Strona główna

Starostwo Powiatowe w Łasku strategia rozwoju powiatu łaskiego na lata 2007 – 2015


Pobieranie 1.03 Mb.
Strona1/34
Data18.06.2016
Rozmiar1.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


Starostwo Powiatowe w Łasku

STRATEGIA

ROZWOJU POWIATU

ŁASKIEGO

NA LATA 2007 – 2015

Łask styczeń 2008

Spis treści

Strategia Rozwoju Powiatu Łaskiego na lata 2007-2015 2

Wprowadzenie. 4

Część I 6

1.Obszar powiatu 61.1.Położenie administracyjne 6

1.2.Położenie fizyczno-geograficzne. 7

1.3. Położenie komunikacyjne. 8

2.Charakterystyka środowiska geograficznego. 92.1.Budowa geologiczna i surowce skalne. 9

2.2.Ukształtowanie powierzchni. 10

2.3.Gleby. 11

2.4.Klimat. 12

2.5.Wody powierzchniowe. 12

2.6.Lasy w powiecie. 14

3.Ochrona przyrody i krajobrazu. 153.1.Park krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki. 15

3.2.Rezerwaty przyrody. 16

3.3.Pomniki przyrody. 17

3.4.Obszary chronionego krajobrazu. 18

3.5.Zespoły przyrodniczo- krajobrazowe. 18

3.6.Użytki ekologiczne. 19

3.7.Inne obszary chronione. 19

3.8.Stan środowiska w powiecie łaskim i powiatach sąsiednich. 20

4.Historia i kultura. 294.1.Historia Ziemi Łaskiej. 29

4.2.Historia powiatu łaskiego. 30

4.3.Zabytki. 32

4.4.Muzea. 36

4.5.Działalność kulturalna. 36

5.Sieć osadnicza i ludność. 375.1.Gminy i miejscowości. 37

5.2.Liczba mieszkańców. 38

5.3.Gęstość zaludnienia 38

5.4.Dynamika liczby ludności w gminach wiejskich w okresie 1976-2006 39

6.Zatrudnienie i bezrobocie. 406.1.Podstawowe dane o liczbie ludności, poziomie i strukturze bezrobocia. 40

6.2.Tendencje w rozwoju rynku pracy na terenie powiatu łaskiego. 42

7.Rolnictwo. 447.1.Gleby. 44

7.2.Użytkowanie gruntów. 45

7.3.Produkcja roślinna. 45

7.4.Produkcja zwierzęca. 46

7.5.Zakłady przetwórstwa rolnego. 47

8.Infrastruktura techniczna. 488.1.Drogi. 48

8.2.Połączenia kolejowe. 49

8.3.Komunikacja autobusowa. 50

8.4.Sieć wodociągowa. 50

8.5.Sieć kanalizacyjna. 52

8.6.Elektroenergetyka. 53

8.7.Sieć gazowa. 55

8.8.Telekomunikacja. 55

9.Budownictwo. 56

10.Działalność gospodarcza. 57

10.1.Podmioty gospodarcze (krajowe i zagraniczne). 57

10.2.Instytucje otoczenia (obsługi) biznesu. 61

11.Bezpieczeństwo. 6311.1.Komenda Powiatowa Policji. 63

11.2.Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. 65

11.3.Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. 69

11.4.Powiatowy Inspektorat Weterynarii. 69

12.Edukacja. 7012.1.Placówki oświatowe. 70

12.2.Analiza stanu oświaty i uczniowie w roku szkolnym 2007/2008. 71

13.Ochrona zdrowia 78

14.Pomoc społeczna 82

15.Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. 84

16.Turystyka. 84

16.1.Walory turystyczne powiatu. 84

16.2.Zagospodarowanie turystyczne. 86

17.Sport. 89

18.Ogólne wnioski z analizy materiałów do Strategii. 92

CZĘŚĆ II - STRATEGIA ROZWOJU POWIATU 100

19.Demografia i rynek pracy. 100

19.1.Ludność. 100

19.2.Rynek pracy. 101

20.Wzrost poziomu życia i rozwój gospodarczy. 10220.1.Infrastruktura techniczna. 102

21.Edukacja. 111

22.Gospodarka 112

22.1.Przemysł 112

22.2.Rolnictwo. 114

22.3.Handel i usługi. 116

23.Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo publiczne. 116

24.Środowisko naturalne – ekologia, turystyka. 117

25.Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. 119

26.Wizja, skwantyfikowane cele strategiczne rozwoju powiatu. 119

27.Dalsza perspektywa. 126

28.Środki na finansowanie rozwoju. 127

29.Wykaz przedsięwzięć ujętych w Strategii do realizacji w okresie do 2015 roku 130

Wprowadzenie.


Obecny rok jest rokiem szczególnym z punktu widzenia wykorzystania środków unijnych przewidzianych dla Polski w okresie 2007 – 2013.

Przygotowując się do nowego okresu programowania budżetu Unii Europejskiej, a tym samym do wykorzystywania nowych programów operacyjnych, między innymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, powiat łaski zobligowany został do aktualizacji swoich planów i przedsięwzięć, których realizacja miałaby obejmować nowy okres budżetowania.

Ostatnia reforma administracyjna i terytorialna wprowadzona z dniem 1 stycznia 1999 roku, przekazała władzom samorządowym znaczne uprawnienia dotyczące zadań związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym swoich „małych ojczyzn” – terenów, którymi zgodnie z przepisami ustawowymi – one kierują i zarządzają. Po to, by sprawnie zarządzać niezbędne jest posiadanie opracowania określającego możliwości – szanse rozwojowe w dłuższym horyzoncie czasowym. Takiemu celowi służy przygotowana „Strategia Rozwoju Powiatu Łaskiego na lata 2007 - 2015”, w której ujęte zostały najważniejsze problemy gospodarcze i społeczne oraz ekologiczne, które władza samorządowa powiatu i gmin, będzie stopniowo rozwiązywać, w miarę możliwości oraz stosownych inicjatyw i zabiegów o charakterze promocyjnym.

Dokument ten można określić jako narzędzie niezbędne do szeroko rozumianego zarządzania rozwojem powiatu.

Przygotowując „Strategię Rozwoju Powiatu Łaskiego” wykorzystano aktualne materiały informacyjne i statystyczne oraz liczne sprawozdania i inne dokumenty określające stan istniejący środowiska naturalnego, gospodarki i sfery społecznej. Pozwoliło to na „zdiagnozowanie kondycji” gospodarczej powiatu. Diagnoza taka, jak również istniejące trendy w polityce regionalnej kraju – pozwoliły z kolei na określenie tendencji rozwojowych i perspektyw, które w dużej mierze opierać się będą na „siłach wewnętrznych” powiatu, przy udziale zamierzeń wynikających ze „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego” oraz krajowych programów rozwoju magistralnej infrastruktury technicznej i polityki ekonomicznej Państwa.


Strategiczne cele rozwoju powiatu zmierzają do „poprawy poziomu cywilizacyjnego i warunków życia ludności”, przy efektywniejszym wykorzystaniu istniejących zasobów ludzkich, przyrodniczych, materialnych i infrastrukturalnych. Realizacja tych celów wymagać będzie określonych działań organizacyjnych i zabiegów władz powiatu, zmierzających do lepszego wykorzystania środków własnych, pozyskiwania środków podmiotów gospodarczych oraz wsparcia z budżetu Państwa, fundacji i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W działalności na rzecz rozwoju powiatu niezbędne będzie skoordynowanie działań wszystkich służb i podmiotów funkcjonujących w powiecie, tak by stawić czoła konkurencji innych obszarów województwa łódzkiego i sukcesywnie likwidować dysproporcje w zagospodarowaniu przestrzennym.


Opracowanie generalnie składa się z części diagnostycznej – ujętej według działów gospodarki oraz części perspektywicznej, która zawiera następujące rozdziały:

Dokument pt. „Strategia Rozwoju Powiatu Łaskiego na lata 2007 - 2015” przygotowano z inicjatywy i przy ogromnym wsparciu merytorycznym władz samorządowych powiatu. Strategia zawiera bogate zestawienia tabelaryczne.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość