Strona główna

Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela mianowanego w we Wrocławiu


Pobieranie 101.96 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar101.96 Kb.

Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego ……………..-nauczyciela mianowanego w ……….. we Wrocławiu

Wstęp
Jestem nauczycielem języka angielskiego z 13-letnim stażem pracy. Zanim podjęłam pracę w ……………………………… we Wrocławiu (obecna nazwa: …………… ) w 1999 roku, pracowałam w Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej w ……….. (1994/95) oraz w ………………………. we Wrocławiu (1995-1998). Z uwagi na roczny wyjazd do Wielkiej Brytanii, który to przyniósł mi wiele korzyści zawodowych przerwałam staż pracy, aby po powrocie kontynuować go w placówce, w której obecnie pracuję i w której to w 2000 roku otrzymałam akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. Zgodnie z art.9d. ust.1. ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56/97, poz. 357 ze zmianami) 1.09.2000r. rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego, który ze względu na urlop macierzyński ukończyłam dnia 30 listopada 2003. Po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Prezydenta Wrocławia dnia 04.02.2004 r. uzyskałam stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. We wrześniu 2005 r. złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego tj. nauczyciela dyplomowanego.

Przez cały okres stażu ( 2 lata i 9 miesięcy) realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego zgodnie z art.8, ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. W czasie trwania stażu dwukrotnie zostałam wyróżniona przez Dyrektora szkoły: za efektywną pracę opiekuna stażu oraz podnoszenie kwalifikacji w roku szkolnym 2005/6 (Wyróżnienie), a także za wzorowe oraz wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków opiekuna stażu, pracę wychowawcza klasy oraz efektywną pracę w zespole nauczycieli języków obcych w roku szkolnym 2006/7 (Nagroda Dyrektora).


Realizację Planu Rozwoju Zawodowego rozpoczęłam od:
podjęcia czynności organizacyjnych związanych z uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego, co obejmowało:

-zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego w celu poznania procedury uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.

W trakcie trwania stażu analizowałam przepisy prawa oświatowego koncentrując się zwłaszcza na wymaganiach ujętych w art.8, ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz podstawowych dokumentach oświatowych tj. Karcie Nauczyciela i Ustawie o Systemie Oświaty.

- korzystanie z form doskonalenia zawodowego na temat awansu zawodowego

Chcąc prawidłowo opracować dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego ukończyłam kurs „Chcę być nauczycielem dyplomowanym” zorganizowany w dniach 1.02.08-29.02.08 r. przez WCDN obejmujący 30 godzin, prowadzony przez …………….. Ułatwił mi on opracowanie sprawozdania z przebiegu stażu, dokonanie oceny efektów zrealizowanych zadań i analizy poprawności złożonej dokumentacji oraz przygotowanie opisu i analizy przypadku.

Ponadto 25.09. 2007 r. brałam udział w konferencji metodycznej organizowanej przez WCDN prowadzoną przez p. …………, która poprowadziła wykład na temat awansu zawodowego nauczyciela, co z pewnością także okazało się pomocne w opracowaniu dokumentacji zawodowej.

- gromadzenie dokumentacji z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego

Przez cały okres stażu gromadziłam odpowiednie materiały (notatki, scenariusze zajęć, ankiety, quizy itp.) oraz dokumenty poświadczające realizację założonych zadań i przedsięwzięć.
W trakcie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w art.8, ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, co obejmuje:
§8 ust.2 p.1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.


 1. Analiza i ocena własnych umiejętności

Aby zaplanować wprowadzenie konkretnych działań podnoszących jakość pracy szkoły, po rozpoczęciu stażu, podjęłam na nowo wysiłek przeanalizowania swoich dotychczasowych osiągnięć i porażek, oraz ich ewentualnych przyczyn. Dokonałam analizy swoich mocnych i słabych stron zwracając szczególna uwagę na wrodzone zdolności i nabyte umiejętności, które mogłyby przysłużyć się szkole oraz podniesieniu jakości pracy szkoły. Nakreśliłam kierunki osobistego rozwoju. Zaplanowałam działania uwzględniając konieczność rozwijania słabiej opanowanych umiejętności w różnych sferach życia zawodowego: dydaktycznej, wychowawczej i osobistej. Podjęłam decyzję dotyczącą nabywania umiejętności nauczania języka obcego zawodowego w szkole policealnej, a także szerszego wprowadzania technik i ćwiczeń stymulujących pamięć i koncentrację uczniów na zajęciach.

2. Udział w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowegoW czasie trwania stażu uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego takich jak: szkoleniowe Rady Pedagogiczne, warsztaty, konferencje metodyczne, które w dużym stopniu przyczyniły się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej. Proponowane rozwiązania często inspirowały mnie do działania, a także zmuszały do refleksji, prowadziły do odkryć i korygowania dotychczasowych działań.

-wewnątrzszkolne formy doskonalenia: • Szkoleniowe Rady Pedagogiczne dotyczące:

- zasad przeprowadzania egzaminów maturalnych prowadzone przez p. wicedyrektor …………………… (4.04.06, 24.04.06, 21.04.2008), na której zapoznałam się ze zmianami dotyczącymi organizacji i procedur przeprowadzania egzaminu maturalnego;

- zarządzania jakością pracy w szkole (14.10.05); oraz

-korzystania z tablicy interaktywnej.


 • 5- godzinny warsztat dotyczący Inteligencji Emocjonalnej (31.08.2006) prowadzony przez ………………., na którym zostały wyjaśnione podstawowe pojęcia związane z tematem warsztatu, a także omówiono znaczenie inteligencji emocjonalnej w życiu ludzkim i jej wpływie na odnoszenie sukcesów.

 • `Umiejetność ustalania, negocjowania i pilnowania reguł gry nauczyciel-klasa` warsztat prowadzony przez psychologa szkolnego ………………… (31.08.07) uświadamiający w jakim stopniu nastawienie pozytywne czy negatywne uczniów i nauczycieli może wspomóc lub niszczyć relacje nauczyciel-klasa.

 • Dwudniowe warsztaty poświęcone kinezjologii edukacyjnej oraz wpływom stresu na organizm ludzki. (29.02, 28.03.08) prowadzone przez trenera metody panią …………... Na warsztatach zaprezentowano zestaw ćwiczeń naprzemiennych pozytywnie wpływających na stymulacje obu półkul mózgowych oraz połączeń między nimi; uświadomiono zbawienny wpływ wody na pracę mózgu oraz ukazano w jakim stopniu stres może wpływać destrukcyjnie na organizm ludzki i jakie ćwiczenia należy wykonywać, aby rozładowywać negatywne emocje zgromadzone w organizmie.

-zewnętrzne formy doskonalenia:W ramach doskonalenia metod i warsztatu pracy wzięłam udział w następujących formach doskonalenia zawodowego w kraju i w za granicą:

 • `Motywujące materiały dla uczniów szkół średnich`- dwutygodniowy kurs dla nauczycieli języka angielskiego z Europy zorganizowany przez International Study Programmes wspierane przez Europejskie Ministerstwa Edukacji oraz Instytuty Szkolenia Nauczycieli, który odbył się w dniach od 21. 08. 2005r. do 2.09. 2005 w Dunfermline (Szkocja), a obejmował:
 • trzydniowe warsztaty metodyczne dotyczące nauczania języka angielskiego jako języka obcego ( metody nauczania, rozwój sprawności językowych, cele nauczania, nauczanie słownictwa, korzystanie z technologii informacyjnych w nauczaniu języka, korzystanie z materiałów autentycznych, motywowanie ucznia wykorzystując jego potencjał, kreatywność i wyobraźnię);

 • trzygodzinne szkolenie poświęcone wykorzystywaniu literatury (nowele, poezja) na lekcjach języka angielskiego;

 • warsztat poświęcony różnym aspektom życia i kultury w Wielkiej Brytanii;

 • wykład na temat systemu edukacji w Szkocji oraz towarzyszące wizyty i hospitacje lekcji w publicznych szkołach średnich w Dunfermline;

 • dwudniowe zajęcia w Edynburgu (zwiedzanie miasta, poznanie kultury i historii Szkocji);

 • wykład i prezentację multimedialną na temat polityki i gospodarki Szkocji.

Dwutygodniowe szkolenie w Szkocji okazało się niezmiernie cennym doświadczeniem spotkania nauczycieli języka angielskiego z całej Europy i możliwością wymiany doświadczeń oraz informacji na temat systemów edukacji w poszczególnych krajach, okazją do kontaktów ze Szkotami, u których miałam przyjemność mieszkać, poznania kultury, mentalności, problemów społecznych, politycznych i oświatowych Wielkiej Brytanii, a także obserwowania społeczności szkolnej w dwóch szkołach średnich w Dunfermline, a tam lekcji prowadzonych przez nauczycieli różnych przedmiotów, ich metod pracy i pomocy dydaktycznych z jakich korzystali. Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuję systematycznie w pracy z młodzieżą i w pracy na rzecz szkoły.


 • `Nowe metody i techniki w nauczaniu języka obcego`- warsztat zorganizowany przez Pracownię Doskonalenia Nauczycieli Języków Obcych przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu prowadzony przez ………. (21.10.2005 r.).

Ten 4- godzinny warsztat został poświęcony demonstracji różnorodnych metod i tendencji w nauczaniu języka angielskiego (nauczanie w kontekście, personalizacja, praca z projektem, strategie nauczania itp.) oraz wypróbowaniu zaprezentowanych technik i ćwiczeń. Warsztaty te miały dla mnie dużą wartość, gdyż zmotywowały mnie do wprowadzania nowych form pracy i metod aktywizujących uczniów na lekcjach języka angielskiego, co spowodowało większe zaangażowanie uczniów w proces uczenia się oraz uczynienie lekcji bardziej dynamiczną i atrakcyjną.


 • Konferencje i warsztaty metodyczne organizowane przez wydawnictwa przy współpracy z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli,

- z których część poświęcona była procedurom przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz analizie wyników egzaminu w celu wyciagnięcia wniosków do pracy z uczniem na przyszłość.


 1. „Analiza wyników matury 2005 a standardy wymagań warsztaty prowadzone przez ………………, doradcę metodycznego NKJO w Legnicy i współpracownika OKE we Wrocławiu (25.11.2005, Express Publishing)

 2. „The New Matura: why do we still teach towards it?” seminarium prowadzone przez ………….. (24.08.2006 , Macmillan Polska)

 3. „Short-term testing, long-term teaching” warsztat prowadzony przez …………….(5.03.2007, Macmillan Polska)

 4. „Techniki rozwijania sprawności rozumienia ze słuchu w przygotowaniach do matury z języka angielskiego” wykład metodyczny prowadzony przez ………………….(27.02.2008, Oxford University Press)

 5. „Co nowego do matury?” – warsztat metodyczny prowadzony przez ………………….. (27.03.2008, zorganizowane przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu oraz wydawnictwo Pearson Longman)

-inne- różnym zagadnieniom z zakresu metodyki języka angielskiego: 1. „Teaching for the test: the effects of competence based methodology on successful test preparation” (25.11.2005, Express Publishing)

 2. “Uczenie sprawności czytania i pisania na lekcjach języka angielskiego w szkole ponadgimnazjalnej” (22.03.2006, Oxford University Press)

 3. „On the Road to Success” warsztaty prowadzone przez ……………………. (21.04.2006, Pearson Longman)

 4. “To jest bez sensu!...An All too familiar expression used in class by teenagers?” konferencja metodyczna prowadzona przez …………………… (26.08.2006, Pearson Longman)

 5. „Gramatyka na poziomie średnio zaawansowanym w szkołach ponadgimnazjalnych” (31.08.2006, Oxford University Press)

 6. „Interactive Whiteboard- New technology In the ELT Classroom” (7.03.2008, Express Publishing)
 • 20- godzinny kurs: „Zasady i metody realizacji kształcenia modułowego”- zorganizowany przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli prowadzony przez ………………. w dniach 28.02.2006- 26.04.2006.

Kurs został przede wszystkim poświęcony zasadom kształcenia modułowego w edukacji zawodowej, strukturze modułowych programów nauczania oraz organizacji kształcenia modułowego w systemie szkolnym. Wiedza zdobyta na kursie ułatwiła mi znacznie pracę przy tworzeniu poradników edukacyjnych dla zawodu spedytor oraz pozwoliła zrozumieć różnice pomiędzy programowym a modułowym systemem nauczania.


 • 2-dniowy kurs pt. „Edukacja Europejska w Szkole” w ramach projektu „ Współczesny Pedagog. Szkolenia dla nauczycieli” zorganizowany przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia nauczycieli „Prymus” od 5.10.2007 do 6.10.2007.

Kurs obejmował główne zagadnienia związane z funkcjonowaniem organów Unii Europejskiej, a także dotyczył wprowadzania i zakładania w szkole różnych form działalności, technik i metod odnoszących się do problemów UE tj. debata, klub europejski, mapa pamięciowa (mind-mapping), programy wymiany szkolnej (Socrates) oraz miał na celu rozwój wiedzy ucznia w ramach edukacji europejskiej oraz upowszechnianie kultury i dziedzictwa krajów unijnych.


 1. Samodoskonalenie poprzez studiowanie literatury z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki i metodyki języka angielskiego.

Przez cały okres stażu starałam się pogłębić swoją wiedzę i umiejętności poprzez lekturę dotyczącą różnorodnych zagadnień z dziedziny zarówno psychologii, pedagogiki, a także odnoszących się do dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego, aby dogłębniej zrozumieć problemy pojawiające się w pracy z uczniem, mając na uwadze, że przeszkody w nauce mogą mieć podłoże psychologiczne (blokady emocjonalne, dysfunkcje, wrodzona nieśmiałość, niskie poczucie własnej wartości, brak motywacji, brak bezpieczeństwa, niezapewnione podstawowe potrzeby bytowe).

Przeczytałam wiele publikacji z Internetu dotyczących takich problemów jak NLP, skrzyżowana lateralizacja, gry psychologiczne, dysleksja, choroby typu anoreksja i bulimia oraz z dziedziny języka angielskiego porady metodyczne zawarte na stronach internetowych wydawnictw językowych i stronach promujących naukę języka angielskiego np. www.anglisci.pl, www. onestopenglish.com, www. oup.com. www.longman.com.pl.

Dzięki lekturze książek z dziedziny gimnastyki mózgu, technik uaktywniających pamięć mogłam w dalszym ciągu pracować nad rozwijaniem umiejętności zapamiętywania materiału (struktur językowych, słownictwa) na lekcji, poprzez stosowanie aktywnych form pracy, określonych ćwiczeń oraz działań wspomagających (muzyka, pomoce wizualne uaktywniające pracę obu półkul mózgowych- nauczanie holistyczne) i zwiększających koncentrację uczniów.

Przez okres trwania stażu przeczytałam wiele poradników dotyczących rozwoju młodego człowieka i wpływu wychowania na późniejsze zachowanie, sukcesy i porażki w szkole i życiu społecznym: „Trudne Dziecko” Janet Poland, „Problemy psychicznej odporności dzieci i młodzieży” Marii Tyszkowej, „ Jak wychować dziecko i nie oszaleć” Kevina Lemana, „Zaburzenia koncentracji u dzieci” Helmuta Weyhretera, „ Dzieci potrzebują granic” Jana-Uwe Rogge oraz „Dar dysleksji” Ronalda D. Davisa i Eldona M. Brauna.

Początkowo jako członek, a potem przewodniczący Zespołu Nauczycieli Języków Obcych podejmowałam wraz z innymi nauczycielami decyzje, co do wyboru podręcznika oraz różnych pomocy językowych. Aby podjąć najbardziej optymalną decyzję organizowałam konsultacje z przedstawicielami wydawnictw językowych zwłaszcza ………….., (Oxford University Press) oraz …………………., (Pearson Longman). Dobór właściwego podręcznika jest bardzo ważny, aby zapewnić uczniom równomierny rozwój wszystkich czterech sprawności językowych potrzebnych do odniesienia sukcesu na egzaminie maturalnym.
 1. Aktualizowanie własnej bazy metodycznej

W ciągu trwania stażu opracowałam teczkę pomocy metodycznych do nauczania języka angielskiego (scenariusze lekcji, tematyczne karty pracy, autorskie ćwiczenia, testy, quizy) a także zestaw scenariuszy, artykułów, testów psychologicznych do wykorzystania na lekcjach wychowawczych obejmujący tematy takie jak: neurolingwistyczne programowanie (NLP), żywność genetycznie modyfikowana, inteligencja emocjonalna, wielorakie inteligencje, style uczenia się, techniki pamięciowe (mnemoniki), wartości w życiu człowieka, zegar biologiczny, problem uzależnień, gry w jakie ludzie grają wg Berne`a. Cały zgromadzony materiał poddawałam ciągłej analizie w celu ulepszenia go pod względem merytorycznym, organizacyjnym i technicznym. Część materiału zostało opracowane na podstawie różnych materiałów źródłowych często zaczerpniętych z zasobów Internetu lub dostępnych na rynku gazet i czasopism np. `Newsweek`, `Wprost` lub `Focus`, pozostała część jest efektem mojej pracy autorskiej.


 1. Wzbogacanie metod i form pracy wychowawczej i dydaktycznej w pracy z uczniem słabym i zdolnym

W ramach tego punktu co roku przeprowadzałam ankietę w każdej klasie badającą potrzeby uczniów w zakresie uczenia się i nauczania języka angielskiego. Na bieżąco przeprowadzałam testy psychologiczne, aby określić preferowane przez uczniów style nauczania i uczenia się oraz dominujące inteligencje tak, aby dobrać odpowiedni zestaw ćwiczeń do danej grupy np. do grupy z dominującą inteligencją wizualną (obrazkową) ćwiczenia wizualne z użyciem zdjęć, obrazków, czy innych bodźców działających na zmysł wzroku.

W klasie wychowawczej na zajęciach przedmiotowych wprowadziłam także eksperymentalnie elementy przyśpieszonego uczenia się tj. muzykę klasyczną w tle, uczenie peryferyjne i holistyczne.

W swoim działaniu starałam się udoskonalić: • metody i formy pracy z uczniem słabszym (organizowanie konsultacji) i zdolnym (dodatkowe motywujące zadania),

 • organizację lekcji, zarządzanie czasem z uwzględnieniem możliwości uczniów w danej grupie,

 • sposoby motywowania uczniów do nauki języka angielskiego (organizowanie konkursów, wprowadzanie metod aktywizujących (metoda projektu, mapy pamięciowe, gry językowe), przygotowywanie ciekawych, różnorodnych zadań, wykorzystywanie materiałów autentycznych,

 • metody sprawdzania i oceniania zarówno prac pisemnych jak i ustnych wypowiedzi (np. tworzenie kryteriów i poziomów wymagań: podstawowy i pełny),

 • swój warsztat pracy jako wychowawca klasy (przeprowadzanie ankiet, dostosowywanie się do potrzeb wychowanków),

 • relacje interpersonalne z uczniami.
 1. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy

W latach 2004-2007 pełniłam funkcję wychowawcy klasy liceum profilowanego. Stale pracowałam nad budowaniem w klasie atmosfery bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania

oraz ograniczaniem i zapobieganiem wszystkich negatywnych zjawisk w klasie.

W ciągu całego okresu pełnienia funkcji wychowawcy klasy podejmowałam różnego rodzaju działania, co obejmowało:

-organizowanie spotkań zbiorowych i indywidualnych z rodzicami,

-przygotowywanie ulotek informacyjnych i edukacyjnych dla rodziców dotyczących uzależnień od narkotyków: ściąga dla rodziców na podstawie raportu policji dotyczącego nazewnictwa slangowego środków uzależniających,

- dokumentowanie przebiegu spotkań z rodzicami (sprawozdania, protokoły),

- przygotowanie i przeprowadzenie autorskich ankiet dotyczących sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów; oczekiwań wobec siebie i szkoły, a także poczucia bezpieczeństwa w szkole,

- udział w pracach zespołu interwencyjnego w sprawie dwóch uczniów z klasy wychowawczej,- opracowanie wewnątrzklasowego regulaminu usprawiedliwiania godzin opuszczonych,

-zorganizowanie imprez klasowych: wigilia klasowa, „mikołajki” oraz wyjść edukacyjnych w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki,

-ścisła współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym i nauczycielami uczącymi w klasie (kierowanie uczniów z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi na konsultacje z psychologiem i pedagogiem szkolnym po konsultacji z innymi nauczycielami),- doprowadzenie do spotkania mediacyjnego mającego na celu rozwiązanie konfliktu grup w klasie wychowawczej,

- zachęcanie uczniów klasy do brania udziału w imprezach ogólnoszkolnych (konkursy matematyczne, językowe, PO, ekologiczne, projekt …………) oraz do podejmowania działań na rzecz szkoły (pożegnanie klas trzecich, „otrzęsiny”, działalność w samorządzie klasowym i szkolnym).


 1. Wspieranie zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły

W roku szkolnym 2005/6 i 2006/7 uczestniczyłam w pracach Zespołu ds. Promocji Szkoły. W miarę możliwości przekazywałam swoje opinie dotyczące realizacji wytyczonych działań. Byłam pomysłodawcą zorganizowania konkursu dla gimnazjalistów na terenie szkoły, tak aby zachęcić uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych do poznania naszej placówki z jak najlepszej strony. Dzieliłam się także swoim doświadczeniem, które zdobyłam na kursie metodycznym w Szkocji dotyczącym rodzaju gadżetów i edukacyjnych ulotek promocyjnych.

Co roku organizowałam wystawy prac uczniów na Dni Otwarte szkoły (kraje europejskie, miasta partnerskie) oraz Dzień Nadania Imienia Patrona Szkoły- 15.10.2007r.

W roku szkolnym 2006/7 pełniłam funkcję protokolanta na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, a więc na bieżąco wraz z ……………….. opracowywałam protokoły i porządkowałam załączniki w sposób rzetelny i przejrzysty.

W roku szkolnym 2007/8 pełniłam funkcję przewodniczącego Zespołu Nauczycieli Języków Obcych, przy czym już wcześniej wspierałam prace poprzedniego przewodniczącego w przypadku jego dłuższej nieobecności. W ramach tego opracowywałam Plan Pracy ZJO na podstawie Rocznego Planu Pracy Szkoły, pisałam sprawozdania z realizacji wytyczonych zadań, organizowałam spotkania nauczycieli języków obcych na których omawiane były bieżące problemy zespołu (dobór podręcznika,

zmiany w Przedmiotowym Systemie Oceniania, realizacja imprez).W roku szkolnym 2007/8 pełniłam funkcje doradczą w Zespole ds. Rozwoju i Przyszłości Szkoły oraz współpracowałam z przewodniczącym Rady Świetlicy ustalając kalendarium imprez i przydział obowiązków dla nauczycieli i klas przy organizowaniu i realizowaniu zaplanowanych działań i przedsięwzięć.


 1. Organizowanie i wykonywanie prac na rzecz Zespołu Nauczycieli języków Obcych

W ciągu całego okresu stażu byłam inicjatorem, organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez ogólnoszkolnych w ramach pracy na rzecz Zespołu Nauczycieli Języków Obcych:

 • Konkurs piosenki obcojęzycznej (co roku w listopadzie: 29.11.2005, 26.11.2006, 27.11.2007), który cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży. Moja praca przy konkursach obejmowała opracowanie regulaminu konkursu, przygotowanie wystroju sceny oraz czuwanie nad przebiegiem imprezy, przygotowanie uczestników konkursu, organizowanie nagłośnienia, składu jury, nagród i dyplomów dla zwycięzców.

 • Konkurs recytatorski zorganizowany 11.04.2006 r. przeze mnie przy współpracy z nauczycielami języka niemieckiego ……… i ……………... W ramach przygotowań do konkursu przygotowałam przykładowe teksty literackie, uczniów do konkursu pod względem wymowy i prezentacji tekstu; wystrój świetlicy; dyplomy dla uczestników oraz skład jury, a także dokumentację związaną z konkursem.

 • Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych ( trzykrotnie: 25.05.2006, 06`2007, 26.09. 2007) w formie testu wielokrotnego wyboru motywujący uczniów do zdobywania wiedzy i sprawdzenia się w zakresie kultury, polityki, historii, geografii, kulinariów krajów anglojęzycznych: USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii, Nowa Zelandii i Kanady.

 • Zakup podręczników i pomocy dydaktycznych do biblioteki szkolnej. Co roku organizowałam zamówienia oraz zakupy pomocy dydaktycznych z języka angielskiego do biblioteki szkolnej, co obejmowało wybór najciekawszych i najbardziej przydatnych pomocy (podręczników, testów, kaset audio-video i płyt DVD) do wykorzystania przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły; rozliczenie faktur; oraz przekazanie materiałów do biblioteki szkolnej.

 • Konkurs Młodego Tłumacza- 30.05.2007- to konkurs, który umożliwił wybranym uczniom sprawdzenie się w zakresie przekładu (tłumaczenie symultaniczne) prostych tekstów na temat krajów Unii Europejskiej. Osobiście zajmowałam się organizacją części anglojęzycznej konkursu, a więc przygotowaniem tekstów, uczestników pod względem leksyki oraz dyplomów dla zwycięzców konkursu.

 • Europejski Dzień Języków Obcych- 26.09.2007 zorganizowaliśmy (Zespół Nauczycieli Języków Obcych) imprezę, w ramach której odbyła się wystawa pomocy dydaktycznych (podręczników, materiałów autentycznych (czasopisma w języku angielskim i niemieckim), literatury i pomocy do nauki języków obcych), pokazy materiałów audio-video przydatnych w nauce języków obcych.

Ponadto tego samego dnia odbyły się dwa konkursy dla wszystkich uczniów szkoły:

- na najciekawszą wypowiedź na temat- `Dlaczego warto uczyć się języków obcych?`, gdzie nagrodą był darmowy roczny kurs dowolnego języka obcego nowożytnego w renomowanej szkole języków obcych. (Byłam pomysłodawcą i organizatorem tego konkursu)

- wiedzy o krajach anglo- i niemiecko-języcznych, który zorganizowałam wraz z

…………………….. • Poranek Poetycki- 2.04.2008 r. wraz z polonistką ………….. i germanistką

……………… zorganizowaliśmy poranek poetycki dla uczniów naszej szkoły dotyczący twórczości i biografii Wisławy Szymborskiej- zdobywczyni literackiej nagrody Nobla. Moim sukcesem było zaangażowanie 6 uczniów z klas, w których uczę języka angielskiego do wzięcia udziału w imprezie (opracowanie, przygotowanie i deklamowanie utworów noblistki w przekładzie na język angielski).


 1. Tworzenie i stosowanie narzędzi do pomiaru efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej

We wrześniu 2005 r. wraz z innymi nauczycielami języków obcych przeprowadziłam testy diagnostyczne dla uczniów klas pierwszych z języka angielskiego, co umożliwiło zakwalifikowanie uczniów do poszczególnych grup zaawansowania językowego oraz ocenę poziomu umiejętności uczniów.

Dnia 14.06.2006 przeprowadziłam autorski test diagnostyczny w wybranych klasach drugich z języka angielskiego. Wyniki diagnoz oraz wnioski do dalszej pracy zostały omówione na końcowym spotkaniu Zespołu Nauczycieli Języków Obcych.

Dnia 31.03.2008 zorganizowałam i przeprowadziłam diagnozę z języka angielskiego dla uczniów klas pierwszych. Test obejmował zadania typu maturalnego sprawdzający poziom trzech sprawności językowych ucznia: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie krótszej i dłuższej formy użytkowej.

W styczniu 2008 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedstawiłam opracowane wyniki próbnego pisemnego egzaminu maturalnego z uwzględnieniem szczegółowych danych oraz wniosków do dalszej pracy w klasach maturalnych.Ponadto na bieżąco przygotowywałam autorskie narzędzia pomiaru (testy, sprawdziany) uwzględniając podział na poziom podstawowy i pełny, ustalając skalę ocen mając na uwadze różnice poziomu umiejętności w danym oddziale.

Aby uzyskać dokładniejszy obraz sytuacji w klasie wychowawczej tworzyłam własne ankiety sprawdzające poziom zadowolenia w klasie oraz nastawienie uczniów do konkretnych problemów np. narkomanii, palenia papierosów przez młodzież lub zdrowego stylu życia.


 1. Aktywne uczestnictwo w konsultacjach dla uczniów i rodziców; tworzenie dobrych relacji z rodzicami uczniów.

Zgodnie z harmonogramem uczestniczyłam w konsultacjach zorganizowanych dla rodziców uczniów, a także wyznaczałam w miarę potrzeb terminy konsultacji dla uczniów. Na konsultacjach dla rodziców szczegółowo omawiałam sytuację ucznia (syna, córki) z uwzględnieniem potencjalnych przyczyn danej sytuacji oraz wskazań do dalszej pracy nad ewentualnym poprawieniem wyników w nauce. Dbałam o to, aby spotkania z rodzicami uczniów przebiegały w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia. W związku z tym, aby stale poprawiać relacje z rodzicami uczniów wzięłam udział w warsztatach `Jak prowadzić spotkania z rodzicami` (18.01.07) prowadzonych przez psychologa szkolnego- …………………, mających na celu podniesienie jakości współpracy z rodzicami i tworzeniem pozytywnych relacji na gruncie nauczyciel-rodzic.


 1. Wspieranie działań prozdrowotnych i proekologicznych

 • Wspierałam prowadzoną w Zespole Szkół Nr 25 we Wrocławiu, w dniach od 28.05.07 do 01.06.07, kampanię prozdrowotną o charakterze edukacyjno-informacyjnym - ZDROWY TYDZIEŃ pod hasłem „Podaruj swojemu zdrowiu każdy dzień tygodnia” (Program ZDROWY TYDZIEŃ został napisany w styczniu 2007r. w ramach konkursu ogłoszonego przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Wrocławia i zatwierdzony w lutym 2007r.) i zorganizowałam wystawę prac uczniów „Healthy and unhealthy food” , w ramach której zaprezentowałam prace wykonane przez uczniów klas I-III pod moim kierunkiem w ramach lekcji języka angielskiego.

 • Udostępniłam prace uczniów w języku angielskim promujący zdrowy tryb życia pt. „Healthy and unhealthy food” do zorganizowania wystawy przyrodniczo – ekologiczno - zdrowotnej podczas uroczystości nadania imienia szkole - 15.10.2007

 • Wspierałam realizację projektu „50/50 bezinwestycyjne oszczędzanie energii we wrocławskich szkołach” prowadzonego przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski przy współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia, którego celem było wyrobienie proekologicznych zachowań realizowanych przez popularyzację świadomego i oszczędnego korzystania z zasobów środowiska, zachęcaniu do recyklingu. W ramach tego projektu, podczas III Tygodnia Zdrowia (07-11.04.2008r.) przeprowadziłam lekcje interdyscyplinarne z cyklu „Jak być zielonym” w klasach trzecich oraz zorganizowałam wystawę projektów „How to be Green”. Był to efekt zajęć „Jak być przyjaznym środowisku” prowadzonych w języku angielskim.

 • Wspierałam następujące akcje prozdrowotne :`Trzymaj się prosto`, `Dzień Świeżego oddechu` i w ramach tych kampanii przeprowadziłam lekcje promujące zdrowy tryb życia na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych.


§8 ust.2 p.2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

  1. Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie dydaktyczno-wychowawczym

Przez cały okres stażu podczas przygotowywania się do zajęć korzystałam z licznych portali internetowych i programów edukacyjnych. Czerpałam pomysły, oraz analizowałam i przystosowywałam zamieszczone scenariusze zajęć do potrzeb własnych i danej grupy. Śledziłam na bieżąco informacje zawarte w tzw. newsletterach (biuletynach informacyjnych), które otrzymywałam droga elektroniczną od wydawnictw językowych oraz organizacji British Council. Co roku, w klasach drugich, na zajęciach przedmiotowych realizowałam temat dotyczący technologii informacyjnych, użytkowania komputera (części komputera, komendy), a w klasach trzecich, w ramach zagadnienia maturalnego: technika i technologia, poruszałam na zajęciach bardziej złożone tematy dotyczące zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu, uzależnień od komputera i gier komputerowych.


  1. Wykorzystywanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej

W związku z potrzebą tworzenia licznych pomocy dydaktycznych na zajęcia z języka angielskiego: gier, plansz, kart pracy, scenariuszy zajęć, rozsypanek słownych, dyplomów na konkursy, stale korzystałam z zasobów edukacyjnych portali internetowych oraz edytora tekstu Word. Najczęściej odwiedzane strony to: www.onestopenglish.com, www.anglisci.pl, www.longman.com.pl, www.oup.com, www.britishcouncil.org/poland, www.iatefl.org.pl, www.codn.edu.pl, www.britishembassy.gov.uk, www.visitbritain.com.


Po zakończeniu stażu 31.05.2008 r. przekazałam do opublikowania moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego na stronę internetową…………………….


  1. Aktualizacja szkolnej strony internetowej

Na bieżąco, przez cały okres stażu udostępniałam materiały (zdjęcia, opisy, sprawozdania) administratorowi szkolnej strony internetowej do umieszczenia na stronie …………………….


  1. Podejmowanie różnych zadań związanych z tym obszarem zadań wynikających z bieżących potrzeb.

W czasie stażu korzystałam także z programów: Microsoft Office Excel do opracowywania zestawienia i wyliczenia wyników uczniów oraz frekwencji na zajęciach, oraz PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych zwłaszcza prezentacji multimedialnej towarzyszącej wystąpieniom uczniów na poranku poetyckim poświęconym twórczości Wisławy Szymborskiej, który odbył się 2. 04. 2008 r. Prezentacja dotyczyła postaci noblistki, a także poprzez wyświetlanie obrazów wraz z odpowiednią muzyką budowała właściwą atmosferę podczas imprezy.

Do wypisywania świadectw maturalnych (kwiecień 2007) korzystałam z programu Optivum.


§8 ust. 2 p.3 Umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. 1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły

Na bieżąco współpracowałam z nauczycielami różnych przedmiotów. Dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych. Przekazywałam pomysły, artykuły z gazet i Internetu jako bodziec do dyskusji w klasach wychowawczych. Udostępniłam program do obliczania frekwencji i tworzenia zestawień wyników klasyfikacyjnych oraz kreator kart z ocenami dla rodziców uczniów. 1. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń w ramach prac na rzecz Zespołu Nauczycieli Języków Obcych.

W ramach współpracy z innymi nauczycielami języków obcych na bieżąco wymienialiśmy się poglądami, pomysłami, materiałami do zajęć; konsultowaliśmy wybór podręcznika i zadań z podręcznika do realizacji w danym oddziale, a także wyniki uzyskiwane przez uczniów- formułując wnioski do dalszej pracy w każdej klasie. Omawialiśmy także tematy konferencji metodycznych, w których uczestniczyliśmy oraz ocenialiśmy wartość otrzymywanych materiałów szkoleniowych.11.10.2005r. zorganizowałam spotkanie dla nauczycieli języka angielskiego podczas którego podzieliłam się doświadczeniami i materiałami zdobytymi na kursie dla nauczycieli języka angielskiego zorganizowanym przez International Study Programmes w Dunfermline

4.04.2006 jako egzaminator OKE, zorganizowałam szkolenie dotyczące organizacji i procedur przeprowadzania egzaminu maturalnego z języka angielskiego w części ustnej i pisemnej głównie dla nauczycieli stażystów.


 1. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli zainteresowanych

W latach 2005/2006 i 2006/ 2007 pełniłam funkcję opiekuna stażu czterech nauczycieli stażystów, a więc na bieżąco przygotowywałam lekcje otwarte dla tych nauczycieli przynajmniej jedną lekcję w miesiącu. Po każdej lekcji nauczyciele wypełniali arkusz oceny lekcji oraz wspólnie omawialiśmy mocne i słabe strony przeprowadzonej lekcji (przygotowanie, sposób przeprowadzenia, dobór pomocy dydaktycznych, metod i form pracy, reakcje uczniów). Ponadto w ramach hospitacji przeprowadziłam lekcje otwarte dla dyrekcji szkoły: temat: There is/ there are; places. (klasa 1); temat: Culture gap in business (klasa 1- szkoła policealna).


 1. Udostępnienie zgromadzonych materiałów na potrzeby innych nauczycieli

Stworzyłam teczkę zawierającą najciekawsze materiały dla nauczycieli do przeprowadzenia lekcji wychowawczych w tym: testy psychologiczne z omówieniem, scenariusze zajęć, artykuły z czasopism, film DVD oraz głównie autorskie pomoce dydaktyczne dla nauczycieli języków obcych. Wszystkie materiały zostały umieszczone w bibliotece szkolnej i udostępnione wszystkim zainteresowanym nauczycielom.

 1. Konsultacje i wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych szkół

Jestem w stałym kontakcie z nauczycielami języka angielskiego uczącymi w innych szkołach gimnazjalnych i ponadgimazjalnych, z którymi dzielę się swoim doświadczeniem, pomysłami i materiałami. Dodatkową możliwość wymiany poglądów stwarza wspólne uczestnictwo w licznych konferencjach i warsztatach metodycznych, na których prezentowane są nowe techniki i metody nauczania, gry i ćwiczenia językowe itp.


 1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

W latach 2005-2008 pełniłam czterokrotnie funkcję opiekuna stażu: …………………………………….- nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego. Moje prowadzenie nauczyciela stażysty rozpoczęłam od nawiązania współpracy poprzez ustalenie zasad i zadań do wykonania ujętym w tzw. kontrakcie celem czego była stała wymiana opinii i doświadczeń oraz oferowanie z mojej strony pomocy w uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Współpraca ta polegała przede wszystkim na:

 • prowadzeniu zajęć w obecności nauczyciela-stażysty,

 • obserwowaniu zajęć prowadzonych przez stażystę,

 • omawianiu mocnych i słabych stron warsztatu metodycznego, wyciąganiu konstruktywnych wniosków-korygowaniu błędów,

 • dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w zakresie stosowania metod aktywizujących, tworzenia scenariuszy lekcji czy oceniania,

 • rozwiązywaniu problemów wychowawczych tj. przeciwdziałanie opuszczaniu zajęć przez uczniów, zwalczanie nałogów itp.

 • analizowaniu sposobów dokumentowania działań i osiągnięć.

 • przygotowaniu stażysty do napisania sprawozdania z realizacji zadań ujętych w Planie Rozwoju Zawodowego oraz do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z sukcesem.


§8 ust. 2 p. 4 a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowania w sprawach nieletnich.
Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań

We wrześniu 2005 r. opracowałam i wdrożyłam program nauczania języka angielskiego zawodowego; w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej, Warszawa 1998; na potrzebę szkoły policealnej w ………………… we Wrocławiu. Program określa cele szczegółowe kształcenia, charakteryzuje materiał nauczania z podziałem na poszczególne działy, tematykę do realizacji oraz określa podstawowe środki dydaktyczne w tym podręcznik przeznaczony do realizacji oraz materiały pomocnicze. Program został przyjęty przez dyrekcję do realizacji.

Od września 2006 początkowo wspierając poprzedniego przewodniczącego Zespołu Nauczycieli Języków Obcych, a od 2007 samodzielnie opracowywałam Plan Pracy ZJO na podstawie Rocznego Programu Rozwoju Szkoły opracowanego na dany rok szkolny uwzględniając wskazania i priorytetowe zadania, które dotyczyć mogły nauczycieli języków obcych. Na zakończenie każdego semestru opracowywałam pisemne sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w Planie Pracy ZJO.

Ponadto moje propozycje zadań do realizacji zostały ujęte w Rocznym Programie Rozwoju Szkoły na rok szkolny 2007/2008 np. Zadanie 1, punkt 7,8:

Dostrzeganie zdolności uczniów, wyłanianie talentów poprzez obserwację uczniów, analizę wyników nauczania, przeprowadzanie testów na wielorakie inteligencje. Uświadamianie celowości tych działań uczniom i ich rodzicom. Ukierunkowywanie uczniów do podjęcia studiów na uczelniach wyższych zgodnie z uzdolnieniami.


Praca z uczniem zdolnym - promowanie autonomii ucznia poprzez zapoznawanie zainteresowanych uczniów z formą pracy badawczej z poszczególnych przedmiotów (motywowanie do podjęcia wysiłku w celu napisania krótkiej pracy badawczej, a co za tym idzie: gromadzenie potrzebnych informacji, materiałów, korzystanie z zasobów Internetu, literatury, ankietowania itp.).”
§8 ust. 2 p.4b Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych- także konsultanta współpracującego z centrum edukacji Artystycznej
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Przez cały okres stażu i przed stażem aktywnie wykonywałam powierzone zadania egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

W kwietniu 2001 roku ukończyłam z wynikiem pozytywnym 35-godzinne szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu uzyskując kwalifikacje do przeprowadzania egzaminu maturalnego z języka angielskiego. W maju 2001 roku zostałam wpisana do ewidencji egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka angielskiego pod numerem …………………

W dniach 13-15 maja oraz 20-22 maja 2005 roku oraz w sesji wiosennej 2006 roku i 2007 roku pracowałam jako egzaminator części zewnętrznej egzaminu maturalnego z języka angielskiego, sprawdzając i oceniając prace maturalne z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Uważam, iż posiadanie kwalifikacji egzaminatora egzaminu maturalnego oraz czynny udział w sesjach egzaminacyjnych, pozwoliło mi na bardziej wnikliwą analizę procesu dydaktycznego przygotowującego uczniów do egzaminu maturalnego. Po przeanalizowaniu trudności, jakie sprawiały uczniom poszczególne zadania egzaminacyjne, wiem na jakie aspekty kształcenia należy zwrócić baczniejszą uwagę, co bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia efektywności mojej pracy jako nauczyciela języka angielskiego.

Znajomość kryteriów oceniania i schematów punktowania jest mi niezbędna do sprawdzania i oceniania próbnych, pisemnych egzaminów maturalnych z języka angielskiego przeprowadzanych co roku w naszej szkole oraz diagnoz i sprawdzianów pisanych przez uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich w ramach przygotowania do pisemnego egzaminu maturalnego.

W latach szkolnych 2005/2006, 2006/2007 oraz 2007/2008 pełniłam funkcję przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego (PZE) w ……………………….. i byłam odpowiedzialna za zorganizowanie i prawidłowy przebieg pracy PZE.


§8 ust. 2 p.4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


  1. Prowadzenie Klubu Korespondencyjnego

W roku szkolnym 2005/06 zorganizowałam i poprowadziłam klub korespondencyjnej wymiany z uczniami szkoły średniej na Węgrzech (drogą elektroniczną). Uczniowie klas pierwszych otrzymali adresy e-mail uczniów szkoły węgierskiej i zobowiązali się do wysyłania co najmniej dwa listy miesięcznie. Zna bieżąco służyłam radą i pomocą merytoryczną, gdy tylko uczeń takiej pomocy oczekiwał. Kilku uczniów prowadziło korespondencje przez cały rok szkolny. Osobiście utrzymuję stały kontakt z koordynatorem wymiany (nauczycielem języka angielskiego) ze strony węgierskiej.


  1. Rozwijanie umiejętności i poszerzanie wiedzy potrzebnej do realizacji

programu nauczanego w szkole policealnej

W roku szkolnym i akademickim 2005/2006 mając na uwadze własny rozwój, a także własne przygotowanie do podjęcia się nauczania języka angielskiego zawodowego w szkole policealnej …………………….we Wrocławiu ukończyłam studia podyplomowe na wydziale filologicznym Instytutu Filologii Angielskiej w zakresie przekładu, które przygotowywały w zakresie stosowania terminologii handlowej, języka umów, korespondencji handlowej, a także ogólnie mówiąc języka biznesu. Studia obejmowały 180 godzin zajęć praktycznych. Program studiów okazał się bardzo interesujący; dzięki niemu wzbogaciłam niezmiernie zasób słownictwa przede wszystkim zawodowego oraz zdobyłam wiedzę dotyczącą handlu i biznesu, co okazało się wielce pomocne przy realizacji programu w szkole policealnej.
  1. Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy międzyszkolnej

W grudniu 2007 zorganizowałam międzyszkolny konkurs językowo-plastyczny- na kartkę świąteczną w języku obcym przy współpracy z ………….. i …………: etap szkolny i międzyszkolny. Przygotowałam regulamin konkursu, karty zgłoszeniowe; nawiązałam współpracę z około 20 szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi zachęcając nauczycieli i uczniów tych szkół do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez naszą szkołę (element promocji naszej placówki). Wspólnie z nauczycielami germanistami, anglistami i WOKu przeprowadziliśmy selekcję najciekawszych z nadesłanych prac i nagrodziliśmy najlepsze kartki świąteczne pod względem merytorycznym (językowym) i artystycznym. Nagrody zdobyte dzięki sponsorom przekazałam drogą pocztową wraz z pisemnymi podziękowaniami dla nauczycieli innych szkół za zaangażowanie swoich uczniów w przedsięwzięcie.


  1. Rozwijanie zainteresowań uczniów

W okresie stażu pracowałam zarówno z uczniem słabym jak i zdolnym mając szczególnie na uwadze podniesienie poziomu motywacji do nauki języka angielskiego. Wiadomym jest, że człowiek chętniej wykonuje prace, które sprawiają mu radość i dają satysfakcję, dlatego też dbałam o to by zapewnić uczniom dostęp do zadań, w których mogliby się wykazać pewnymi `ukrytymi` talentami np. aktorskimi czy plastycznymi, bądź muzyczno-wokalnymi. W związku z tym zachęcałam uczniów do zaprezentowania siebie na licznych konkursach proponowanych przez Zespół Nauczycieli Języków Obcych. Proponowałam także wykonywanie projektów- kolaży dotyczących bardzo zróżnicowanej tematyki: od prostych typu moja rodzina do bardziej skomplikowanych np. miasta partnerskie, energie odnawialne.

W roku szkolnym 2005/2006 na zajęciach przedmiotowych zorganizowałam cykl prezentacji, na których wybrani uczniowie opowiadali o swoich zainteresowaniach i hobby.

W ramach rozwijania zainteresowań uczniów, 24.09.2007 zorganizowałam grupę uczniów chętnych na wyjście na sympozjum prowadzonym w języku angielskim zorganizowanym przez Światową Organizację Spędzania Czasu Wolnego. Wykładowcami byli członkowie organizacji z USA, Wielkiej Brytanii i Kanady. Uczniowie byli pod dużym wrażeniem atmosfery jaka panowała podczas imprezy.§8 ust. 2 p.4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej, lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami


   1. Pozyskiwanie sponsorów nagród i pomocy dydaktycznych dla uczniów

Od wielu lat ściśle współpracuję z przedstawicielami wydawnictw językowych: Oxford University Press, Pearson Longman, Macmillan, Express Publishing i to właśnie dzięki tej współpracy mogłam pozyskać wiele cennych nagród na konkursy dla uczniów naszej szkoły tj. książeczki tzw. readers, podręczniki i pomoce dydaktyczne (książki do gramatyki języka angielskiego), gadżety (breloczki, notatniki, pojemniki na płyty DVD/CD, długopisy, kubki itp.) Muszę przyznać, że nie zawsze udawało mi się doprowadzić do sponsoringu, choć o to zabiegałam. Przyznaję jednak, że nawet drobne nagrody dla uczniów to część procesu budowania pozytywnego nastawienia i motywacji do brania udziału w imprezach szkolnych (oddziaływanie psychologiczne).


   1. Współpraca z instytucjami promującymi kulturę krajów anglojęzycznych

 • Od kilku lat jestem stałym odbiorcą tzw. newslettera (biuletynu informacyjnego drogą elektroniczną) od organizacji pozarządowej- British Council zajmującej się promocją kultury brytyjskiej i nauczaniem języka angielskiego w całej Europie. Niestety z przykrością przyznaję, że niewiele imprez jest organizowanych na Dolnym Śląsku, a więc dostęp do nich jest utrudniony. Na bieżąco jednak dzieliłam się otrzymywanymi informacjami z innymi nauczycielami języków obcych. Dzięki tym biuletynom miałam także dostęp do różnych elektronicznych pomocy dla nauczycieli języka angielskiego, a więc na bieżąco mogłam czerpać pomysły i tematy do wykorzystania na zajęciach przedmiotowych.

 • W roku 2006 współpracowałam z Instytutem Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu, który współpracując z Ministerstwem Edukacji Narodowej (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej) był zleceniodawcą i wydawcą pakietów edukacyjnych: poradników dla ucznia i nauczyciela przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik spedytor stanowiących obudowę dydaktyczną programu jednostek modułowych:

 • 342[02].Z4.01 Porozumiewanie się z wykorzystaniem słownictwa ogólnego i ogólnotechnicznego

 • 342[02].Z4.02 Rozwijanie sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu w realizacji zadań transportowo-spedycyjnych.

 • 342[02].Z4.03 Rozwijanie sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu w realizacji zadań transportowo-spedycyjnych.

 • 342[02].Z4.04 Posługiwanie się językiem obcym w działalności gospodarczej,

których jestem autorem. Pisanie (wraz z korektą) poradników zajęło mi około pół roku. W tym czasie ściśle współpracowałam z koordynatorem projektu- ……………., konsultantem metodycznym-…………….. oraz recenzentem prac- …………….. Dzięki wiedzy zdobytej na studiach podyplomowych: Handel Zagraniczny na Akademii Ekonomicznej ( 1997/1998) oraz studia w zakresie przekładu na Filologii Angielskiej (2005/2006) mogłam przygotować publikację w sposób rzetelny i kompetentny.

 • W roku szkolnym 2007/2008 nawiązałam współpracę z Ambasadą Brytyjską i zaangażowałam się w rozpowszechnianie projektu społecznego dotyczącego mniejszości narodowych w Polsce `Poznajmy się. Różnorodność- zrozumienie-otwartość`. Film DVD wraz z materiałami do przeprowadzenia warsztatu osobiście przekazałam na użytek innych nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli przedmiotu wiedzy o społeczeństwie oraz wychowawców klas, a także biblioteki szkolnej w ……………….. we Wrocławiu. W wielu klasach przeprowadzono lekcje na temat problemów mniejszości narodowych i po przeprowadzeniu rozmów z prowadzącymi okazało się że temat bardzo zainteresował młodzież, która wypowiadała swoje opinie w sposób rzeczowy i dojrzały. Nauczyciele uważają, że cały projekt zasługuje na szersze propagowanie, a materiał do przeprowadzenia warsztatu wartościowy i bardzo solidnie przygotowany od strony merytorycznej.

 • Na bieżąco współpracowałam z wydawnictwami językowymi. Konsultowałam wybór podręcznika, materiałów pomocniczych; omawiałam problemy metodyczne i dydaktyczne oraz prosiłam o sponsoring.
   1. Współpraca z uczelnią wyższą

Podczas stażu pośrednio współpracowałam z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu poprzez wspieranie imprez organizowanych przez wyższą uczelnię. Dotyczyło to szczególnie konkursu `Pokaż nam język`; uczniowie naszej szkoły wzięli udział w międzyszkolnym etapie konkursu z języka angielskiego organizowanego przez WSB we Wrocławiu język angielski dnia 27.03.2008r.


   1. Współorganizowanie akcji charytatywnych

W ostatnim roku stażu aktywnie współpracowałam przy organizowaniu akcji charytatywnych organizowanych i koordynowanych przez szkolny wolontariat. W grudniu 2007r. zorganizowałam międzyszkolny konkurs na kartkę świąteczną w języku angielskim i niemieckim; środki ze sprzedaży kartek zostały przekazane na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci w ………. Ponadto byłam pomysłodawcą i współorganizatorem akcji charytatywnej zbierania słodyczy na potrzeby dzieci z domów dziecka, która trwała na przełomie marca i kwietnia 2008 r. Przygotowałam dyplomy z podziękowaniami dla wszystkich ofiarodawców.

§8 ust. 2 p. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych

W czasie trwania stażu w pierwszym i kolejnym roku dokonałam analizy sytuacji dwóch uczniów z klasy wychowawczej i podjęłam starania, aby rozwiązać problemy w sposób racjonalny, ale z pełnym wyczuciem i empatią mając na uwadze, że dotyczył on delikatnej materii jaka jest psychika ludzka. Jeden z przypadków dotyczył uczennicy klasy drugiej, jej zakłóconych relacji z rodzicami, a także problemu jakim jest bulimia; drugi z przypadków dotyczył ucznia klasy trzeciej, brak samodyscypliny, ale także brak wsparcia ze strony domu.

Podsumowanie

Powyższe sprawozdanie stanowi dokument przedstawiający obraz zdobytych przeze mnie osiągnięć i umiejętności niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Sądzę, że podjęte przeze mnie działania przez cały okres stażu zaowocowały nowymi umiejętnościami: świadomego planowania, organizowania i koordynowania różnych imprez, kreślenia i realizowania ścieżki rozwoju osobistego; pogłębieniem wiedzy w zakresie funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym i strukturze prawnej, a także większym zrozumieniem dla problemów uczniów i ich rodziców. Dzięki licznym szkoleniom i warsztatom oraz dostępowi do technologii informacyjnych mogłam stale wzbogacać swój warsztat pracy, co jak sądzę doprowadziło do wzrostu poziomu własnej motywacji do działania, a także motywacji uczniów. Mając na uwadze również poniesione porażki i popełnione błędy, będę starała się w przyszłości stosować nowe sposoby i metody rozwiązywania problemów, by pokonywać pojawiające się trudności i przeszkody kierując się zdobytym doświadczeniem, by ciągle doskonalić się jako nauczyciel, wychowawca i opiekun młodzieży.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość