji.

 16. Wydawanie publikacji non-profit – periodycznych i nieperiodycznych związanych z działalnością i celami Fundacji.

 17. Wspieranie wzajemnej współpracy samorządów terytorialnych we wszystkich dostępnych formach.

 18. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i fundacjami.

 19. Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia. Realizację programów prozdrowotnych.2. W 2011 roku Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego zrealizowała następujące działania:

 1. Z 1% podatku dochodowego przekazanego przez osoby fizyczne na rzecz organizacji porządku publicznego Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego otrzymała 4 480,00 zł.

 2. Wpływ darowizn na cele statutowe – 7.419,76 zł.

 3. Fundacja realizowała 1 projekt ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki: Projekt pt. „Świetlica środowiskowa w Goniądzu jako forma wsparcia aktywizacji i integracji społecznej środowiska lokalnego”. W ramach projektu pt. „Świetlica środowiskowa w Goniądzu”:

 • projekt trwał od 1.02.2010 r.- do 31.01.2012 r. w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goniądzu;

 • utworzono świetlicę środowiskową dla młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie monieckim;

 • w świetlicy prowadzone były zajęcia wychowawcze, socjoterapeutyczne oraz zajęcia korekcyjno – wyrównawcze i pomoc w nauce dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia ogólne i specjalistyczne dla osób dorosłych;

 • zatrudniono psychologa, animatora, wychowawcę – opiekuna świetlicy;

 • do końca 2011 r. z pomocy świetlicy środowiskowej skorzystało 20 dziewcząt i chłopców oraz 30 osób dorosłych ze szkoleń i warsztatów przewidzianych w harmonogramie projektu m.in. fakturowanie i obsługa kas fiskalnych, coachingu oraz indywidualnych warsztatów z doradztwa zawodowego i psychologicznego.

 1. dofinansowano w kwocie 999,88 zł działania profilaktyczno – edukacyjne realizowane przez Powiatową Komendę Policji w Mońkach wśród dzieci i młodzieży z powiatu monieckiego.

 2. Otrzymano dotacje w wysokości 2.991,00 zł na zadanie ekologiczne pn. Bądź na tak dla EKO…- konkurs plastyczny i fotograficzny współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i gospodarki Wodnej. Zadanie było realizowane w okresie maj-listopad wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu monieckiego.

 3. Podpisano umowę o dotację w wysokości 38 300 zł z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację zadań projektu pt. Projekt pt. Moja mała Ojczyzna miejscem wielu atrakcji. Młodzieżowy klub Aktywności Lokalnej w ramach programu Równać szanse 2011.

 4. Dofinansowano działania Centrum Streetworkingu w Mońkach m.in. na realizację zajęć podczas ferii zimowych i letnich, organizacje czasu wolnego oraz atrakcji dzieci podczas imprez organizowanych na terenie powiatu monieckiego.

 5. Pomoc przy organizacji „Nadbiebrzańskiego Pikniku Integracyjnego w Dolistowie” w dn. 15.06.2011 r.

 6. W czasie tegorocznych Dożynek Wojewódzkich na stadionie MOSiR w Mońkach streetworkerzy z powiatu monieckiego we współpracy z Fundacją na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego "umożliwili" odwiedzenie "SMERFNEJ WIOSKI" przygotowanej przez streetworkerów, którzy byli przebrani za smerfy.

 7. Podpisano umowę partnerską z SP ZOZ w Monkach w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z powiatu Monieckiego, poprzez indywidualną terapię schorzeń kręgosłupa.

 8. Nawiązanie współpracy ze specjalistą w zakresie pisania listów motywacyjnych, Cv oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej poprzez cykliczne, indywidualne warsztaty w/w zakresie – z porad skorzystało 30 osób.


3. Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji w załączeniu
5. Wysokość uzyskanych przychodów:
przychody statutowe: 243 257,42 zł
przychody finansowe: 77,22 zł
6. Poniesione koszty:
realizacja celów statutowych Fundacji – 236 541,25
wydatki administracyjne – 1 480,83 zł
7. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego nie zatrudniała osób z tytułu umowy o pracę.

b) łącznej kwocie wypłaconych wynagrodzeń

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego nie ponosiła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń.

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia.

Członkowie Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego nie pobierają miesięcznego wynagrodzenia za działalność na rzecz Fundacji.

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło:

W 2011 r. Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego wypłaciła kwotę 120.120,00 zł

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych

W 2011 roku Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych.

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowym

Fundacja nie lokowała swoich środków na lokatach terminowych.

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego nie posiada obligacji ani udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego nie posiada nieruchomości.

i) nabytych pozostałych środkach trwałych

Fundacja posiada środki trwałe w wysokości 19 245,50 zł

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

Aktywa: 78 843,15 zł


Zobowiązania: 135,16 zł

8. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

W 2011 roku Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego przez podmioty państwowe i samorządowe nie została zlecona żadna działalność.


9. Informację o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Na Fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe.W 2011 roku została przeprowadzona kontrola Fundacji przez ZUS Białystok. Kontrola nie stwierdziła żadnych uchybień.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy