Strona główna

Sprawozdanie z realizacji miejskiego programu profilaktyki I rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii za 2011 rok


Pobieranie 74.07 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar74.07 Kb.
SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII ZA 2011 ROK
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr III/14/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku o przyjęciu do realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.

Rada Miejska przyjęła również do realizacji Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 ustawy o przeciw-działaniu narkomanii. To Uchwała Nr III/15/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku.

Programy były realizowane przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązy-wania Problemów Alkoholowych i innych realizatorów, którzy uzyskali akceptację Burmistrza Przasnysza.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracowała w roku 2011 następującym składzie:

1. Andrzej Dołęga - przewodniczący MKRPA, pracownik firmy „Kross”,

2. Wojciech Długokęcki – pracownik Urzędu Miasta – z-ca przewodniczącego


Komisji

3. Barbara Dąbrowska - pracownik Urzędu Miasta - sekretarz MKRPA,

4. Bożena Bieżuńska - pracownik SPZ ZOZ – członek Komisji,

5. Joanna Cieślik – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej –

członek Komisji

6. Elżbieta Kaszubowska – członek komisji – prezes Katolickiego Stowarzy-

szenia Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom „Filadelfia”,

7. Jacek Majewski – pracownik Komendy Powiatowej Policji –członek Komisji,

8. Ewa Tomaszewska - przedstawicielka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka –
członek Komisji,

9. Krzysztof Żmijewski – członek komisji – przedstawiciel Klubu Abstynenta

„Orlik”.
Koordynatorem zadań z zakresu profilaktyki uzależnień była Jolanta Siejka. Do obowiązków koordynatora należała współpraca z MKRPA i realizatorami programu, wykonywanie niektórych czynności administracyjno-finansowych z upoważnienia Burmistrza Przasnysza, a także pełnienie dyżurów na terenie Urzędu Miasta.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przasnyszu pracowała w dwóch zespołach. Jeden z nich zajmował się kontrolą placówek sprzedających napoje alkoholowe a drugi czynnościami związanymi z szeroko pojętą pomocą uzależnionym i ich rodzinom.

Zespół kontrolujący, ściśle współpracujący z pracownikami Komendy Powiatowej Policji, zajmował się kontrolą sklepów i placówek gastronomicznych (sprzedających napoje alkoholowe) w zakresie przestrzegania przez nie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dotrzymywania warunków zezwolenia.

Kontrolami objęte były podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza nim. Zakres kontroli to:

- zgodność prowadzonej sprzedaży z aktualnie ważnym zezwoleniem,

- przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-łaniu alkoholizmowi,

- przestrzeganie zasad sprzedaży napojów alkoholowych określonych w Uchwa-


łach Rady Miejskiej.

Zespół kontrolował sklepy i placówki gastronomiczne na terenie miasta, część z nich kontrolował kilkakrotnie.


Praca drugiego zespołu (pracował w dwóch różnych składach) polegała na:

  • motywowaniu do leczenia uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,

  • kierowaniu na leczenie specjalistyczne,

  • wnioskowaniu do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego,

  • uczestniczeniu w posiedzeniach Sądu dotyczących zobowiązania do leczenia.

Systematycznie prowadzono interwencje wobec osób uzależnionych, zgłoszonych komisji, w celu zmotywowania ich do leczenia odwykowego.

Grupy motywujące do leczenia, orzekające o uzależnieniu, spotkały się z uza-leżnionymi 10 razy. W 2011 roku do zespołów do spraw motywowania do leczenia wpłynęło 32 wnioski o leczenie odwykowe, które złożyły Komenda Powiatowa Policji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub rodziny uzależnionych. Na spotkaniach komisji motywowano do leczenia 53 osoby. Niektóre wnioski, dotyczące tej samej osoby, były rozpatrywane 2- lub 3-krotnie (czasem stawia się np. tylko wnioskodawca) na kolejnych posiedzeniach Komisji. Czas potrzebny na wstępne zdiagnozowanie, rozmowy z uzależnionym i wnioskodawcą oraz podjęcie decyzji to ok. 30-40 min.

Komisja skierowała:

- do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego -


14 wniosków,

- do Poradni Leczenia Uzależnień na leczenie i terapię - 5 wniosków,

- sprawy zawieszone - 7 wniosków (po zobowiązaniu się uzależnionego do podjęcia dobrowolnego leczenia).

Pozostałe 6 wniosków to sprawy w toku, które będą rozpatrzone w 2012 r.

Komisja w pełnym składzie odbyła 10 posiedzeń w ciągu 2011 roku.

Zadania ogólne i szczegółowe zawarte w Miejskich Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok, były wykonywane przez członków Komisji i innych realizatorów. Realizatorami byli: Poradnia Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Leczenia Uzależnień Samo-dzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, Klub Abstynenta „Orlik”, Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Ro-dzinom „Filadelfia”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Związek Harcerstwa Polskiego, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, Komen-da Powiatowa Policji, Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Polski Czerwony Krzyż, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Przasnyska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, parafie, kluby sportowe oraz miejskie szkoły .

W ramach współpracy z Przasnyską Koalicją na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dofinansowano:

- superwizje dla kadry pracującej w ośrodku – 5 spotkań - 2 500,00 zł.,

- dyżury i terapie prowadzone w siedzibie Koalicji, w ciągu całego roku, przez konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy, pedagoga, prawnika, terapeutę - 20 392,50 zł.,

- zakup druków „Niebieskiej Karty”, programów komputerowych i materiałów do odnowienia pomieszczeń - 2 625,21 zł.

Komisja finansowała również, wykonywane przez biegłych psychiatrów i psychologów, badania i wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób zgłoszonych do leczenia oraz koszty wpisów sądowych. Te koszty razem wyniosły 6 883,72 zł.

Zaprenumerowano fachową prasę dotyczącą problematyki uzależnień i prze-mocy: „Remedium”, „Świat problemów” i „Niebieską Linię”, które były syste-matycznie przekazywane do szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta. Poradnia Leczenia Uzależnień i Ośrodek Leczenia Uzależnień SPZ ZOZ otrzymywały również prenumeratę dwumiesięcznika „Terapia uzależ-nienia i współuzależnienia”. Koszt razem to 5799,69 zł.

Zadaniem Komisji jest również koordynacja działań profilaktycznych na terenie miasta. Komisja współpracowała ze szkołami i placówkami, gdzie realizowano zadania z zakresu profilaktyki uzależnień wpisane w programy wychowawcze i programy profilaktyki szkół i placówek.

W ramach tej współpracy, MKRPA sfinansowała zakup programów


i spektakli profilaktycznych dla szkół z terenu miasta. Dyrekcje szkół i peda-godzy szkolni sami wybierali potrzebne szkołom programy i spektakle profilak-tyczne i decydowali o wyborze terminu. Koordynator uczestniczył we wszyst-kich ustaleniach terminów i negocjacjach cen. Wszystkie szkoły z terenu miasta wydatkowały na profilaktykę w roku 2011 – 18 420,00 zł., a objęto nią ponad 1848 uczniów ( w tym 1009 w formie warsztatowej) i około 190 rodziców.

W spektaklach profilaktycznych oraz programach z zakresu przeciw-działania narkomanii i alkoholizmowi uczestniczyli uczniowie i nauczyciele miejskich szkół.

W Miejskim Domu Kultury odbył się koncert zespołu rockowego z elementami zagadnień profilaktycznych, w którym uczestniczyło około 600 uczniów przasnyskich szkół a koszt przedsięwzięcia to 3 000,00 zł.

W MDK odbył się też spektakl profilaktyczny dla dzieci i ich rodziców (m.in. ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej) na sumę 1080,00 zł.

Realizatorzy, którzy przygotowali zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych lub wakacji i prosili o wsparcie finansowe, zostali również dofinansowani.

Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Dom Kultury przygotowały zajęcia w tym okresie i otrzymały dofinansowanie do nich.

MBP przeznaczyła pieniądze na nagrody dla uczestników projektu „Ferie w bibliotece” oraz zajęcia w okresie wakacji za ogólna sumę 1200,00 zł.

MDK wykorzystał środki na organizację zajęć w okresie ferii zimowych (1350,00 zł.) i zajęcia dla dzieci i młodzieży, (ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych) w okresie wakacji (2000,00 zł.).

Zajęcia dla dzieci z rodzin zagrożonych dysfunkcją i dysfunkcyjnych prowadzone były w ferie zimowe również w SP 2 (600,00 zł).

Do MKRPA o wsparcie finansowe zgłosiła się również Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i PCK, które wspólnie zajęły się organizacją „Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia”. Na to przedsięwzięcie wykorzys-tały przeznaczone ze środków Komisji 500,00 zł.

Młodzież i wychowawcy klas Technikum Gastronomicznego, Hotelar-skiego i Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, wspólnie z PCK i PSSE, zorganizowali kolejną edycję programu „Etos Zdrowia”. Odbył się cykl spotkań poświęconych zdrowiu i pro-mowaniu zdrowego stylu życia, konkursy teoretyczne i sprawnościowe, prezentacje zasad prawidłowego żywienia, nakrywania stołów itp., zakończony finałem z nagrodami. Środki finansowe przyznane na to działanie nie zostały wykorzystane, ponieważ program został sfinansowany z innych źródeł.

W okresie przedwakacyjnym Szkoła Podstawowa nr 1 była organizatorem dwóch wyjazdów tzw. zielonej szkoły. Oba wyjazdy zostały dofinansowane kwotą 2 700,00 zł.

Wszędzie były stworzone warunki, by dzieci i młodzież miała szanse na realizację takich potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, narkotyków i innych używek.

Dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych dopłacono do obozów i kolonii i z tej formy pomocy skorzystało 53 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta. Jeden uczeń Publicznego Gimnazjum, na wniosek nauczyciela, miał dofinansowanie indywidualne ze względu na bardzo trudną sytuację domową (620,00 zł.),

Wypoczynek letni organizowały też podmioty korzystające ze wsparcia MKRPA - ZHP oraz opiekuńczo-wychowawcza Świetlica „Promyk Jutrzenki” funkcjonująca w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a`Paulo.

Związek Harcerstwa Polskiego, jak co roku w okresie wakacji, zorga-nizował obóz harcerski i przyznane środki wykorzystał na dofinansowanie do wyjazdu na obóz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (6 700,00 zł.) Pedagodzy szkolni rekrutowali uczniów na wyjazd. Obóz odbył się nad jeziorem Kierwik w gminie Spychowo. Dofinansowano pobyt 15 dzieci. Ze środków MKRPA sfinansowano również zakup łóżek polowych i materaców dla ZHP na ogólna kwotę 3 999,65 zł.

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, które prowadzi świetlicę opiekuńczo - wychowawczą, zorganizowało dla swoich podopiecznych (37 osób) wakacyjny wyjazd do Bańskiej Wyżnej k/Zakopanego .

Wszystkie wyjazdy wakacyjne odbyły się zgodnie z planem. Koszt wypoczynku letniego wyniósł 27 320,00 zł.

Komisja realizując zadania, wspomagana była działalnością różnych instytucji, stowarzyszeń i osób, które pomagają w rozwiązywaniu problemów uzależnień na terenie miasta, a także organizują czas wolny dzieciom i młodzie-ży, stwarzają warunki do zaspokajania potrzeb, nie powodują uzależnień a uczą asertywności.

Przez cały rok dofinansowywano i wspierano działalność:

- Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym i ich
Rodzinom „Filadelfia”,

- Stowarzyszenia Klubów Abstynenta, KA „Orlik”,

- świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Zgromadzeniu Sióstr Miłosier-
dzia Św. Wincentego a Paulo,

- Poradni Leczenia Uzależnień SP ZZOZ ,

- Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZZOZ,

- Przasnyskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom „Filadelfia” przyznane środki finansowe wykorzystało na organizację działań, pozwalających na zdrowe spędzania wolnego czasu (6 728,56 zł.). Działania te były ukierunkowane na edukację i integrację - udział w Regionalnych Dniach Ewangelizacji, wyjazd do Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu na spotkania terapeutyczne czy spotkania trzeźwościowe w Licheniu. Zorganizo-wano również spotkanie opłatkowe (z paczkami dla dzieci) dla zrzeszonych w stowarzyszeniu, ich rodzin i innych osób działających na rzecz trzeźwości na terenie miasta.

Klub Abstynenta „Orlik" ze środków MKRPA utrzymywał działalność klubu organizując czas wolny osobom uzależnionym i ich rodzinom poprzez organizowanie spotkań profilaktyczno-integracyjnych, prowadzenie punktu informacyjnego w siedzibie klubu oraz udział w ogólnopolskich kampaniach na rzecz trzeźwości. Środki finansowe wykorzystane były na utrzymywanie bieżącej działalności klubu (energia elektryczna, abonament telefoniczny, multimedia, woda, środki czystości), zorganizowanie Dnia Trzeźwości oraz integracyjnej zabawy abstynenckiej. Część przyznanych środków była wykorzystana na remont i przystosowanie nowych pomieszczeń Klubu przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie (12 847,36 zł.).

W Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo na ulicy Świerczewo 9, funkcjonuje świetlica opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci i młodzieży. Jest ona otwarta w godz. 1300 -1800 i wszystkie przebywające tu dzieci mają zapewnioną fachową opiekę, zajęcia socjoterapeutyczne z po-działem na grupy wiekowe, pomoc w lekcjach, gorący posiłek oraz potrzebne zabiegi sanitarne (22 887,28 zł.). Poza Siostrą Danutą ze Zgromadzenia, która jest oddelegowana do pracy z dziećmi, zatrudnione są tam cztery osoby: pedagog prowadzący socjoterapię, dwoje opiekunów dzieci pomagających im również w nauce oraz osoba przygotowująca posiłki i sprzątająca pomie-szczenia (41 940,00 zł.). Dzieci, jak co roku w czasie wakacji, wyjechały na kolonie. Tym razem były w Bańskiej Wyżnej k/Zakopanego (inf. szczegółowa na str. poprzedniej). Na stałej liście jest aktualnie 58 podopiecznych.

Poradnia Leczenia Uzależnień i Ośrodek Leczenia Uzależnień SPZ ZOZ otrzymały w ramach wsparcia roczną prenumeratę wszystkich czasopism - 979,00 zł. Zakupiono też książki na kwotę 1150,10 zł.

Dofinansowano też przedstawiciela Klubu Abstynenta „Orlik” i jedno-cześnie członka MKRPA, który zwiększając swoje kompetencje, (Studium Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), pomaga sobie i innym w trzeź-wieniu szerząc idee trzeźwościowe a jego działanie ma zachęcać innych do podjęcia leczenia. Studium zostało dofinansowane w wysokości 3 500,00 zł. a beneficjent szkolenia rekompensował poniesione przez Komisję koszty uczestnicząc w pracach Komisji społecznie przez cały rok.

Kluby sportowe, szkoły i parafie występowały do MKRPA o wsparcie finansowe dla działań sportowo-rekreacyjnych. Spotkały się z pozytywną opinią Komisji i po akceptacji Burmistrza otrzymywały środki na organizację zawodów i obozów sportowych, wyjazdy na turnieje i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych a także na organizację sportowo rekreacyjnych imprez rodzinnych:

- Uczniowski Klub Sportowy „Kontra" otrzymał dofinansowanie w wy-sokości 4 600,00 zł. do organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych - piłka koszykowa dziewcząt i chłopców,

- Uczniowsko-Parafialny Klub Sportowy „Emmanuel" otrzymał dofinan-sowanie do organizacji sportowo-rekreacyjnej imprezy rodzinnej oraz pozalekcyjnych zajęć sportowych w wysokości 3 500,00 zł.,

- OSiR, ze środków MKRPA, zorganizował sportowo-rekreacyjną imprezę rodzinną na stadionie miejskim - koszt 8 000,00 zł.

Dofinansowanie do pozalekcyjnych zajęć sportowych w ciągu całego roku 2011 otrzymały również:

- grupa zawodników unihokeja z SP 1 – 2 350,00 zł.,

- grupa zawodników piłki siatkowej w SP l -1 250,00 zł.,

- grupa zawodników w SP 2 -1 100,00 zł.,

- grupa zawodników piłki ręcznej w SP l -2 350,00 zł.,

- grupa zawodników piłki siatkowej w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalych – 2 350,00 zł.

Po raz kolejny skorzystała z dofinansowania Przasnyska Fundacja Po-mocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Świetlik". Fundacja zorga-nizowała „Piknik rodzinny" - imprezę sportowo-rekreacyjną ( 2 500,00 zł.). Wzięło w niej udział 44 niepełnosprawnych dzieci z rodzicami i opiekunami. Razem prawie 110 osób.

Po raz kolejny również wystąpiła o dofinansowanie Parafia Ojców Pas-jonistów na zorganizowanie „III Pikniku Rodzinnego" i została wsparta kwotą 3 000,00 zł.

Do MKRPA zwróciła się również o dofinansowanie Parafia Chrystusa Zbawiciela. Na parafialny festyn rodzinny otrzymała 2 000,00 zł.

Ze środków MKRPA (1 200,00 zł.) został dofinansowany również tur-nus rehabilitacyjny dla niepełnosprawnego chłopca z rodziny dysfunkcyjnej.

Dofinansowanie w wysokości 2 500,00 zł. otrzymała Komenda Powia-towa Policji. Organizowała we współpracy z MKRPA, ZHP, Nadleśnictwem Przasnysz, SPZ ZOZ i Powiatową Komendą Straży Pożarnej projekt pod nazwą „Profilaktyczna Gra Miejska”, w której uczestniczyło wielu uczniów i słuchaczy miejskich szkół.

W 2011 roku odbyło się szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych z terenu miasta. Koszt szkolenia to 3200,00 zł.

Miasto przystąpiło również do akcji „STOP 18”, która ma za zadanie podnieść świadomość głównie sprzedawców w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. Ulotki i materiały dla rodziców, sprzedawców i młodzieży były w tej akcji nieodpłatne.

Ze środków pozyskanych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoho-lowych opłacono również:

- szkolenia pracownika UM i koordynatora dotyczące ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 1580,00 zł.,

- bieżące remonty kserokopiarki –2102,07 ,00 zł.,

- ogłoszenie prasowe o możliwościach realizacji programów MKRPA –398,24 zł.


ROZLICZENIE FINANSOWE ZA ROK 2011
Dochody:

- planowane 305 000,00 zł.- wykonane 314 721,71 zł.

Wysokość wykonania z rozdziału 851-85153

(przeciwdziałanie narkomanii)


§

TREŚĆ

WYDATKI PLANOWANE

WYDATKI WYKONANE

4300

Zakup usług pozostałych

25 000,00

21 330,00
RAZEM

25 000,00

21 330,00


Wysokość wykonania z rozdziału 852-85205 (przeciwdziałanie przemocy)§

TREŚĆ

WYDATKI PLANOWANE

WYDATKI WYKONANE

4110

Składki na ZUS

1 250,00

1 174,50

4120

Składki na fundusz pracy

250,00

202,14

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

21 600,00

20 392,50

4210

Zakup materiałów i wyp.

2 700,00

2 625,21

4300

Zakup usług pozostałych

4 200,00

2 500,00
RAZEM

30 000,00

26 894,35

Wysokość wykonania z rozdziału 851-85154 (rozwiązywanie problemów alkoholowych)§

TREŚĆ

WYDATKI PLANOWANE

WYDATKI WYKONANE

4110

Składki na ZUS

5 500,00

3 548,42


4120

Składki na fundusz pracy

1 000,00

502,04

41


4170

Wynagrodzenia bezosobowe

98 000,00

93 765,55

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

44 500,00

37 313,33

4260

Zakup energii

10 000,00

8 025,07

4300

Zakup usług pozostałych

78 900,00

71 394,32

4370

Opłaty za usługi tel.

800,00

301,23

4410

Podróże służbowe krajowe

1 300,00

1033,92

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

10 000,00

4 723,72
Na rzecz przeciwdziałania narkomanii

25 000,00

21 330,00
Na rzecz przeciwdziałania przemocy

30 000,00

26 894,35
RAZEM

305 000,00

268 831,95©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość