Strona główna

Studia stacjonarne I stopnia kierunek kosmetologia


Pobieranie 59.65 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar59.65 Kb.
ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

obowiązujące od roku akademickiego 2014/2015


 1. Praca licencjacka może mieć charakter:

 • pracy kazuistycznej, czyli studium przypadku – klient gabinetu kosmetycznego

 • pracy badawczej - istotny w praktyce zawodowej (grupa badawcza nie mniej niż – 50 osób)


2. Przestrzeganie zasad etyki podczas prowadzenia badań

Studenci studiów I stopnia, przygotowujący pracę licencjacką, w ramach której prowadzone będą badania naukowe z udziałem ludzi (praca kazuistyczna) i wykorzystaniem dla potrzeb badania ich dane osobowe, zobowiązani są zagwarantować przebieg badania naukowego zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki badań naukowych, tak, aby nie naruszyć dóbr osobistych osób deklarujących chęć uczestnictwa w badaniu.

Student zobowiązany jest przed rozpoczęciem badań poinformować osobę deklarującą chęć uczestnictwa w badaniu o jego zakresie i celowości oraz uzyskać pisemna zgodę na uczestniczenie w planowanym badaniu.
Projekt pracy badawczej, w ramach której prowadzone będą badania naukowe prospektywne i retrospektywne z udziałem ludzi oraz wykorzystujące osobowe dane medyczne przed rozpoczęciem procedury badawczej podlega ocenie Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych.

Student zobowiązany jest złożyć wniosek o wyrażenie opinii o projekcie badawczym pracy licencjackiej wraz ze stosownymi załącznikami. Po uzyskaniu pozytywnej opinii o projekcie badawczym student może rozpocząć prowadzenie badań. Oryginał opinii Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych o projekcie badania stanowi Załącznik nr 1 Aneksu pracy licencjackiej. Pozostałe egzemplarze pracy licencjackiej zawierają kserokopię w/w opinii.
3. Budowa pracy licencjackiej

 • Strona tytułowa

 • Ewentualne podziękowania

 • Spis treści

 • Wykaz używanych skrótów (wzór na końcu opisu)

 • Wstęp

 • Założenia i cel pracy

 • Materiał i metoda badań

 • Wyniki

 • Wnioski

 • Streszczenie

 • Piśmiennictwo

 • Wykaz tabel

 • Wykaz rycin (wzór na końcu opisu)

 • Wykaz fotografii (jeśli są zamieszczone w pracy)

 • Aneks

  • Załącznik 1. Zobowiązanie osób prowadzących badanie (w przypadku pracy kazuistycznej) lub Opinia Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych o projekcie badania (w przypadku pracy badawczej)

  • Ewentualne pozostałe załączniki

  • Załącznik …. Oświadczenie studenta (autora pracy)

Praca powinna być napisana edytorem tekstu (MS Word), czcionką Times New Roman; wielkość liter: 12, jednostronnie na białym papierze formatu A4, interlinia 1.5 wiersza, marginesy – po 2.5 cm górny i dolny; 3,5 cm margines lewy; 1,5 cm margines prawy. Strony powinny być ponumerowane (oprócz strony tytułowej), najlepiej w prawym dolnym rogu.


4. Wszystkie części pracy muszą być odpowiednio ponumerowane i nazwane

Rozdziały główne należy oznaczać cyframi rzymskimi, podrozdziały – arabskimi, np.: 1. WSTĘP

  1. Tytuł podrozdziału, np.: Trądzik młodzieńczy.

   1. Etiologia

   2. Epidemiologia

   3. Patogeneza i czynniki predysponujące

  2. Leczenie trądziku młodzieńczego.

 2. ZAŁOŻENIA I CEL PRACY
Tytuły rozdziałów mogą być pisane dużymi literami.

Elementy pracy, nie oznaczone ani tytułem, ani specjalną numeracją, a będące częściami składowymi tekstu poszczególnych rozdziałów, odznacza się akapitem.


5. Strona tytułowa (wzór na końcu opisu)

Powinna zawierać informacje na temat: • autora pracy

 • jej tytułu

 • jednostki organizacyjnej Uczelni, w której praca powstała, imię i nazwisko oraz tytuł lub stopień naukowy promotora pracy

 • na górze strony należy napisać nazwę Instytutu, na dole „Łomża” i rok, w którym praca została zrealizowana6. Tytuł pracy

Powinien być krótki, językowo poprawny, budujący u czytelnika pozytywne nastawienie, jasno informujący o treści zawartej w opracowaniu. Temat pracy powinien być ściśle związany z kierunkiem studiów.


7. Spis treści (wzór na końcu opisu)

Powinien zawierać wykaz wszystkich części pracy z podaniem strony, na której rozpoczyna się dana część. Musi być napisany w sposób przejrzysty, z zaakcentowaniem poszczególnych części pracy.


8. Wykaz skrótów

Powinien zawierać wszystkie skróty użyte w pracy, ułożone alfabetycznie, z wyjątkiem skrótów potocznie znanych typu: np., cm, dr, itp., itd. … (przykład konstrukcji na końcu opisu).9. Wstęp

Powinien mieć charakter ogólny, historyczny lub teoretyczny, poglądowy.

Celem wstępu jest wprowadzenie w badaną problematykę, ukazanie intencji autora i przygotowanie czytelnika do lektury głównej części pracy.

We wstępie należy zarysować problem, przedstawić wybrane twierdzenia teoretyczne oraz umożliwić wyprowadzenie z nich celu pracy. Nie powinien przekraczać 1/3 objętości pracy.


Przytaczanie cudzych poglądów i wniosków

Cytaty, czyli dosłowne przytaczanie słów innego autora, wymagają zastosowania przypisu i należy go wziąć w cudzysłów. Bez tego typograficznego zabiegu popełniamy plagiat!

Przy pierwszym wymienianiu nazwiska autora cytowanej pracy można podać imię, przy kolejnym już tylko pierwszą literę imienia lub pisać wyłącznie nazwisko.
10. Założenia i cel pracy

Zawierają założenia wyjściowe, które autor chce udowodnić.

Założenia pracy powinny być zaprezentowane w taki sposób, by każdy czytający zrozumiał bezbłędnie intencje badacza. Cel pracy musi być jasno i bardzo dokładnie sprecyzowany, określony w punktach, w formie zdań twierdzących.
11. Materiał i metoda badań

Praca kazuistyczna

Materiał. Charakterystyka badanego problemu/klienta gabinetu kosmetycznego.

Metoda. Zawiera informacje na temat wykorzystanych w badaniach metod oraz opis metody pracy naukowej informujący, jak prowadzono badanie (metoda – indywidualnego przypadku, z wykorzystaniem zabiegu kosmetycznego)

Praca badawcza

Materiał. Charakterystyka grupy badawczej (ilość, skąd pochodzili badani, itp.)

Metoda. Zawiera informacje na temat wykorzystanych w badaniach metod oraz opis metody pracy naukowej informujący, jak prowadzono badanie (np. ankietowe).

Powinna uzasadniać decyzję ich wyboru oraz zawierać precyzyjne omówienie sposobów wykonania badań.

Ta część pracy powinna być szczegółowa i składać się z charakterystyki próby, schematu i metod zbierania danych , czasookresu ich prowadzenia oraz zastosowanych procedur.
12. Wyniki badań

Praca kazuistyczna

Analiza wyników badań własnych w oparciu o opis przypadku i zaplanowane działania profilaktyczne/kosmetyczne/pielęgnacyjne. Opis przypadku: wywiad z klientem gabinetu kosmetycznego w oparciu o wzór kwestionariusza wywiadu, stan aktualny ze wskazaniem czynników niepożadanych/ryzyka/pożądanych. Zaplanowane działania: propozycja działań realizowanych w salonie kosmetycznym i działań do zastosowania w domu klienta, zalecenia profilaktyczne.Praca badawcza

Analiza wyników badań własnych. Wyniki mogą być zaprezentowane w formie opisowej, graficznej - zebrane w tabelach lub na rycinach.

Graficzna prezentacja danych ilościowych pozwala na lepszą ilustrację stwierdzonych zależności i wzbogaca treść pracy.

Tabele należy numerować kolejno - cyfrą rzymską, a tytuł umieszczać nad tabelą.

Ryciny i fotografie powinny być numerowane cyfrą arabską, a tytuł umieszczony pod nimi (wzór na końcu opisu).
13. Wnioski

Są kwintesencją wyników pracy.

Muszą być sformułowane w sposób jasny, prosty, dający odpowiedź na postawione cele pracy i uporządkowane w kolejności przyjętych założeń. Powinny być wypunktowane.

Powinny uwzględniać: • ocenę stopnia osiągnięcia lub nie osiągnięcia celu/celów

 • wytyczenie wskazówek dla klienta (praca kazuistyczna)

 • przewidywane efekty (praca kazuistyczna)

14. Streszczenie

Jest samodzielnym tekstem, który powinien informować w sposób zrozumiały również dla osób nie znających dokładnie tematu o zawartości pracy. Ukazuje istotne i najważniejsze informacje prezentowane w poszczególnych rozdziałach (wstęp, cele pracy, materiał i metoda, wyniki, wnioski). W streszczeniu nie cytuje się piśmiennictwa.


15. Wykaz piśmiennictwa

W pracy nie powinno być mniej niż 30 pozycji aktualnego piśmiennictwa dotyczącego omawianego zagadnienia z ostatnich 10 lat. Wykorzystanie starszych źródeł jest dopuszczalne jedynie przy braku aktualnych doniesień. Wykaz powinien zawierać publikacje innych autorów, do których odwoływano się w pracy i powinien być ułożony według kolejności cytowania (nie w porządku alfabetycznym); w tekście pracy odnośniki piśmiennictwa numerowane liczbami arabskimi i zapisane w nawiasie kwadratowym.


Czasopismo


 • Należy wpisać wszystkich autorów cytowanych prac, inicjały imion, tytuł pracy, skrót nazwy czasopisma zgodny z Medline, rok wydania, numer, strony.
 • W przypadku wydawnictw zwartych należy podać: nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł rozdziału, tytuł książki, z której rozdział pochodzi, redaktora wydania, wydawnictwo, rok wydania, strony.

 • W przypadku korzystania z książki: nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł książki, wydawnictwo, rok wydania, strony.


Rzeźnik S.Z., Kordus K., Śpiewak R.: „Kosmeceutyki” i „dermokosmetyki” - unikalna kategoria produktów do pielęgnacji skóry czy zwykły chwyt marketingowy? Kosmetologia, 2013, 4, 25-28.

lub


gdy jest więcej niż 3 autorów:

Kowerski J., Nowak D., Kulesza Z. i wsp.: Rola edukacji zdrowotnej w medycynie. Nowa Klinika, 2009, 5, 10-14.
Wydawnictwo zwarte 


 • W przypadku wydawnictw zwartych należy podać: nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł rozdziału, tytuł książki, z której rozdział pochodzi, redaktora wydania, wydawnictwo, rok wydania, strony.


Redźko E.: Pielęgnacja skóry w czasie ciąży i połogu [w:] Dermatologia i wenerologia dla pielęgniarek, pod red. Krajewskiej-Kułak E. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006, 273 – 279.
Podręcznik / książka • W przypadku korzystania z książki: nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł rozdziału, tytuł książki, wydawnictwo, rok wydania, strony.

 • W przypadku korzystania z książki, która jest tematycznie związana z pisaną pracą: nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł książki, wydawnictwo, rok wydania, (można nie podawać zakresu stron)


Zaremba M. L., Borowski J.: Mikrobiologia lekarska dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, 39-58.

lub


Zaremba M. L., Borowski J.: Mikrobiologia lekarska dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
Notka biograficzna aktów normatywnych


 • Notka bibliograficzna aktów normatywnych powinna zawierać:

tytuł normy prawnej, gdzie publikowana (Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Ministerstwa), numer, rok wydania.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej z dnia 17 lutego 2004 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 273 z 2004 r.)
Doniesienia zjazdowe


 • w przypadku cytowania doniesienia zjazdowego (konferencja) należy podać nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł wystąpienia zjazdowego, pełną nazwę konferencji wraz z jej tytułem, miejscowość, rok oraz numery stron streszczenia, na jakich znajduje się doniesienie zjazdowe.


Kowalik T., Nowak S.: Rola pielęgniarki w edukacji zdrowotnej. III Naukowo – Szkoleniowa Konferencja „Promocja zdrowia”, Nowy Targ 2014, 12-13.
Dopuszcza się cytowania jedynie 3 autoryzowanych źródeł internetowych z koniecznością podania całej ścieżki dostępu do strony internetowej oraz datą jej pobrania. Strony internetowe należy traktować, jako kolejne źródło piśmiennictwa.
W pracy używać wykaz piśmiennictwa w formie, np. [2, 6, 9], a nie stosować przypisy na dole strony. W tekście, prace powinny być cytowane w nawiasach przed kropką kończącą zdanie.

16. Wykaz tabel/rycin/fotografii

Jeżeli takie znajdują się w całej pracy należy je zamieścić w wykazie. Należy zapisać numer tabeli/ryciny/fotografii, tytuł oraz numer strony na której się na znajduje. Należy wybrać jeden ze sposobów zapisu oznaczania tabel i w sposób jednolity stosować w pracy.


Tab. I. Szkodliwe składniki kosmetyków…. …………………………………………………5

lub


Tabela I. Szkodliwe składniki kosmetyków…. ………………………………………………5
Ryc. 5. Wiek ankietowanych…………………………………………………………………45

lub


Rycina 5. Wiek ankietowanych………………………………………………………………45
Fot. 3. Zmiany alergiczne na twarzy………………...……………………………………….41

lub


Fotografia 3. Zmiany alergiczne na twarzy………....……………………………………….41

Każdy z wykazów powinien być zrobiony na nowej stronie.Tabele należy numerować kolejno - cyfrą rzymską, a tytuł umieszczać nad tabelą.

Ryciny i fotografie powinny być numerowane cyfrą arabską, a tytuł umieszczony pod nimi (wzór na końcu opisu).
17. Aneks – załącznik

Jest zbiorem materiałów o różnym charakterze, których umieszczenie w tekście głównym lub nawet w przypisach, byłoby nieuzasadnione merytorycznie albo utrudnione ze względu na ich objętość. Musi to być zobowiązanie osób prowadzących badanie o anonimowości oraz ewentualnie pozostałe: formularz ankiety, standard postępowania, kserokopie aktów prawnych.

Załączników może być kilka i każdy o innym charakterze. Muszą być one ponumerowane. Czytelnik pracy musi być poinformowany w tekście o istnieniu załącznika.
WAŻNE!!!

Poniższe załączniki muszą być zawarte w każdej pracy.
Praca kazuistyczna
Załącznik 1. Zobowiązanie osób prowadzących badanie

Oryginał w/w dokumentu zostaje umieszczony w pracy, która pozostaje w aktach osobowych studenta (dwustronnie drukowana), w pozostałych egzemplarzach pracy licencjackiej może być zawarta kserokopia w/w dokumentu.

Wzór dokumentu do pobrania ze strony internetowej.
Załącznik … (pisujemy stosowny numer załącznika). Załącznik Nr 1 do PROCEDURY ANTYPLAGIATOWEJ PWSIiP

Niniejszy dokument stanowi ostatnią stronę pracy dyplomowej.

Wzór dokumentu do pobrania ze strony internetowej.


Praca badawcza
Załącznik 1. Opinia Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych
Oryginał  w/w dokumentu zostaje umieszczony w pracy, która pozostaje w aktach osobowych studenta (dwustronnie drukowana), w pozostałych egzemplarzach pracy magisterskiej może być zawarta kserokopia w/w dokumentu.
Załącznik …(wpisujemy stosowny numer załącznika). Załącznik Nr 1 do PROCEDURY ANTYPLAGIATOWEJ PWSIiP
Niniejszy dokument stanowi ostatnia stronę pracy dyplomowej.

Wzór dokumentu do pobrania ze strony internetowej.18. Objętość pracy

Nie powinna być mniejsza niż 30 stron, natomiast nie większa niż 50 stron.
WZORY POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PRACY LICENCJACKIEJ

STRONA TYTUŁOWA


PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY


nr albumu:.....
ANNA KOWALSKA

WPŁYW DIETY NA STAN SKÓRY U MŁODZIEŻY
Praca licencjacka napisana w Instytucie Medycznym

Kierunek Kosmetologia

Promotor pracy: dr n. med.............
Łomża 20..SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów ………...………………………………………..…..........................5

I. WSTĘP……………………………………...……………….………….…...........6

1.1.

Rola diety w XXI wieku ………………………………...…………….……...8
1.1.1. Dieta nastolatków …………………………………..…………………….….12

1.2.

Trądzik młodzieńczy ……...………………………………………….……...15
1.2.1. Etiologia ……………………………………….………...............................22
1.2.2. Epidemiologia ………………………………………………...….………….30
1.2.3. Patogeneza i czynniki predysponujące ………………………….………...35

II. ZAŁOŻENIA I CELE PRACY………………………………………..….…42

III. MATERIAŁ I METODA BADAŃ………………………………….………43

itd.


WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW

AHA - Alpha-Hydroxy Acid – Alfa hydroksykwasy

AZS – atypowe zapalenie skóry

GKS – glikokortykosteroidy

SPF - Sun protecitive factor - Faktor ochrony przed promieniowaniem słonecznym
Wykaz skrótów powinien być ułożony alfabetycznie

Tabela I. Częstotliwość spożywania świeżych owoców, warzyw oraz soków wśród pacjentów dermatologicznych[32].

Spożywany produkt

nigdy

raz w tygodniu

kilka razy w tygodniu

1 raz dziennie

Świeże owoce

16,6%


46.9%

30,0%

6,5%

Świeże warzywa

24,7%


42,9%

28,9%

3,5%

Świeże soki owocowe lub warzywne

34,8%

29,2%

34,7%

1,3%

Jeżeli Tabela, Rycina jest w całości skopiowana z literatury przedmiotu musi być podane źródło jej zamieszczenia pierwotnego, zgodnie z wykazem w piśmiennictwie
Lub
Tabela I. Częstotliwość spożywania świeżych owoców, warzyw oraz soków wśród pacjentów dermatologicznych

Spożywany produkt

nigdy

raz w tygodniu

kilka razy w tygodniu

1 raz dziennie

Świeże owoce

16,6%


46.9%

30,0%

6,5%

Świeże warzywa

24,7%


42,9%

28,9%

3,5%

Świeże soki owocowe lub warzywne

34,8%

29,2%

34,7%

1,3%

Źródło: Brzeziński P.: Dieta w dermatologii. Forum Medycyny Rodzinnej, 2010, 5, 263–272 [32].

Ryc. 1. Graficzne przedstawienie wpływu diety na stan skóry nastolatków [34].©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość