Strona główna

Styczeń 2010 Plan sekundowy uniwersalny tp


Pobieranie 270.14 Kb.
Strona1/3
Data20.06.2016
Rozmiar270.14 Kb.
  1   2   3

plan sekundowy uniwersalny tp biznes


Fragment
cennika usług telekomunikacyjnych tp

Styczeń 2010

Plan sekundowy uniwersalny tp biznesInformacje o planie

 1. Plan sekundowy uniwersalny tp biznes mogą zamawiać wyłącznie Abonenci analogowych zakończeń sieci.

 2. Zasady zamawiania planu sekundowego uniwersalnego tp biznes:

 1. zarówno przystąpienie do planu tp z chwilą rozpoczęcia świadczenia usług jak i zmiana posiadanego planu tp na inny wymaga złożenia zamówienia na czas nieokreślony, nie dłuższy jednak niż czas, na który została zawarta umowa,

 2. zmiana planu tp może być dokonana w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem ppkt 3 i ppkt 4,

 3. zamówienie na plan tp Abonent składa do końca okresu rozliczeniowego poprzedzającego okres, od którego zamawia nowy plan tp,

 4. zamówienie planu tp zawierającego usługi, których aktywacja wymaga złożenia zamówienia, Abonent składa najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, od którego zamawia nowy plan tp.

 1. Plan sekundowy uniwersalny tp biznes może być stosowany do rozliczania łączy do central abonenckich.

 2. Opłaty za przystąpienie i zmianę planu tp określone są w poniższej tabeli:

Tabela


Opłaty


Poz.

Rodzaj usługi

Opłata podst. [zł]

Kwota VAT [zł]

Opłata końcowa [zł]

1

2

3

4

5

1

Przystąpienie do planu sekundowego uniwersalnego tp biznes z chwilą rozpoczęcia świadczenia usług

bez opłat

2

Zmiana posiadanego planu tp na plan sekundowy uniwersalny tp biznes

bez opłat

3

Zmiana planu sekundowego uniwersalnego tp biznes na inny plan tp

bez opłat

Informacje o połączeniach

 1. Połączenie telefoniczne jest to połączenie ustanowione za pomocą publicznie dostępnej usługi telefonicznej, pozwalające na dwukierunkową łączność w czasie rzeczywistym.

 1. Ruch telefoniczny automatyczny jest to ruch, w którym Abonent realizuje połączenia bez pośrednictwa telefonistki wybierając samodzielnie numer telefoniczny zakończenia sieci wzywanego Abonenta.

 2. Płatny czas połączenia w ruchu automatycznym jest rejestrowany od chwili zgłoszenia się urządzenia wywoływanego do chwili rozłączenia się urządzenia wywołującego lub wywoływanego, za wyjątkiem połączeń do Internetu na numery 0~202122, 0~202422, 0~202130, gdzie dla pierwszych 15 połączeń w ciągu doby krótszych niż 15 sekund opłata nie jest naliczana.

 3. Połączenia w ruchu automatycznym realizowane w planie sekundowym uniwersalnym tp biznes są rozliczane wg rzeczywistego czasu ich trwania. Opłata za połączenie naliczana jest jako suma: opłaty za inicjację połączenia oraz opłaty za czas połączenia, która jest iloczynem stawki netto za sekundę połączenia i ilości sekund. Powyższej zasady nie stosuje się do naliczania opłat za połączenia, za które pobierana jest opłata stała niezależna od czasu ich trwania. Opłata za połączenia obliczona według powyższego algorytmu jest powiększana o należny podatek od towarów i usług VAT.

 4. Wolne od opłat są połączenia telefoniczne realizowane automatycznie z niżej wymienionymi służbami specjalnymi posiadającymi numery skrócone:

1) Pogotowia:

a) ratunkowe,

b) straży pożarnej,

c) policji ,

d) straży miejskiej,

e) elektrowni,

f) miejskich zakładów komunikacyjnych,

g) gazowni,

h) ciepłowni,

i) wodociągów i kanalizacji,

j) ratownictwa morskiego (w ośrodkach nadmorskich) lub GOPR (w ośrodkach górskich),

k) rzecznego (Komisariat Wodny Policji, WOPR itp.),  1. l) informacyjno-interwencyjne służb administracji państwowej,

2) informacja pogotowia ratunkowego o wypadkach.

 1. Wolne od opłat są połączenia telefoniczne realizowane automatycznie na numery skrócone:

 1. błękitna linia tp 19393 oraz faks błękitna linia tp 19394 – dedykowana dla Abonentów indywidualnych;

 2. błękitna linia tp biznes 19330 oraz faks: błękitna linia tp biznes 19331 i błękitna linia tp biznes 19332 – dedykowana dla Abonentów biznesowych.

 1. Połączenia telefoniczne do Internetu 0~20, zaliczane są jako miejscowe albo międzystrefowe wg tabeli na stronach www.tp.pl.

 2. Połączenia telefoniczne realizowane z udziałem telefonistki są rozliczane zgodnie z Częścią III niniejszego cennika.

 3. Połączenia faksowe Abonentów sieci publicznej rozliczane są według tych samych zasad, które dotyczą połączeń telefonicznych.

 4. Od dnia 15 maja 2010 roku nastąpi likwidacja prefiksu krajowego, cyfry "0" ze schematu wybierania numerów krajowych z sieci stacjonarnej. W związku ze zmianą, połączenia krajowe m. in. połączenia miejscowe i strefowe, międzystrefowe, do sieci komórkowych, do usług sieci inteligentnej, do sieci teleinformatycznej oraz połączenia do sieci przywoławczych będą realizowane z pominięciem początkowej cyfry "0" np.: 32 720XXXX, 510 XXX XXX, 800 XXX XXX, 707 XXX XXX, 20 XXXX. Od dnia 30 września 2009 do dnia 14 maja 2010 trwa okres przejściowy, w trakcie którego funkcjonują równolegle dwa schematy wybierania z cyfrą "0" i bez cyfry "0".

Informacje inne

 1. Abonenci z numeracją skróconą (AUS) mogą korzystać z planu sekundowego uniwersalnego tp biznes.

 2. Osoby niepełnosprawne posiadające ulgi w opłacie abonamentowej nie mogą realizować ich w planie sekundowym tp uniwersalnym biznes.

 3. Za usługi dostępu do sieci Internet uważa się połączenia z numerami 0~20 dedykowanymi tylko i wyłącznie do tego celu. Lista tych numerów jest publikowana przez TP na stronach internetowych TP S.A.

Informacje o usługach

Numer internetowy tp na okrągło

Usługa numer internetowy tp na okrągło polega na możliwości realizowania nielimitowanej liczby minut połączeń do Internetu do numerów 0~20 2122, 0~20 2422, 0~20 2130 we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę.

Zasady korzystania z usługi:


 1. warunkiem skorzystania z usługi numer internetowy tp na okrągło jest złożenie zamówienia,

 2. usługę można zamówić na czas nie krótszy niż jeden okres rozliczeniowy,

 3. Abonent, który na koncie abonenckim (konto rozliczeniowe w systemie bilingowym identyfikujące zobowiązania i wpłaty Abonenta, na którym znajduje się jedno lub więcej zakończeń sieci) posiada więcej niż jedno zakończenie sieci będzie mógł zamówić usługę dla każdego zakończenia sieci,

 4. usługa jest świadczona od następnego okresu rozliczeniowego w stosunku do okresu, w którym zostało złożone zamówienie, z wyjątkiem Abonentów, którzy zawierają umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, dla nich usługa będzie świadczona od chwili uruchomienia linii,

 5. w przypadku rezygnacji z usługi, nielimitowane połączenia do Internetu do numerów
  0~20 2122, 0~20 2422, 0~20 2130 obowiązują do końca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent złożył rezygnację,

 6. usługi nie można łączyć z promocjami dotyczącymi połączeń objętych tą usługą, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej,

 7. opłata za usługę pobierana jest z góry.

Usługi dodatkowe

1. Usługi świadczone przez TP.Opis usług:

 1. prezentacja numeru tp (wymaga odpowiedniego terminala) – usługa polega na identyfikacji numeru telefonu rozmówcy. Numer osoby dzwoniącej prezentowany jest na wyświetlaczu terminala u Abonenta wywoływanego przed odebraniem połączenia. Nie są prezentowane numery z aktywną usługą blokady prezentacji numeru tp oraz numery niedostępne z przyczyn technicznych. W szczególnych przypadkach numer może prezentować się nieprawidłowo, np. dla połączeń typu VoIP. Warunkiem korzystania z usługi jest posiadanie terminala realizującego usługę w standardzie FSK. Aktywacja usługi wymaga zamówienia.

 2. blokada prezentacji numeru tp – usługa polega na stałym zablokowaniu prezentacji własnego numeru telefonu u Abonenta wywoływanego dla wszystkich połączeń realizowanych z danego zakończenia sieci. Aktywacja usługi wymaga zamówienia.

 3. blokada prezentacji numeru tp dla jednego połączenia (wymaga odpowiedniego terminala) – usługa polega na zablokowaniu prezentacji własnego numeru telefonu u Abonenta wywoływanego w realizowanym jednym połączeniu. Aktywacja usługi wymaga zamówienia.

 4. blokada połączeń tp anonimowych – usługa polega na zablokowaniu połączeń przychodzących, których numery nie są prezentowane. Usługa dostępna dla Abonentów korzystających z usługi prezentacja numeru tp. Aktywacja usługi wymaga zamówienia.

 5. blokada połączeń tp – usługa polega na zablokowaniu dla danego numeru telefonu możliwości wykonywania połączeń wychodzących, realizowanych w ruchu automatycznym, do wskazanej grupy lub grup numerów, określonych w ustalonych wariantach blokad. Niezależnie od wariantu blokady nie są blokowane połączenia do numerów alarmowych i usług bezpłatnych. Blokada może nie być realizowana, jeśli dla zablokowanego numeru została wcześniej aktywowana usługa przekierowanie połączeń tp lub usługa automatyczne połączenie tp. Aktywacja usługi wymaga złożenia zamówienia, w którym Abonent wskazuje jeden wariant wybrany z listy dostępnych wariantów blokowanych kierunków. Korzystanie z tej usługi wyklucza korzystanie z usługi automatyczna blokada połączeń tp. Zablokowanie połączeń w ruchu półautomatycznym wymaga złożenia oddzielnego zamówienia.

 6. automatyczna blokada połączeń tp (wymaga odpowiedniego terminala) – usługa polega na blokowaniu dla danego numeru telefonu możliwości wykonywania połączeń wychodzących, realizowanych w ruchu automatycznym, do grupy numerów określonych w wariancie blokady ustawianej samodzielnie przez Abonenta. Abonent samodzielnie aktywuje bądź dezaktywuje 1 z 11 dostępnych wariantów blokad za pomocą sekwencji sterującej wprowadzanej za pośrednictwem aparatu z wybieraniem tonowym. Niezależnie od wariantu blokady nie są blokowane połączenia do numerów alarmowych i usług bezpłatnych. Blokada może nie być realizowana, jeśli dla zablokowanego numeru została wcześniej aktywowana usługa przekierowanie połączeń tp lub usługa automatyczne połączenie tp. Aktywacja usługi wymaga zamówienia. Korzystanie z tej usługi wyklucza korzystanie z usługi blokada połączeń tp. Zablokowanie połączeń w ruchu półautomatycznym wymaga złożenia oddzielnego zamówienia.

 1. Usługi dodatkowe świadczone przez TP w zależności od warunków technicznych i posiadanego terminala.

Opis usług:

 1. poczta głosowa tp - usługa spełniająca funkcje automatycznej sekretarki, polega na możliwości pozostawiania przez osoby dzwoniące wiadomości w skrzynce głosowej Klienta. Bezpłatna aktywacja i odsłuchiwanie poczty głosowej pod bezpłatnymi numerami 19555 i 19426. Poczta głosowa tp udostępnia również funkcje dodatkowe:

  • bezpłatną funkcję poczta głosowa tp SMS umożliwiającą przesyłanie do Abonenta TP dysponującego telefonem komórkowym sieci Orange, SMS z informacją o nowej wiadomości pozostawionej w jego poczcie głosowej tp lub połączeniu z pocztą głosową tp bez pozostawienia wiadomości. Funkcja ta umożliwia także Abonentowi TP bezpłatny dostęp do jego poczty głosowej tp bezpośrednio z poczty głosowej w jego telefonie komórkowym sieci Orange. Włączenie funkcji poczta głosowa tp SMS możliwe jest z menu poczty głosowej tp.

  • płatną funkcję oddzwonienia umożliwiającą Abonentowi TP połączenie bezpośrednio z poczty głosowej tp z numerem telefonu osoby, która dzwoniąc została przekierowana do systemu poczty głosowej tp. Opłata jest naliczana za czas trwania połączenia realizowanego w ramach oddzwonienia, zgodnie z niniejszym planem telefonicznym tp.

Płatna funkcja oddzwonienia bezpośrednio z menu poczty głosowej tp jest zablokowana dla wykonywania połączeń międzynarodowych oraz połączeń z numerami: 0~70x, 0~64x, 0~20x, 0~801, 0~804, 19050, 19051, 118 912.

Płatna funkcja oddzwonienia bezpośrednio z poczty głosowej tp nie jest dostępna dla Abonentów, którzy są zablokowani z przyczyn windykacyjnych i/lub korzystają z usług automatycznej blokady połączeń tp i/lub blokady połączeń wychodzących tp w wariancie nr 4, 6, 8, 9, 10, 11 i/lub posiadają usługę ograniczenia rachunku tp i/lub usługę limitowania połączeń tp i/lub usługę limitowania rachunku tp i/lub usługę tp mix..

Abonent ma możliwość zablokowania korzystania z funkcji płatnych poczty głosowej tp dzwoniąc na błękitną linię tp i zamawiając aktywację blokady w wariancie nr 0.


 1. przekierowanie połączeń tp:

- natychmiastowe – usługa polega na bezwarunkowym, natychmiastowym przekierowaniu połączeń przychodzących na inny, dowolnie wybrany numer telefonu;

- gdy linia jest zajęta – usługa polega na przekierowaniu połączeń przychodzących na inny, dowolnie wybrany numer telefonu w przypadku, gdy linia jest zajęta;

- pod nieobecność – usługa polega na przekierowaniu połączeń przychodzących na inny, dowolnie wybrany numer telefonu w sytuacji, gdy nie zostanie odebrane połączenie po określonym czasie - standardowo po 25 sekundach. Zmiana tego czasu przekierowania na wartość z przedziału od 5 do 35 sek. wymaga zamówienia.

Przekierowanie może być ustawione na dowolny numer stacjonarny (w tym numer poczty głosowej) lub komórkowy z wyłączeniem numerów alarmowych służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy oraz usług świadczonych na numerach np. 0~70x. Usługa może nie być realizowana w przypadku połączeń przychodzących z zagranicy, jeżeli numer, na który następuje przekierowanie jest również numerem zagranicznym. 1. blokada przekierowanych połączeń tp – usługa polega na zablokowaniu połączeń przychodzących przekierowanych z innego numeru. Nie są blokowane przekierowania z sieci komórkowych. Aktywacja usługi wymaga zamówienia.

 2. połączenie oczekujące tp – usługa polega na poinformowaniu w trakcie rozmowy telefonicznej, dyskretnym sygnałem dźwiękowym w słuchawce o nowym, oczekującym połączeniu, które Abonent może odebrać lub odrzucić. W przypadku nie odebrania połączenia, użytkownik wywołujący po określonym czasie otrzymuje sygnał zajętości.

 3. budzenie tp – usługa polega na możliwości samodzielnego zaprogramowania swojego telefonu tak, aby zadzwonił o wyznaczonej godzinie i obudził lub przypomniał o ważnej sprawie. Ustawienie alarmu możliwe jest na najbliższe 24 godziny.

 4. automatyczne połączenie tp – usługa polega na zaprogramowaniu dowolnego numeru telefonu, z którym następować będzie automatyczne połączenie w sytuacji, gdy po upływie kilku sekund (6-8 sek.) po podniesieniu słuchawki nie zostanie wybrany inny numer. Aktywacja usługi wymaga zamówienia.

 5. połączenie trójstronne tp – usługa polega na możliwości jednoczesnego prowadzenia rozmowy pomiędzy trzema osobami. Aktywacja usługi wymaga zamówienia.

Usługi dodatkowe SMS

1. Korzystanie z usług dodatkowych SMS, uzależnione jest od warunków technicznych i posiadanego terminala.2. Opis usług:

 1. domowy SMS tp – usługa umożliwia Abonentom TP wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS (SMS) do użytkowników krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych oraz na dowolne konto e-mail.

Zasady korzystania z usługi:

 1. korzystanie z usługi jest możliwe z wykorzystaniem odpowiedniego terminala z funkcją SMS (zgodnego z normą ETSI ES 201 912 Protokół 1),

 2. aby odbierać SMS należy posiadać aktywną usługę „prezentacja numeru tp”; Abonent bez aktywnej usługi „prezentacja numeru tp” może wysyłać SMS, natomiast odbiór SMS jest możliwy jedynie w postaci komunikatu głosowego (tekst SMS jest odczytywany przez automat),

 3. aktywacja usługi jest bezpłatna i następuje automatycznie po wysłaniu pierwszego SMS,

 4. opłaty za usługę są pobierane za wysłanie SMS o długości do 160 znaków, zgodnie
  z niniejszym planem telefonicznym tp,(Tabelą 2),


 5. nowi Abonenci, którzy zawierają umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych mogą korzystać z niższej opłaty za SMS w ramach usługi domowy SMS tp dla nowych Abonentów; niższa opłata za SMS w ramach usługi domowy SMS tp dla nowych Abonentów obowiązuje przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego od chwili uruchomienia linii; przed i po zakończeniu tego okresu obowiązują standardowe stawki przewidziane dla usługi domowy SMS tp,

 6. nie można łączyć usługi domowy SMS tp dla nowych Abonentów z usługą pakiety SMS tp; Abonent może zrezygnować z usługi domowy SMS tp dla nowych Abonentów i zamówić usługę pakiety SMS tp.

 1. domowy SMS tp specjalny – usługa umożliwia Abonentom wysyłanie SMS o podwyższonej opłacie na numery cztero lub pięciocyfrowe zaczynające się od cyfry 7. Opłata pobierana jest za wysłanie SMS na numer z podanego zakresu, niezależnie od treści wysłanego SMS i rodzaju usługi przypisanej do danego numeru. Abonent po wysłaniu SMS otrzymuje automatyczną odpowiedź, która nie jest obciążona dodatkowymi kosztami. SMS specjalne nie zmniejszają puli bezpłatnych SMS z usługi pakiety SMS tp,

 2. blokada SMS-ów wychodzących tp – usługa polega na zablokowaniu możliwości wysyłania z telefonu Abonenta wszystkich rodzajów SMS. Aktywacja usługi wymaga zamówienia na błękitnej linii tp (BL).

 3. blokada SMS-ów reklamowych tp - usługa polega na zablokowaniu możliwości otrzymywania przez Abonenta SMS reklamowych. Aktywacja usługi wymaga zamówienia na błękitnej linii tp (BL).

 4. blokada SMS-ów specjalnych tp - usługa polega na zablokowaniu możliwości wysyłania przez Abonenta SMS o podwyższonej opłacie. Aktywacja usługi wymaga zamówienia na błękitnej linii tp (BL).

 5. pakiety SMS tp – usługa umożliwia Abonentom TP wysyłanie określonej liczby bezpłatnych SMS w ramach stałej opłaty miesięcznej. Dostępne są dwa rodzaje pakietów: pakiet SMS tp wysyłanych na telefony stacjonarne oraz pakiet SMS tp wysyłanych na telefony komórkowe. Pakiety SMS tp są definiowane ilościowo. Nazwa pakietu oznacza liczbę SMS objętych danym pakietem (np. pakiet SMS tp – 20 SMS na telefony stacjonarne).

Zasady korzystania z usługi:

 1. warunkiem skorzystania z usługi jest złożenie zamówienia na błękitnej linii tp (BL) albo poprzez stronę www. tp.pl,

 2. Abonent może zamówić po jednym pakiecie SMS tp na telefony stacjonarne i/lub po jednym pakiecie SMS tp na telefony komórkowe dla jednego zakończenia sieci,

 3. usługa jest świadczona od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie, w którym zostało złożone zamówienie, z wyjątkiem Abonentów, którzy zawierają umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych Dla nich usługa będzie świadczona od chwili uruchomienia linii,

 4. po wyczerpaniu limitu SMS w ramach określonego pakietu SMS tp, opłaty za SMS pobierane są zgodnie z opłatami przyjętymi dla usługi domowy SMS tp,

 5. SMS które nie zostały wykorzystane w ramach pakietów przechodzą na następny okres rozliczeniowy. Wyjątek stanowią pakiety SMS tp: 10 SMS-ów na telefony stacjonarne i 20 SMS-ów na telefony komórkowe, w ramach których niewykorzystane SMS nie przechodzą na następny okres rozliczeniowy,

 6. przy zmianie planu telefonicznego tp rozliczanego jednostką taryfikacyjną na plan telefoniczny tp rozliczany sekundowo i odwrotnie niewykorzystane SMS z pakietu SMS tp nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy,

 7. przy zmianie opcji planu telefonicznego tp rozliczanego jednostką taryfikacyjną na plan telefoniczny rozliczany sekundowo i odwrotnie należy ponownie zamówić wybrany pakiet SMS tp”.


Opłaty

Tabela 1Opłaty


Poz.

Rodzaj usługi

Opłata podst. [zł]

Kwota VAT [zł]

Opłata końc. [zł]

1

2

3

4

5

1

Abonament telefoniczny – opłata miesięczna

55,00

12,10

67,10

2

Opłata za inicjację połączeń:

0,00

0,00

0,00

a) miejscowych i strefowych, do numerów skróconych1), międzystrefowych2), międzynarodowych, do sieci ruchomych (komórkowych), do systemów komórkowej telefonii satelitarnej oraz do telefonii internetowej tp 0~399

b) do numerów: 0~700, 0~701, 0~703, 0~708, CPP 0~20(7,8) z wyłączeniem: 0~700 9, 0~701 9, 0~703 9, 0~708 9, 0~20(7,8) 9

0,20

0,04

0,24

do numerów: 0~700 9, 0~701 9, 0~703 9, 0~708 9, 0~20(7,8) 9

0,00

0,00

0,00

c) do numerów: 0~704, 0~800, 0~806, 0~808 1, 0~804 3

0,00

0,00

0,00

d) do numerów: 0~801 0, 0~801 3, 0~801 4, 0~801 5, 0~801 6, 0~801 9, 0~804 1, 0~804 2 i 0~804 4

0,20

0,04

0,24

e) do numerów: 0~801 1, 0~801 2, 0~801 7 i 0~801 8

0,00

0,00

0,00

f) do Internetu, do sieci przywoławczej i do numerów 0~39x z wyłączeniem 0~399

0,20

0,04

0,24

3

  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość