Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaPobieranie 44.31 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar44.31 Kb.

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia


Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:

Interpretacje porównawcze

Nazwa w języku angielskim:

Comparative interpretations

Język wykładowy:

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:

filologia

Jednostka realizująca:

Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

II stopnia


Rok studiów:

Pierwszy

Semestr:

Drugi

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr Andrzej Borkowski

Cele i założenia przedmiotu:

Zapoznanie z metodami wyszukiwania i analizowania materiału źródłowego oraz opracowania związanego z problematyką zajęć. Poznanie twórców i nabycie umiejętności scharakteryzowania ich wybranych dzieł w perspektywie porównawczej.

Efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne)

Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu historii literatury polskiej i powszechnej oraz zna odpowiednią terminologię literaturoznawczą.

Ma uporządkowaną wiedzę na temat poszczególnych epok, prądów i kierunków literackich oraz chronologii zjawisk.

Zna określone zjawiska kulturowe, teksty literackie i teksty kultury w perspektywie porównawczej.

Posiada wiedzę na temat związków wybranych tekstów literackich i tekstów kultury z historią, filozofią oraz sztuką.

Posiada wiedzę w zakresie wybranych ujęć analityczno-interpretacyjnych znanych dzieł literatury polskiej i europejskiej.


Potrafi samodzielnie dotrzeć do opracowań ogólnych, słowników i encyklopedii oraz ważniejszych badań nad literaturą powszechną i polską, dokonując właściwej selekcji informacji.

Potrafi rozpoznawać prądy i kierunki literackie, jak też swoistość estetyczną i ideową poszczególnych literatur na wybranych przykładach.

Potrafi wyszukiwać i analizować materiał źródłowy oraz opracowania związane z problematyką zajęć. Potrafi wymienić określonych twórców i scharakteryzować ich wybrane dzieła w perspektywie porównawczej.

Posiada umiejętność dostrzegania wzajemnych związków pomiędzy różnymi literaturami oraz ich związku z innymi dziedzinami: historią, filozofią oraz szeroko pojętą kulturą.

Potrafi sformułować wypowiedź (ustną i pisemną) na temat określonych zjawisk z kręgu literatury polskiej i europejskiej oraz analizować i interpretować dzieła literatury z uwzględnieniem kontekstu społeczno-kulturowego różnych okresów literackich.


Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia.

Docenia i szanuje dziedzictwo kulturoweForma i typy zajęć:

Ćw. 30 godz. st. stacjonarne ; 20 godz. st. niestacjonarne

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość terminologii literaturoznawczej oraz umiejętność interpretacji tekstów literackich.


Treści modułu kształcenia:

1-2/ W kręgu renesansowej kultury śmiechu (Mikołaj Rej, Francois Rebelais).

3-4/ Bohater romantyczny – Adam Mickiewicz (Konrad Wallenrod), Jerzy [George] Byron (Giaur); Juliusz Słowacki i Wiliam Szekspir (Balladyna, Makbet).

5-6/ Świat wartości w polskiej i francuskiej powieści XIX w. (Emile Zola: Germinal, Stefan Żeromski: Ludzie bezdomni).

7/ Neoklasycyzm w literaturze XX w. (Thomas S. Eliot, Zbigniew Herbert).

8-9/ Tendencje postmodernistyczne w literaturze współczesnej (Jerzy Kosiński, Jerzy Pilch, Christa Wolf).

10-11/ Historia z Loudun w literaturze, filmie, operze – Jarosław Iwaszkiewicz, Jerzy Kawalerowicz, Aldous Huxley, Krzysztof Penderecki.

12-13/ Religijne konteksty literatury (Karol Wojtyła, Jan Twardowski, Paul Claudel).

14-15/ Piosenka i literatura (Julian Tuwim, Agnieszka Osiecka, Bułat Okudżawa, Włodzimierz Wysocki, Jacek Kaczmarski).Literatura podstawowa/

dodatkowa:Cz. I.

Teksty źródłowe:

1/ Rej M., Figliki, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1970.

2/ Mickiewicz A., Konrad Wallenrod, Wrocław 1997 (lub wyd. inne).

3/ Słowacki J., Balladyna, oprac. M. Ingot, wyd. 5, Wrocław 1976 (lub wyd. inne).

4/ Żeromski S., Ludzie bezdomni, Warszawa 1997 (lub wyd. inne).

5/ Herbert Z., Wiersze zebrane, oprac. R. Krynicki, Kraków 2011 (lub wyd. inne).

6/ Kosiński J., Malowany ptak, Warszawa 1990 (lub wyd. inne).

7/ Iwaszkiewicz J., Matka Joanna od Aniołów, Warszawa 1975 (lub wyd. inne).

8/ Wojtyła K. (Jan Pawel II), Przed sklepem jubilera (wyd. dowolne).

9/ Twardowski J., Poezje wybrane. Warszawa 1999.
Cz. II. Opracowania

1/ Karpiński A., Renesans, Warszawa 2008.

2/ Siwicka D., Romantyzm 1822-1863, Warszawa 2002.

3/ Markiewicz H., Pozytywizm, Warszawa 2006.

4/ Literatura współczesna (1956-2005), Bochnia 2006.

5/ Tomkowski J., Literatura powszechna, Warszawa 2000.


Literatura dodatkowa:

Cz. I. Teksty źródłowe:

1/ Rebelais F, Gargantua i Pantagruel, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1973 (lub wyd. inne).

2/ Byron J., Giaur, tłum. A. Mickiewicz, Warszawa 1952 (lub wyd. inne).

3/ Szekspir W. (Shakespeare), Makbet, tłum. S. Barańczak, Kraków 1998 (lub wyd. inne).

4/ Eliot T. S., Kto to jest klasyk i inne eseje, tłum. M. Heydel, Kraków 1998.

5/ Zola E., Germinal (wyd. dowolne).

6/ Pilch J., Moje pierwsze samobójstwo i dziewięć innych opowieści, Warszawa 2006.

7/ Wolf Ch., Aż do trzewi, tłum. S. Błaut, Warszawa 2006.

8/ Kawalerowicz J., Matka Joanna od Aniołów (film, 1961).

9/ Penderecki K., Diabły z Loudun (opera 1969).

10/ Huxley A., Diabły z Loudun, tłum. B. Zborski, Warszawa 2010.

11/ Claudel P., Wybór dramatów, tłum. H. Sawecka, Lublin 1998.

Cz. II.


Opracowania:

1/ Borkowska G., Pozytywiści i inni, Warszawa 2007.

2/ Dybeł K., Marczuk B., Prokop J., Historia literatury francuskiej, Warszawa 2005.

3/ Mucha B., Historia literatury rosyjskiej: od początków do czasów najnowszych, Wrocław 2002.

4/ Szyrocki M., Historia literatury niemieckiej, Warszawa 1972, t. II.

5/ Zbierski H., Historia literatury angielskiej, Poznań 2002.

6/ Wysłouch S., Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994.

7/ Słownik literatury polskiej XX w., Red. A. Brodzka, Wrocław 1992.8/ Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, red. J. Krzyżanowski, t. I-II (wyd. dowolne)

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca z tekstem źródłowym, metoda podawcza, elementy prezentacji multimedialnej.


Sposoby weryfikacji określonych efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Efekty sprawdzane będą na kolokwiach pisemnych w trakcie semestru oraz podczas odpowiedzi ustnych.

Forma i sposób zaliczenia(wraz z kryteriami oceniania):

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: aktywność na ćwiczeniach, co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach, pozytywne zaliczenie kolokwiów. Ocena końcowa – średnia ocen uzyskanych podczas zajęć (odpowiedzi ustne i kolokwia pisemne).


Bilans punktów ECTS dla studiów stacjonarnych

Aktywność

Obciążenie studenta

Udział w ćwiczeniach

30 godz.

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń

30godz.

Udział w konsultacjach z przedmiotu

1 godz.

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów

14 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta


75 godz.

Punkty ECTS za przedmiot

3 ECTS


Bilans punktów ECTS dla studiów niestacjonarnych

Aktywność

Obciążenie studenta
Udział w ćwiczeniach

20 godz.
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń

40 godz.

Udział w konsultacjach z przedmiotu

1 godz.

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów

14 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta


75 godz.

Punkty ECTS za przedmiot

3 ECTS


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy