Strona główna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2009


Pobieranie 481.14 Kb.
Strona1/7
Data20.06.2016
Rozmiar481.14 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
AGORA SA

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółkiza rok 2009

do jednostkowego sprawozdania finansowego


12 kwietnia 2010 r.

SPIS TREŚCI
Agora SA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI Spółki
ZA ROK 2009
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 5

I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI 5

II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU SPÓŁKI 6

1. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 6

1.1. Rynek reklamy [3] 6

2. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 6

2.1. Przychody 6

2.2. Koszty operacyjne 7

3. PERSPEKTYWY 7

3.1. Rynek reklamy 7

3.2. Koszty operacyjne 7

3.2.1 Koszty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników 7

3.2.2 Koszty realizacji planów motywacyjnych 7

3.2.3 Koszty marketingu i promocji 8

3.2.4 Koszty materiałów i energii 8

3.3. Najważniejsze cele Spółki w 2010 8

III. WYNIKI FINANSOWE 9

1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Agora SA 9

1.1. Przychody i rynki zbytu 10

1.2. Podstawowe produkty, towary i usługi Spółki 10

1.3. Rynki zaopatrzenia 10

1.4. Przychody i koszty finansowe 11

2 BILANS Agora Sa 12

2.1. Aktywa trwałe 12

2.2. Aktywa obrotowe 12

2.3. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 12

2.4. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 12

3. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Agora SA 13

3.1. Działalność operacyjna 13

3.2. Działalność inwestycyjna 13

3.3. Działalność finansowa 13

4. WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE [3] 14

PRZYPISY 15

IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 17

IV.A. INFORMACJE O UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 17

1. Zmiany umowy o linię kredytową 17

2. przedwstępna umowa dotycząca naBycia 84% akcji 17

IV.B. INFORMACJE O STRUKTURZE, ORGANIZACJI, POWIĄZANIACH ORAZ INWESTYCJACH KAPITAŁOWYCH EMITENTA A TAKŻE STRUKTURZE AKCJONARIATU 19

1. struktura powiązań kapitałowych emintenta z jednostkami podporządkowanymi 19

2. ZMIANY W STRUKTURZE I ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ 20

3. Przynależność do branżowych organizacji krajowych i zagranicznych. 21

4. główne inwestycje krajowe i zagraniczne 21

5. Zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki 22

IV.C. PROGRAM WYKUPU AKCJI WŁASNYCH, UMORZENIE AKCJI I OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 25

IV.D. INNE INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 26

1. Transakcje z podmiotami powiązanymi 26

2 . Plan poprawy efektywności operacyjnej w Agorze 26

3. Umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska 26

4. Wynagrodzenia, nagrody i korzyści CzłonkÓW Zarządu i Rady Nadzorczej EMITENTA 27

5. Stan posiadania akcji Agory SA oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Agory SA przez członków Zarządu 28

5.1. Akcje w Agorze SA 28

5.2. Udziały w jednostce powiązanej Agora Holding Sp. z o.o. 28

6. Stan posiadania akcji Agory SA oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Agory SA przez członków Rady Nadzorczej 28

6.1. Akcje w Agorze SA 28

6.2. Udziały w jednostce powiązanej Agora Holding Sp. z o.o. 29

7. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego grupą kapitałową. 29

8. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów i pożyczek oraz gwarancjach i poręczeniach udzielonych Agorze SA. 29

9. Informacje o udzielonych w 2009 r. pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach oraz pozycjach pozabilansowych 30

10. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych 31

11. Informacje o wyborze i umowach z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych 32

12. Informacja o instrumentach finansowych 32

13. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń 32

14. Czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności za 2009 r. z określeniem stopnia ich wpływu 36

15. Postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość w jednym postępowaniu lub łącznie we wszystkich postępowaniach stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta 36

16. OdDZIAŁY posiadane przez spółkę 36

17. Stanowisko Zarządu odnośnie realizacji prognoz finansowych 36

18. Emisja papierów wartościowych 36

19. Pozostałe informacje 36

V. OŚWIADCZENIE I RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ AGORĘ SA W 2009 R. 37

1. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta stosowane, wraz ze wskazaniem jakie były okoliczności i przyczyny niezastosowania danej zasady oraz w jaki sposób spółka zamierza usunąć ewentualne skutki niezastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania danej zasady w przyszłości. 37

2. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania 38

3. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorujących Spółki oraz ich komitetów. 40

3.1. Zarząd 40

3.2. Rada Nadzorcza 42

3.3 Komitet i komisja działające w ramach Rady Nadzorczej 45

(i) Komitet Audytu: 46

(ii) Komisja ds. Osobowych i Wynagrodzeń: 46

4. Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 47

5.Wskazanie akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji 48

6. Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób zarządzających, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o wykupie lub emisji akcji 48

6.1 Powoływanie 48

6.2. Odwoływanie 49

6.3. Uprawnienia osób zarządzających 50

7. Posiadacze papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta 50

8. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta 50

9. Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu 51

10. Zasady zmiany statutu Agory SA 51

VI. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 52

1. Oświadczenie odnośnie przyjętych zasad rachunkowości 52

2. Oświadczenie odnośnie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonującego badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 52
  1   2   3   4   5   6   7


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość