Strona główna

Sylabus przedmiot


Pobieranie 27.75 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar27.75 Kb.


SYLABUSPrzedmiot


Materiały i technologie

Prowadzący zajęcia


mgr Magdalena Bauer

Kierunek

Malarstwo


Specjalność


Kostium i rekwizyt, Malarstwo w technikach scenograficznych,

grafika multimedialnaTok studiów/ semestr


Niestacjonarne / I-szy Rok / II-gi Semestr

Forma zajęć


Wykłady i ćwiczenia

Forma zaliczenia


Zaliczenia z oceną

Liczba godzin /punktów ECTS


18 godzin, w tym 12 godzin wykładów i 6 godzin ćwiczeń / 2 ECTS1) Założenia i cele przedmiotu
Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat technik malarstwa sztalugowego, ściennego, technik graficznych, rysunkowych, narzędzi i sposobów ich wykorzystania oraz umiejętnego posługiwania się nimi, a również pokazania technicznej strony warsztatu malarskiego, rysunkowego itd. w kontekście historycznym.

Wykształcenie świadomej percepcji dzieł sztuki w oparciu o wiedzę na temat warsztatu dawnych mistrzów.

Ćwiczenie z wybranej techniki malarstwa sztalugowego ( ikona na desce), która będzie wykonywana na zajęciach, ma wzbogacić wiedzę plastyczną i umiejętności z zakresu technik malarskich.
2) Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych.

3) Zamierzony efekt kształcenia
Wiedza: nabycie wiedzy na temat technik malarskich, rysunkowych, graficznych, narzędzi i materiałów oraz roli technologii i technik malarskich w twórczości plastycznej.

Umiejętności: kształcenie umiejętności plastycznych w dziedzinie technik malarskich i graficznych, poprzez poznanie dawnych sposobów malowania i przygotowywania warsztatu malarskiego, wzbogacenie własnego języka wypowiedzi artystycznej.

Postawy: kształtowanie postawy profesjonalnego i odpowiedzialnego podejścia do pracy twórczej.
Wiedza: ++ +,

umiejętności +++,

postawy +.
4) Treści programowe (semestralny program zajęć)Nr i forma zajęć


Temat zajęć / literatura

Wykład 1

[ 2 h]Tempera – omówienie techniki malarskiej. Historia techniki temperowej, podobrazia i sposoby ich przygotowania, zaprawy, narzędzia, spoiwa, farby, pigmenty, techniki malowania.
Literatura: „Techniki malarskie i spoiwa organiczne” Władysław Ślesiński,

Arkady 1985

„Techniki i materiały” Antonella Fuga, Arkady 2008

„Malujemy ikony” Andre Fisch, wyd. RM 2008Wykład 2
[ 2 h]


Ikona na desce. Tło historyczne, wykształcenie się kanonu i sposobu malowania, tematyka.

Formy ikon i przeznaczenie, tematyka przedstawień.


Literatura: „Świat ikony” Irina Jazykowa, Wyd. Księży Marianów 2009

„Techniki malowania ikon” Guilliem Poqui, Wyd. RM 2011Ćwiczenie 1 - 3Realizacja malarska w technice temperowej. Kopia ikony na desce. Zapoznanie się w sposób praktyczny z jedna z technik malarstwa sztalugowego.

Potrzebne materiały: zagruntowana deska, reprodukcja ikony, kalka techniczna, ołówek, farby temperowe.Ćwiczenia 4- 6. kontynuacjaDalszy ciąg ćwiczenia. Kopia ikony na desce.

Potrzebne materiały: zagruntowana deska z naniesionym szkicem, reprodukcja wybranej ikony, farby temperowe, pędzle.Wykład 3
[ 2 h]


Techniki pozłotnicze: historia technik, materiały narzędzia, sposoby dekorowania, cyzelowanie, emalia, niello, technika złocenia na pulmencie, technika złocenia na mikstionie.
Literatura: „Techniki i materialy” Antonella Fuga, Arkady 2008

„Podstawy technologii malarstwa i grafiki”, Andrzej Werner, PWN 1986

Wykład 4
[ 2 h]


Techniki olejne malarstwa sztalugowego. Charakterystyka techniki. Podobrazia, narzędzia, spoiwa, farby olejne i ich podział.

Materiały malarskie, poobrazia, spoiwa, kleje, grunty, przykładowe przygotowanie gruntów, rodzaje pędzli, fiksatywy, werniksy, sykatywy, balsamy, żywice.


Literatura: „Podstawy technologii malarstwa i grafiki” Andrzej Werner, PWN 1986

„Techniki malarskie, spoiwa organiczne’ Władysław Ślwsiński

Arkady 1985


Wykład 5
[ 2 h]


Mozaika: rys historyczny, materiały, narzędzia i podłoża; mozaika ścienna, mozaika podłogowa.

Techniki pokrewna mozaice: inkrustacja, intarsja, scagiola, laka.


Literatura: „Techniki i materiały” Antonella Fuga, Arkady 2008

„ Sztuka świata” – praca zbiorowa, Arkady 1993, tom 3Wykład 6
[ 2 h]


Techniki malarstwa ściennego. Historia technik, podłoże, narzedzia, spoiwo, farby, omówienie wybranych technik ( fresco secco, al fresco, sgraffito, technika mineralna)
Literatura: „Podstawy technologii malarstwa i grafiki” Andrzej Werner, PWN 1986

„Techniki i materiały’ Antonella Fuga, Arkady 2008

Techniki graficzne. Przegląd technik graficznych z podziałem na druk wklęsły i wypukły i omówienie kilku najpopularniejszych technik (miedzioryt, staloryt, sucha igła, mezzotinta, dzreworyt, linoryt, litografia), materiały do technik graficznych, farby, papier, tusz litograficzny, itp.
Literatura: „Podstawy technologii malarstwa i grafiki” Andrzej Werner, PWN 1986

„Techniki i materiały” Antonella Fuga, Arkady 20085) Literatura uzupełniająca:

„Ikony, fakty i legendy” Konrad Onasch, Annemarie Schnieper, Arkady 2007

„Jak czytać malarstwo” Patric de Rynck, Uniwersitas 2005

„Podręcznik artysty” Simon Jennings, Muza 2011

„Konserwacja malarstwa” Eva Pascual, arkady 2004

„Techniki Wielkich Mistrzów malarstwa” – praca zbiorowa Arkady 1999
6) Metody dydaktyczne:
Wykład aktywny prowadzony przy użyciu technik audiowizualnych, uzupełniony indywidualna pracą na ćwiczeniach.

7) Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:


  1. forma: zaliczenie z oceną

  2. elementy składowe oceny: oceną semestralną jest ocena z ćwiczenia.

30.01.2012r.Magdalena Bauer

Data i podpis wykładowcy


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość