Studium uwarunkowań L kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta L gminy bodzentynPobieranie 472.77 Kb.
Strona1/7
Data18.06.2016
Rozmiar472.77 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
STUDIUM UWARUNKOWAŃ l KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA l GMINY BODZENTYN

Treść:


WPROWADZENIE str. 2

CZĘŚĆ l. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO . Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego str 3

1.1. Położenie i powiązania z otoczeniem str. 3

2. Charakterystyka obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzenne­go

2.1. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bodzentyn str. 3

2.2. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Bodzentyn str. 5

3. Ustalenia planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego str. 6

4. Ustalenia planu ochrony Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich str.12.

5. Rekomendacje dla studium z prac nad strategią zrównoważonego rozwoju gminy str.14

6. Rekomendacje dla studium z prac nad strategią zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego str. 15

7. Uwarunkowania ochrony środowiska przyrodniczego

7.1. Geologia i geomorfologia str.16

7.2. Klimat str.17

7.3. Zasoby wodne str.18

7.4. Gleby str.19

7.5. Lasy str.19

7.6. Ochrona przyrody i krajobrazu str.19

8. Uwarunkowania ochrony środowiska kulturowego oraz

charakterystyka układu osadni­czego gminy

8.1. Charakterystyka głównych zespołów zabytkowych str.21

8.2. Charakterystyka sieci osadniczej str.22

9. Uwarunkowania demograficzno-społeczne oraz warunków życia mieszkańców str.25

10. Uwarunkowania związane z rozwojem struktury produkcyjno-usługowej

10.1. Uwarunkowania dla rozwoju rolnictwa i leśnictwa str.26

10.2. Uwarunkowania rozwoju produkcji i usług str. 26

10.3. Uwarunkowania rozwoju rekreacji i turystyki str.26

11. Uwarunkowania modernizacji i rozbudowy układu komunikacji str.27

12. Uwarunkowania modernizacji i rozbudowy sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej str.28

13.Synteza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego –identyfikacja głównych pro­blemów rozwoju gminy str.29

CZĘŚĆ II. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Cele rozwoju przestrzennego str.30

2. Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego str.30

3. Kierunki ochrony środowiska kulturowego str.31

4. Kierunki rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz zasady kształtowania ładu przestrzennego

4.1. Kierunki rozwoju przestrzennego miasta i gminy str.33

4.2. Kierunki rozwoju zabudowy mieszkalnej, zagrodowej i usługowej str.34

4.3. Kierunki rozwoju produkcji rolnej i leśnej str.34

4.4. Kierunki rozwoju produkcji i usług str.34

4.5. Kierunki rozwoju rekreacji i turystyki str.35

5. Kierunki modernizacji i rozbudowy układu komunikacji str.35

6. Kierunki modernizacji i rozbudowy układu sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej str.35

7. Instrumenty wdrażania ustaleń studium str.36

8. Zestawienie obszarów objętych obowiązkiem opracowania miejscowych planów zago­spodarowania przestrzennego str str..36

9. Wnioski do strategii rozwoju i planu przestrzennego woj. świętokrzyskiego oraz strategii rozwoju powiatu kieleckiego str.37


CZĘŚĆ III. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium str.37

2. Omówienie wniosków do studium str.37

3. Omówienie opinii str.38

4. Zestawienie materiałów wyjściowych str.39

CZĘŚĆ IV. RYSUNKI STUDIUM

Rys. 1 Struktura funkcjonalno-przestrzenna - stan istniejący, skala 1:10000 Rys. 2 Uwarunkowania i kierunki ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju osadnictwa, skala 1:10000

Rys. 3 Uwarunkowania i kierunki modernizacji i rozbudowy układu komunikacji oraz infrastruktury technicznej, skala 1:10000


WPROWADZENIE
1. Długofalowe planowanie rozwoju ma szczególne znaczenie dla ukierunkowania bieżącej działalno­ści samorządów gminnych. Wspólnym mianownikiem dla rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych w tej sferze są problemy właściwego wykorzystania zasobów przestrzeni miast i gmin. Rozwój równoważący sfery środowiskową, społeczną i gospodarczą, odbywający się bez degradacji środowiska, to jedyny możliwy i najbardziej obiecujący kierunek wspólnych działań. Takie podejście ma szczególne znaczenie na terenie miasta i gminy Bodzentyn, która położona jest w obrębie Świę­tokrzyskiego Parku Narodowego oraz w obszarze Sieradowickiego Parku Krajobrazowego z ich otuli­nami. Kierunek przemian nie prowadzący do krótkotrwałego dobrobytu kosztem degradacji środowi­ska, przyjazny środowisku i ludziom spełnia rozwój zrównoważony, zwykle określany słowem ekorozwój.

2. Ukierunkowaniu rozwoju przestrzennego oraz społeczno-gospodarczego m. i gm. Bodzentyn słu­żyć będą dwa dokumenty:

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, określające cele i zadania, służące uzyskaniu ładu przestrzennego i jego integracji z priorytetami ekologicznym, spo­łecznym i gospodarczym zrównoważonego rozwoju,

• strategia zrównoważonego rozwoju gminy, określająca zasady, cele i zadania ładu gospodarczego

i społecznego z zachowaniem równowagi przyrodniczej i przy poszanowaniu istniejących zasobów

(opracowana przez UNDP / Umbrella Project).

Dokumenty te składają się na gminny program ekorozwoju i stanowią podstawowe elementy gminne­go planowania strategicznego, wypracowane z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym doku­mentem planistycznym, służącym określeniu polityki przestrzennej gminy i stanowiącym jedyny do­kument planistyczny sporządzony dla jej obszaru na podstawie przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Studium zawiera syntetyczny zestaw podstawowych informacji na temat stanu środowiska przyrodniczego i kulturowego, stanu zagospodarowania przestrzennego gmi­ny a także funkcjonowania jej systemów komunikacyjnych i uzbrojenia technicznego. Uwzględnia się w nim uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu i dotyczące:

• występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów szczególnych,

• stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego, kulturowego, w tym stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

• prawa własności gruntów,

• jakości życia mieszkańców,

• zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych,

• uwarunkowań, celów i kierunków polityki przestrzennej państwa na obszarze województwa. Zgromadzony w studium zasób informacji może być wykorzystywany nie tylko dla prowadzenia polity­ki przestrzennej, ale także dla sporządzania programów gospodarczych i inwestycyjnych, promocji gminy oraz opracowania ofert inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów, którzy zechcą uczestni­czyć w rozwoju gospodarczym gminy.

4. Studium jest podstawą do sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania prze­strzennego. Ustalenia studium są wprowadzone do obiegu prawnego poprzez w/w plany a zarząd gminy każdorazowo bada spójność projektu planu z polityką przestrzenną gminy określoną w stu­dium. Studium nie jest przepisem gminnym powszechnie obowiązującym i nie stanowi podstawy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bodzentyn opraco­wane zostało w Jeleniogórskim Biurze Planowania i Projektowania na podstawie umowy nr 7303/5/99 z dnia 18 maja 1999 r., zawartej pomiędzy Zarządem Gminy, Związkiem Gmin Świętokrzyskich i Biu­rem. Powstało ono jako jedno z pięciu opracowań, realizowanych pod egidą Związku dla zespołu gmin Bodzentyn, Łagów, Masłów, Nowa Słupia i Waśniów. Opracowania te wykonano wg ujednolico­nych zasad metodologicznych i w zbliżonym układzie. Prace nad sporządzeniem studium dla m. i gm. Bodzentyn przeprowadzone zostały przy wykorzystaniu dostępnych materiałów i dokumentacji, a tak­że wykonanej wcześniej „Diagnozy stanu gminy". Studium składa się z następujących części:

• uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego,

• kierunków zagospodarowania przestrzennego,

• części graficznej,

• dokumentacji formalno-prawnej.

W kwietniu i maju 2000 r. studium zostało przedstawione do zaopiniowania i poddane konsultacjom z władzami samorządowymi gminy oraz uzupełnione o wynikające z tej fazy prac uwagi jednostek opi­niujących i konsultujących.

CZĘŚĆ l. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1.1. Położenie i powiązania z otoczeniem

1. Miasto i gmina Bodzentyn położone są w północnej części woj. świętokrzyskiego i w północno-wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. Graniczą one z gminami Łączna, Suchedniów, Wąchock, Pawłów, Nowa Słupia, Bieliny, Górno i Masłów. Obszar gminy zajmuje fragment północnej części Gór Świętokrzyskich z częścią Pasma Łysogór i najwyższym wzniesieniem całego obszaru -Łysicą (612 m. n.p.m.). Centralną część gminy zajmuje Dolina Bodzentyńska wraz z doliną rzeki Psarki, otoczona od zachodu i północy rozległymi Wzgórzami Michniowsko-Sieradowickimi. Połu­dniowa część gminy leży w obrębie Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego otuliny, północna - w granicach Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo, zaś rozwo­jową funkcją uzupełniającą turystyka. Bodzentyn pełni rolę lokalnego ośrodka obsługi mieszkańców pobliskich terenów wiejskich.

2. Gmina jest dogodnie skomunikowania z największymi ośrodkami miejskimi w okolicy. Odległość od nich wynosi odpowiednio: 30 km od -Kielc, 14 km od Suchedniowa, 28 km od Skarżyska Ka-mienhnej, 33 km od Ostrowca Świętokrzyskiego, 24 km od Starachowic. Przez tereny gminy prze­chodzą ważne drogi o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym:

• nr 751 Suchedniów-Bodzentyn-Nowa Słupia (droga wojewódzka),

• nr 752 Górno-Bodzentyn-Starachowice (j.w.),

• nr 15497 Św. Katarzyna - Mąchocice Kapitulne łącząca gminę z Kielcami (droga powiatowa),

• nr 15884 Gózd-Psary-Bodzentyn obsługująca stację satelitarną w Psarach (j.w.).

2. CHARAKTERYSTYKA OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH ZAGOSPODAROWA­NIA PRZESTRZENNEGO

2.1. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bodzentyn

1. Cele i zasady prowadzenia polityki przestrzennej w obszarze miasta Bodzentyn zawarte są w miej­scowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego, wykonanym przez Biuro Planowania Przestrzennego Przedsiębiorstwo Państwowe w Kielcach w 1993 r. pod kierunkiem mgr inż. arch. Barbary Godzisz-Grochowskiej i zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy nr 111/16/93 w dn. 30.VI.1993 r. Plan ten zastąpił opracowany wcześniej w 1980 r. pod kierunkiem arch. Mariana Starachowskiego i arch. Józefa Bartosa plan ogólny gminy. W planie ogólnym miasta położono nacisk na rozwój nastę­pujących funkcji:

• mieszkaniowej, związanej z rozwojem terenów dla budownictwa mieszkaniowego, głównie jedno­rodzinnego,

• usługowej mającej na celu koncentrację usług dla ludności i obsługi rolnictwa o zasięgu gminnym,

przemysłowej, opartej na rozwoju zakładów produkcyjnych, związanych z przetwórstwem płodów

rolnych. Główne cele planu określono jako:

• przedstawienie prawdopodobnych zamierzeń inwestycyjnych ,

• wykazanie możliwości i ograniczeń rozwoju miasta z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska przyrodniczego,

• stworzenie podstaw dla prowadzenia polityki przestrzennej i właściwej organizacji obsługi ludności i rolnictwa.

2. W planie określone zostały w następujący sposób zasady rozwoju głównych funkcji:

a) funkcji rolniczej: plan zakłada, że głównym elementem zapewniającym dobrą koniunkturę dla rol­nictwa będzie rozwój systemu jego obsługi, a także rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego; produk­cja rolnicza ma podlegać stopniowym ograniczeniom na rzecz wykorzystania terenów pod cele inwestycyjne, a także w związku z wymogami ochronnymi Świętokrzyskiego Parku Narodowego; dla zrównoważenia strat spowodowanych częściowym ograniczeniem produkcji rolniczej zakłada się aktywizację drobnotowarowych form wykorzystania ziemi, a także produkcję „zdrowej żywności"; jako prefero­wany kierunek specjalizacji rolniczej wskazuje się warzywnictwo, kwiaciarstwo oraz produkcję dla potrzeb miejscowego przetwórstwa; zaleca się także ekologiczne metody wytwarzania we wszystkich wymienionych typach produkcji;

b)obsługi rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego: zapewnienie optymalnego rozwoju obsługi rolnictwa i przetwórstwa ma zapewnić według planu: • wykorzystanie terenów i majątku trwałego istniejących placówek,

 • jak najkorzystniejsze ich powiązanie z infrastrukturą oraz układem komunikacyjnym,

c) mieszkalnictwa: główne działania dotyczące rozwoju budownictwa mieszkaniowego zmierzać po­winny wg planu do wymiany istniejących obiektów, których stopień zużycia przekracza 75% oraz do ludowy nowych, przede wszystkim domów jednorodzinnych;

d) funkcji usługowej: dla poprawy obsługi mieszkańców plan zakłada: • utrzymanie istniejących placówek szkolnych oraz ich rozwój w miarę występujących potrzeb; jako konieczne określa się budowę nowej szkoły podstawowej,

 • utrzymanie istniejących obiektów kultury oraz zmianę funkcji budynku szkolnego na Gminny Ośrodek Kultury,

 • utrzymanie istniejącego ośrodka zdrowia oraz apteki,

 • rozwój sieci handlu detalicznego w powiązaniu z budownictwem mieszkaniowym, zaś wzrost liczby placówek gastronomicznych uzależnia się od rozwoju ruchu turystycznego,

 • rozwój usług związany podobnie jak w przypadku handlu z obszarami dużej koncentracji budownic­twa jednorodzinnego,

 • budowę kompleksu boisk szkolnych;

e) funkcji turystycznej: plan wskazuje na atrakcyjne położenie Bodzentyna i dobre połączenie komunikacyjne jako podstawy do rozwoju obsługi ruchu turystycznego; zaleca się rozwój tej branży nie określając konkretnych działań;

f) funkcji przemysłowej: poza utrzymaniem istniejących zakładów produkcyjnych plan przewiduje rozwój drobnego przemysłu i rzemiosła z preferowaniem przetwórstwa produktów rolnych i budownictwa; jako branże uzupełniające proponuje się przemysł pamiątkarski, lekki i drzewny.


3. Plan zakłada, że podstawowe połączenia wewnętrzne na terenie miasta realizowane są przez ulic< Świętokrzyską, Langiewicza i Piłsudskiego, zaś pozostałe ulice mają mieć charakter wyłącznie lokal iy. W planie zaprojektowano obwodnicę miasta przenoszącą uciążliwy ruch samochodów ciężarovych poza centrum. W celu dalszego usprawnienia ruchu proponuje się skanalizowanie skrzyżowań budowę chodników dla pieszych, ograniczenie ilości podłączeń drogowych z terenów budowlanych, także korektę drogi Gózd-Bodzentyn u jej wlotu do miasta. Proponuje się także budowę kilku ulic lo walnych oraz przedłużenie istniejących połączeń do planowanej obwodnicy. W związku z planowanym wzrostem ruchu turystycznego zakłada się realizację kilku parkingów na łączną ilość ok. 250 miejsc.

4. Dla rozwoju sieci infrastruktury technicznej zakłada się w planie, że: • istniejące ujęcie wodne dla Bodzentyna będzie zasilało również wsie leżące w zachodniej część gminy; proponuje się przy tym uzupełnić źródła zasilania w wodę o dwie nowe studnie wiercone zlokalizowane w północno-wschodniej części miasta;

 • konieczne będzie uporządkowanie gospodarki ściekowej w całym obszarze gminy; oprócz będące w trakcie realizacji oczyszczalni ścieków projektuje się skanalizowanie miasta poprzez budowę pełnej sieci kanałów sanitarnych; do miejskiej oczyszczalni ścieków zakłada się podłączenie w; Podkonarze, Dąbrowa Poduchowna, Stara Wieś, Tarczek i Płaczek z gm. Pawłów oraz alternatyw nie - Psary-Podłazy i Psary-Kąty; zakłada się także budowę kolektorów deszczowych dla środkowej części Bodzentyna oraz budowę oczyszczalni wód opadowych w pobliżu realizowanej oczyszczalni ścieków;

 • w związku z mającą powstać we wsi Łączna stacją redukcyjno-pomiarową możliwe będzie zgazy­fikowanie miasta i części gminy; źródłem zasilania układu rozdzielczego gazu będzie gazociąg wysokoprężny if> 250 CN 4,0 Mpa Parszów-Kielce; w związku z tym alternatywą dla zasilania indy­widualnych kotłowni c.o. w paliwo stałe będzie wprowadzenie kotłów gazowych;

 • prowadzona będzie wstępna segregacja powstających w gospodarstwach domowych odpadów, które będą wywożone na wysypisko śmieci w Marcinkowie w gm. Wąchock;

 • w związku z wzrastającym zapotrzebowaniem na energię elektryczną istnieje możliwość dodatko­wego przydzielenia mocy do Bodzentyna.

5. W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego plan zakłada, że ze względu na specyficzne poło­żenie gminy, której część znajduje się w granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego wszelka działalność inwestycyjna w tym rejonie będzie uzależniona od przyjętych zasad jego ochrony. W stre­fie ochrony i rozwoju obrzeży Parku, obejmującej pas szerokości 150-200 m. wszelka działalność go­spodarcza, a także zmiany własnościowe winny być uzgadniane z Dyrekcją Parku. W strefie otuliny wewnętrznej, związanej z Parkiem, obejmującej pas zmiennej szerokości oprócz zakazów szczegóło­wych konieczna jest konsultacja projektów dla realizacji obiektów kubaturowych o charakterze usłu­gowym i produkcyjno-usługowym ze wspomnianymi wcześniej władzami. Strefa otuliny zewnętrznej, której granica stanowi granicę całej otuliny Parku niesie ze sobą zakazy: • lokalizacji obiektów przemysłowych uciążliwych dla środowiska przyrodniczego,

 • gnojowicowania pól, łąk i pastwisk,

 • lokalizacji wysypisk nieczystości stałych,

 • eksploatacji przemysłowej złóż surowców mineralnych,

 • odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód. W planie zakłada się, że szczegółowe nakazy i zakazy dla jednostek prowadzących działalność go­spodarczą i usługową na terenie Sieradowickiego Parku Krajobrazowego oraz w obrębie jego otuliny zostaną określone w jego planie ochrony.

6. Plan wprowadza w obszarze miasta następujące strefy ochrony konserwatorskiej:

 • strefę „A" pełnej ochrony konserwatorskiej, obejmującą obszary szczególnie wartościowe o bardzo dobrze zachowanej, historycznie wykształconej strukturze przestrzennej - wskazane do bez­względnego zachowania,

 • strefę „B" ochrony konserwatorskiej, obejmującą obszar podlegający ograniczeniom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniejącej tkanki o wartościach kulturowych oraz charakteru i skali nowej zabudowy - z możliwościami modyfikacji układu określonymi indywi­dualnie dla każdego zespołu zabudowy,

 • strefę „E" ochrony ekspozycji, obejmującą obszar zapewniający właściwe eksponowanie zespołów lub obiektów zabytkowych miasta, wyłączony spod zabudowy lub dopuszczający jej lokalizację o ograniczonych gabarytach.

7. Omawiany plan obowiązywać będzie do 31.12.2001 r. Jego ustalenia w generalnym zarysie zosta­ły wprowadzone do rozwiązań przyjętych w niniejszym Studium (poza ustaleniami dotyczącymi ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego, w związku ze sporządzeniem planu ochrony Parku, a także poza ustaleniami dotyczącymi uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami.2.2. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Bodzentyn


 1. Cele i zasady prowadzenia polityki przestrzennej w obszarze gminy Bodzentyn zostały zawarte w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego, wykonanym przez Biuro Planowania Przestrzennego Przedsiębiorstwo Państwowe w Kielcach w 1993 r. pod kierunkiem aren. Barbary Go­dzisz - Grochowskiej. Plan zakłada rozwój

 • produkcji rolnej jako wiodącej funkcji gminy,

 • usług i rzemiosła, szczególnie w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,

 • turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem placówek obsługi ruchu turystycznego.

Główne cele planu określono jako:

 • przedstawienie prawdopodobnych zamierzeń inwestycyjnych,

 • wykazanie możliwości i ograniczeń rozwoju gminy z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska przyrodniczego,

 • stworzenie podstaw dla prowadzenia polityki przestrzennej i właściwej organizacji obsługi ludności i rolnictwa.

2. W odniesieniu do rozwoju poszczególnych funkcji plan zakłada dla:

a) funkcji rolniczej: konieczność zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb indywidualnych gospodarstw rolnych oraz umożliwienie restrukturyzacji i prze profilowania uspołecznionych jednostek obsługi rol­nictwa i przemysłu przetwórczego pod kątem dostosowania ich do potrzeb gospodarki rynkowej i po­wiązania z lokalną bazą surowcową; niezbędne ma być przy tym zapewnienie atrakcyjne oferty tere­nów dla rozbudowy i budowy wspomnianych gałęzi gospodarki oraz jej ukierunkowanie na ekologicz­ne sposoby wytwarzania; w planie nie przewiduje się wyznaczania nowych terenów pod zabudowę zagrodową i mieszaną, potrzeby w tym zakresie zakłada się zaspokajać w obrębie istniejących tere­nów zainwestowanych; wyjątkiem mogą być towarowe gospodarstwa rodzinne; zakłada się ponadto zachowanie jako wiodącego dla gminy profilu zbożowo-okopowo-hodowlanego z nastawieniem na chów bydła mlecznego i opasowego oraz aktywizację upraw warzywnictwa gruntowego, krzewów owocowych i truskawek; uznaje się przy tym za konieczne ochronę kompleksów glebowych i terenów zmeliorowanych, stosowanie terenooszczędnych rozwiązań projektowych, upowszechnianie ekolo­gicznych metod produkcji i podjęcie działań zapobiegających erozji wodnej gleb;

b) mieszkalnictwa: poprawę warunków mieszkaniowych ludności poprzez wymianę zdekapitalizowanej zabudowy oraz podniesienie standardu wyposażenia mieszkań głównie dzięki rozwojowi infra­struktury technicznej na terenie gminy: oprócz wymiany części zabudowań wiejskich, która obejmie około 450 budynków zagrodowych planuje się budowę około 30 nowych zagród i 80 budynków w ra­mach budownictwa jednorodzinnego; najwięcej działek przeznaczonych pod budownictwo wyznacza się w Św. Katarzynie i Wilkowie;

c) funkcji usługowej: podjęcie następujących działań:


 • utrzymanie sieci placówek oświatowych, w kilku przypadkach zakłada się budowę nowych budyn­ków szkolnych (we wsiach Wilkowi Siekierno),

 • utrzymanie sieci ośrodków zdrowia oraz wybudowanie Domu Pomocy Społecznej we wsi Orzechówka,

 • wykorzystywanie dostępnych pomieszczeń w remizach OSP i w miarę potrzeb przekształcanie ich : i dostosowywanie do pełnienia funkcji świetlic i klubów,

 • rozwój placówek handlowych głównie we wsiach, w których obecnie placówki takie nie istnieją oraz na terenach największego rozwoju budownictwa mieszkaniowego, rozwój zakładów gastronomicznych w powiązaniu z rozwojem budownictwa jednorodzinnego głównie w miejscowościach Św. Katarzyna, Wilków, Wzdół Rządowy i Psary,

 • rozwój drobnej działalności gospodarczej zwłaszcza o nieuciążliwym charakterze działalności ba­zującej na lokalnych surowcach i przetwórstwie płodów rolnych;

d) funkcji turystycznej: rozwój bazy dla obsługi mchu turystycznego w budownictwie letniskowym; główne tereny pod zabudowę letniskową rezerwuje się we wsi Wilków w sąsiedztwie przyszłego zbiornika wodnego;

e) przemysłu: rozwój drobnych zakładów produkcyjnych zwłaszcza w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, przemysłu drzewnego, materiałów budowlanych, lekkiego.

3. Dla rozwoju układu drogowego na terenach gminy plan zakłada:


 • budowę obwodnicy Bodzentyna,

 • budowę obwodnicy Św. Katarzyny wraz z realizacją parkingu przydrożnego,

 • modernizację dróg o znaczeniu wojewódzkim.

Obszar gminy jest dobrze obsługiwany przez zbiorową komunikacie samochodową. W planie przewi­duje się Jedynie modernizację przystanków autobusowych poprzez wykonanie zatok, autobusowych i zadaszeń

4. Dla rozwoju infrastruktury technicznej plan zakłada że: • sieć wodociągowa wodociągu „Krajno będzie obsługiwać miejscowości Św. Katarzyna, Wzdole, Wilków oraz Centrum Łączności Satelitarnej w Psarach. wsie Parcele, Kamionka, Kamienna Góra, Leśna Stara Wieś. Podkonarze, Kopciowiec, Stara Wieś, Wzdął Rządowy, Wiącka, Góra, ', . Ąleksandrówka i Orzechówka obsługiwać będzie wodociąg związany ze studnią wierconą w pobliżu wsi Parcele; z ujęcia tego planuje się zaopatrywać jeszcze wsie Siekierno, Przedgrabie, Ka-;' mieniec i Hucisko; dla miejscowości Bodzentyn, Psary-Stara Wieś, Psary Kąty, Psary Podlesie, Psary Podłazy projektuje się wykorzystać istniejące źródła wody (WZ-3 i WZ-4) znajdujące się na wschód od Bodzentyna; ujęcie wody WZ-1 zaopatrujące Bodzenlyn projektuje się wykorzystać dla , potrzeb wsi Śniadka, Sieradowice, Dąbrowa Poduchowna, Dąbrowa Skarbowa, Wola Szczygiełkowa oraz wsi Płaczek w gminie Pawłów;

 • na terenie gminy zbudowanych będzie 17 mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków obejmujących swym zasięgiem większość obszarów miejskich gminy; w przypadku pojedynczych

siedlisk lub niedużych skupisk zabudowy zaleca się odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych lub indywidualnych bądź zbiorowych oczyszczalni; zasilanie gminy w energię elektryczną odbywać będzie się poprzez połączenie kilku rozgałęzień Iinii Nowa Słupia-Starachowice;

 • tereny gminy zostaną zgazyfikowane w związku z mającą powstać we wsi Łączna stacji redukcyno-pomiarowej; źródłem zasilania układu rozdzielczego gazu będzie gazociąg wysokoprężny  250 CN 4.0 Mpa Parszów-Kielce; zasilaniem z tego źródła nie będzie objęta wieś Św. Katarzyna i Wilków, które ze względu na swe położenie mają korzystniejsze warunki do gazyfikacji od strony południowej gminy;

 • jako podstawowe źródło ciepła wykorzystywane będą tradycyjne urządzenia kuchenne i piecowe na paliwo stałe; zaopatrzenie w ciepło budynków użyteczności publicznej, usługowych i zakładów produkcyjnych planuje się z kotłowni lokalnych;

 • gospodarka odpadami, powiązana z ich wstępną segregacją będzie prowadzona z wykorzystaniem wysypiska śmieci w Marcinkowie w gm. Wąchock.

5. Omawiany plan obowiązywać będzie do 31.12.2001 r. Jego ustalenia w generalnym zarysie zosta­ły wprowadzone do rozwiązań przyjętych w niniejszym studium (poza ustaleniami dotyczącymi zasad zagospodarowania w obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Sieradowickiego Parku Krajo­brazowego ze względu na sporządzenie dla nich odpowiednich planów ochrony oraz ustaleniami do­tyczącymi gospodarki wodno-ściekowej i odpadami).

: dokumenty
dokumenty -> Zespół redakcyjny: Marcin Gugulski Bartłomiej Misiewicz
dokumenty -> Magazynchemiczn y
dokumenty -> Uchwała Głównej Kwatery zhp nr 77/2003 z dnia 11 września 2003 r w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie odznak I oznak zuchowych, harcerskich I instruktorskich Związku Harcerstwa Polskiego”
dokumenty -> Wydarzeniaz ż yciaszko ł y dni Gminy Czernichów
dokumenty -> Wsz-nz-70/06/2007 ogłoszenie o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 211 000 euro
dokumenty -> MIĘdzynarodowy festiwal twórczości „kalejdoskop talentóW. Maj 2015”
dokumenty -> Uchwała (kogo) z dnia
dokumenty -> Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia „klub gorliczan” za okres 2005-2009
dokumenty -> Konkurs matematyczny
dokumenty -> ZAŁĄcznik nr 1 Zakres wiedzy I umiejętności oraz wykaz literatury


  1   2   3   4   5   6   7


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy