Strona główna

Stacja uzdatniania wody w m. Ruciane-nida specyfikacje techniczne


Pobieranie 0.86 Mb.
Strona14/20
Data20.06.2016
Rozmiar0.86 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

2. MATERIAŁY


2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 2.

Wykonawca w terminie uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu, przed planowaną dostawą wyrobów związanych z wykonaniem robót budowlano-konstrukcyjnych, przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz próbki, a Inżynier wyda opinię o zgodności propozycji z warunkami Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wbudowywanych materiałów, ich zgodność z Dokumentacją Projektowa, ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu.2.2. Rodzaje wykorzystanych materiałów

2.2.1. Konstrukcje betonowe i żelbetowe


2.2.1.1.Materiały

Przy wykonywaniu konstrukcji żelbetowych zastosowano materiały:


beton zwykły klasy B20 - (wg PN-EN 206 -1),

beton podkładowy klasy B10 (podłoża, betony spadkowe)

stal zbrojeniowa:

- A0 - St0S,

- AI - St3S,

- AII - 18G2,

- AIII - 34GS,

2.2.1.2.Wymagania dla betonu B20

Betony klasy od B20 muszą odpowiadać normom:


PN-88/B-06250 oraz PN-EN 206-1,

PN-89/B-06250 i PN-85/B-23010 (wodoszczelność i odporność na działanie ścieków, badania wg PN-80/B-01800).

klasa mrozoodporności i szczelności wg Dokumentacji Proj., nasiąkliwość max.5%.-
Odpowiednią jakość betonu zapewnia się przez:
Odpowiedni dobór składników betonu, Kruszywo powinno być dobrane wg ciągłej krzywej przesiewu, wodoszczelne, jednolicie chemoodporne, czyste bez zanieczyszczeń organicznych oraz pyłami gliny i iłów. Kruszywo powinno odpowiadać wymogom normy PN-EN 12620 i PN-87/B-01100. Uziarnienie kruszywa do 32 mm. Marka kruszywa > 20. Należy zwrócić uwagę aby zawartość frakcji < 0,250 mm wahała się w granicach 4-6%, a punkt piaskowy pp = 35-37%. Cement hutniczy (wg PN-EN 197-1 do 2), wolnowiążący,

Stosowanie dodatków chemicznych do betonu dla zwiększenia wodoszczelności,

Prawidłowe wykonanie mieszanki betonowej., konsystencja gęstoplastyczna K-2,

Zagęszczanie mieszanki betonowej wibratorami o częstotliwości 6000 drgań/min.

Właściwą pielęgnację betonu.
Technologia betonowania i pielęgnacji powinna być szczegółowo opracowana przez Wykonawcę z uwzględnieniem warunków atmosferycznych (mróz, nasłonecznienie, opady atmosferyczne itd.).
Skład mieszanki betonowej musi być poddawany stałej kontroli laboratoryjnej; optymalne jest zamówienie mieszanki betonowej w profesjonalnej wytwórni betonów.

2.2.1.3.Wymagania dla stali

Należy stosować stal walcowaną i pręty stalowe do zbrojenia betonów:
 • wg PN-82/H-93215.

Stal zbrojeniowa musi być czysta, bez widocznych uszkodzeń, zatłuszczeń, dopuszczalny jest lekki nalot rdzy.2.2.1.4.Wymagania dla kruszyw

Dla betonów marek od B25 do B35 należy stosować kruszywa: • wg PN-EN 12620 i PN-87/B-01100,

Klasa kruszywa przynajmniej równa klasie betonu.

Dla korony osadników wstępnych i wtórnych, będących jezdnią zgarniacza należy zastosować kruszywo bazaltowe wg PN-EN 12620.

2.2.1.5.Wymagania dla wody

Dla betonów powyższych marek należy stosować wodę: • wg PN-EN 1008.

Woda pitna czerpana z wodociągu nie wymaga badań.2.2.1.6.Dodatki do betonu

Do betonów zaleca się stosować domieszki chemiczne o działaniu doszczelniającym, uplastyczniającym i napowietrzającym; dobór wg laboratorium badawczego na podstawie wymagań zawartych w Dokumentacji Projektowej.


2.2.2. Roboty murowe

Przy wykonywaniu robót murowych zostaną wykorzystane materiały:


bloczki z betonu komórkowego,

nadproża żelbetowe typu L-19,

zaprawa cementowa marki 8 MPa wg PN-82/B-93215,

zaprawa cementowo-wapienna o Rz = 3MPa,

woda wg PN-89/B-32250.

2.2.3. Konstrukcje stalowe

Przy wykonywaniu konstrukcji stalowych zostaną wykorzystane materiały:


stal profilowa węglowa gat. St3SX,

stal profilowa węglowa gat. St3SX

blacha trapezowa ocynkowana i powlekana gr. 1mm,

blacha stalowa ocynkowana,

elektrody do łączenia prętów zbrojenia,
Konstrukcje stalowe, w szczególności ocynkowane powlekane i szkliwione, np. komory WKF, schody, podesty, należy zamówić jako prefabrykowane, wykonywane w zakładach specjalistycznych.

2.2.4. Materiały do napraw

Przy wykonywaniu ewentualnych napraw powierzchni betonowych zostaną wykorzystane materiały:
 • reprofilacyjne zaprawy szybkowiążące do napraw betonu wg doboru wybranego Producenta na podstawie charakterystyki obiektu i środowiska,

 • inne systemy naprawcze wg potrzeb i doboru jak wyżej.

Prace naprawcze muszą być wykonywane wyłącznie przy użyciu materiałów systemowych sprawdzonych w analogicznych zastosowaniach (potwierdzenie referencyjne) oraz posiadające aktualne certyfikaty krajowe.


2.2.5. Materiały do robót wykończeniowychstolarka i ślusarka okienna i drzwiowa:
okna otwierane z PVC szklone szybą zespoloną,

ślusarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna stalowa i aluminiowa,

parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poliestrem,

siatka stalowa (przepierzenia) i siatka ze stali nierdzewnej (ochrona okien) w ramach,


elewacje:


 1. zaprawa cementowo-wapienna,

 2. tynk akrylowy strukturalny na siatce,


pokrycia dachowe, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe:


 1. blacha trapezowa stalowa ocynkowana powlekana (pokrycie dachowe) z akcesoriami (łączniki samogwintujące),

 2. papa termozgrzewalna,

 3. blacha stalowa obustronnie ocynkowana powlekana (obróbki blacharskie),

 4. rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poliestrem lub z PCW wraz z akcesoriami.

2.2.6. Materiały do robót wykończeniowych

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.


Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 mm.

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60-80 mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:

na długości  3 mm,

na szerokości  3 mm,

na grubości  5 mm.


Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp.

Cechy

Wartość

1

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) średnia z sześciu kostek

b) najmniejsza pojedynczej kostki

60

502

Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż

5

3

Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]:

a) pęknięcia próbki

b) strata masy, %, nie więcej niż

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niżbrak


5
20

4

Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż

4


2.3. Odbiór materiałów na budowie

Wszystkie materiały dostarczane na budowę muszą posiadać - stosownie do ich przeznaczenia, świadectwa jakości lub atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty, , karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego, itp.

Dostarczone materiały podlegają sprawdzeniu pod względem ilości, kompletności i zgodności z danymi podanymi przez Producenta/Dostawcę.

Materiały nie posiadające ww. dokumentów lub wykazujące odstępstwa od norm, nie mogą być dopuszczone do stosowania.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera Kontraktu. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się materiały niezbadane i niezaakceptowane, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z konsekwencją odmowy zapłaty za wykonaną pracę.
Szczególnie starannym oględzinom należy poddać elementy prefabrykowane ze stali ocynkowanej. Elementy konstrukcji muszą być przed wysyłką zabezpieczone. Cynkowa powłoka ochronna musi spełniać warunki podane w ST-04.02.-Roboty izolacyjne i zabezpieczenia przeciwkorozyjne. W razie stwierdzenia wad lub uszkodzeń należy o tym powiadomić przedstawiciela Producenta/Dostawcy i postępować wg jego zaleceń. Blacha trapezowa ocynkowana powlekana musi mieć naklejoną folię ochronną.

Każdy wyprodukowany element musi być ocechowany w sposób czytelny, trwały i widoczny po jego zmontowaniu, o ile nie podlega wymogom robót ulegających zakryciu.2.4. Składowanie materiałów

Materiały muszą być składowane zgodnie z wymaganiami Producenta, który w wytycznych winien opierać się o obowiązujące normy i przepisy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich zaleceń Producenta/Dostawcy.

Materiały wrażliwe na wilgoć muszą być składowane w miejscu suchym i przewiewnym.

Miejsce i sposób przechowywania materiałów należy uzgodnić z Inżynierem Kontraktu.


Elementy prefabrykowane stalowe i betonowe

Elementy prefabrykowane muszą być składowane przynajmniej pod zadaszeniem, wskazane jest składowanie w magazynie zamkniętym. Bezwzględnie dotyczy to drobnych elementów stalowych. Kostka brukowa i krawężniki powinny być składowane na paletach i zabezpieczone folią.


Blacha w arkuszach

Blacha musi być składowana pod zadaszeniem na suchym podłożu płaskim. Nie można dopuścić do wygięcia się blach, szczególnie dotyczy to blach profilowych zastosowanych do przykrycia dachów wiat i konstrukcji ekranów ochronnych.


Cement

Cement należy przechowywać w stalowych silosach (przy dostawie cementu luzem), bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem zabezpieczającym przed wpływem opadów atmosferycznych. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane.

Szczególną uwagę należy zwracać na czas przechowywania cementu:
nie dłużej niż 10 dni w zadaszonych składach otwartych,

do terminu trwałości w składach zamkniętych.


Stal zbrojeniowa

Stal należy przechowywać w oznakowanych wiązkach, na podkładkach drewnianych, na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający ją przed zanieczyszczeniem i pomieszaniem z innymi rodzajami i partiami stali. Zaleca się przechowywanie stali pod zadaszeniem.


Kruszywo i piasek

Kruszywo i piasek należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość