Struktura regionalna rolnictwa świataPobieranie 17.05 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar17.05 Kb.

Struktura regionalna rolnictwa świata.


Regionalizację1 rolnictwa określa się na podstawie dominacji , współdominacji lub współwystępowania określonych typów rolnictwa. Świat podzielono na 12 makroregionów i 33 regiony rolnicze świata.

 1. Makroregion Angloamerykański, obejmujący Stany Zjednoczone i Kanadę, o dominacji rolnictwa uprzemysłowionego, rynkowego o różnych nastawieniach produkcyjnych (zbożowe, mleczne, trzodowe, owocowe, ranczerskie) i wysokiej na ogół specjalizacji. W skład tego makroregionu wchodzą regiony rolnicze: 1- kanadyjski. 2- północno-wschodni Stanów Zjednoczonych, 3- zachodni stanów Zjednoczonych i 4 – południowy Stanów Zjednoczonych.

 2. Makroregion Łacinńskoamerykański obejmujący kraje Ameryki Środkowej i Południowej o znacznym udziale rolnictwa chłopskiego, często jeszcze o powiązaniach feudalnych, głownie ekstensywnego, subsystencyjnego lub mało towarowego z udziałem raczej ekstensywnych niż towarowych gospodarstw wieloprzestrzennych (hacjendy) oraz uprzemysłowionych wieloprzestrzennych gospodarstw rynkowych o różnych nastawieniach (zbożowe, chów bydła mięsnego), w tym także gospodarstw plantacyjnych, a niekiedy też gospodarstw uspołecznionych (na Kubie i w Meksyku –ejidos). Obejmuje on 4 regiony rolnicze: 1 –meksykański, 2- środkowoamerykański, 3- brazylijsko-argentyński i 4 – andyjski.

 3. Makroregion Zachodnioeuropejski, obejmujący kraje kapitalistyczne północnej i zachodniej Europy, o dominacji uprzemysłowionego i na ogół intensywnego rolnictwa rynkowego o różnych nastawieniach produkcyjnych, z niewielkim udziałem intensywnego rolnictwa chłopskiego. W skład tego makroregionu wchodzą 3 regiony rolnicze: 1- północnoeuropejski, 2- zachodnioeuropejski, 3- alpejski.

 4. Makroregion Śródziemnomorski, obejmujący kraje europejskie basenu śródziemnomorskiego od Portugalii i Hiszpanii aż po Grecję. Jest to makroregion dość jednorodny, o towarowej produkcji roślinnej (zwłaszcza warzywniczej, sadowniczej – drzewa cytrusowe, winorośl), z mniejszym udziałem hodowli.

 5. Makroregion Środkowoeuropejski, obejmujący kraje postkomunistyczne, z dominującym rolnictwem prywatnym, z dzierżawionym przez spółki akcyjne prawa handlowego, czasami zagraniczne, ze stopniowo prywatyzowanym byłym wieloprzestrzennym rolnictwem uspołecznionym. Obejmuje ten makroregion rolnictwo o różnych nastawieniach produkcyjnych (zbożowe, trzodowe, mleczne, owocowe), lokalne z udziałem drobnego rolnictwa indywidualnego, przeważnie intensywnego, mniej lub bardziej uprzemysłowionego i towarowego, rzadziej ekstensywnego i ugorowego. Można tutaj wyróżnić następujące regiony rolnicze: 1- nadbałtycki, 2- bałkański.

 6. Makroregion Północnoeurazjatycki, obejmujący obszar Rosji, kraje kaukaskie, Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, Tadżykistan, z dominacją rolnictwa uspołecznionego (sowchozy i kołchozy), obecnie przechodzącego transformację polegającą na zwiększonym udziale gospodarstw prywatnych, o zróżnicowanym areale i różnych formach własności, w tym z dużym udziałem rolnictwa dzierżawionego. Występuje tu rolnictwo o różnym nastawieniu produkcyjnym od zbożowego przez przemysłowe i pastewne, aż po wyspecjalizowany chów zwierząt. Wyróżnia się następujące regiony rolnicze: 1- ukraiński, 2- zachodniorosyjski, 3- kaukaski, 4- kazachstański, 5- północnowschodniorosyjski.

 7. Makroregion Środkowoazjatycki, obejmujący Mongolie, Chiny, Korę Północną, z dominacją byłego rolnictwa uspołecznionego wieloprzestrzennego (komuny ludowe), przechodzącego transformację własnościową i wielkościową oraz restrukturyzację. Występuje tu ponadto wysoki odsetek drobnego rolnictwa chłopskiego. Jest to rolnictwo mało uprzemysłowione. W Chinach jest dużo terenów nawadnianych. Na znacznym obszarze występuje typ rolnictwa pasterskiego (np. Mongolia, Tybet). W tym makroregionie można wyróżnić następujące regiony rolnicze: 1- mongolski, 2- zachodniochiński, 3- wschodniochiński.

 8. Makroregion Wschodnioazjatycki, z Koreą Południową i Japonią, który cechuje wysoki odsetek drobnego rolnictwa chłopskiego. Jest to makroregion rolnictwa wysokointensywnego i wysoko produktywnego. Z powodu dużej liczby mieszkańców i znacznego zapotrzebowania żywnościowego, rolnictwo nie bierze udziału w wymianie międzynarodowej.

 9. Makroregion Południowoazjatycki, obejmujący obszar Indii, Bangladesz, Półwysep Indochiński oraz Indonezję z Filipinami, cechujący się rolnictwem intensywnym w znacznej części nawadnianym, subsystencyjnym lub nisko towarowym, obok którego z jednej strony, zwłaszcza na obszarach górskich, występuje rolnictwo prymitywne, odłogowe, z drugiej zaś na niektórych obszarach rolnictwo plantacyjne i drobne tubylcze, rolnictwo częściowo rynkowe, rzadziej rolnictwo uprzemysłowione. Wyróżnia się tu 3 regiony rolnicze: 1- indyjski, 2- indochiński , 3- indonezyjski.

 10. Makroregion Północnoafrykański-zachodnioazjatycki, obejmujący obszar północnej Afryki wraz z Saharą oraz zachodnią Azję, aż po Afganistan i Pakistan włącznie, z przewaga rolnictwa drobnego, często o powiązaniach feudalnych, niekiedy wieloprzestrzennego, ekstensywnego, ugorowego, przeważnie subsystencyjnego lub mało towarowego, z różnymi formami pasterstwa, a na obszarach nawadnianych – rolnictwa intensywnego, lecz w części tylko, zwłaszcza tam, gdzie wprowadzono bardziej nowoczesne systemy nawadniania gruntów, o nastawieniu bardziej towarowym. Obejmuje on następujące regiony rolnicze: 1- północnoafrykański, 2- zachodnioazjatycki.

 11. Makroregion Środkowopołudniowoafrykański, obejmujący Afrykę na południe od makroregionu Północnoafrykańskiego, przewadze rolnictwa pierwotnego, o dużym udziale wspólnego władania ziemią, odłogowego z niewielkim udziałem rolnictwa ugorowego i ciągłego, o charakterze przeważnie subsystencyjnym, a na niektórych obszarach ekstensywnego drobnego rolnictwa częściowo rynkowego oraz rolnictwa plantacyjnego. Na południu Afryki występuje też rolnictwo intensywne mniej lub bardziej rynkowe oraz rolnictwo rynkowe uprzemysłowione o różnym nastawieniu produkcyjnym. W skład tego makroregionu wchodzą następujące regiony rolnicze: 1- gwinejski, 2- sahelijski, 3-agolsko-zairski, 4- południowoafrykański.

 12. Makroregion Australijsko-Nowozelandzki, z dominacja rolnictwa uprzemysłowionego, wysokotowarowego o różnych nastawieniach produkcyjnych (zbożowe, wypas owiec, mleczne). Makroregion ten zasadniczo tworzy jeden duży region rolniczy - australijsko-nowozelandzki, o podobnym typie rolnictwa.

W przeciwieństwie do typów rolnictwa układ makroregionów i regionów rolniczych ma bardziej stabilny charakter, chociaż granice ich także się zmieniają, rozszerzają lub kurczą wraz z rozwojem i przekształcaniem typów rolnictwa.


Typologia i regionalizacja rolnictwa Stanów zjednoczonych.

Na terytorium Stanów zjednoczonych można wyróżnić osiem zasadniczych typów rolnictwa. W obrębie tej typologii można wyróżnić daleko posuniętą specjalizację gospodarstw rolnych, a więc farmy; hodowlane (towarowe), zbożowe, specjalizujące się w uprawie tytoniu, bawełny, ziemniaków, warzyw, upraw sadowniczych itp. Na terenie Stanów zjednoczonych można wyróżnić następujące regiony rolnicze: 1. region nad wielkimi jeziorami z uprawa warzyw i hodowlą bydła mlecznego, z drobiarstwem i sadownictwem.

 2. Region północno-zachodni, z uprawą pszenicy, hodowlą bydła i trzody chlewnej (stany Waszyngton i Oregano)

 3. Region obejmujący Pas Pszenicy Jarej (stany Dakota PN. i Montana)

 4. Region hodowli bydła mlecznego na południe od wielkich jezior i w obrębie megalopolis.

 5. Regiony obejmujący pas Kukurydzy z uprawa soi.

 6. Region obejmujący pas Pszenicy ozimej

 7. Region rolnictwa wielokierunkowego w dorzeczu Ohio

 8. Region obejmujący Pas Bawełny, z bawełna tytoniem, soja, orzeszki ziemne oraz hodowla bydła i trzody chlewnej.

 9. Region Niziny Atlantyckiej – z rolnictwem mieszanym, warzywnictwem i sadownictwem wzdłuż wybrzeża i na Florydzie.

 10. Region wybrzeża Zatoki Meksykańskiej, z uprawami tropikalnymi i podzwrotnikowymi jak np. ryż, trzcina cukrowa, owoce cytrusowe

 11. Region rolnictwa hodowlanego, ranczerskiego obejmujący stany na zachód od 100° dł. geogr. zach.

 12. Region kalifornijski – z wysoko rozwiniętym intensywnym sadownictwem i warzywnictwem.Typologia i regionalizacja rolnictwa Francji (region zachodnioeuropejski)

Gospodarstwa rolne drobne 2-5 ha, specjalizują się głównie w uprawie warzyw i kwiatów, i są zlokalizowane na ogół w strefach podmiejskich większych miast oraz Bretanii (na wybrzeżu Leon, w okolicach Rescoff). Duże sady handlowe, mają 20-50 ha. Farmy mleczne w gospodarstwach podmiejskich to na ogół 10-20 ha gospodarstwa, natomiast zajmujące się uprawą zbóż i hodowlą bydła mięsnego wynoszą 30-35 ha. Wielkie kilkuset ha farm zajmujące się uprawa pszenicy oraz kukurydzy występują głównie w środkowej i północno-wschodniej części Francji.


Typologia i regionalizacja rolnictwa Włoch (region śródziemnomorski).

Najważniejszym regionem w produkcji rolniczej jest Nizina Padańska Półwysep apeniński, podobnie jak Alpy to tereny górzyste, głównie wykorzystywane do hodowli bydła, owiec i kóz. Uprawa odbywa się jedynie w obniżeniach dolinnych i jeziornych oraz w kotlinach śródgórskich. Wyspy zwłaszcza Sycylia i Sardynia są górzyste i wykorzystuje je się do uprawy winorośli i sadownictwa.


Literatura:

J. Falkowski, J. Ostrowicki Geografia rolnictwa świata. PWN, Warszawa 2001. str. 415-488x601 J. Falkowski, J. Ostrowicki Geografia rolnictwa świata. PWN, Warszawa 2001. str. 415-488

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy