Sprawozdanie z seminarium naukowego z dziedziny biotechnologii Dnia 13 grudnia 2012 r w Patio Hotel we Wrocławiu odbyło się seminarium naukowe pt. „Transfer wyników badań naukowych w dziedzinie biotechnologii do przedsiębiorstw”Pobieranie 22.9 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar22.9 Kb.


Projekt „DOTWIT – miejsce spotkań biznesu z nauką”


współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

C Z Ł O W I E K – N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A


Sprawozdanie z seminarium naukowego z dziedziny biotechnologii
Dnia 13 grudnia 2012 r. w Patio Hotel we Wrocławiu odbyło się seminarium naukowe pt. „Transfer wyników badań naukowych w dziedzinie biotechnologii do przedsiębiorstw” z cyklu „Wrocławskie spotkania nauki z biznesem” w ramach projektu „DOTWIT – miejsce spotkań biznesu z nauką”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Seminarium, organizowane przez Uniwersytet Wrocławski – partnera w projekcie - było przeznaczone dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z wrocławskich uczelni wyższych.

Na spotkaniu obecni byli pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Politechniki Wrocławskiej. Spotkanie moderował pan Tomasz Niciak – Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na początku spotkania Grzegorz Steinmetz – konsultant DOTWIT – zaprezentował projekt „DOTWIT – miejsce spotkań biznesu z nauką”. Prezentacja zawierała genezę projektu DOTWIT – odwołanie do projektu „Stawiam na innowacje!”, w którym powstały narzędzia obecnie funkcjonujące, informacje dotyczące przedsięwzięć realizowanych w ramach DOTWIT (NAT, Baza Ofert Technologicznych), założenia projektu (dążenie do pobudzenia współpracy nauka-biznes) oraz działania lidera i poszczególnych partnerów. Prezentacja zawierała wniosek, iż konieczna jest skuteczna promocja projektu i podejmowanych w jego ramach działań.

Pierwszą prezentację z zakresu biotechnologii pt. „Potencjał komercjalizacyjny badań prowadzonych na Wydziale Biotechnologii” wygłosił Dziekan Wydziału Biotechnologii UWr – dr hab. Marcin Łukaszewicz. Podczas prelekcji została zaprezentowana struktura wydziału oraz oferta zakładów o największym potencjale wdrożeniowym badań: Zakładu Biotechnologii Białek, Zakładu Genomiki (bioinformatyka) oraz Zakładu Biotransformacji (biała biotechnologia). Na Wydziale Biotechnologii prowadzone są również badania z zakresu

„czerwonej biotechnologii” – badania związane z ochroną zdrowia człowieka oraz badania nad filtracją membranową. Wydział współpracuje z Wrocławskim Centrum Badań z EIT + i ma na swoim koncie dwa zgłoszenia patentowe z zakresu optymalizacji procesu i zastosowania enzymów (środków naturalnych zamiast chemicznych) w procesie czyszczenia. Ponadto uruchomiono instalację do produkcji środków myjących i przeprowadzono skuteczne działania w zakresie usuwania kamienia z form serowarskich z użyciem preparatów enzymatycznych w przemyśle. Prelegent podkreślił problemy we współpracy z przemysłem: brak wzajemnego zaufania, trudności w komercjalizacji pomysłów naukowców (potrzebne dodatkowe badania), niechęć wobec centrów badawczo-wdrożeniowych, mała skala badań (ograniczone możliwości powiększania ich skali). Przeszkodą na drodze komercjalizacji jest fakt, iż kariera naukowa jest ściśle związana z tworzeniem publikacji, co często odbywa się kosztem patentów. Prezentacja została zakończona wnioskiem, iż uczelnia potrzebuje nie tylko osób, które dokonują wdrożeń, ale również osób, które będą stale dbać o prawidłowe funkcjonowanie produktów lub usług, będących przedmiotem wdrożenia.

Autorem kolejnej prezentacji był prof. Waldemar Rymowicz - Kierownik Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Prezentacja nosiła tytuł: „Drożdże paszowe z odpadowej gliceryny - przykład udanej komercjalizacji badań w przemyśle”. Prelegent rozpoczął wystąpienie od postawienia hipotezy, iż szansę na wdrożenie mają czasami bardzo proste technologie; przykładem jest zawarcie umowy pomiędzy Uniwersytetem a spółką SKOTAN SA na udzielenie licencji na produkcję drożdży paszowych z odpadów glicerynowych. Obecnie prowadzone są dalsze badania nad powiększaniem skali wdrożenia. Uzyskano pozwolenia na produkcję i dystrybucję, jednakże za największy sukces uważa się rejestrację produktu i dopuszczenie do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej. Od 2011 roku projekt otrzymuje dofinansowanie z PARP (31,5 mln PLN). Produkcja obejmuje 1200 ton drożdży na rok. Zawarto Konsorcjum pomiędzy SKOTAN SA i Uniwersytetem Przyrodniczym; zajmuje się ono głównie realizacją projektów NCBiR. W latach 2012-2014 realizowano działania w ramach konkursu Innotech o wartości 5,5 mln PLN. Dofinansowanie dla Uniwersytetu Przyrodniczego wyniosło prawie 1 mln PLN. Obecnie realizowane są dwa projekty POIG. W zakresie badań naukowców z uczelni znajduje się również wykorzystanie drobnoustrojów do produkcji różnych produktów i utylizacja pierza z drobiu. Powstał projekt uruchomienia drożdżowni w Baszkirii w Rosji (w celu oczyszczania środowiska). Uniwersytet Przyrodniczy posiada największe stanowisko biotechnologiczne we Wrocławiu; dzięki możliwości tworzenia technologii hybrydowych, pojawia się szansa na współpracę z firmami chemicznymi w celu produkcji syropów (zamiast produktów o konsystencji krystalicznej). Wycena własnej technologii jest bardzo trudna oraz ryzykowna; wycena dokonana z zewnątrz określa szacunkową wartość technologii na Uniwersytecie Przyrodniczym na 20 mln PLN.


Kolejna prezentacja pt. „Źródła finansowania projektów life science” została wygłoszona przez Grzegorza Gromadę – Prezesa Zarządu spółki giełdowej MCI.Bioventures. W 2007 r. powstał pomysł rozszerzenia działalności na projekty life science. Nawiązano współpracę z Wrocławskim Centrum Transferu Technologii. Prelegent zaprezentował model inwestycji w start-up na przykładzie firmy Genentech: inwestycja funduszu venture capital w idee naukowca, prowadzącego badania molekularne: technologia rekombinacji DNA, wprowadzenie na giełdę w Nowym Jorku, Uniwersytet Stanforda dostał znaczne dofinansowanie, technologia wykupiona za 100 mld USD. Przedstawił również dwa modele współpracy nauka-biznes: standardowy - firma zleca badania uczelni – oraz niestandardowy - zostaje stworzona spółka. Natomiast celem funduszu venture/seed capital jest takie inwestowanie i wychodzenie z inwestycji, które zapewni uzyskanie oczekiwanego zwrotu z inwestycji. Niezwykle istotnym czynnikiem dla owocnej współpracy jest porozumienie pomiędzy inwestorem a pomysłodawcą („małżeństwo z zaplanowanym rozwodem”). Możliwe jest finansowanie kapitałowe lub dłużne (ryzyko utraty pieniędzy ponosi jedynie inwestor). Przy podejmowaniu decyzji o potencjalnej inwestycji brane są pod uwagę następujące kryteria inwestycyjne: zespół zarządzający i kluczowy personel, rynek (ile firmy działające na danym rynku uzyskują przychodu w ciągu roku) i model biznesowy, przewaga technologii lub produktu i ochrona własności praw niematerialnych, wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) i prawa korporacyjne inwestora. Prelegent podkreślił, iż istnieje dużo dobrych pomysłów, natomiast pojawia się problem z realizacją większości z nich (na 10 000 pomysłów tylko jeden wchodzi na rynek jako produkt). Należy poszukiwać alternatywnych źródeł przychodów (np. Google oferuje usługę wyszukiwania informacji, ale zarabia na reklamach). Nadmierny optymizm przy komercjalizacji wyników badań nie jest wskazany, ponieważ istnieje asymetria informacji (twórca technologii zawsze posiada szerszą wiedzę niż inwestor). Na zakończenie prezentacji został omówiony case study projektu inwestycyjnego Genomed: pierwsza inwestycja w 2007 r., intensywna współpraca od początku, inwestycja 1,8 mln PLN z funduszu; problemy z wyceną technologii, konsensus, umowa inwestycyjna; utworzenie zaawansowanego zespołu badawczego.

Kolejna prelekcja pt. „Ekstrakty z alg – technologie i zastosowanie” została wygłoszona przez dr inż. Izabelę Michalak z Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Prezentacja rozpoczęła się od wykresu, na którym został pokazany podział alg na makroalgi i mikroalgi oraz dalsze podziały szczegółowe. Politechnika Wrocławska ma w swoim dorobku budowę dwóch fotobioreaktorów do hodowli mikroalg. Następnie zostały opisane możliwości zastosowania alg: w kosmetyce (właściwości przeciwbakteryjne i antywirusowe); w medycynie (spirulina - bogate źródło mikroelementów); w hodowlach ryb (dodatki paszowe). Algi posiadają ponadto naturalne hydrokoloidy (właściwości żelujące). Pierwszym tematem badań, podjętym na Politechnice Wrocławskiej, który był związany z algami, było żywienie zwierząt (na badania otrzymano granty z Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego). Przeprowadzono badania żywieniowe na zwierzętach, mianowicie usuwano pewne składniki odżywcze z pasz i zastępowano je pochodnymi z alg. W wyniku badań zaobserwowano dobroczynny wpływ nowych składników na kondycję zwierząt oraz jakość produktów od nich pozyskiwanych. Na uczelni wytworzono instalację półtechniczną do procesu biosorpcji. Prowadzono także badania nad produktem KELPAK SL – preparat działający m.in. na ziemniaki, cebulę i pszenicę ozimą (wzrost roślin, wzrost zawartości chlorofilu, lepsza wchłanialność składników mineralnych i wody z podłoża). Wystąpienie zawierało informację o projekcie „Innowacyjna technologia ekstraktów glonowych – komponentów nawozów, pasz i kosmetyków” oraz o instalacji półtechnicznej w Puławach, obecnie wykorzystywanej do produkcji ekstraktów chmielowych (również można w niej wytwarzać ekstrakty glonowe). Kolejny projekt realizowany na Politechnice Wrocławskiej opierał się na związkach biologicznych czynnych w ekstraktach z wodorostów bałtyckich. Celem dalekosiężnym badań jest wytworzenie żywności biofortyfikowana (zawierająca wszystkie składniki odżywcze). Wystąpienie zostało zakończone prezentacją zespołu zajmującego się badaniami nad algami na Politechnice Wrocławskiej.

Ostatnie wystąpienie pt. „Doświadczenia w komercjalizacji wyników badań w dziedzinie biotechnologii poprzez uruchomienie spin-off na przykładzie Stem Cells Spin SA” należało do Dyrektora Generalnego spółki - Grzegorza Smaka. Spółka Stem Cells Spin SA powstała w 2009 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zajmuje się badaniami nad komórkami poroża jelenia. Spółka była początkowo klasycznym przedsiębiorstwem spin-off; rozwinęła się na tyle, że uczelnia odsprzedała udziały twórcom technologii. Badania nad porożem jelenia rozpoczęły się w 2005 roku. W 2007 roku miało miejsce pierwsze zgłoszenie patentowe – od tej chwili datuje się początek komercjalizacji wyników badań w tej dziedzinie. Wniosek patentowy był własnością uczelni – Akademii Medycznej. Wprowadzono spółkę na giełdę: 3 patenty polskie (wniosek czekał 5 lat na nadanie produktowi praw do ochrony). Początkowo spółka była nastawiona na aspekty medyczne, potem nastąpił podział zakresu badań na: medycynę ludzką, weterynaryjną i środki dermokosmetyczne. Firma stale się rozwija, fundamentem działań są badania nad komórkami macierzystymi. Poroże jelenia stało się przedmiotem badań ponieważ jest to najszybciej rosnąca tkanka zwierzęca na świecie (1,5-2 cm na dobę), która posiada niezwykły potencjał regeneracyjny. Prelegent podkreślił, iż kluczem do sukcesu komercjalizacji nie jest poszukiwanie przyczyn, lecz praktyczne zastosowanie skutków procesu. Doprowadzenie do standaryzacji procesu pozwala na dostarczenie partnerom biznesowym stabilnego surowca. W procesie komercjalizacji istotne jest właściwe przygotowanie projektu przed wejściem na rynek. Komercjalizacja jest procesem złożonym; każdy przypadek jest indywidualny i tak musi być potraktowany. Nie każdy wynalazek powinien być chroniony patentem. Prelegent podkreślił, iż zarząd firmy odpowiada za cudzy majątek, stąd ostrożność w inwestowaniu w ryzykowne badania i ograniczona skala komercjalizacji wyników badań. Istnieją trzy drogi komercjalizacji: utworzenie przedsiębiorstwa akademickiego, udzielenie licencji i sprzedaż wynalazku. Warto korzystać z ofert instytucji, ponieważ mają one zdolność przewidywań skutków działań. Samo uzyskanie zezwoleń i stworzenie funkcjonującego podmiotu nie jest wystarczające, jeśli firma nie istnieje na rynku. W działalności produkcyjnej proces wypracowywania zysku jest o wiele dłuższy niż w działalności usługowej.

Seminarium zakończyło się lunchem, podczas którego uczestnicy mieli sposobność do dyskusji nad wystąpieniami oraz szansę na nawiązanie nowych kontaktów.


Sara Chilecka

specjalista ds. promocji


LIDER: Agencja Rozwoju Innowacji SA, ul. Ostródzka 38, 54 – 116 Wrocław, tel./fax 71 354 07 93

PARTNERZY PROJEKTU: Uniwersytet Wrocławski, Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA, Powiat Legnicki

: sites -> default -> files
files -> „Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi I niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia zolirm w Owińskach”
files -> Notatka informacyjna nr 9/CentIR/II/2016 dotycząca projektów badawczych I wspóŁpracy międzynarodowej
files -> Rumunia pod koniec lat 80. uchodziła za jedną z najbardziej kuriozalnych środkowoeuropejskich dyktatur. Na mocy decyzji rządzącego od 1965 r. Nicolae
files -> Scenariusz zajęĆ o roku 1989 w europie środkowo-wschodniej
files -> Interviewer: Marta Cobel-Tokarska
files -> Tajemnica dziennikarska jako instrument ochrony praw człowieka
files -> Prof dr M. Eberharter-Aksu 7-11. 03. 2016 Poniedziałek, 03. 2016
files -> Lingwistyka stosowana semestr letni 2015/2016 I msu
files -> Lista osób upoważnionych przez Bank do korzystania z Portalu srg
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy