Strona główna

Streszczenia


Pobieranie 30.52 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar30.52 Kb.
ALKOHOLIZM I NARKOMANIA

Rok 2008, TOM 21, NR 4

STRESZCZENIA


ABSTRACTS

Fazy używania nielegalnych substancji psychoaktywnych a picie alkoholu wśród młodzieży i młodych dorosłych
Phases of illicit drug use and alcohol consumption among adolescents and young adults
Krzysztof Bobrowski
StreszczenieWstęp. Celem pracy jest analiza różnic pomiędzy grupami osób, znajdujących się w różnych fazach używania narkotyków (używanie okazjonalne, problemowe i uzależnienie), w zakresie picia alkoholu, charakterystyki demograficznej i innych wybranych zmiennych.

Metoda. Badania ankietowe i wywiady, diagnozujące fazy używania, prowadzono wśród młodzieży i młodych dorosłych w wieku 13–24 lata (63% mężczyzn, n=1350), którzy w ciągu roku poprzedzającego badania używali nielegalnych substancji psychoaktywnych. Respondenci byli pozyskiwani metodą „kuli śniegowej” w 58 losowo wybranych miejscach w Polsce. Badania prowadzili przeszkoleni specjaliści profilaktyki i terapii uzależnień.

Wyniki. Wyniki analiz regresji pokazały, że częste łączenie picia alkoholu i używania narkotyków znacząco zwiększało (iloraz szans = 3) prawdopodobieństwo używania problemowego lub uzależnienia od narkotyków. Najsilniejszym czynnikiem różnicującym kolejne fazy używania była częstość używania narkotyków w ostatnim roku (iloraz szans przekraczał 40). Istotne znaczenie miały także inne zmienne: liczba różnych używanych substancji, liczba problemów wynikających z używania konopi lub innych narkotyków i z picia alkoholu oraz zmienne demograficzne: wielkość miejscowości zamieszkania i status zawodowy badanych. Większe ryzyko problemowego używania narkotyków lub uzależnienia mieli mieszkańcy mniejszych miejscowości – do 200 tys. mieszkańców oraz osoby nieuczące się i niepracujące.
Słowa kluczowe: fazy używania substancji psychoaktywnych, czynniki ryzyka, młodzież, młodzi dorośli

Abstract Introduction. The aim of the study is to analyse differences between groups being in different stages of drug use (occasional use, problem use and dependence) in terms of alcohol consumption, demographic profile and other selected variables.

Method. Questionnaire survey and interviews identifying stages of drug use were conducted among adolescents and the young adults aged 13 to 24 years (63% men, n = 1350), who used illegal drugs at least once in the past year. Respondents lived in 58 randomly chosen localities in Poland and were included by snowball sampling. Data were collected by trained drug prevention and therapy specialists.

Results. The regression analyses showed that frequent combined alcohol and drug use increases (OR = 3) the probability of problem drug use or dependence. Frequency of drug use in the past year was the strongest factor differentiating stages of drug use (OR > 40). Other significant variables included: number of different drugs used, number of different problems resulting from alcohol, cannabis and other drugs use, as well as demographic variables such as size of home community and professional status. Inhabitants of smaller communities (up to 200 thousands), as well as unemployed and those who do not attend school were at a higher risk of problem drug use.
Key words: phases of drug use, risk factors, adolescents, young adults
Problemy nastolatków związane z używaniem substancji psychoaktywnych
Problems related to substance use among adolescents
Krzysztof Ostaszewski
StreszczenieWprowadzenie. Celem badań była analiza zdrowotnych, społecznych, prawnych i innych konsekwencji związanych z używaniem przez nastolatków legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych.

Metoda. Uczestnikami badań była młodzież w wieku 13–19 lat, która co najmniej raz w ostatnim roku używała narkotyków (przeważnie marihuany). Młodzież została dobrana głównie metodą „kuli śniegowej” z 58 wybranych losowo miejscowości w Polsce. Uczestnicy wypełniali ankietę oraz brali udział w wywiadzie indywidualnym, którego celem było określenie fazy używania narkotyków. W badaniach wzięto pod uwagę 1299 osób (63% to chłopcy), z czego fazę używania okazjonalnego rozpoznano u 41%, problemowego – u 33%, uzależnienia – u 26%.

Wyniki. Uczestnicy badań najczęściej sięgali po przetwory konopi, alkohol i nikotynę. Większość korzystała z kilku substancji psychoaktywnych oraz łączyła używanie narkotyków (w tym konopi) z piciem alkoholu. Konsekwencjami najczęściej występującymi w związku z używaniem marihuany i innych narkotyków były problemy w relacjach z rodzicami i nauczycielami, a także gorsze wyniki w nauce. Picie i nadużywanie alkoholu częściej wiązało się z zachowaniami agresywnymi (bójki, kłótnie). Problemami występującymi relatywnie rzadziej były wypadki i urazy, straty materialne, konflikty z prawem i ryzykowne zachowania seksualne. Fazy używania przetworów konopi, narkotyków innych niż przetwory konopi i częstość picia alkoholu były bardzo silnie powiązane z częstością występowania wszystkich wyróżnionych rodzajów problemów. Okazjonalni użytkownicy mieli najmniej problemów, a osoby uzależnione – najwięcej.
Słowa kluczowe: alkohol, narkotyki, marihuana, młodzież, konsekwencje używania substancji psychoaktywnych przez młodzież

AbstractIntroduction. The study analysed health, social, legal and other consequences of adolescent drug and alcohol use.

Method. Youth aged 13 to 19 years who used illegal drugs (mostly cannabis) at least once in the past year participated in the study. Snowball sampling was used to recruit adolescents from 58 randomly chosen places in Poland. A self-report questionnaire was used to collect data from participants, and moreover an individual interview was conducted to assess the phase of adolescent drug use. A total of 1299 adolescents (63% male) participated, among whom 41% were diagnosed as occasional users, 33% as problematic users, and 26% as drug addicts.

Results. Cannabis, alcohol and tobacco were most frequently used by participants. Most of them used several psychoactive substances and mixed alcohol with drugs (cannabis). Adolescents who used cannabis and illegal drugs other than cannabis most often were underachievers and experienced problems in relations with parents and teachers. Alcohol use and abuse was associated with various types of aggressive behaviour (e.g. fights and quarrels). In connection with substance use, youth experienced relatively rarely accidents, injures, legal problems and involvement in risky sexual behaviours. Phases in cannabis, other drug and alcohol use were strongly associated with problem load, occasional users displaying the lowest rates of problems and drug addicts the highest.
Key words: alcohol, illegal drugs, cannabis, youth, consequences of youth substance use

Używanie poszczególnych rodzajów narkotyków przez młodzież: wzory i konsekwencje
Use of various kinds of drugs by adolescents: patterns and consequences
Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Anna Borucka, Celina Brykczyńska, Agnieszka Pisarska

StreszczenieWprowadzenie. Celem badań była jakościowa analiza wzorów i konsekwencji używania przez nastolatków różnego rodzaju substancji psychoaktywnych.


Metoda. Wykorzystano wywiady z nastolatkami (w wieku 13–19 lat) wybranymi spośród 1344 osób, które w ciągu ostatniego roku przynajmniej raz używały substancji psychoaktywnych. Przeanalizowano dane 169 respondentów, dla których głównym środkiem była: marihuana (N=68), amfetamina (N=48), ekstazy (N=13), kleje i inne substancje chemiczne (N=16), leki psychoaktywne (N=20), grzyby halucynogenne (N=4).

Wyniki. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że wśród nastolatków najbardziej rozpowszechnionym wzorem używania jest politoksykomania – stosunkowo nieliczni sięgają tylko po jeden narkotyk lub jednej substancji używają zdecydowanie częściej niż innych. Wśród nastolatków biorących narkotyki poważnym problemem jest też picie alkoholu. Przeprowadzone analizy pozwalają określić charakterystyczne cechy osób sięgających po poszczególne substancje i określić typowe wzory oraz konsekwencje odurzania się każdą z nich, w zależności od tego, czy używanie ma charakter okazjonalny, problemowy czy uzależnienia.

Wnioski z badań świadczą o konieczności uwrażliwienia rodziców i opiekunów dorastających na sygnały świadczące o używaniu narkotyków oraz wskazania im możliwych sposobów konstruktywnego reagowania na takie zachowania.


Słowa kluczowe: substancje psychoaktywne, młodzież, wzory używania, konsekwencje używania

AbstractIntroduction. The study aimed at qualitative analysis of patterns and consequences of various psychoactive substances use by teenagers.

Method. The analysis is based on interviews with adolescents (13–19 years old) selected from 1344 individuals who during the past year used at least once illicit drugs. Data from 169 respondents for whom the main drug was: cannabis (N=68), amphetamine (N=48), ecstasy (N=13), glue and other chemical substances (N=16), psychoactive medicines (N=20) and hallucinogenic mushrooms (N=4) were analyzed.

Results. Findings point out that multiple-drug use among teenagers is the most prevalent pattern reported. Relatively few adolescents use only one drug or use one drug significantly more often than others. For drug users alcohol drinking is a serious problem, as well. Characteristics of adolescents using particular drugs, typical patterns and consequences related to specific substance use and severity (occasional, problematic, dependence) are highlighted.

Study results support efforts to sensitize parents and caregivers to watch out for signs of drug use by adolescents and provide them with information and appropriate guidelines how to cope with such situations in a constructive way.


Key words: drugs, adolescents, patterns of use, consequences of use
Porównanie wzorów i konsekwencji używania środków psychoaktywnych wśród młodzieży w wieku 13–15 lat i 18–19 lat
Comparison of patterns and consequences of psychoactive substance use by 13–15 and 18–19 year olds
Anna Borucka, Katarzyna Okulicz-Kozaryn
StreszczenieWstęp. Badania na temat rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży nie dostarczają pełnych informacji na temat sposobu i okoliczności ich przyjmowania oraz zakresu i jakości zmian, jakie narkotyki powodują w różnych obszarach funkcjonowania. Celem badań była ilościowa i jakościowa analiza wzorów i konsekwencji używania substancji psychoaktywnych przez młodszych (13–15 lat) i starszych nastolatków (18–19 lat).

Metoda. Wykorzystany materiał badawczy w analizach ilościowych obejmował dane ankietowe od 372 młodszych nastolatków i 322 starszych nastolatków, którzy w ciągu 12 miesięcy przed badaniem używali różnego rodzaju nielegalnych środków psychoaktywnych. W analizach jakościowych, opartych na informacjach z wywiadów indywidualnych, wykorzystano materiał od 10% osób z obu grup nastolatków, czyli 37 młodszych i 32 starszych.

Wyniki. Na podstawie przeprowadzonych analiz ilościowych wyróżniono trzy wzory używania substancji psychoaktywnych wśród młodszych nastolatków: (1) eksperymentowanie z marihuaną, (2) marihuana/papierosy/alkohol (3) wiele różnych substancji oraz dwa wzory wśród starszych nastolatków: (1) wiele różnych substancji, (2) marihuana/papierosy/alkohol. Na podstawie analiz jakościowych w tej ostatniej grupie, która okazała się niejednorodna, wyodrębniono trzy podgrupy osób ze względu na częstość używania marihuany. Stwierdzono również, że młodsze nastolatki, które eksperymentowały z marihuaną, jako jedyne nie piły często ani nie upijały się alkoholem. Respondenci z pozostałych grup na ogół łączyli używanie narkotyków z piciem bądź nadużywaniem alkoholu. Doświadczali też negatywnych konsekwencji związanych z używaniem narkotyków, które znalazły wyraz m.in. w gorszych wynikach w nauce, łamaniu prawa i utracie kontroli nad swoim zachowaniem.

Na podstawie przeprowadzonych badań zostały sformułowane rekomendacje dotyczące działań profilaktycznyh skierowanych do rodziców i osób dorosłych pracujących z nastolatkami.


Słowa kluczowe: substancje psychoaktywne, młodzież, wzory używania, konsekwencje używania

AbstractIntroduction. Research on the prevalence of drug use among adolescents does neither provide comprehensive and detailed information about ways and circumstances of drug use, nor on the scope and quality of changes related to drug use in different domains of the individual’s functioning. This study aimed at a quantitative and qualitative analysis of patterns and consequences of drug use by older (18–19 years old) and younger (13–15 years old) teenagers.

Method. Quantitative analysis was based on questionnaire data from 372 younger and 322 older adolescents, who in the past 12 months used illicit psychoactive substances. In qualitative analysis information was obtained from 10% of older (N=32) and younger teenagers (N=37) using individual interviews.

Results. Based on Two Step Cluster analysis three groups of younger teenagers were revealed: (1) experimenting with cannabis, (2) cannabis/cigarettes/alcohol users, (3) multiple substance users. Among older respondents two groups were identified: (1) multiple substance users, (2) cannabis/cigarettes/alcohol users. Since, qualitative analysis indicated that the last of these groups is not homogenous, it was broken down into three sub-groups differing by severity of cannabis use. Study results showed that younger adolescents “experimenting with cannabis” were the only once who did not use frequently and abuse alcohol. All other respondents tended to combine alcohol with illicit drugs. Moreover they experienced various negative consequences of substance use, i.e. lower school performance, delinquency, weakened self-control.

Based on the study results recommendations for preventive activities targeting parents and other adults working with adolescents were formulated.


Key words: drugs, adolescents, patterns of use, consequences of use
Używanie substancji psychoaktywnych przez niemieszkających z rodzicami i nieuczących się nastolatków
Drug use among adolescents who do not live with their parents and do not attend school
Agnieszka Pisarska, Katarzyna Okulicz-Kozaryn
StreszczenieWstęp. Przedmiotem pracy była analiza uwarunkowań, wzorów i konsekwencji sięgania po różnego rodzaju substancje psychoaktywne przez nastolatków, których charakterystyka socjodemograficzna wskazuje, że funkcjonują w odmienny sposób niż większość ich rówieśników: nie mieszkają ze swoimi rodzicami bądź nie uczą się ani nie pracują. Młodzież ta jest bowiem szczególnie narażona na wystąpienie poważnych zaburzeń zachowania oraz zdrowia psychicznego i fizycznego, związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Metoda. Przeprowadzone analizy miały charakter jakościowy. Materiał badawczy obejmował informacje z wywiadów indywidualnych przeprowadzonych z 57 nastolatkami w wieku 13–19 lat, którzy w ostatnim roku używali substancji psychoaktywnych innych niż alkohol i papierosy. Zostali oni wybrani spośród 1344 respondentów uczestniczących w odrębnym projekcie realizowanym w 2004 roku, prowadzonym w losowo dobranych miejscowościach z całej Polski.

Wyniki. Analizy pokazały, że osobiste i społeczne konsekwencje występują w każdej z faz sięgania po substancje psychoaktywne. Najwcześniej pojawiają się problemy z koncentracją i zapamiętywaniem oraz wypadki będące efektem intoksykacji. Najbardziej destrukcyjne wzory używania substancji psychoaktywnych stwierdzono wśród respondentów pochodzących z rodzin, w których występują bardzo poważne problemy, jak uzależnienia i/lub przemoc. Zebrany materiał, mimo ograniczeń metodologicznych, pozwolił na sformułowanie rekomendacji dotyczących rozwoju działań interwencyjnych i pomocy terapeutycznej dla młodzieży sięgającej po substancje psychoaktywne oraz dla ich rodzin.
Słowa kluczowe: młodzież, grupy ryzyka, substancje psychoaktywne, badania jakościowe
AbstractIntroduction. The aim of the study was to analyse causes, patterns and consequences of illegal drug use among adolescents, whose socio-demographic status indicated that they function differently from the majority of their peers, i.e. adolescents who do not live with their parents, do not study or work. This youth represents a group which potentially is at high risk to develop serious behavioural, as well as physical and mental health problems related to drug use.

Method. Individual interviews with 57 of 13–19-year old juveniles who used other than alcohol and cigarettes drugs during the past year were conducted and qualitatively analysed. The sample was chosen from 1344 respondents who had taken part in the project conducted in Poland in 2004 among current drug users recruited in randomly selected Polish localities.

Results. Personal and social consequences occur on each stage of drug use. Problems with concentration and memory, as well as accidents caused by intoxication could be observed first. The most destructive patterns of drug use prevail among teenagers from families with addiction problems and/or domestic violence. Based on the data analysis, despite of methodological limitations, recommendations for policy and therapy for adolescent drug users and their parents were formulated.
Key words: adolescents, high risk group, drug use, qualitative study


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość