Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaPobieranie 36.02 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar36.02 Kb.

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia


Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia

Literatura angielska epoki Renesansu do Preromantyzmu
Nazwa w języku angielskim

Old English of the Renaissance to Preromanticism 
Język wykładowy

angielski
Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Filologia
sp. anglistyka
Jednostka realizująca

Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych
 Katedra Anglistyki
Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy
Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia)

I stopnia
Rok studiów

pierwszy
Semestr

drugi
Liczba punktów ECTS


Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu

Leszek S. Kolek
Założenia i cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią kultury i literatury okresu Renesansu, Oświecenie i Preromantyzmu w oparciu o najważniejsze dzieła oraz wprowadzenie ich analizy w kontekście społeczno-kulturowymEfekty kształcenia

W01 - ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej w zakresie literatury angielskiej omawianego okresu

W02 - zna elementarną terminologię nauk filologicznych w języku angielskim

W03 - ma podstawową wiedzę na temat analizy i interpretacji tekstów, rozumie podstawowe metody analizy krytycznej tekstu angielskiego

W04 - ma uporządkowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach kultury i literatury w języku angielskim


U01 - posiada podstawową umiejętność posługiwania się terminologią angielską i paradygmatami badawczymi z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i dydaktyki przedmiotowej

U02 - potrafi przeprowadzić analizę tekstu angielskiego z zastosowaniem podstawowych metod uwzględniając przy tym kontekst społeczny i kulturowy

U03 - potrafi odróżniać i opisywać różne gatunki literackie i inne rodzaje tekstów angielskich

 
 

K01 - potrafi pracować w grupie pełniąc w niej różne role (zmienność ról) komunikując się przy użyciu języka angielskiego

K02 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań


Forma i typy zajęć

wykłady (15 godzin); ćwiczenia (30 godz.)
Wymagania wstępne i dodatkowe

dobra znajomość języka angielskiego, znajomość literatury powszechnej i kultury okresu średniowiecza
Treści modułu kształcenia

Kurs obejmuje historię literatury angielskiej od epoki renesansu do okresu preromantyzmu (do końca XVIII w.). Z okresu renesansu omawiane są przede wszystkim dramat elżbietański i poezja (Szekspir – sonety, Sen nocy letniej, Otello), poeci metafizyczni (John Donne, George Herbert, Andrew Marvell), do fragmentów Raju utraconego Johna Miltona (Prolog, Księgi I i IV). Okres klasycyzmu reprezentuje twórczość Alexandra Pope’a (The Rape of the Lock, fragmenty z Essay on Criticism) lektury analizowane na ćwiczeniach. Twórczość powieściowa omawiana jest na przykładzie Samuela Richardsona Pamela (listy I-XV) oraz Jonathana Swifta Podróże Guliwera. Kwestie szczegółowe do dyskusji: problematyka humanizmu i przemiany światopoglądowe, konsekwencje kulturowe i polityczne reformacji, nowe gatunki literackie (sonet), powstanie zawodowych teatrów i rozwój dramatu, cechy dystynktywne poezji metafizycznej, epos purytański jako ostatni akcent renesansu w Anglii, estetyka neoklasycyzmu (Age of Reason), narodziny i ewolucja powieści angielskiej w XVIII w., przełamanie estetyki klasycyzmu przez poetów „grupy cmentarnej”, sentymentalizm i powieść gotycką. 
Literatura podstawowa/dodatkowa

Literatura podstawowa:

  1. Krzysztof Fordoński [red.]: History of English literature - An anthology for Students, tom 1: From the Old English Period to Romanticism, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005

  2. Teresa Bela, Zygmunt Mazur [red.]: The College Anthology of English Literature, Universitas, Kraków 2000

  3. M. H. Abrams, Stephen Greenblatt; Alfred David [red.]: The Norton Anthology of English Literature, wyd. 7, tom 1, W.W. Norton & Co., New York 2000.

  4. wybór liryki renesansowej, poezji ‘metafizycznej’ i oświeceniowej; wybrane dramaty Szekspira i pierwsze powieści angielskie.
Literatura dodatkowa:

  1. Michael Alexander: A History of English Literature, Macmillan, London 2000

  2. Andrew Sanders: The Short Oxford History of English Literature, Clarendon Press, Oxford 1994.

  3. Margaret Drabble [red.]: The Oxford Companion to English Literature, wyd. 6, Oxford University Press, Oxford 2000.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

wykład i konwersatorium: analiza przeczytanych tekstów, dyskusja nt. problemów występujących w omawianych utworach – gatunków, technik literackich, efektów artystycznych, treści w kontekście kulturowym 
Sposoby weryfikacji określonych efektów kształcenia osiąganych przez studenta

Efekty W01-W04, U01-U03 i K01-K02 są weryfikowane przez sprawdzanie znajomości lektur, ocenianie na bieżąco przygotowanych przez studentów odpowiedzi na uprzednio podawane listy problemów do każdego z omawianych tekstów; pisemny test na koniec semestru 
Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania)

wykład – zaliczenie na podstawie uczestnictwa;

ćwiczenia - zaliczenie na ocenę w oparciu o wynik testu semestralnego


Bilans punktów ECTS*

Studia stacjonarne – 100
Udział w ćwiczeniach i wykładach – 45

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń i kolokwiów oraz zaliczenia – 30Przygotowanie do egzaminu - 25
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy