Stacja uzdatniania wody w m. Ruciane-nida specyfikacje technicznePobieranie 0.86 Mb.
Strona1/20
Data20.06.2016
Rozmiar0.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich

Jezior Mazurskich – Gmina Ruciane-Nida
STACJA UZDATNIANIA WODY W M. RUCIANE-NIDA


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kody CPV
45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233124-4 Drogi dojazdoweZamawiający: Gmina Ruciane-Nida

12-220 Ruciane Nida,

Al. Wczasów 4


Opracowanie: mgr inż. Roman Stańczyk

Specjalność – instalacyjno-inżynieryjna

Sieci sanitarne – uprawnienia projektowe SUW-17/98

Giżycko, 8.07.2010 r


SPIS TREŚCI


ST- 00 8

WYMAGANIA OGÓLNE 8

8


1. WSTĘP 9

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 9

1.2. Zakres stosowania ST 9

1.3. Zakres Robót objętych ST 9

1.4. Określenia podstawowe 12

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 15

2. MATERIAŁY 22

2.1. Wymagania ogólne 22

2.2. Źródła uzyskania materiałów 23

2.3. Odbiór materiałów 23

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 23

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 23

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 24

3. SPRZĘT 24

4. TRANSPORT 24

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 24

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 24

5.1. Zobowiązania Wykonawcy przed rozpoczęciem Robót 25

5.2. Odpowiedzialność Wykonawcy 25

5.3. Polecenia Inżyniera Kontraktu 25

5.4. Prowadzenie Robót 26

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 26

6.1. Program Zapewnienia Jakości Robót 26

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 27

6.3. Badania i pomiary 27

6.4. Raporty z badań 27

6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 28

6.6. Próby, próby końcowe i próba eksploatacyjna 28

6.7. Dokumenty Budowy 29

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 30

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 30

8. ODBIÓR ROBÓT – PRZEJĘCIE ROBÓT 31

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 31

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 31

8.3. Odbiór częściowy Robót - Częściowe Przejęcie Robót/Odcinków 32

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) Robót – Przejęcie Robót 32

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót (dokumenty końcowe Przejęcia Robót) 33

8.6. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 34

8.7. Końcowe świadectwo płatności 34

9.1. Zasady ogólne 34

9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie Zaplecza Wykonawcy i Terenu Budowy 35

9.3. Dokumentacja Powykonawcza i prace pomiarowe 35

9.4. Zaplecze Wykonawcy 36

9.5. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty objęte Umową 36

9.6. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 36

10.1. Ustawy 36

10.2. Rozporządzenia 37

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 38ST- 01 40

ROBOTY ZIEMNE 40

40


1. WSTĘP 41

1.1. Przedmiot ST 41

1.2. Zakres stosowania ST 41

1.3. Zakres Robót objętych ST 41

1.4. Określenia podstawowe 42

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 42

2. MATERIAŁY 42

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 42

2.2. Zasady wykorzystania gruntu 42

2.3. Składowanie materiałów 42

3. SPRZĘT 42

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 42

3.2. Sprzęt pomiarowy 43

3.3. Sprzęt do wykonania robót ziemnych 43

4. TRANSPORT 43

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 43

4.2. Transport sprzętu i materiałów 44

5. WYKONANIE ROBÓT 44

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 44

5.2. Prace wstępne 44

5.3. Roboty przygotowawcze 44

5.4. Szczegółowe zasady wykonania Robót 44

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 48

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 48

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót 49

7. OBMIAR ROBÓT 49

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 49

7.2. Jednostka obmiarowa – roboty ziemne 49

8. ODBIÓR ROBÓT 50

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 50

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu – Częściowe Przejęcie Robót 50

8.3. Odbiór końcowy Robót – Przejęcie Robót 50

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 51

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 51

9.2. Cena jednostki obmiarowej 51

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 51

10.1. Normy 51

10.2. Inne dokumenty 51ST- 02 53

SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE I TECHNOLGOCZNE 53

1. WSTĘP 55

1.1. Przedmiot ST 55

1.2. Zakres stosowania ST 55

1.3. Zakres Robót objętych ST 55

1.4. Określenia podstawowe 56

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 56

2. MATERIAŁY 57

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 57

2.2. Rodzaje wykorzystanych materiałów 57

2.3. Odbiór materiałów na budowie 60

2.4. Składowanie materiałów 61

3. SPRZĘT 61

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 61

3.2. Sprzęt pomiarowy 62

3.3. Sprzęt do wykonania robót budowlano-montażowych 62

4. TRANSPORT 62

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 62

4.2. Transport sprzętu i materiałów 63

5. WYKONANIE ROBÓT 63

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 63

5.2. Prace wstępne 63

5.3. Szczegółowe zasady wykonania Robót 63

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 70

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 70

6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 70

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót 70

7. OBMIAR ROBÓT 71

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 71

7.2. Jednostka obmiarowa - budowlano-montażowe 71

8. ODBIÓR ROBÓT 72

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 72

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu – Częściowe Przejęcie Robót 72

8.3. Odbiór końcowy Robót – Przejęcie Robót 72

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 73

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 73

9.2. Cena jednostki obmiarowej 73

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 73

10.1. Normy 73

10.2. Inne dokumenty 74

ST- 03 76

ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE 76

1. WSTĘP 77

1.1. Przedmiot ST 77

1.2. Zakres stosowania ST 77

1.3 Zakres Robót objętych ST 77

1.4. Określenia podstawowe 78

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 78

2. MATERIAŁY 78

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 78

2.2. Rodzaje wykorzystanych materiałów 79

2.3. Odbiór materiałów na budowie 82

2.4. Składowanie materiałów 83

3. SPRZĘT 83

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 83

3.2. Sprzęt pomiarowy 84

3.3. Sprzęt do wykonania robót budowlano-konstrukcyjnych i montażowych 84

4. TRANSPORT 84

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 84

4.2. Transport sprzętu i materiałów 85

5. WYKONANIE ROBÓT 85

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 85

5.2. Prace wstępne 85

5.3. Szczegółowe zasady wykonania Robót 86

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 94

6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 94

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót 94

7. OBMIAR ROBÓT 96

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 96

7.2. Jednostka obmiarowa - roboty budowlano-konstrukcyjne 96

8. ODBIÓR ROBÓT 96

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 96

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu – Częściowe Przejęcie Robót 97

8.3. Odbiór końcowy Robót – Przejęcie Robót 97

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 97

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 97

9.2. Cena jednostki obmiarowej 98

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 98

10.1. Normy 98

10.2. Inne dokumenty 99

ST- 04 101

MONTAŻ URZĄDZEŃ I INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ 101

1.1. Przedmiot ST 102Specyfikacja Techniczna ST-04.00 - Montaż urządzeń i instalacji technologicznej 102

1.2. Zakres stosowania ST 102

1.3 Zakres Robót objętych ST 102

1.4. Określenia podstawowe 103

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 103

2. MATERIAŁY 103

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 103

2.3. Rurociągi technologiczne 103

2.3. Odbiór materiałów na budowie 104

2.4. Składowanie materiałów 104

3. URZĄDZENIA 104

3.1. Ogólne wymagania dotyczące urządzeń 104

3.2. Wymagania Zamawiającego 105

112


Wymagania sprzętowe 112

112


4. TRANSPORT 114

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 114

4.2. Transport sprzętu i materiałów 114

5. WYKONANIE ROBÓT 114

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 114

5.2. Prace wstępne 114

5.3. Szczegółowe zasady wykonania Robót 114

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 115

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 115

6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 115

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót 115

6.4. Okres Zgłaszania Wad 117

6.5. Inspekcje, próby przedodbiorowe i odbiorowe 117

7. OBMIAR ROBÓT 119

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 119

7.2. Jednostka obmiarowa - roboty budowlano-konstrukcyjne 119

8. ODBIÓR ROBÓT 120

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 120

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu – Częściowe Przejęcie Robót 120

8.3. Odbiór końcowy Robót – Przejęcie Robót 120

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 121

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 121

9.2. Cena jednostki obmiarowej 121

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 121

10.1. Normy 121

10.2. Inne dokumenty 121
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy