Standardowy sylabus przedmiotu english divisionPobieranie 41.42 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar41.42 Kb.


STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU ENGLISH DIVISION

na rok akademicki 2012/2013


Opis przedmiotu kształcenia - Program nauczania

Nazwa przedmiotu:

Medycyna sądowa z elementami prawa

Forensic medicine with basis of law

Kod modułu wg standardów od A do G

G

Kierownik jednostki realizującej zajęcia z przedmiotu: prof. dr hab. n. med. Barbara Świątek

Wydział:

Lekarski

Kierunek studiów:

Lekarski

Poziom studiów

jednolite magisterskie

Forma studiów

stacjonarne X niestacjonarne

Rok studiów: VI
Semestr studiów: 11 i 12

Typ przedmiotu

obowiązkowy x fakultatywny

Język wykładowcy:

angielski

Nazwa jednostki realizującej przedmiot

Semestr zimowy (godz.)

Semestr letni (godz.)

W

Ć

S

W

Ć

S
15

1520
Razem:

15

1520
Cele kształcenia (cele zajęć stawiane przez prowadzącego, powiązane z efektami kształcenia, max. 6 pozycji)

C1. Making the student familiar with basic issues concerning medico-legal aspects of thanatology (kinds and causes of the death, death pathomechanism, post-mortem changes conserving the corpse, decomposition and autolysis, turning into skeleton).

C2. Making the student familiar with basic issues concerning medico-legal aspects of traumatology (kinds of lesions, mechanisms of their occurrence, kinds of tools inflicting trauma, reconstruction of traffic accidents and other fate-related situations resulting in death or body lesions).

C3. Making the students familiar with forensic autopsy techniques and medico-legal examination of the corpses.

C4. Making the students familiar with kinds of medico-legal examinations of people alive and rules of documenting those examinations.

C5. Making the students familiar basic definitions and problems of forensic toxicology, including drugs of abuse and other abused substances, and problems of forensic genetics.

C6. Medico-legal opinion in the criminal and civil trial.

Macierz efektów kształcenia dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć.

Numer efektu kształcenia

Opis efektu kształcenia (zgodnie ze szczegółowymi efektami kształcenia zawartymi w standardach)

Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia*

Forma zajęć dydaktycznych:

** wpisz symbolG.W6.

Knows law regulations concerning medical service, patients rights, basic of working as physician and functioning of physicians corporation.

presentation, oral answerG.W8.

Knows legal duties of doctors concerning the confirmation of human decease.

presentation, oral answerG.W9.

Knows legal regulations concerning medical experiment and other scientific activities in medical field.

presentation, oral answerG.W10.

Knows legal regulations concerning organ transplantations, artificial procreation, abortion, esthetic surgery.

presentation, oral answerG.W12.

Knows rules of keeping medical secret, keeping medical records, physicians responsibility in front of criminal, civil and corporate courts.

presentation, oral answer

W

G.W14.

Knows and understands the sudden death and death of not natural reason, knows the difference between trauma and lesion.

presentation, oral answer

W

G.W15.

Knows legal basics and characteristics of physicians activities during the examination of the corpse at the place of its discovery and forensic corpse examination.

presentation, oral answerG.W16.

Knows rules of forensic diagnostics and opinion forming in cases of neonaticide and reconstruction of traffic accidents circumstances.

presentation, oral answerG.W17.

Knows rules of forensic opinion forming concerning the ability to make statements in front of the court, biological result and loss of health.

presentation, oral answerG.W18.

Knows the medical mistake definition, the most common causes of such mistakes and rules of forensic opinion forming in such cases.

presentation, oral answerG.W19.

Knows the rules of collecting samples for toxicological and hemogenetic analysis.

presentation, oral answerG.U5.

In case of examination of children can recognize behavioral changes and symptoms indicating the possibility that the child is domestic violence victim.

presentation, oral answerG.U7.

Is able to collect - according to rules - samples of blood for the purposes of toxicological analysis and preserving samples for hemogenetic analysis.

presentation, oral answer*np. test, prezentacja, odpowiedź ustna, esej, raport, kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny;

** W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning;Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Zajęcia na uczelni ( godz.) 50

Praca własna (godz.) 23,5 (7,5+16)

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

73,5 (37,5+36)

Punkty ECTS przedmiotu

3

Uwagi
Treść zajęć: (proszę wpisać tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na

zamierzone efekty kształcenia)

Wykłady:

 1. Forensic medicine as a multidisciplinary science. Forensic thanatology. Forensic autopsy.

 2. Forensic traumatology. Mechanical trauma related lesions.

 3. Corpse of unknown identity, fragmentation of corpse. Human remains identification.

 4. Asphyxia. Human body interaction with electric current, high and low temperatures, radiation.

 5. Medico-legal opinion forming for the purposes of criminal and civil trial.

Ćwiczenia:

 1. Forensic autopsies.

 2. Thanatology. Estimated time and cause of death. Forensic traumatology. Trauma related lesions. Gunshot wounds and explosion related lesions. Discussion of the cases. Medico-legal opinion forming on the basis of the court files.

 3. Crimes and offenses against human life and health. Estimating severity of body lesions for the purposes of legal system according to Polish Criminal Code (art. 156, 157, 212). Discussion of the cases. Estimating the ability to stay under arrest and in prison. Medico-legal opinion forming for the purposes of civil courts. Health loss estimation and physician related elements of the compensation granting process.

 4. Crimes and offences against sexual freedom and proper conduct. Sexual activities causing law responsibility. Abortion. Discussion of cases. Kinds of biological traces, their preservation and identification. Group and individual identification of the biological traces. Corpse examination at the place of discovery.

 5. Identification of human beings and human remains. Basics of forensic toxicology. Ethanol and metanol toxicology. Medico-legal opinion forming in cases of ethanol abuse. Endogenous ethanol.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

 1. DiMaio V., Dana S.E., „Handbook of Forensic Pathology”, CRC Press, 2007

 2. DiMaio V., DiMaio D., „Forensic Pathology”, CRC Press, 2001

 3. DiMaio V., „Gunshot Wounds”, CRC Press, 1999

 4. Saukko P., Knight B., „Knight’s Forensic Patohology”, Edward Arnold, 2004

 5. "Kodeks Karny - The Penal Code. Wersja Polsko-Angielska", translated into English by: Ewa Łozińska-Małkiewicz, Wydawnictwo Ewa, 2008

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…)

autopsy room, exercise room equipped with multimedia projectorWarunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

oral examNazwa i adres jednostki realizującej przedmiot, kontakt (tel./email):

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej

ul. J. Mikulicza-Radeckiego 4, 50-368 Wrocław

tel. 071 784 14 58; 071 784 14 60, fax 071 784 00 95

a.szafranska@am.wroc.pl
Osoba odpowiedzialna za przedmiot na danym roku

Prof. dr hab. n. med. Barbara Świątek


Podpis Kierownika jednostki realizującej zajęcia Podpis Dziekana

.………....…..… ……….………..……
Data sporządzenia sylabusa: 27.08.2012 r.


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy