Strona główna

Strony Umowy: Uczestnik


Pobieranie 36.86 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar36.86 Kb.
UMOWA KONSORCJUM nr .....

zawarta w ..................... w dniu ..................Strony Umowy:

1.Uczestnik: .................................................................................................................., reprezentowany przez: ................................................................................................................,

zwana dalej ...................................lub „Uczestnikiem”


2.Uczestnik: .................................................................................................................., reprezentowany przez: ................................................................................................................,

zwana dalej ...................................lub „Uczestnikiem”


3. Uczestnik: .................................................................................................................., reprezentowany przez: ................................................................................................................,

zwana dalej ...................................lub „Uczestnikiem”


4. ..............................
§1

 1. Strony niniejszej umowy, zwane dalej UCZESTNIKAMI, oświadczają, że zawiązują KONSORCJUM w celu wspólnego wykonania zadania pod nazwą: "...................................................................., na warunkach przedstawionych w .................................................................... oraz na podstawie KONTRAKTU, który będzie zawarty z ..................................................................... zwanym dalej: "ZAMAWIAJĄCYM", w przypadku uzyskania zamówienia.

2. Dla realizacji powyższego celu strony UCZESTNICY działać będą na zasadach określonych niniejszą umową. Umowa ulegnie rozwiązaniu po wykonaniu KONTRAKTU i wygaśnięciu zobowiązań wynikających z rękojmi i udzielonej gwarancji. W razie nie uzyskania zamówienia, umowa ulegnie rozwiązaniu w terminie 21 dni od daty powiadomienia o tym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

3. Szczegółowy podział zadań wynikających ze ............................................określa Załącznik nr l do niniejszej umowy.

4. Każdy UCZESTNIK oświadcza, że znane są mu warunki ................................................

5. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania poufności co do faktu zawarcia niniejszej umowy, warunków oferty, oraz zarówno wszelkich informacji handlowych, finansowych, organizacyjnych dotyczących każdego z UCZESTNIKÓW.


§2

1. UCZESTNICY ustanawiają .......................................... LIDEREM KONSORCJUM, którego upoważniają do prowadzenia spraw KONSORCJUM i reprezentowania jego interesów podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. LIDER złoży ZAMAWIAJĄCEMU ofertę a także zawrze KONTRAKT w imieniu KONSORCJUM. Podpisanie ofert i KONTRAKTU przez LIDERA w imieniu UCZESTNIKÓW nastąpi na podstawie pełnomocnictw szczegółowych stanowiących załącznik nr 2 do UMOWY. UCZESTNICY zobowiązują się współdziałać z LIDEREM w powyższym.
§3


 1. Każdy UCZESTNIK jest obowiązany do opracowania projektu oferty w części przypisanej mu rzeczowo Załącznikiem nr l do umowy, określającym szczegółowy podział zadań.

 2. W razie podpisania KONTRAKTU i przystąpienia do jego realizacji każdy UCZESTNIK będzie wykonywał przypisany mu zakres zadań na własny koszt i ryzyko. W takim też zakresie każdy UCZESTNIK będzie miał prawo samodzielnego zawierania umów ze swoimi dostawcami lub ewentualnymi usługodawcami bądź podwykonawcami.

 3. Strony zobowiązują się do przekazywania sobie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Kontraktu oraz niniejszej Umowy.

§4


 1. UCZESTNICY odpowiadają solidarnie przed ZAMAWIAJĄCYM za ewentualne szkody, gdyby powstały wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania KONTRAKTU.

 2. W stosunku do osób trzecich (z wyłączeniem ZAMAWIAJĄCEGO), każdy UCZESTNIK sam odpowiadać będzie za szkodę, którą wyrządzi w związku z realizacją niniejszej umowy. W takim wypadku nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności solidarnej.

 3. Strony niniejszej Umowy będą odpowiedzialne względem siebie za jakąkolwiek szkodę rzeczywistą, powstałą na skutek ich działania lub zaniechania.

§5


  1. LIDER przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU:

 1. gwarancje na wniesienie wadium przetargowego,

 2. gwarancje należytego wykonania umowy,

 3. polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 4. Inne ..................................
  1. Każdy UCZESTNIK obowiązany będzie do pokrycia przypadającej na niego części kosztów związanych z zawarciem tych umów, proporcjonalnie do wynagrodzenia, jakie będzie mu przysługiwało z tytułu realizacji KONTRAKTU, w odniesieniu do całej wartości KONTRAKTU.

  2. Partnerem dla ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi jest LIDER. Wzajemne rozliczenie między UCZESTNIKAMI sprecyzuje umowa dwustronna.

§6.


1. W celu przygotowania oferty oraz późniejszego koordynowania działań w czasie realizacji Kontraktu, UCZESTNICY powołują ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY, następującym składzie:

  1. .................

  2. ................

  3. .................

2. Celem działania ZESPOŁU jest podejmowanie czynności niezbędnych do osiągnięcia harmonijnej współpracy pomiędzy UCZESTNIKAMI, opracowywanie opinii i analiz w czasie przygotowywania ofertyj, a także w razie realizacji KONTRAKTU, a w szczególności: 1. opracowanie i przedłożenie UCZESTNIKOM projektu oferty, która ma być złożona ZAMAWIAJĄCEMU w imieniu KONSORCJUM,

 2. konsultowanie i wyrażanie opinii dla KONSORCJUM na etapie rokowań w postępowaniu przetargowym i w razie późniejszej realizacji KONTRAKTU,

 3. prowadzenie negocjacji z ZAMAWIAJĄCYM,

 4. udzielanie wyjaśnień w zakresie techniki i technologii.

3. Przewodniczącym ZESPOŁU KOORDYNACYJNEGO będzie ................................
4. Do podstawowych obowiązków i uprawnień Przewodniczącego będzie należało, w szczególności:

 1. Kierowanie pracami ZESPOŁU KOORDYNACYJNEGO,

 2. zwoływanie jego posiedzeń w uzasadnionych przypadkach,

 3. kontrolowanie i nadzór przebiegu przygotowania ofert..

5. Koszty związane z pracami ZESPOŁU KOORDYNACYJNEGO każdy z uczestników pokrywa za siebie.
§7

   1. LIDER zapewni obsługę prawno-organizacyjną i finansowo-księgową w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji KONTRAKTU przez KONSORCJUM,

   2. UCZESTNICY ustalają, że faktury za wszystkie prace wykonane przez UCZESTNIKÓW na podstawie KONTRAKTU będą wystawiane ZAMAWIAJĄCEMU przez LIDERA.

   3. UCZESTNICY będą wystawiali faktury LIDEROWI za prace przez nich wykonane i protokolarnie odebrane przez ZAMAWIAJĄCEGO.

   4. LIDER będzie płacił UCZESTNIKOM należne im wynagrodzenie w następnym dniu po dacie wpływu na rachunek bankowy LIDERA, należności zapłaconych przez ZAMAWIAJĄCEGO.

§8

UCZESTNICY oświadczają, że w razie uzyskania zamówienia przez KONSORCJUM podpiszą, w terminie 14 dni, postanowienia precyzujące niniejszą umowę w niezbędnym zakresie, przede wszystkim w części określającej obowiązki stron, podział zadań i odpowiadającego im wynagrodzenie. W tym celu zostaną sporządzone odpowiednie umowy dwustronne pomiędzy LIDEREM i UCZESTNIKIEM.


§9

Wszelka dokumentacja niezbędna do wykonania zadania przekazywana będzie przez ........................ do ............................... sukcesywnie w zakresie wynikającym z podziału zadań.


§10.

Koszty badań technicznych, wytrzymałościowych, niezbędnych usług doradców i ekspertów, i innych, każdy z UCZESTNIKÓW będzie ponosił w takiej części, w jakiej są związane z zakresem zadań powierzonych UCZESTNIKOWI. Jeśli jednak z charakteru takich kosztów będzie wynikało, że powinni pokryć je wspólnie wszyscy UCZESTNICY, wówczas stosować się będzie zasadę, według której koszty będą ponoszone przez UCZESTNIKÓW proporcjonalnie do wynagrodzenia, jakie będzie mu przysługiwało z tytułu realizacji KONTRAKTU, w odniesieniu do całej wartości KONTRAKTU.


§11

 1. Strony niniejszej Umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji technicznych i handlowych dotyczących przedsięwzięcia konsorcjalnego, w posiadanie których weszły w czasie trwania Konsorcjum.

 2. Strony niniejszej Umowy zobowiązują się nie podejmować żadnych działań mogących: zakłócić zasady współdziałania, o których mowa w niniejszej Umowie, wyłączyć lub utrudnić osiągnięcie wykonania Kontraktu. W szczególności Konsorcjanci zobowiązują się nie podejmować w czasie trwania niniejszej Umowy jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Konsorcjum.

§12


Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron, wyłącznie w formie pisemnej (aneksu), pod rygorem nieważności.
§13

UCZESTNICY zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich kwestii spornych na drodze polubownej z dobrą wolą i uwzględniając uzasadnione interesy UCZESTNIKA. Gdyby jednak nie doszło do polubownego rozwiązania, każda ze Stron może skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez Sąd Gospodarczy w Kielcach.


§14

    1. Umowę sporządzono w ............ jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego UCZESTNIKA. Każda strona umowy została zaparafowana przez podpisujących.

 1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostanie zawarta na czas przygotowania ofert i realizacji kontraktu.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sądy właściwe dla siedziby Lidera Konsorcjum.

Podpisy Uczestników Konsorcjum:
1.

2.


3.


ZAŁĄCZNIK NR lDO UMOWY KONSORCJUM nr .............
SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ ZAKRESU PRAC W RAMACH PRZEDMIOTOWEGO

KONTRAKTU pt.:


.............................................................................................................................................................................

1. Uczestnik ...................... zobowiązuje się do wykonania następującej części prac:

- ............

- ...........


2. Uczestnik ..................... zobowiązuje się do wykonania następującej części prac:

- ..................

- .................
3. Uczestnik ..................... zobowiązuje się do wykonania następującej części prac:
- ................

- ...............ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UMOWY KONSORCJUM nr ..................................
PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE
Uczestnik ........................, reprezentowany przez: ........................................................
udziela
Uczestnikowi ...................., reprezentowanemu przez: .......................................................

pełnomocnictwa do reprezentowania firmę ....................... przed .................................................... w zakresie podpisania parafowanych przez UCZESTNIKÓW KONSORCJUM ofert i kontraktu dotyczącego zadania: pt.......................................................................................................................................................Umowa Komsorcjum nr ......... z dnia.......... strona: /©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość